Napi Hírek, 1921. július/2

1921-07-16 [0016]

Bécs, július 15, / A MTI magánjelentáse/ A reggeli lapok jelentik: Az OsztrákHIagyar Bank megállapodott a magyar kormánnyal a tanács sdiktat ura idején okozott károk ügyé beiu Ez eket a xárojcat kerek 5,1 milliárd koronával számolták el a likvidáoiós mérleguen. Ennek az összegnek egy részé aá&B, 1,7 milliáx-d után ngys \$ kamatot állapitották meg, viszont ennek fejében ezért az összegért a oarnc nem íizeti a bankjegyadQt. A töboi 1,4 milliárd után ö f kamatban állapodtak meg. Ez a megegyezés ugy jut kifejezés­re— a bank magyar üzletvitelében, hogy a követelés kamat jaképen áöxautlxxjáx 1920-xa érre tíl millió koronáral terhelték meg a magyar kormány*., B ó o s , július lt>. / A M2I iaagánj elánt é se/ A líeue Freie Presse jelenti Londonból: Lloyd George és jjie Valera tegnap tanács­kozásai * késő éjszakai órákig tartottak* A tárgyalásokkal kapcsolat­ban kiadott kivatalos jelentés inog állapit ja, nogy a két államfér­fiua kirül más nem Tett részt az értekezleten^ely nem volt egyéb^ mint fesztelen megbeszélése az összes ir-kérdésekkel összefüggő problómájknak, A tárgyalásokat a délelőtt -folytatják, Bécs, július 16. / A MSI magán jelenté se/ A Heue Freie Presse jelenti Boroszlóból: Az Obersonlésisoner Kurir jelentése sze­rint Korfanti, aki jelenleg Varsóban tartxzkodik; a legközelebbi napokban Parisba utazik. Az utazás állitóiig összefügg a legfele# tanács felsősziléziai döntésével, amely előtt Korfanti a párisi jconuáiiynak és máa párisi köröknek vaiószinüleg.mégegysznr anyaggal akar szolgálni. Más jelentések szerint a szövetségesközi szavazó bizottság Korfantinak megengedte, hogy visszatérjen Peisősziléziába, ós Xbrfanti igy főhadiszállását rövid időn békül újból lelsőszilé­ziában rendezi be, ­Bécs, július lö, / A MTI -magánjelentése/ A Ueue ikreié Pressejcak jelenti Frankfurtból: A Frankfurter Zeitung londoni . értesülése szerint a Hémetország ós..az antanté közötti clearing— eljárásról szóló fontos egyezmény ratifikációja küszöbön áll .Kémet « országna*. eszerint navorutént 2 millió font fixumot fizet, a háború ­eiőeti adósságok fedezésére* I'ovábbá küszöbön áll még a német-angol, az úgynevezett szabad tulajdon kiszolgáltatásáról szóló egyezmény ratifikációba. * B é Ű i3 , július 16# / 4 MTI_ magán jelentése/ A Neue Freie Presse jelenti BerlinbőlJ Hogy utolsó órában tiltakozást emeljenek a német ffelsőszilézia tervezett elnyomása ellen, ma estére ezren és.ezren gyűlésez vek. a Harmóniában. A tolongás oly nagy volt, nogy jo&rhunAim.rt, gyűlést kellett tartani, A gyűlésen megjelent a birodalmi kormány is. A berlini férfi dalkör éneke után Harnaok Adolf han­goztatta, hogy az utolsó, legkomolyabb órában fel kell emelni a ­nemzet tiltakozó szayátya feloszhatatlan íelsőszilézáa meltotf,, (""^TeuTopai igazság nev ftn*p<JTSsnitán ű-erhart Hauptmaon beszólt, akit vi­xx&T&S lelkesedéssel üdvözöltek. B é cs , július 16. / A M2I magán jelenté se/ A líeue Freie Presse jelenti Varsóból: Mcnsignore OgnOj, a felsősziléziai páj.A-4­delegáíítí, legutóbb a lelsőszilézlai lakossághoz intézetfct kiáltvá­Hfearáuan azt hányta a J.engy*! kormány szemére, ucgy ő az oka a véren­tásnak és a oüaös támadásiaknak Jfelsőaziléziában. A lengyei kormány ­elhatározta, nogy a Vatikánhoz azzal a Kéréssel fordul, h&vja vissza «zt a delegúf'MdííT'. Bécs, július 16, / A-Mi'I -magánjelentése/ A reggeli lapok .jelentik: Azok a tárgyalások, amelyeket a legutóbbi időben Budapesten folytatnak: a magyarországi intézetek: által vissz&fctasi­t ott namis lebélyegzésü oanxjegyek elismeréséről, eddig eredménytelen­nek maradtak. Ily körülmények között a regresszió* igények kérdé«* mind többéi nyer aktualitásba^., Előreláthatólag egyezménye kötnek/ meg-, amely szerint a regresszió követelések kiegyenlítését *ly# formában hajtják végre, hogy mindenekelőtt 30 ^-ot, szeptemberben 20 /!>-oH fizetnek le, a maradékot 10-10 Je-os részletekben törlesztik^ fi* -Í . .§ é Magyar Távirati Iroda jelenti: Hegedűs Lóránt dr r,^^ *flS!?SlSÍSSÍ**!*^! * fold T vagyonvá!lság^al kapcsolatban tart pénz-• ugyí eiőaaast. A pénzügyminiszter Szmrecianyi egri érsek vendébe lesz sorok közlésétf ? P éüZ ^ miniS2teri ^ tisftelettll kéri ffenU » „?, ü r í 0 h » «1 ulius 16. /Devizamggnyitás/ Berlin Ö0&, Wewyork t>0t>, Milano 2V40, Prága 796, Budapest EűO. Zágráb 390 Bukarest 665, Varsó 0.2>2,Béce 0.62, Osztrák bélyegzett 0.81,/MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom