Napi Hírek, 1921. július/2

1921-07-16 [0016]

$ B e h r 0 ó g 9 * jultu? .15* A kemmunizmu s altttt a oöröföh -ál tal a püspökladányi t?m*tőben kivégzett és el~ h&ntolt P Q K g r á t g Álactár magyar királyi csendőrapá­sadén és hő.r om "társa emlékére bajtársai emléktáblát áll'tiot­ták mely'J: Is leplez é <* • « KOK*IA, 21.-én lesz Püspökladány község teme tőj élen, /MTI., 7 Aví^+LnJ, B é o s 3 július 15,. A nemse tgyülé sétí^fcet/j^Tok 1 ^ ak as érdeknek irtásáról szóló szerrodé <*el ? elfrokéeűZU*. I tfir­v á n yj a v cxl a to t 'jii hm / ím • !? mely erdők kö si>S.t le nül a szövetségi állam ig.ezciatása .alatt állnak,. A tör vén yj allatot a Ház elé a f öldm iveié síig yi min i sz t erium által husz évre me gkö töt t erdő­irtási sgtrzoaiHM vizsgálatával meghízott bizottság terjesz­tette elÖ m Á bizottság az illető frdőirtásí "serzoaési szak­értők véleménye alapján a 1egélesebben- elí té1 te„ A leg'közei bi vJ-^s holnap, délelőtt 9 órakor lesÉ./MTI./ ? r á a, július 25. /Q«e h faj tóiroda./ A kén viselő*­ház ma elfogadta a f'émetorssác és. « ttseh kl> s társaság " kazöttf ál lamp olcárság i sse r *6dé?,t,, 'ATI. 7 &ti?4&& I . \ Á Fővárosi Vyári Szitkán j0v*heti műsorai ÉitfŐ: Qziswihul rostája.; kedd: Tánokirálu; >szerda : ful a tiaau Kri tíánonj osüt3rtöM-: Tosco.; pjí-:tek: Tánokirdly s ?soinba 1; Orfeusz a pa-kclb-?n; . i>a*drn&p -aélután ; Sárga c-tkó 9 9ét9t D'lreosenht s menni. § Y a r • ó , július 15./ A MTI tudósító 3 ánajc szikra­távirata/ Illetékes helyen kérdezősködésemre kijelentették, nogy ­a lengyel pénzjegyei lebélyegzésére vonatkozó híresztelések alap telahokj ilyen lebélyegzést egyáltalán nem terveznek, 0 ? * * § A magyar királyi belügyminiszter Szatmár vármegye területén fekvő Eábiánháza és Hyircsaholy kisközségednek nagyköz­ségekké alakul áaái; megengedte, /MTI/ § ? á r i 8 t Július 16*/tol rudóBitójának szikratávi­rata/SboEEyx Tisseyrei, aüivei beszélgetést folytattam, ki jelent ette; hogy nyomban Magyarországból ?ranoiaor szag bal való visszatérése után hozzáfogott azon terváceic megvalósít csahos, hogy a francia kamarában megalakítsa Magyarország barátainak csoportját. Noha « tervének megvaiósitása elé számos akadály gördült, mégle sikerülj jelenté.iceny politikai személyiségek hozzájárulását megnyernie» mint például Charles Dumonte-t* Mihelyt a osoport megalakul;*, össt^ktítese­tésbe fog lépni a szenátusban megalakult hasonló csoporttal, amit de Konziv szenátor hivott életre* § E ó m a , július 16. /-A MTI tudósítójának szikratá­virata/ A japán trónörökös Caan nereéggel éa kíséretével a pápá- . ­nák kihallgatáson jelent mag, A pápa nagy tiszteletadással fogadta* A pápa és a japán trónörökös ajándékokat váltottak* Bécs, július ló. / A MII magán jelentése/ A Neues V/iener Igrgblatt jelenti Parisból: A Temps jexent£se szerint a pá­risi angol követ azt a megoizást-JEapss., hosza tudomására a fnua- ­cia icormánynafc, egyetért-e az angol konaány azzal a javaslattal, nogy Pelsöszilázlába szaxértőbizottságot küldjenek ki. Az angol szakértők azonnal «lvis utaznának, hogy Javaslataikat még a leg­felső tanács legközeleboi ülése előtt beterjeszthessék. Az angol konmány súlyt helyez arra, hogy ezt az ülést még július vége előtt megtartsák, mert Anglia semmi esetre sem engedi a felsősziléziai döntést tovább HsllBsfcw, halogatni. . Az Intranaigftaht Értesülése szerint az értejcezietet július 25,-ike ás Sitiké között fogják megtartani.Azt a tervet,nogy a tanácskozások színhelyéül Boulognet válasszák, elejtették. Hem lehetetlen, hogy a jconferenciát Bel­giumban fogják megtartani. EbDen az esetben azonban nem Brüsszelt, hanem Oatendót fogják tanácakozóhelyül választani. A tanácskozások körülbellii egy hétig fogna* tartani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom