Napi Hírek, 1921. április/1

1921-04-11 [0010]

A Magpr..Távira ti Iroda jelenti: Grdf Teleki Pál miniszterelnök ma délelőtt a náláneg jelent ujságiróknak a helyzetet illetőleg a követ-_ kező 'nyilatkozatot tettes fí helyzot az - amit mindig mondottam,.* hogy ma egy nem sok okkal felidézett válságot élünk és lényegileg en­nek a válságnak személyi momentumai alig vannak.- Én eredetileg is azt tartottam, hogy erre a válságra semmi ok nem-voli ás ha a legki­sebb jóakarat is meglősz, akkor a válság elsimul. Ez az országra-néz­ve is fontos. Jobb lett volna, ha egyáltalában nem tort volna ki,de ma már, sajr.o,^ ezen tul vágjunk*. Ha elkerültük volna, akkor politikailag és gazdaságilag se jutottunk volna abba a helyzetbe, hogy politikai erdmk lemorzsolódtak és most még a-gazdasági előnyök lemorzsolása is fenyeget. Ami a pártvezérek tanácskozását illeti» én szivesenvenném, ha 5k maguk között^ tárgyalnának, azonban hajlandó vagyok a postás szerepót betölteni és szívesen közvetitem a tárgyalásokat* Biztos vagyok afeonban aöban, ho y a pártok vezérei magúk is szükségét fogják látni árnak, hogy egymá között közös megbeszéléseket tartsanak. Ami a konfliktus magvát alkotó ama kijelentést illeti, hogy a kormány az 1020, I* törvénycikk alapján áll-e vagy sem, arranézve csak amyit tartok szükségesnek megjegyezni, hogy a kormánynak már a legelr.ó megnyilatkozása a mostani incidens aliialmával is az volt, hogy elfogadásra ajánlotta azt a határozati javaslatot, amelyet a kis­gazdapárt legutoobx értekezletén elfogadott, mert hiszen a kormány ezen az alapon.áll* Egyébként is a kormány ennek a törvénynek alapján lett kinevezve, és egész mostani alkotmányos berendezkedésünk ezen nyugszik. —» További kihallgatások a kormányzó urnái egyelőre nem lesznek, mert a kormány lemondott ugyan, de lemondását a kormányzó ur nem fogadta el. Nem igaz tehát az az állítás, mintha én a péntek esti mi­nisztertanács után lemondtam volna* A péntek esti minisztertanácson én referáltaa a helyzetről, de válságról sokat nem is beszéltünk* Lemondásom a nemzetgyűlés ülése után történt meg a kormányzó urnái, akinek a kormány állására nézve előterjesztéseket tettem/Előterjesz­tettem a lemondást és pedig részben az Sa lemondásomat, részben az egyes miniszter urakét, mire a kormányzó ur kijelentette, hogy a kor­mánynak sem részleges, sem teljes egészben való lemondását nem vehe­ti tudomás lüU­§ Á Magyar Távirati Iroda jelenti: k mozgófénykép­üz*«ekről szóló éi mér?,92Q október elsején 84fc54/192ö K. J» asára alatt kibcQsáíott, illetve az ezt részbea módositc 98£/192l M*S. számú rendeletnek már hetek óta folyamatban lévő gyakarl*ti vég­rehajtása ellen néhány lapban minden jogi alapot, ae n*m/rai.nden oélzatot nélkülöző hangzatos cikkek, egyes személyek részéről . pedig olyan nyilatkozatok jelennek meg* amelyek egyrészt hely­telen és téves infóraadókon alapulnak, másrészt a jognak e terén nagymérvű tájékozatlanságra vallanak* Minthogy e sajtó­közlemények alkalmasak- lehetnek arra, hogy esetleg a tárgyilagos józan közvéleményt is megtévesszék, hivatalos helyea szűkséges­*ek látják & kérdésnek tárgyilagos, jogi alapon való megyilá­gitását» ; A 8454/1921 H*|« 3Zámu kormányrend^let msgjelénése előtt a mozgófényképüzemek