Napi Hírek, 1921. augusztus/1

1921-08-01 [0017]

% <i & ix x , au^Avuu x« /A nxi tudósi vó^iiottk. jelen-őse../ A Htswi^öiicui.i ÜttOitaUö^x H*i/ai,fiűL kiv ándwrláai ui aot usága napokuan ül össze elsÖ iiltiüs^aa.áve Lord Ullawaitfr-Lowtner, aa angol aiaónáz volt elaüké­utuc elnökié oa ÍUÜVÍ, S ux»ubi.dá0-tuaakálai*al&«k xolel&data leaa a negyedik, l»2£-uen tartandó,.nemzetközi Miinaaügyi ltoni'erenoia na px rendiének elokö­ü£ib»a#, S negyedik konx erényi a ugyanis elsősorban a munká-avandorXáui jcer­désekkeA xog , xugiaxkuani* Sérvbe van véve, no^y a koniöAüiiüxa a kéxuoae- * Két egyesmény xyxiaáua icg ja önteni* £2 egysaaények uárom célt xognek szol­gálni: a kivándorlók előzetes, irányi vasát aa anyaországiján, a kivándorlók­xokoiüoiauu veuwLmét a najóut alatt, végül a Aivandoriők egyenlőéi tös sí* aa illatő uexogadó állna polgáraival a manakvxsaonyokat ós monkaxeitéta^ 'leket illetőleg* 8 koxuerenoia elŐJtészitéaere a Munkaügyi Hivawai nagyará­nyú «lümujiKáxa uü&ao végzett, amelyeket restben ,már a ni vándorláa x BIÜOOU­aág elé x'ognak terjeszteni*, S a»tttt*áiat*k x'exöielik a világ 00volisált ál­lamainak annkáseti&wisttfaikáját» be- és Kivándorlási törvőnyuoaáaát* A UAüOtt,aág tagja tiaeakét, a üe- ét> kivánaonláaaál érdakait, állam juiaenavalifla^outja* Aa Egyesül* Áxlamojt saxntén oenn van a uiaoutság­onn* da kóvseges. nogy képvxsexueunx .xugja-e magái* ' *' B é « a , augusztus 1* /A MSI magánjelenvéae/ A Montagsseiuuag­ufiuc jelentik. Zágrábból: Jugossíláviáuaa *rzidőezerinta legexeaeuu esajtoiúok- • kel üldözőbe vetwék a AUiumonxaoá^ac, Üddig netu &avoaaua mint nároine*er KOHÍ­munxstát i»artózi<auoaj*. iá. As egéaa kommunista sajtót ueszunue^ték. A letar-» tóstsuások &l*aiiuávax ÖUA. vsuouen véres ossaeiUüööeAXü Verdii* aor .auraié vo» uftxi ierüiuuolwák a ..makáao* owtnonát e» ievéit,áru.isat feiögeutak* Sp&iatousa ' véres üö8üöuaapáö volt* a naoxonaixauák és a komjauniöwák kösööt* A nemset­ttjiulea torvényea utón >— r* a kouaaunxswa pártot as áiiamx*a nésve veszedel­mesnek jelenti ki ée xárosaiét ja* Az ötven juiuimunxata kepvxaulő mandá. uurnát • örvényualennek ixy^Ivánxt ják* Pribioaeviue iuiniaai*ar naponként xenyegetö l«i,öXöA.»t *ap« Pasios karlsbaix ut jáú a parlamenti tiléeszaa. uexejeaésőig ajt&i aogueatus 10*-ig «iixalaaawoB6a* A s»arb tfiinisatexelnok külön na jón Poaaonyua ka a*ul. U»&*AÍ a& onnan Prágán Aextsaatul Earlabadaa vusai útját* § A u»3».l;uni XSUdük «s> *tt«iaaök bexlői, Saaeaijua 6 a társai Xan Andor dx»-nak, a» Ottnon-kör alelnökének aat ás ajánlatot tettek, uO£4 ^»jiai»idíw ut-nat vagyou&eian xrőt, yagy. ujaá^xrót, ese«xa ö aaok cea­lánJait, kulönaosö caopox íoi-an lu~io tiapig iM|?y"«née •llátáaaaa résaeoi­i»eni,-öogy • naues iídjcuan a Mftlats^si üduláat oselc ssé&ára is j»«*et6vé ­^öjrik, ­B 4 0 0 * a^ e ű8i»tue 1* /A III 1 iuagánjeleütese/ A Reuee Montag­blatt mTUiu^anx jcie^wáse arról ad nirt* nogy Hélnéweterseágbaji a koaiaianis­táfc jtagy#ut»»itaííátí»i pur«pn^«Agái tatwrifaa. iniitajni* J14lj.ua a»ata>dik ialé»>«in tSávalavGon ViMuam i»i«salavt&k e^y kouttáunieta gyíilöat és a* eáael kap­««olate««ui i^ginditevt rendőri viasgálat kideritetts* áogy ti&kes kendsn^ Aásta aaerveaet nakodik Déiwajoreraságbsja, ügyanakkur kid*x-itetéélc aat is, nagy Stuttgartban uj komauniowa kóapentoí/ akarnak feláiiitaol, aakely * keaiAunia w a aavargá«oant egéas l^lneat a torsaágra ki akarja ter^esateai* Ki­áacfiit aa ia, n^y eaak a saorvezkkadéaek Moszkvával la ü^aae^üthetesben ­»axnak« a^aslngenben több orosa népbiatoa taréakolik álli&ólag MíUe ö oeijaból* kissinganUől nemrég; Segernseeas utttatak, ai*ol a aa^elentfi lapon diákoknak*, illetvw ««ri>ai.edfiAn«k JBonúObták uagnkat* A ialinaneni raudőrigaaé; gatőság naosban xi&Éiarosan kiutasi u^Lta Okat* A aajor^ko»üiaun±a J uáJc euúől a dipioaau.^ux ssokások utsgsérwóaét akarták [konstruálni* de álláspontjukat a korwánynyal saemuea neiu tudták ér.enyeai tani, laext niaüwn a aaóuanxorgó emuexak magukat nem diplomatáknak, naaem magánemueréknek mondották.

Next

/
Oldalképek
Tartalom