Napi Hírek, 1921. augusztus/1

1921-08-01 [0017]

§ Á Vqgyar Távirati Iroda J elinti; A szövetséakusi katonai "izo ttságoK hivatalosan folyó évi augwztas hő 5.-én gjssdik min működésüket. A bizottságok egyes tagjai már megérkestek rads­t éstre, *»¥».** • § G e n f , augusztus 1,/A MTI tüdósitájának ielen'r tése/ A genfi mmse tközi Vöröskereszt komité a következő kormüni­két k'.} •:! i a 1 q,. okkal: ' . "Különböző, a sajtóban leautóhÜ me gj elmt értesülés ./i^oaé*. amelyek ~s serint a magyar hadif oglyóinak j elentőségtől;is tömegéi tartják még vissza Szibériában és Oroszországban, a nüfiUstt^ kJzi Vöröskereszt Komi i é a következők imléhezetle idézését tartja szüks égésnek; 2./ 1920-ban és 1921-ben a nemzetközi komité missriói 40,OÍŐ-nél t&bb magyar hadifoglyot szállitottak haza. 2./ Az Qros&­Wfeághan éu Szibériában tartózkodó azokat a magyar hadifoglyokat,' akik 'haza szándékodnak térni, a nemzetközi komxté nunkáj ával, a néusCÖVÍtsés együttműködésével, még a tél leállta ilött hazaszál-, li'tj'ák. 3*//Lehetetlen hazatérésre"ként szeri teni azokat a h-difog­lyokat, akik, a tnaguk jószántából, Oroszországban akarnak maradni. Szám.a kell venni a volt Osztrák-magyar monarchia hadifoglyainak ama nem csekély törne aé t, akik járványok vacy balesetek következte* bin é KMt mtahaltak Oroszország ban vagy Szibériában* ÜT meghaltak ponlos számát még nem lehetett menhaidrezni ennek a számtalan . szerencsét*ennek hozzátartozói talán sohasem fonjck migtudni. 7 'o;> voltakégen mi is tjrtént Oros^zország ban levő >:$aládtagj aikkal. Z i r i c h , augusztus 1, DivisamiOnyiiát/ Berlin 755, Nemyork 310, Milánó 20 Q (gondon 21??. Paris 4655, Prága 7:0, Budapest ISO, Záaráb 550.• Suhan s t 7c5, Varsó 030, Bécs 070, oszt­rák x élg*gzeti bankjegg 065. /MTI/, , . . Pária* augusztus ív A Journal nem tartja vafd­aaiaüt lennek, hogy török vagy görög réearől u*g lógják kéxni a legfel ­oő tanácsot a közvetiués érdekeuaav Még azt la állitjak„ uögy mindkét ­uadviaelő állán egyidejűleg kérheti azt, hogy ea esetbaa a logxolafi fanáoe megváitoatatnaasa a sevreeex saeraödéetr /üLTl/ Pária » augusztus !«• /Savas/ Aa itteni lapokhoa érkezett athéni távirat szerint Eöixat&nfciu kxrály bevonult JSszkiÉehlr­uoo LlhTTXs «^ái*átajüajc, nogy Guaaris miniszterálnok *aég e uét xolyamáí* ­• xa^-cai/éx- Szoürxiáuav Aat is tu&ai vélik, hogy Gunaxis kariixoeltll két hét mul«a üondoawa 4s Párisua utaaik a görög követelések képviaeléaé­re> Még ast ie XÉXXX. ácsaik, hogy x«l xeg ja veki XenatahtiaáT>oly *aeg­átállásának kérdését, tűit görög csapató*, na jtaráaax végre, /&TI/ r * * Hl H U I , augusztus Aa iuegsn légió hasaivá­korifcotfea Hadar holyaé^ot és ioiojiawaditofcífa a h«lyőr»«g»t t »i»oiy • üu-ndaddig folytonos ollonilláÉt fojtott 3ci^ Spany^la3r»íüági>61 iöuu repü­lőgép éiko»o*i« fVTlp\ Piri * , jttliu* ol, A raoán király éa a királyné wogaap fáriaua érko^tojev Aa imkogaitowan uuaaó királyi páx oiaö láto­gatása a aovtoxwn j£a«*ooa firkolyénok aaőlW >ÍO?l/ Pária, juliua 31. A balga éa a xranoxa koxtaáay képviaolöi ogya^üinyfc irtak olá a k#t ara^ág köütl utlovéikonysaor uiegaáüntetoserdl* /MTI/ Ml 1 — Pária t július «>1»' A Baaque da Pranoe a bankkamat Ivábat tegaap 6 >-r<5l ö.o ^-ra csöickontetuo* Aa előlegek kamavláoá-t 1 6.Ő ^-uan állapitatták uieg*- /llTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom