Napi Hírek, 1921. január

1921-01-01 [0007]

Ty^^y • i docember »1* /A MTI magáajeleatóssí/ A Prafeer " Tagblatt a kfcvetkeatf.cet irjai A CealÖ* slovo Jpossor^rfcál k»lfc*aett oik­Kében a tdt ifjúság éíMelrai:r*©k felkarolásáról érteiceaik. A' magyarok régtől fo&va megtérői voltait , a ajifet nemzetek magya-" rosxtásaxiote éc kttlörtoíWfM so*;an&* tettek, az idegen nyeij£ ifjúság árde~ .. . J kéban abbén a tudatban/ Hogy «zoel|ft>»rhsiiik\ffieg/6k9t a ma* I yfult ezáioára. Ma azut'-*n -vaft&an áldást Jelentenek ^s^^-ntfasofc az in­gézetek, amelyeket a na agyarok: nagy es^eban létesítettek a Felvidéken, mart ai ma valóban ne© vagyunk abban a h&Lyzcthm, hogy ilyen célsze­berjndftsrti intézeteit áilitsuak. íel .. A lap ezufeáa felso.roj.la az o.ss*ea üy^i felvidéki intéaetesefc v J^^C it^M A Erager 'fagblat- megjegysibogy a 03% XajJíiak ö«ekból az ^adataiból kiviláglik, bögy a cseheknek & agyarokkal' Kaei&ben való orokos gyűlölködése nam tárgyilagos ós n«o igasojüiato . ' • § P a r i s í Jejiuá 1. /A acTl szikratávirata/ A Quai d;br~ sayn keringő hiro:c s^arirt a szövetséges miniszterelnökök konferenoié­Járj 'Pörökország •&$^t$4£m*i4CJx. ügyét is tárgyalni fogják, A Havaa­ügynoksőg értesülése szerint két török aisszié, még pedig ©. konstanti­nápolyi korasányé és kusztafa Kovai pacáé, parisba készül. . § p á r i s , január. 1«, /A.MTI 'szikratávirata/ űnauiae'fc az Avenir~ben. francia szo^ialisrfca pértból^kizártak azok, akik a iuoszltváboz való csatlakozás mellett szavaztak" oimmel cikket közöl,, , amely a 'következőket tartalmazza. A toursi kongresszus többsége nemcsak a szocialista párt aránylag mérsékelt kisebbségétől 'szakadt el," r « elszakadt az egész francia nemzet többségétől. Saját aka­ratából szakított ezzel a nemes néppel, a francia forradalom hagyomá­nyainak ás eszméinek hordozójával, a szabadság és.méltóság képviselő­jével?', a francia függetlenség ós becsület egyedüli őrzőjével? A moszkvai internacionalistáknak nincs sewrai köz Ősségük Franciaorszag­gal ós a franoiákkal» ez utóbbiak azonban .meg fogjak tudni védeni ha­zájukat az orosz és német bolsevikéit minden vállakózásával szemben • % § A «5ZÉp:SSl .SZÖVETSÉG rendes na-vi ktütures$«$j*ífc Január hó 18-án tartja meg. § I n g y a n e s m u nkaközvetitó s|« A bu­dapesti hatásági, muntakötv'ítitőben /vili. József utca 3ö./* foglalko­zást kaphat 683 ipari és 11 kereskedelmi alkalmazott /ebből vidékre. '• 119/, foglalkozást keres 1102 ipari és SlO kereskedelmi alkalmazott. Iparostanoncok számára kínálkozik 1Ö6 hely, keroskedőtanonook szama*­ra 3 heiy» Tanoncnak ajánlkozik 36 fiu, Háztartási munkára keresnek j­04 nőt, Wí&n munkát keres 6 nő. • szükségmunkára keresnek 547 munkást"/' 5ZÜkségmnnkát -keres 8 munkás, /MTI/' § Mivel Badapast-dunaparti teher p.u» állomáson a^forgalom rendes lebonyolitását a megérkezet-, áruk késedelmes elfuvarozása és az ját vevők által kirakandó áruk késedelmes kfrakása miatt árutorló­dás veszélyezteti, a m. kir. Államvasutak Budapest központi üzletve­zatŐségé az említet;, állomáson 1931. Januá hő i.kből kezdve vissza­vonásig az alábbi korlátozó intézkedéseket lépteti^ életbei 1 •/ A díjszabási határozmányok szerint..