engedélyezésénél is a 64572/19Ö1 B.M* szám alatt - pénzügyminiszteri hozzjáraiás mellett kiadott és mindén mata tv anyós üzemre egyaránt vonatkozó. - belügyminiszteri rendelet volt irányadó és ez* alkalmazták* a kormány tehát tel­jes hatáskörében iIrt el akkor, amidőn az időközben kifejlö-dött es az előző readelet kereteiből kinőtt mozgófényképüzérnek en­f edé iy esését, illetve ennek feltételeit az említett össsminisz­eriaai rendelettel - tehát az előbbinél erősebb jogszabállyal ­külön; © abályózta^ illetve »at a nagyfontosságú ugye* a kor ige­njeinek is megfelelően rendezte. Aa a kifogás telaét, napa., rendelet nem törvényes, illetve csakis a kivételes törvewes rendelkezéseken alapszik, egyáltaláa nem helytálló* Á rendelpt­nek ugyaais csakis a helyiségek igénybevételéről szóló rendel­kezése alapszik a kivételes hatalomról szóló törvényes rendel­kezésekben nyert felhatalmazáson, de ennek a rendelkezésnek jogossága és indokoltsága sem lehet kétségesül rendelet hatodik paragrafusát, tekintettel a külföldiekre,, a nemzetgyűlésen idő­közben letár^ait trianoni békeszerződés 2lla S d**p©nt->áaáL rendelkezése miatt - tehát mm egyéb okból á - >­kellett a 9ÖS/iy21 •»!• azámu rendelettel módosítani* , , Ma-a a mutatvány engedély eddig is közjogi Jellegű és forgalom tár a-át mea képezhető* személyes jogosítvány volt. áz engedélyezéssel kap so latban t ehát magánjogi lényekről- a tulajdonjog megsértéséről stb* szó nem lehet. Jogfosztásról pedig annál kevésbbé, mert az előző rendeiet szerint a régi aatatványengedélyeknatály a legfeljebb csak négy hóra terjedhe­tett és ezek az engedélyek * 8454/193 száma rendelet ki­bocsátása után* a továcbi engedélyezésnél areadőrhatÓságtól a belügyminisztsínes való utalása következtében önként hatályukat vesztették. > .* 4iLz emiitett rendeletnek a helyiség igénybevételével kapcsolatsa az a rendelkezése pedig, hogy a helyiségbérlet megszűntéből kifolyólag kártérítési igény /pld* elmaradt ha­szonért stb./ nem támasztható^ természetes és ez egyáltalán, nem érinti aaegszünt bérleti szerződésből kifolyólag esetleg fennálló és a m% nem amortizált szükséges^ ixxetve hasznos be­ruház áso k megtérítésére vonatkozó igény kérdését m ez az enge­délyezéstől függetlenül elbírálandó tisztán magánjogi kérdés azonban már a lozigas^atás hatáskörén kivül esikv *z ui ab b r end e le t és a v égr eha j t ági uta si t ás ok egyébkent a mozgóié nyképüseme.k egyöntetű rendezésével, a kultu­rális, erkölcsnemesiiő, nemzetnevelő és hazafias irány biztosi* tá«4val. továbbá annak lene tő vétet elével, hogy ezentúl kivétel|­sen közérdekű óéiból alakult, vagy közérdekű szolgáltatást tele jesitő jogi személyek is nyerhetnek határozott időre /leg­feljebb 20 évre / engedélyt, az előbbi állapothoz képest csak lényeg a-s haladást ég az országra is csak előnyt jelenthet* A lakszor hangoztat ott külföld tőke is igy biztosabban és bát­rabban vállalhat ezentúl érdekeltséget, mint eddig, A belügy­miniszter az emlitett xrend elet gva&orlati végreafflajt á&a&al az előirt rendeleteket szigorúan betartja* Íz .az^eíicagi engedé­lyezéseknél is mcgálXapithatÓ* feltéve terméket eaea, hogy a bírálatot gyakorló nem elfogult egyén* Saa kerülték.el a belügymiaignter figy.inát a

Next

/
Oldalképek
Tartalom