Napi Hírek, 1921. április/2

1921-04-16 [0011]

, A Mftgrar Távirati írod*.jeleati, 1 te^api.miaiszteHaaacs mtsa gróf Ráday Ge&eos., &z ujOBaas fcinevazett peltjgyriSniszter megjeieat; Toracsáayi Tilntoa Pál igszságügysiínisater kis ér etében a b©lü f jy?r:ínisz*eri'cu»­iMÉ »* ott átvette kivatalát.Háday G-edeoa jerőf tfcftriiböszédbaia üdvözölte & belúgyffiiaisateriwr- t isztvis©15karát és a&nak odaadó közreműködését kér­te KuakáfiiiágáSto2- A belügyminisztérium vszetőtisztviaeló'it Tcwosáayi Tllnos Pál igftZHagagyrciiarazter mutatta be, aki legutóbb a belügyiriaisz­teriurn ideigieaes vezetésével volt megbízva* í | « r i i n , dpriiis 16. /A UTI ssikraiávirata/ A Hamburgi kereskedők as összes angol, franciét és &**9* *P.f*<\ l * m kak legszigorúbb bojkottját határozták el, A Hamburgi ^eglő­s*k al ezeUől m országokból bemosott élelmiszereiét és italo* kai hasonló bojkott alá* fogdák. (ígyanily j elen te « roasléból is és a berlini szállodások es vendéglősök is szintén sgijütt éreznek a mozgalomnál* f i i m o t e 1 , április 16. /ükrám saj tó ügynökség*/ IgAas ÍJkráaiábaa terjesztik Pátijára főheíüia paraiasát* A paraacg félüivj* a r fo>iiakat. hogy szervezkedj eaek kato&üilag..a aeszkvai ia­vázió sikeres leküzdésére, aásrészt el tilt i« a szerv pzetlea vAllalko­zásokat^ amelyek koriétolt terjedelmük miatt saak kig területre szo^ „ ritkezhataak ea ezért biztos kudtT-oo«lJáridt-* Ás íltaláaofl felkelésre kiilöa paraaes ragja a?aj3 a jelt megadai* /útlj S I ir i » p i 1 , április 36, /ukrán sej tóügjyaökaeg,/ Struk hetmax. ja kiewi kaiaáayzóséjg fel ke lóimé k paraacs&ok« # repülá­gépe* terieaitett paraa&a'baa relaivi« ttimd&z0.ka$ az ukrajnai tiszteket és k&tealkat, akik jeleaie^ a vörös baás?re&h.»a saolfálaak, va^r a »os»kvai i&ttlziőval £ety W* \\ ikrétől tiv#l tartják maikat, Eogy álljatmk r oaáelkesásére a felkelő sí er vezetékiek* é, x fexhiváe aazsla a^ma|41^,,figyelmezt5té ssel végződik, hsa' akik a.parancsaik *m teamek elegei, azokat törvény <m kivül álló ka ük myiiváai tják* /áll./ S*Jjlí m i e * | , épíiiis 18* /Ukré* atftótttfmöMge/ Karkawoa* április elejém .g hmdiiízovjet tLUgt t&yt©ttt mQi$«* jsakotssky ^a i^o a tattá, hogy a ssavj'etkeraimymak legfoate.sasb fel adata az uk­rajaai íelkelüaQsgsiem Xekazdátfe a "B's a^őíígaXea - moaa etta - űri ági " veszélyt jelest az ealts szövi etreadszerre, mert aagyo* köüj^ ea terjeá* a~katoafk között* ijr* ukrajaUta küléött ««a|attk^a aagyoa vioáml kall, mert koaayaa aegtörtéaiietik, kegy valaaoakyi.ea *kax-8ár^5kka rt tálaak,/MII,/ ­ííári s .-április íi; /A IffiX* tadósitöjáaak szik­r&ttv ijatlf./ "A Motai% Ptrfroelgráa l^v^lesője^xrőairkös haagoiC ir^a üs«t«at erdl. a«fi^M0 miáKl«l doigozik, de fégoredméayíbfa aea egyéb egyszerű aaerB~§s« megegyecés»él. Rojaíaia agyamis ssakaem al­laadó koaf liktusbaa él Belgrádaal a Báaság miatt* § Amsterdamból jelentik: Diösy Sa.it, a nagy tehetség ga magyar éneknüvéssnő első fellépéseit a holland hangversenytér* mekb* n ériási művészi siker Koronázta* A fiatal művésznő nagy tu* dása és személyi Darazsa amsterdami, utreohti és hágai hangvers$*> nuei alkalmával lelkesül t ünnepiésre ragadta JL közönséget és a soj tóban is nagv visszhangot keltett. Qiásu adit a legközelebbi idényre már egész sor hangversenyre szerződött Is Mol2<wdidöan* * /JPra domo. Jssarok közlését tisztelettel kéri Dtősy Béla dr. / | § iÍJCMÍHYOK-A KISPALUI7Y-TÍHSAÍ2Í&HAII A Kisfaludy-Társaság oéljaira Ta;JaVb« & követkeaí adowáayok folytékBpe a Táyaaaág péaztárába /Magyar FöldMteíiatézet, 7 4 keralat^Bálváay^utGa 7 % /: » T.