Napi Hírek, 1921. június/2

1921-06-16 [0014]

. . „ KJV&HJ 16 ^ /ÍJÍ^I magánjelentése/ A famn FreUPr9999n$k jelen ftk Washingtonból s Asaitíhtus faanaaal* mtette Portermk aseutómi kősé^tamMql való hMeálUpoi he lőre állt tusáról sóié h&£&rosatrh óvattauI, nMslyet a képvl* sflVkás i minap olfngádoih / M ^ r»tif Prttaeae* jticalff X^a«wli ^píe§r!.fl||1 So^«2*öt ... ?SŰKát áiI áf , amely a. j?©Ij4rft4« © m Jegvéresíbí napjaira emlé~ »«I leMtkeseU őssaeiaaésével kea&MBtt és renakívül késéssé fajult* A haroolókpuskák®! és revolverrsl támadtak egymásnak,, i maionaság kénytelen volt géppuskákkal megtisatitmi a terei. A haraolók d&ht *pf« ujatondkéa q rjn dffrim J Jlme. fordult. YWJ'Wlf**?* sikerült nvuaalmat teremteni* lésffbb a haro ni* hói fellobhant é$ rsgaalfalris ujMbb zavargások •mii&m Több más helységben 19 megtámadták a ősapátokat a sínnfsímisták és eaeknek aa össse tüaéseknek a során több ember életéi vesstette* • *.«' . * ÍJA** *J*%*H IfiJA u & mgdnjelMntése^Mus Preie Pro989nek jelenti* Londonból; Amennyire a ssavasás ersám menyét odáig át leket tekinteni* tegnap a mnkások, névszerinti saamása alkalmával a többség amslletT szavaséit* hogy a műnké* nÖw^SÖT^ítíffSJÍI ' taJ4MMÍ9UV »*f| a mnkát B é o a 0 június 16. /A Mfl magánja lantéi*/ Kroká<* 9W*J}***fhw 1 tandeskosás térgys na, hoju Lenguelorszés mennyiben vegyen tilsai, oa ösatrék^Magyas* Bank felssámolásdbon. B á 0 s ^június 16. /A MTI magánjelentése/ tarséből Jelen tik; Pretkowskw pénsSg mini sátor megtagadta aat a kérést, hogy l mondását vtsssavonjtL. PoliUkui kor Mán­ia a tudják* hogy a kor&áns Bilinséky«C€^~ ** akarja a pénaMgyl tároát f9lajánlmni* § B e 1 g r á d . június 1B. /Apala/ fétor-király ^W^»a»á< nyugodtan töltötte: Általános állapota igen J4» f B i 1 g rá d , június 16* /áValaf.Aq dtkotnú** büntetést* kivéve as uralkodó |M«^i^«..tIÍ£a^t^0»f-f*rca^ léi ese tét. A 2ö % ssaKasa szerint 9a%npil jaáj&in* test sem le* h9i kimondani polt tikat bűncselekményekért* /MTI/ t § Pá r t 9. június IB* /Mavas/ Xopenhágdb(¡1 jelöntik: A p°|J 0 ^ R |^^^** fl# Jt|^^** cí ibr?I {sa**' íVíorü^i^ffielsau^d^ a í«^l J latokat Sas $ storosaorss&ghoa vsaiéiig* isvéd salté megállj Mu kiWtl *M?\ÁrM u iela %Tvl *><•»'*»* B £ 9 s í Június 16„ /A MTI magánj9l9ntése/ £ Noicyork ^Berald és a ghfaage Tribune Jolenti 0 hogy aJtok.kőat a ... fejtetelek kjat, amelyeket v Saonje túTosaorsadg as amerikai„naa^i tőke ele , ierjssateti, a követ*osty foglaltainak; BfatosiijM 69 évre aikorlátlan kiáknáeása.1.Minden adó és illetik alól mon­tesséaet aanak. Ja Meri ka ellenőrzése alatt 6,116 Memk mn* húsait nem, as oross^ hamm as amrikai mnkástörvinyhoa&s ha* iálva alatt foanak: állani* Jfa.§kuesa2LAl-lmo.k ssgoialisidi . 98$%bon a fe^pielekben a mnkáaeraskek 9a9mrti9tl9®f$2q,Básá,t IdJJák és Heninvárulónak mnaják* A polgári lapok örömül &llé<* pitják Reg* hogy a saovje tkoménu felhagyott a narxiajensaal^ kiaaukltk aaonbon, hogy Crosaorsség sguoneson traoikusnak nnném haté pus a tolásra Juíkatott, ha olyan fanatikus is, utnt Imin, Uyon lépésre fanyalodik. / ti^^,^. 4cc^*,4c • • 3 4 Í? I .június 16« /A MTI magánjalent ¿99/ A fteus freie Prassjnak jelentik Londonba 12.lleyd Cféorge állapotában a javulás saépeíi halad előre* A miniszterelnök reeiéli^ hogy vasárum &Í99aa$é?hei ltondouha J's hétfCn megnyithatja a minise tereln/fkök Uradalmi értokealetét. Ja miniért parlament mea ­nyitásába tloyd George nm • saéndsk&aik eluiamt és a brit lo* • niniumok többi mini$2terelnökei i&x sem fognak ason résgivennt*

Next

/
Oldalképek
Tartalom