Napi Hírek, 1921. április/2

1921-04-16 [0011]

^ ü n c b c c .április 15felnémet sajtóiroda/Münchenben "Müncheni Bunai Hitelegylet Részvénytársaság* néven 6 millió márkás alaptőkével Is a'Müncheni BajorEgyleti Bank közreműködésével részvény­társaság alakul t*Az uí társaság célja Eámetország és a volt osztrák­magyar monarchia utódallamai kereskedelmi viszonyának előbbrevitele, a német-k^I^teuropai kereskedelmi összeköttetés f e jlesztése,áruüzletok ártiiíteiek,kereskedelmi ügyiétek,pénzügyi támogat ás, bankszerű üzletek és vállalatokban való részesedés utján./MTI/ Vara ó,április 15*/Lengyel távirati ügynökség/A kormányhoz érkezett értesülések szerint azokat a lengyel menekülteket és emigránsokat akik hazájukba való visszássállitásukra várnákba bolsevik hatóságok Minszkben a vörös hadseregbe sorozták«Xgy április T^ón 25 lengyelt deportáltai Minszkből ismeretlen irányba^ lengyel kormány a szovjet kcrnányhoi jegyzéket intézett és óvást emelt a rigai békeszerződés ilyen kiáltó megsértése ellen.Követeli ? hogy deportált lengyeleket bocsássák szabadon Is hogy szigorúan utasítsak az orosz hatóságokat,hogy a jevÓben kerüljék a szerződés ilyen megszegését*/t£FlA $ 1 9 & <* , április 16. /A&ala/ As alkot­n Íi r M^? 32at *l f *(á no * tegnap Kezdődött megí Bevezetőül Trijkovics alKo^ianyügyi miniszter szólalt fel, aki rámutatott *rra a történelmi szerepre, amelyet Szerbia a jugoszláv állm­/2/A országot egyesítése körül betöltött. Az 2912 és íií, KÖ J ött lejátszódott nagy események el Cszámlálása után a miniszter megállapította, hogy az uj királyságnak elsősorban alkotmányra van SZÜKS ége, mert csak így szilárdulhat meg. /MTI/ §Belgrád, április lb\/Aval*/ A jugoszláv nemzet gyűlésbe n tegnap Markovi cs kommunista Képviselő interpel­lációt terjes a te tt elé a Jugoszláviában megtelepedeti orosz mene/sül te K ellátása agyében* Kumanudi pénzügyminiszter kije­lentette .hogy J^go szlávi a ö, 000, Franciaország lö m OOO> Analia pedig ü % WQ menekült .fenntartásáról gondosKodil. A költs égik ^ b J I »*%°JJÍ lál?lára 3,000,000 dinár esik. Idáig 33 milli* kh„lÍ-iVl e K ^ e8 % n a °] meri ' & engedélyezett hitelen májusban kimerülnek, de Jugoszlávia továbbra sem vonja meg támocatásdt* mert mi - úgymond a miniszter - erkölcsi és anyagi tekintetben adásai vagyunk Oroszországnak. Jugoszlávia nem pazarol felesle­ges módon aftKor, akikor az orosz menekülteket eltartja, hanem egyszerűen azt az adósságát törleszti, amely a korábbi időkből Oroszországgal szemben terheli, /MTI/ Bécs, április 16, /A IÍT1 magánj el»atése«/ KoKÜnzlói je­lentik:- Állen &m<*rikai tábornok kormányának azt a parancsát kapta, hogy a~ílajna-vidék ea tartózkodó amerikai crgspatöknsk továbbra söft.., s&a&aft réaztvcaai s^aai otyaa akcióba, amelyeket az *uropai szövet­ségesek szankciók gyanánt indítanak* $ é e a..* .április 16. /I MTl/íw^aJfileatőaé./^^r'flalaaör Zeituag e^yik jelentése j^enat.bistosra yehgtőj hogy Csehország részt tog veaai a Ifém ptarssák elleni .esetleges.aj szaaksiőkbaa* ii os eh országi németellenes kiszülő dá ^ek.már 1 olynak. k készülődése­ket a fraaaiák egyik táboraoka vezeti. Két xs&Kxx iránybanfognak eXoayoaulai; egyrészt a Haj na vonala ellen 4 daol a franciákkal ,. kü együttes* Yogják Iáaa$ í^zak nemkor szájét Délnémstor szegtől eX­vágni,aás£ré azt a feisőamiésiai Glatz ellen, Bé..« 8 , április 16* /k MTI* awgáaj>lentést»/A Neue Freii Pressének jelen tik. londoni ól: Tegnap a eorki |rófsághaz tartozó ...Kilmcrna helys-lgbea feoverea giiiaxeiaok merényletet követtek el, amelynek áldozatai esett Sir «drthur Vicar^ a^-ismert réöé sa* k tudóst et taonábaa íelf egy#éa« tt álarc®M e&berek támadták m%, as -, ataára harcait ák ég ott lelőtök* Söpeavire cédulát tüztekjaaelyea * következő állott: *Káa! Vigyáaaaaekl 4 köztársasági hadsereg 1 seasit sea felejt!* ~"~ B é c tt-, áiariüa W>* /A; MTI* aagáajeleatése./ Kaa Béláaak, a aagyar koanuaigták ftgének felelget és bugát, akik he sszabb idő ota Belqgaábaa tartoakadtak^ az olasz kormány- miat már jelen­tettük,--kXKta^rgid?1 etiieg kiatasitotte az srszégbj51, Ki;vülöa / , . a Km e Pr*de Presse silaoi értesalése szériát, a Iegküz?»lebM na- •> pokbaa több más m ^ ; ar állampeleárt íogaak méf kiutasitaai^ F<*rra­rábaa g r«®.dőra§g egy aasrohistsaál bárom métermázsa roabaaó ada­got foglalt lé« 3 é 8 a , április lBo /£"KTI, magáajeleatáse./ A Neties Wiea«r r**í£latt j el ea ti' Londo nbó 1: gondon képe .egé sz ea harcias» A r*adór se^et és véőőrséget ma teljes létszámmal aozgősi tották. „la Aagel Szakot és az állami épületej|ét ; ^pfegyverek veszik körjp., a..i£gy parkokat katnia ság^^rai«*ÍL lel esi egéé'tartalékokat aiad be­vonták. Bécs, április 16, / A MTI magánj elentése/ A Weue Preie Presse jelenti Stoadonbél: A ma éjszakára hirdetett általákós sztrá4kot i Lemondották. A vasutasok is szállítómunkások egyik hivatalos Közleaw­íyukbea &x sztráji félheaaradását a háayáasak megérdemelt zaegezégyemité­séaek mondja, ami«rt Tie.szautasitották az uj tárgyalásokat^ B«lutánri a viszálykodó felek <ís a kormáia^képTiselók együttes ülésre \ és Zairék ^ Re»i tarthatták rceg, minthogy % iüunr.asck képviselői ae» jöttek el az -olea­re f § A Baáai fiakor mtlaora: Hétfő: iSsép Iloaka, SybUlj sa ; erd&:• .i saerélm lát&tf* csütürVók^iáli béráa^, pí"»*j g tréiycaős* /áősaör/ s^effib^t állutáa: Kísértetek, este: és. eréay^ íscs»á va^raap délután: Heje-huja báré f este: ertavoBöja. la 99* előa^sok UlM% óíakor, a délutániak pedig félh&rom órakor i*zdődnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom