Napi Hírek, 1921. július/1

1921-07-01 [0015]

Külföldiek a quermek^anatcriumol' ért, iMHt° n A s %*\&J% r almÁ%i ghrmkssamtcrAunokba,* 450 heluen élvezik a ^1/iton ál­dás aU Í J klinika orvosainak és a sovrofa Is teni r Megváló rendhiis nővéréinek gondolása mellett nagyoblára asenevesztosid kisdedek Ciliit fledderua hollandi királyt főkonsuV, Ásta Mlson a svéd mlkéiiQ iiteni fáradhatatlan vese teje és báró Beáding-Biberegg^ a nomsotmzi vöröskereszt főnegbiaoitja nagyarányú áldozatkészé sége folytan. A Ssofic. gyermekszemaíőrijm egyesület Éáaosi Jenő főrendiházi tag ko rmánt.zó~ej,u-jk vesztésével július 1Ö*> én „vasár*, nap a siófoki színházi™ nagygyűlést tart, amilyen dr. Be melák t A'áncLor népjóléti ninisster a magyarság.kalákái fogja tolmaosoini agTermemdelaet felkaroló kalJUá i. UssaTőh ÜŐ\t é Rufjy Pal állati i i tUr ayerr.eltiréá el mi plfelügyeic jpe%ig el cecas t fog tar­tané. A aiss'g'y'ilés után a oaTqiqihu:-: \~i .es 1*1% iot szabadt gyér* ssauUvriunoMt mutatja te.i kaj^Mi elMeldsj9fiJínM /wf m* kár Bt. tanácsos a Aermeksz^a^ son ualamenny miníssferiuii* leyvisej ,eíi ,/as#cT«, /HÍJ-/. -§ B~e 1 gr 44 , július 1; /Avala/A merényiét ügyében' mégindült^Vizsgalat során megállapították, hogy a"merénylet kommunista összesküvésré vezetheti tiasz'a dj A mérlnylo vallomásaidul lassanként' kiderülnek azok az adatok/"amelyek világosságot vetnek"az egész"ország­ra kíter^edő" szervezkedésre;" Eddig több mint 100 embert hallgatta^kl? Az igazságügyminiszter a ""parlamentben tegnap azt" a~kérést terjesztetté elő, hogy három komirunista'képviselonek. néVszerint'Tilipovicsnak^"" Kovacsevicsnek, és Csopicsnak a mentelmi jogát függesszék fel^A parla­ment ma dönt éhben a kérdésben.. /MTI/ SBelgrád, július 2*/Avala/ A francia labda­rugó csapat Zágrábból jövet ma érkezik Belgrádba, ../ISTI/ § B u;k""a r e "s t t július 1» /ÍJamlan/ A kamarában'és a szenátusban felolvasták alkirály üzenetét, amely július 13,-ig meghossza 1 bit ja a kamara és a szenátus ülésszakát. /MT2/ $~~B" u k á r e' s f ^ július l a /Damian/ Irisztesku tábornok a vezé-.'Var főmökfts, Hi'ötu prágai román követ kíséretében Prágába uta­zott, hogy"ott a Csehország- es Románia közt kötendő katonai megállapo­dásról tárgyaljon, /MTI/ l "5 B u k a r e s t, július ..l^/Hámian/ A román-lengyel kereskedelmi szerződés ügyében"folytatott tárgyalások befejeződtek* A szerződést a napokísani alairják,/MTT/ § B u k a r e s "t"július ü/Dámian/'Az utódállamok üor­t'orosei értekezletére kiküldött romám bizöt'tsSgV elnöke "Lahcváry római román követ, tagjai pedig Gheroghim, WanoleaakUj, Perieceano és Jankovics , . „|.Bu-k,a r e,s t július •1 !E /Dami3n/. A kamarában folytat­lak az agrarfeformrol es a pénzügyi reformról ssóio törvényjavaslatok vitáját, A szenátus elfogadta a nők. választó jogát, A^V § B a k a r"e~s t' t július 1 4 /Damian/ A külügyminiszter a Duna-kérdésében: ziJldkönyvet szerkesztett, „amely a napokban jelenik meg. /MTI/ 5 Ba karest , július'il./Damian/A lengyel gazdasági küldöttség a rQmán~bizottság~kiséretében élutázott~BakarestboA, hogy meg­tekintse Konstansát, Szulinát, Galatzot és Brailat ?l ./MTI/ 1 § B u k a re s~t \ július 1»/ Uamian/ A" román kereskedel­mi kamarák július 11-én és lS-^éa Aradon kongresszust rendéznek ?; /MTI/ ' B§ B~u"£ a re s t , július .Í^/Dámían/ A román királyi pár megkoronázási Ünnepségét Gyulafehérvárott szeptember 27.-én /ónaptár szerint/fogják megtartani..^ 1/ B é"c s , "5Üliüs 1,. / A'MTI magány el eht és é/lz ukrajnai . sajtó-iröda Jelenti Lémbergből :A'kark&vi koríaány^s«kbaá-.ugbül veres harcok*dulhafe a bolsevisták és az."ellenforradalmár ukrajnai parasztok közötte A.Karkovből nyugatra vezétfir vasútvonalaidat megszállva tart­iák az ellenfoíradalmárok", Hir szerint áz"ellénforrádaImarok feltartóz­tattak* egy Tfö'szkvából Earkövba menő, vasutat ^es elfogtak a vonaton levo.. több %ugaeurppai kommunist*t, köztük Kun Bélát is. , . — — § & y o r , június 30. A Magyar Távirati Troda jelenti* hogy a győri gyapjuvásáron kevís érdeklődés mellett 50 koronás átlag­árakon történtek kötések, A vásár első" napján 5-10 érdeklődő volt, * gyapjuvásárt a H-yorvidéki Szövetkezet helyiségében tartották.

Next

/
Oldalképek
Tartalom