„z átvevő által kirakandó árukra az áru értesítés napjára' és az értesítést követő I napra terjedő fekbermentes égi kedvezményt hatályon kivül helyeza . «./ A magyar, osztrák• és bosznijp-heroegovinai vasúti, áru­díjszabás értőimében a minden egyéb toherárura a leadásnál 'engedé­lyedet,: fekbérnwaies időt 34 órára leszállítja. 3,/ A dijszai-ási határozmanyok szerint az. átvevő által kirakandó ős o^id Ősz érint már Budapest^-duna arti teher p.u. állomá­son lévő, valamint az ezután raegérkeső áruk után a felemelt kocsiál­lás pénz illat éket az álléspénzmantes határidő lejártával az első 48 őráért koosinkint ós óránkint .6 koronára. : 48 óránál nagyobb túl­lépés esetén összesen 7 napi túllépési?? minden fcrwabbi óráért, és ko­osinkint ,13 koronára és összesen V napnál nagyobb túllépésnél minden fcovábW. óráért és kocsi'íikr'rit 16 koronára • /i.emela.« 4 ,/ AZ emiitett- vasati áraai Jazabásban megnevezet't nyi­tott kocsikban szállítandó áruk fekbérét 100 kilogrammonként 90fil r­lér- -e i el emeli * . •: ­£.,/ Mind.x. ygyéb teheráru fekbér ét 100 kilogx«^oifécmt ós naponkint ö koronái a í-alemeli . /MTI/ , . 11-kor m^i€.ent:#k Uoták. ^ál, Károly í'tfear® Blla, arn 3 t Sándor^ lyhlaohta '!ardt 13s.0tij w^tié Bírnolák ^jador• n^aflt^vü^ai^itep­viselők, Laopl ficgő miliaaian tftüácaaa, valaamt rpi*«aa&k,JOÍQ1 ssámosan ,hogJ a pSrt T?ea«ré t , Haller Istvánt az újév alkalmából ud­v özö l"' ék. J " Blaöaek Bsruolái Báadbr; . nanzetgyttlési képviselő üdvözölte Haller I 3 t«áat, akiatb^bbtu kpzötezeket mondotta: H ar oülitikai élstn€k regi kedves.szokása, npg^ így az évforduió-alköfaávaí felkeresik vezéreiket a iKUiUkasoK, noq egy­felé} elmondják óhui táaaikat, másíelől pedig wvábU iránjitásnkat kérjenek. Ha* vakmikor szakáé g«s veit ilyen találkozás, aíotor el­aondbátialt'eat a icai nöprél, sóikor a^ialöl a legkUlöaljbaőbb vélemé­£ye.ket terie^tik el arról a tevekémségrőX, asaelye* a ie veze­tésed alatt áiló -árt kifej tett, másfelől pecag, * amikor az or saág társadaliaának' igen je Jentákaag; rétjeiben b3.20n.yo3 ín^uozás mutatko­zik és az a látszat nyilvánul as egész voáslon. amtíia a célkitnzés nem vezetne ersdsányréu *4rra .kérü-ait Téged, tartsd maisra a looogyt, ^el-.nflk az ni MagyáiöTsaife-ot a legeg van esebo irányba^keli vezetnie, torténelmi^gyi^agyarország feléli AZ a vád, melyet a keresztény n«?t ellen lángoltat na k, dosry eredoénjeket el nem ért* a legper­ab támadás. Ha a brradnln^,.atán nézzük es J az országot, akkor xágosan látóik, how a t^jes anarchia helyett a keressiánjr irtoy­,at-és|lsősorb.m es a'rolitikai szorvezet-aegte rémtette a teljes rea« . det. á önbiüálQií teljés hiányának helyére s Te vezetésed alatt áll6 párt beiesan^erálta az emberek lelkébe az Sntudatot A hogy ebben as arseágban maííísak & élethes, de az arelcahoz 123 p& vm és aegerősitette azt a me^őzódést, hogy Eagyarorsz%ot vissza lehet adni m%z történelmi hivatásának* Üa nea ^adóiunk máara, *sak arra, hfgy ebben az országban se.? tadtait tereateni a rendet, fü.­éTpreszte ttüit a ajcizeti és í aji .