Í nntTtlrnqi v*­siao 50,000 koroaás adoK&nyáaak elsl- részletéül 5,000 KoiftíS, a™J»éli ;állami felaokereakedeliHi iskola és *ci kereskedelmi szaktaafolyam taau­lli^él 1,000 koroaa, Balogh Jea5aé született Qyaüay Iloaa alapitváaya 500 koroaa, a pápai református f6giaaáziu» taauloifjuságától 12,000 ko^ roma és aa Erzsébetvárosi Kassal ujaTab adomámya fajéfeaa 15,200 koroaa^ § A nOTAITünr-TÁBSAsÁ^ MSTBTICjl-PÁXrÁZATAI^ A Kisfaludy­Társaoág olmökaége közli, hogy.a Vestetlcs-pilyázatok határidejét 1921 öiájua hő 10,-ig aaghosazabhitetta. ' • v ' , /' ' i /« ^ v " >; ?'\ , 1 /S két közlwnéay azivea közlését kéri S»ász Károly a Kis­faludy Társaság titkára,/ tagaapi L o a d o a , április 16, /Reuter/ AZ alsóház BE* úlé­séa $ Chasiberlaia kijeleatette, hogy Lloyd George töfcü képviselő kiváa­S ágáíM? délelőttre irásbaa értekezli\re hivta egyhe a 'báayatulaídoao8o~ ar as a háayászokat, a«séX a arcaatakka aélDél, hogy a háayászo^ titká­ráaak uj javaslatai aegvitassák* Lleyd George erre felolvasna á háaya­muakások titkáráaak levelét, aiaelvhéa kijeleatik, hogy ^csak akkor tör­téahetik me^az ideigleaes readezés^ ha aaaak alapfeltételei gyaaáat a következő kat elvet fogadják eli Először 'bérkérdések intézésére aemzeti "bizott»égot küldeaek ki,^ ea másodszor aenizeti szövetkezet etijric állit a- • aak fel." S feltételek aélkül A "báayászok végreh»átál>iz©ttsága ugy véli, . hogy a "báayatulaidoaosokkal a 'mlai^itere'iaSa javaslatai alapjáa hiáha %«laa miadea taaácgkozás. A tégggm még hizoaytalaa helyzet ma délelőtt­re aémileg javult. Az éjLoIaezéssei és a szállití eszközök "beszerzésével megbízott kormáavbizottság miadazoaáltal aiaaa intézkedése megtett, ­hogy a jelealegi helyzet bármily alakulása ae találja készületleaül. A Miaiszterelaftie saa körözvéayt bocsátott ki az összes polgármesterek számára azzal a megjearséssel, hogy a kormáay ssáiiit a helvi hatóságok megiaaathatatlaa lojalitására. Az élelmiszer-helyzet általábaa kiell­gitö Is ha egy vagy két kerületbea kisebb aehézsé^ek elé is fordultak, az iasagtol ett sem kell tartami. A pillaaatayi széatartalékbél körüli­be lül egy hórna-pa futja a vasutak, a gáz és villaaytalapek számára és ;J OS^ekamMlatöt "-ovih-, toriao^ii}., nz a tartalék egy háaaaaál to­vább ia eltart, A petróleum-tártai ék mé.-y héaapra elegeado. A kormáay az ország oarmely részevei eriatkaahalidróttalaa táviró utjáa. Bepü-^ fo szolgalatot is readesitek be, ugy holíjr az ország e^yetlea vidéket *ém i-liet elsoigetelai* Az utolsó pillsHstbaa közlik, hogy a vasuta­*ok ve^etöiaek kii elejtése ajieriat ma' ejaz&aa a sztrájk megszüatetésére Sdaak t)ar*aeoot, /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom