Napi Hírek, 1921. október/2

1921-10-16 [0022]

$ A Kapar Távirati Iroda jelefttii Bethlen István gróf mi ni sg ere 1­aök éa Bánffy Mi klós ..gróf külügyminiszter ma délelőtt. érkeztek, vissza velencei atjairról Budapestre* A. nyogatl pályaudvar érkezééi oldalán éa a váró terembe a a Társadalmi .Sgyesü letek Szövetségednek népes küldöttsége váfs. ta a magyar delegáció ta&jait.i. kormáas részéről, a fogadtatáson gróf 2á&sy Gedeon belügjmiais^er éa vasa József jculta^üiaiséer felestek meg.Jelen volt a nemzetgyűlés több tegja is* •l'iz perc késéssel futott "be az állomásra a berlia»>prágai gyors­vonatoméig a magyar delegációt hozta.lelkes ellenzéssel fogedt-^ák a mi ais£er elnököt ás a Jc&ligvmlíiisjjfcert, arcig Sag^íjakból kiszállva a küldött­ségek sorfala, között az eloesernokba raente^ajáz éljenzés csillapultává 1 elsőnek ár.lázár Andozfc a Nemzeti Szövetség alelnöke, üdvözölte a miniig er eV nőkét és a Iffllgg^Bialsá ertQf- A régi görög regékből tudjak - mondotta a többi között- az argonauták hiatóriá ját,akik elmentek fcolchiftbe az arany­gy apjáért .Bem várta a magyar nemzet •hogy a kölchisji araaygyapjut elhozzák Velencéből, de bizalommal és szer etette! kisérte Bagymáltóságtok útját* Végtelenül csekély az az eredmóay*amelyet a velencei konferencia nekünk hozott azokhoz a veszteségékhez képest,amelyekkel a trianoni béke szeren­csétlen hazáakat snjtotta^És mégis üdvözöljük itt Magyarország miniaterel­nökót én külügyminiszterét,,/ Hoaazantartó éljenzés/ Ben táplálunk tciAzó reményeket, de "bízunk a magyar nemzet jövojébea és &Lss2ttk,hogy az át tör­hetetlennek híresztelt falakat talán a békés meggyőzés eszközeivel is si­kerül majd visszaszorítania velencei .konferencia volt az elaö igazi al-.. iralom arra, hogy a magyar nemzet egységes nemzeti gondolat át, pár tviszályak­t&l ment az avat hallathatta olyan helyen,ahonnan ez messze elhallatszik. .. ÉS hogy némi megértéssel találkoztunk,ez ad reményt arra,hogy ha az egység ges magyar nemzeti akarat kellő erővel fog jelentkezni*akkor a jövetben la.? mag fogják érteni enaefc az erős magyar nemzetnek szavat „ f'&^esftcefe Sureháayi Sgoa az ibr ^aB üagyarokfhevében Üdvözölte a minisfc terelnököt ós a Jíüiügy miniigertJpé§Ül az erdélyi magyarság nevében jaacsó Benedek üdvözölte a delegációs»Talán sohasem volt olyan pillanat - .mon­dotta-, amelybea az erdélyi magyarság annyira egynek és elválaszthat at- .. Isznak érezte volna magát a közös ha savai* arael yn^s: szimbóluma és ól5 megtestesülése ez a fogalom: Magyarország,mint a jelen pillanatban.Velen­cében as isteni irgalmasságnak és az emberi belátásnak egy harmatcseppje., esett Sopronra és bizunk Sopronnak és vidékének hazafiasságában,hogy# legalább ezzel a kis réssz&l ki fog egészülni Llagyarország„hs est a példát követni fogják idővel a többi országrészek is*Csakhogy az isteni irgal­masság és ez emberi belátás e harmat cseppje nem fog ingyen az égből lehul­lani.ki kell azt érdemelni a magyarnemzetnek munkával,kitartással,türe­lemmel,, diplomáciai ügyességgel éa annak & bürökpohárnak sokrateai kiürí­tésével* amely et ellenségeink kezünkbea hsgytak*j8zt a feladatot azonban . más erS nem fogja megvalósítaal*miat a magyar hazának szeretete* A lelkes éljeázéssel fogadott üdvözlésekre Bethlen István gróf miniig erelnök a következő beszédet mondotta; fa*/ Ti az telt uraimJ iSngedjék mes.hcgy.meghatva mondjak köszönetet azokért a. .szép szavakért* amely eket a szónokok hozzám intéztek. Valóban ériemen felül mél tatt ak.Hafelér t eredményt ahhoz mórem*hogy mit ki vájatunk elérni*hogyha ahhoz az erofeszitéahez mérem s amelyet a magyar kormány 'és Sokadalom kifejtett * akkor azt raoaohetom,bogy csekély eredményre kell hi­vatkoznom*:^ azért mégsem kicsinyelhetjük ezeket az eredmény éket .Hisz en ; tény,heígy megmentettünk egy magyar várost,ha a város ls agy akarja, megmentettünk nagy célokat* megment ettük azokat a gazdasági követeléseket, melyeket ehhez az ügyhöz fűztünk éa elértük azt, hogy a hat árki igazit ás remijén rövid időn belül fog eldőlni„hogy milyen területek fognak esetleg Magyarországhoz kapcsolódni»/É!jeszes/ Bsek azonban csekély eredmények, de mégsem kicsiny lendök.He felejtsük el,hogy =. res Jpidicataval állot­tunk 3zembea.,hogy >irott szerződéssel állottunk sáemben,amelyet magánk irtani: slá*ae felejtsük el,hogy megindult e- területek kiürítene,és az atélsó peroben kellete visszafordítaai a vonatot és még a visszafelé menü ötről is egy bizonyos területet viaszaszerezni,He felejtsük el azt sem, hogy eddig a világban a nemzetek tanácsában agy ..állottunk ott, akiknek parancsolnak és akiknek csak egy kötelességük van,az engedelmeskedés és most elérkostufik ahhoz a ponthoz „amikor már nem parsncaoItak,hanem leül- .. tettek és miat egyenranlwjféllel tár gy eItak./Élénk éljenzés/ elértük azt, h-ogj egy gyözö nagybataxom 0ideIán'mint agyearaagu fél tárgyalhattunk e kérdésről, oly kérdésről* amely talaj dósképpen eldöntött kérdés volt. He felejtsük cl azt sem,hogy a trian oni békeszerződés által másnak itélt .. területből egy részt ltudtnnjL/vlsazöjbzerezni és ezt elértük azzal,hogy a magyar társadalom és kcxméay egységesen nrtSködtek^hogy ki tudtuk kapcsolni azokat az ell©*tét ejtet,amely ek eddig mindig a nagy akciókat tönkretet­ték /gljeazés/ és elértük awaljhogy erőt tud tank mutat ni, amikor erőé kellett matatni és akkor ..amikor szükség volt rá,mérsékletet is tadtonk tannsitani.üe erre. a jövőben ls szükség van,Szükség van egységre* erőre éSjamdkcsr kelt*, aiérsékletre** megyse nemzet .tanúbizonyságot tett min­dig arró.l,hog| mikor' lojális aa szerződéseket vállalt ős megkötötte sa­ját kezét, ez éket be ia tartót ta*2Et most Velencében szintén szerzíJ­déat kÖtöitüak#lmiat eddig eríít éa egységet tud tank mutatni,arra kérem a nem re tat,hogy mutasson ezeatal ia er^t* egységet* de mérsékletet is* mert azt,amit aláirtaak| loyálisan be kell tartaa«LaIc.Hn arra kérem tehát Önöket,hogy ebben a máskábas,amely ezeatal ránk vár,hogy elérjük a célt,egyek legybali éa együtt működjüsjr./Hosszaatartó' éljeazés ós taps/ A minta£ erelaők éa a delegáció tagjai azután a küldöttségek lelkes ünneplése közt távoztak & pá 2y and varr ól, A nyugati pályaudvar érkézé^ si. oldalún ezrekre menő.tömeg várta a delegációt és miközben a mialav terelaők és kísérete aatóba szállt*percekig tartő meleg őveciób&a részesítette, —' K

Next

/
Oldalképek
Tartalom