-önIndato , »ár akkor ast aondhatalák, elege t t ettistak^SSilöJftöa öröiasei kell- aira gondoimoak^. hogy T« szeres­ted vissza a nagyarságsak a neaiöati- ixányn iakolátjöas fogadom, tör­tént A: hibák*üa' ;iteo nea volt elég ^or s; a haladás n«a volt tlir . ha táros 0 Hí a ietfkiilöaoözőb'b tereken érezzük á keresztény társadalom állásfoglalásának hl anyát ^ .1 gazdasági éle tbaa v.ig r«nu% n«B ai va­gyunk az uraki De nincs o&ank a két ségba.aaéi.r.f • £i*ezsftk a agánkban az erőt, hogy el tudjak foglalni ebben az orsaégfeán $mázkx posicióinkat, 'A oélkitüzes nea lehet más, aint IVa§ya.ror-szádnak s rági nagyságába valí viscse.hely esés", -o<r gyíííőani a vil%, hogy ez- a nrfp, ez a nanzet ,ti«z;tábűn van tbrténaími híva tájával és akár akarja Sa.ro pa, akár nea oje^: ío;?ja védeni.' • az enrorai civx.lizáoi6t;a keieti xqvizió­ellen-• • Íz a mi' '•' TOrténeiai hivatásunk! i)e tá&^iU*,** tehess'nhíí olyánbelső poiititóra van szűkségünk, ;<ainőt Te in augaráltál* és aaely a a.i pártnak lobo­gójára van' irva. td azt akarjakf hogy a a - e^vot«a«a érü eltek érvényesül­jenek ebben az országban adndaafel«n« ^i um akarjak azt, hogy itt legyenek fényben dúskálok és legyenek nyomorban szenvedőit, nem a kan ok . *zf sea. hogy a aunkásfág tinsnní zmuaa torja it a- közgázdasagí lejlo­déat« Mi azt akarjuk, hogy a aagyar aeoset' iu:aík.odj ék s »«ly egyenlően OBS^ aszeiint, ahogy azígyes azí aigár'dfirali., Azt aK^rjnk, hpgy itt .senfei ne bontsa meg a társadalmi béKét^ sfii agyek vagytok a «ato.u. CÍZÍB^ és a nroteatantlzana érdekaí között- 2tetk.a felakeaeti^ág osz­tály békének álapján és a nemzetiségi idgoa érdekek megvédéae alánján kivánjnk ennek az orszfenak egyetemig erdekeit érvényre juttatni,. Se sbben a launSánkban terméazateá, feo»y aeja helyezked-, # hatnak arra az álláspontra, hogy n^ktol mindegy^ mulyán szins«et«^ lehet ennek -a magyar államnak jjielyban az egy etem érdekeket akarjuk érvé nyesi tenis' Mi itt egy azine3,hatá.ro8ott, egyatejaéa érdekeket szol­gáló aágyar á-laxact akarunk, azt akarjuk,, hogy az. egyetemes érd«*ak & keresztény azellawben, nemzeti irányban és a gsociali* iga^-ságok érvényre jut tatása val érvényesüljenek,, £zt .aiarjuk, hogy itt az a namaeti szellem érvényesááljőa, amely Magy:|'^^iíz;ágaak ezer -esztaudőn keresetül tudott erőt adni ahhoz, hogy a vilá^c tiszteletét kivívja. Ízt akarjuk, hogy kareaztéay gzolltsit legyen a ii politikánk* .Azt akarjak^ hogy a keresztény társadalora érvényesülj ön a közélet mindm taréaeJN^Liink nem kell a liberalizmus* fflftly a mankóra kény szári t,ett//.|[ Ja a gvar nemz* tat kiszolgáltatja a ki uzsorázok egéaz táborának. Bi azeretjttk a szabadségot, de a szabadság teljes mértékét Qsak egyen­lően erős népek, egy ealó ön er3a tény esők között lehet érvényesíteni* Aki megerősödött ; immorális okból, én aki meggyengült aert a moralitás alao ján állott, ásóknak nem lehat egyenlően adni A szabadságot^ "'-Szísabe kell helyezkednünk azok&al a torakvá­.1 ékkel, azalyejt a régi ralimat akarják visszaállítania £a m'ár az zgés?. destruktiv jtábor allaatínk akarja tömi lándzsáját,, Ez aliaa »ag kall találnunk a ia«gf elölő vé deka a éat*J5a nakíiak. súlyt ka U j; fektetnünk a saoaialia igazságokra -is« A ai pártnak hosszú évek lát a Bürge ti < hogy értsük meg" a auhkásnak 4 jogait és védjük meg érdekeit* ; p ig kell értenünk a városi, az ipari munkásság árdek«sit„ melyek, épan olyan aürgöaak, mint a f-öia népénefe érdsiaíi- Tud.om, hogy mlg a Ta • kezeitban Issz pártnak zászlaja ettől a kovateléstal nem fogunk el­állani.'lly kör ülaényak köz öt * azt ni áztat:, hogy a .magyar politi kCoan mintegy világi tó taro nynak fény-szőrökévé jc világLii béla ami pártunk, . waikor aegjeíöli azokat a célokat A amelyekért küzdeni kall. liawg sú­ly CBOom keli,, hogy ódád s zen élvek érvény esi tését akarjuk a közgazda ~ . sági "elitben , a*pins?