Napi Hírek, 1921. július/1

1921-07-01 [0015]

" A ttagy a r Távirati Iroda genfi tudósi tója jelent f : A ^emsétek Szövetségének főtitkúrsága az egyezségokmány rendéIkezesenek fo°* lyományakép mindenAormánknak részlötes kérdőívet toldott szet a leánlkeréskedelm ellen foganat okított törvényes renaeIkezesek^ Í ffl, Bar Magyarország még nem tagja a amsetek Sédbe be ég ének* a érdCivet kormányunk is megkapta s részletes válaszát eljuttatta a fóti tkáreághoz* Azonfelül e nó őQ-ára a főtitkárság nemzetközi. konferenaiAt hivott össze,,, amelynek zélja f .. hogy a válaszokat dss­szaiiasonlit sa es igyekezzek az egyes h..rkaayok tözötí egységes el­járásra irányuló kqncenciói léire no zni > E kon fe renciára Uagyv.ror~ szág szintén meghívást nyert .Magyarországot Baranyai Zoltán, a ííen&etek Szövetsége melletti Magyar Titkárság vezetője képviseli, n a k Á .'-'ty f V~ Tá Z irai Í tyH^W tudósi tója Jelenti - A Vének Joaá í^Vr, ,fi 7 'i < 17 •i belal egyidcben a I emsétek Szövetséoe'második ;í!f|r a &Kongre«;zus hat főbizoi\*dg 0 % fog alíUTaniTmég ~ JL* Jfc^dnrend* Jktzéei fog 6,1 tal ában , ^épssatazások, A békeeaer'*­aodeset revízió*,. 2 a Ja orosz császárság területén alakult államok népen ői Kgyipícm. Zssia, 4,' Albánia, Írország, Macedónia, Monté* negrf 5 !>emzQ ti kisebbségek. MandáHruh. 6\ Propaganda* sajtó­ügyek K kqngresseue alkalmat, ckqr adni milden elhuomo ti, szabadsáqd ­oan.es jogaiban sérte tt. népnek arra, hogy akaratát, .• vágyait nyil~ vani tea, azonkívül, a jUpix önrendelkezési joaával összefüggd tér* aeseke,t kívánja tisztázni, A kongresszus nib* nyelve a francia, Bendeai a népek önrendelkez ő Jógái véd* genfi bizottság / Bureau mékr la de fene 9 du droit ie.Ieupls/ : Az n-lűkésaktff bizottság elnö­Tce ffene Chaparede, alelnöke Fr. $alma$>, x£*kzi genfi ni ass ref« lelke*? fdtitkárai Dr. Lane Busie^cka, lengyel orvos, Az iroda ci­KÍ: i7. (r4w,: ( Genf. ahova a jelentkezésekJll* érdeklődések küldendők. B é os , július 1,/ ASíTI magány elejtése/ A Neues Wiener Journalnak jelentik Prágából? A csehországi "bankhivatalnokok sztrájkja" mind élesebb f ©rmákaV ölt^A munkás-szakszervezetek követelik "a kormányai­tól, hogy lépjen közbe a hivatalnokok javára.'A vasutasok tegnap már ; sztrájkkal fenyegetodztek,,, Attól lehet tartani, hogy az egész köztár­saságban általános sztrájk tör ki. W.'ashingt on » június 30^ /Reuter,/ A képviselőház elfogadta a k§t ház'közös"értekezletének jeleütését arról a határozat­ról., amelyet a Németországgal és Ausztriával való. toadiállapot megszün­tetese ügyéhen hoztak* /Mrl/ ... ' -R é-m a .'június 3Ö|/Stefani/ A király délután"fogadta ftíeontlS* es ae SiaoTat "A laugk. Jelentőse szerint a király de STcolat meghízta a kormányalakitassoI^T-MTl/ Róma , jünius 30 a /Ötefani/ A hivatalos lap rendeled ­tet közöl, amelynek érteiméhen a vamoic július l-t51 kezdve' megváltoznak^ Az uj díjszabást általánosságban! szerződések utján lehet módositani^/OTp "Varsó pjuiiua 1* /léggyel Távirati Ügynökség/ A parlament külügyjL bizottság* elhatározta, hogy a Romániával"kötött""ke­reskedelmi szerződés ratifikálásáról szóló törvény javaslat öfc^ be'tafcjéáz­ti a háznak.. Ezután"Skirmtmt külügyminiszter expozét mondott* ismertet-,, ve'külügyi politikájának irányvonalait^ Az expozé feletti vitát a bi- . zottság legközelebbi illésére halasztottak©"Az ülés ve§én Sjra'bszky\""a" bizottság elnöke^*beszámolt "annak, az ufejának""az*eredményéről^ amelyet Parisba tett^'hogy ottja kormány megbízottjaként a felsőszileziai kér­désben tárgyalj OTa^/mif " " §, A f öldűiivelésügyi". minis'z'tejp pályázatot hirdet az égy évig tartó "budafoki pincemesteri tanfolyamra való felvételre.Felvehetők olyanok, akik*'a két eves tanfolyama vincellériskolát elvégezték, vagy alsóbbfoku kereskedelmi, polgári, vagy" ezekkel egyenrengu valamely más Iskolát végeztek."Palyá«at'i határidő augusztus 1»"Bővebb felvilá­gosítással szolgál a tanfolyam igazgatósága Budafokon^

Next

/
Oldalképek
Tartalom