Napi Hírek, 1921. október/2

1921-10-16 [0022]

J S Í o it 'o 3 t h e i j , október 16. A bajor király állapota változzfclen. Betegsége nem ad okot aggodalomra., /iHI/ S.Ba !: ar es t 5 október 16. /Oritat liadio/ A líuaeai-eróa fel robbanása következtében tizenöté* meghaltsüt, tizeaöten megsebesültek,, és tizaanyolcan eltűntek. A halottakat nag,y gyá3zporapnvsl temették el. /Mii/ § Baka r e a t , október 16. /orieat Eadio/ A Biminea«soa ér­tesülése szerint az ukrajnai parasztok fellázadtak a asovjetaraloa ellen,, ágy vöröe ezred átpártolt az ellaaforradalmárokhos. /'Ml/ § Bukarest, október 16. /orl ent Sadio/ A Kronatfcdter Zeitetfig eimü "brassói ltpot «gy hónapra "beszüntet ték„ A lap megr esdazshályo­záaénak oka az* hogy "birAlta a hatóságok törvényes intésle dósait és felhív­ta a aémet lakosságot, hogy álljon ellen a román hatóság oknak, sőt ssüksóg, esetén matassa meg s német ököl erejét. A te ti Itta ügyében hivatalos közle­móay jelent meg, amely hangsúly ózza* hogg- a kormány törhet Ilyen lázi tó f e Ihi váso k at. /MTI / § Bukarest, 1921. outéba: 16. /orient Radio/ Titale3cu pónzügyariaiszter ma. Bukarest be érkezett, Az Orieat Badio moalcatáraa előtt kijelentette, hogy feltétlenül végre fogja hajtani minden módosítás nélkül a legutóbbi ülésszakban honott adótörvényeket ./Lili/ ' §Bukureat, október 16. Az állsai szára-vitelről szóló tUrvéayt módosítaai fogják,.hogy o pénzügyi közegek mánkévát a jővc-hea• azi­gorabban ellenőrizhessék. /'Ml/ § Paris, október 16. /Havas/ A belga király meglátogatta líilleracű köztársasági elnököt, /mi/ % 2 á r i a , október 16. lengyel forrásból eredő hirek szerint a feisossilösíai németek tlltakosáa&k jeléül általános sztrájkot terveznek. Attól tartaoak, högs a titkos német katonai szervezetek embarei levegőbe röpíti* s hidakat. /lEJl/ § Athén, oltó bar 16. /Athéni sajtóiroda/ A főhadiszállás október 13.-ról a következő hadijeleütést közli: A harcvonalakon semmiféle figyelemre méltó esemény nea történt. Papulas^ Az október 14.-1 hadijelentés igy he agaik: Bűr^-ls szakasz* Balsaárnyuakoa Csaridata vidékén egyik előretalt oszta­ga nkat éjszalr* aeg.támadta az. ellenség. A támadást a törökök veszteségével vi as zavart ük. Afioa-jfarahisRar-azaTasz. Repülőgépeink Csajdiner vidékén bombákat ve­- tettek, az ellenség gyülekező csapataira. Papulaa&. /HEl/ Kattowitz , október 15./»olff./ A f olsűszilézial német végrehajtó bizottság- Felsószilözia németBégéhez fölhívást in­téz,amelyben a genfi fölosztási tervazetre vonatkozólag a következő­ket mond Ja: A német lakosság- sohasem fog ebbe a megoldásba belenyugod­ni. Jogainkon elkövethetnek erőszakot,mert németországnak ma nincs ha­talma, de még a leggonoszabb ellenségünk sem rabolhatja el német mi­voltunkat.A bizottság a német kancellárhoz táviratot kaidőtt,amelyben követeli,hogy a kormány határozottan utasítsa el a népszövetség fel­sőssiléziai döntését.Eijelentik még a táviratban,hogy a németségnek a keleten való teljes föladását jelentené az a gondolat,hogy a német' népnek abban a hiu reményben el kell fogadnia a döntést,mert eszel az elfogadással talán eléri a jóvátételi terheknek remélt enöakentését. /mi/ Szöged, Okt'ber 16.Kárpáti Károly eh,,a szegedi állami főgimná­zium megszervezője és első igazgató ja, szombaton este meghalt. Kárpáti kiváló tanügyi szakember volt,aki több tankönyvet is irt. • " . Nyugalomba vonuldsako^ - a köz oktat ás iigyi minisztef a főigazgatói címet adományozta neki. Az elhunytban a magyar kultúra fáradhatatlan munkását£és Szeged város társadalma igen nagyrabecsült tagját vesztetted/MTI./ § Szeged, október lÖ.Heller Ödön festőművész meggyilkaiása­vai vádolt Török mihály, Török Yieza és Bodó János ügyében a nyomozás során olyan gyanuokok merültek fel,amelyek nem azólanak a letartóz­tatottak bűnösségemen ott és amikből az következtethető,hogy a gyil­kossá-^ tetteseit más irányban kell keresni. Bz okból a letartóztatot­tak védöl a nyomozásnak újra való felvételét és védettfclk szabadláb­ra helyezését kérték. § S zeatJl október 16. E héten lesz .35. évfordulója an­nak.aogy GlattTslder Gyula űr. csanádi püspököt pappá szent elték.Css­náde----vhazmepYei hivei, akiknek C-lattfelderdr. tiz éve lelkipásztoruk, 2z 2SaleS2al kla\Jo iatentieztelattal ünneplik a püspök pafpá saen ­telesének negyedszázados fordulóját./tol./ §§ Belgrád, ©któber 16. A minisztertanács elhatározta,hogy a 400 milliót meghaladó költségvetési deficzitet uj adókkal tünteti el. így uj illetéket vetnek ki a dohányra,valamint a napilapokban os fal­ragaszokon levő hirdet és ekre, /MTI./ §§ Szabadka, október 16.A csütörtökön oste Zombor felé haladó tehervonatot Sebeaics-pusztán ki akarták rabolni, a vonatkí­sérőknek azonban sikerült a rablókat elüzniök. Ugyancsak meghiúsí­totta liszttel" megrakott tehervonat : kirablását is,(m»J P r á a a, október lő. í fii seriben megj elenő Gesky., Dennih jelenti, hogy Svehla, a oseh agráriusok v&zér* i>ui­aériábá utazott, hogy az ottani agráriusokkal a nemzeikőzi gazdaszove tség megszervezésé ügyeben tárgyaljon./klí,/ bili e, -október 26. Á sstrájkhizo ttság felhatalr.as. ta a munkásokat, hWgy hat textilgyárba* ismét munkába lep­jenek./Mrd,/ A t h é .n, október 18. /íapos./.l nemzetgyűlés 22? szóval 15 ellenében a kormánynak bizalmat szavazó tt./kTx.f

Next

/
Oldalképek
Tartalom