ígj,'i politikában, hogy, ott ia érvény aaüljanak, ' -,aaak a bnc|pl&tok és érvényesüljm. ak elsősorban a magyar kultúra "terén/ f zvk. mai lett a gonco latok mellett kitartunk és Téged köve tüok , akár j| koitaénayal ag/üt la üköd ve. a tár »int ellenzék* aánknéave nem fifenliűfl kérdé®, hegy "mely haikyrőí véSalmezzük a sai progrMmunka.t« tünk ccak a társa követelmények 'Ibntosak, Ha nfla tudunk érvényt sz*H rázni irosráiööunknái ,a koxmlnnyal együtt működve t akkor s-zeiíbehe^ez* kedüak vele és ugy kény 32* rit juk ki a magunk akaratát* M ügy látjuk. t hogy ebben nekünk öéltó vezérünk legsal, aert 1* kouiányza w t ev ék.euy segéddel |s párt VAK ári működés edd/el ffiutattsd ,hogy ezekért, az eszmékért élsz'éa kész ftja me^ialni. -Hbben a a«g^őzödésoen kivárnak Neka'd és hazaraknak boldogabb ujesztendőt* ösfitt t a főváiosi keresztényszocialista párt­aaarvefct tek nevébea üdvözölte Hall a r Istvánt és kijelentett*, hogy vezérüket és a párt zászlaját semmi köaülmények között aíflix el nem fekoviis János a keresztény iparosság nevében kö­szöntötte' .Hall er istvánt«Aa5 általános keresztényszoáalistf' alapöl iiell magtereit sál* á ka r e szt ény sz 00 i ali z aus mondotta -.'az az alap./ amelyBak megvalósítása utón Magyarországja 1 ' valóban keresztény ipar lehetséges* Mig tím leszKeresztény ipar f addig- nyugalom és konszolidáció &m ie§» tséga«e' Laapl Hugó miniszteri tanácsos az első választó­kerület nevében üdvözölte Hall a r Istvánt, mint amelynek képviselője volt* Kéri, hogy továbbra is maradjop a keresztény párt v«ér*. ^Schlachta Margit a keresztény nők nevében üdvözölte Hallár Istvánt, mi keresztény nők ~ mondotta - teljéi tisztábaa vagyunk aszal, hogy a ker»szxésy és a keresztényellenes világáézetek első laves összeütközés* 9 ubán most következik a SZÍVÓS küzdelem. %** ben a küzd elemben a m%y ; ár nők megteszik a maguk kötelességét. r-. Fzután Haller - 'Istváa válaszait az ­a lh;-ngzott üdvöz­lés ekra. jjíéktelanül jólesik - mondó ti.a - a szeretetnek, a reg asz­kodásaakj- a bizal omnájjjt mennyi lvánuiása* Jólesik azért, mart kifelé is bisenyit jsj hogy bannfia (tik a minisztert látták\ és nm a ainisz­tert köve ttlk, hanem azt az embert, aki í.|y-ekaz-«t'.t a mókában alul­járni, as t„ «ki így ak ez Ht ot i^l w. ni mi ad ahki ma 11 att, uad ko r küzd a­laabna és harsban állott, igy most itt együtt bizonyságot t'egzüak • arró.,, hogy a küsdalaH b-aésüllak, és azokat s akikkel tudunk együtt dol^szni. ?Tz volta mi flrőaségSnk a multbaa és az a záloga a jövőnek* . •Kert ai előttünk m% óriási kuzd^laa l-a munka ym* faíjflWÍ igaz, amit a l^guto Isó szénok mondó It»Jtg, döntő rofeam volt ^ smalyban mi a­poliíikábjn f^lüi maradtunk 9 k politikában • v»r »tést agy dönt© •'^V**í W^V^ tudósítója jeien-bi lapjáaak: ^ír'ancía icsmsrk i«S^K«Titx H& S koaE! ^^a képviselő Lenint "élteti ^a a^^^^J. -ílaí^o^íí^ PST*^**! fontán előállott u| Lí^e^í^ „ u„i • '-. . ** LJ ÖNTIA ÍOJ. aany annaen erejével azos je<"? -^,,0^ sro2iditsá?r seg a harangokat. uz 5 s ,^ q -i «'S?i?'S?-- !^^^ 6 ^ ®rslagban

Next

/
Oldalképek
Tartalom