Napi Hírek, 1921. január

1921-01-01 [0007]

ü Ma? var i'áv ir at i Iro <8 a i el ö n t i: A kormány tagjai*rv. délelőtl 10' órakor nWUi:\ tok Ua^/ Teleki Pál gróf miiiis«ter­elnökiiél, akit az újév alkalmával a niniszt-erejk nevében Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter üdvözölt. Teleki ^al gr öl Diiniazterelnök szíves szavakban köszönte meg az üdvözlési, e raajü a közélet aktuális kérdéseiről tárgyalt a kabinet tagé iáival, ... , . , . Féltizenegy órakor a miniszterelnök es a kormány tagjai átvonultak a kormányzóság épületébe, ahol & Horthy ^íklos kormányzó fogadta őket testületileg^. , Teleki *al gr ól. miniszterelnök ezt. a beszédet intézte a kormányzóhoz: . } i. * %x+4 — FŐméltóságn kormányzó Ur J Midőn Főméit óságod előtt megjelentüíUt ho<>-y á leghőbb, leglelkesebb szerencsekivanatainkat tolmácsoljuk az újév alkalmából, legyen szabad vis:zapillantanoa a miit, esztendőre'. Tulajdonképpen azokban a napokban kezdői!ott, ez az esztendő, amidőn főméit óságod és vele együtt külombözo oldalakról mi is megjelentünk Szegeden és ott Főméit óságod velünk együtt elkezdte eri.iek az országnak visszahódítását azok­tól, akik' rombadöntötték, vis zaépitésót annak, atoi& az erős Magyarország volt. - Ez az elmúlt esztendő az első volt ezen a hosszú és ne­héz utón?, amelyen több esztendő fog még leperegni, amíg újra . erős- és erejében nyugodt. Magyaroi s zágot mondhatunfl; a magunkénak. - ^zen* az utón haladva"!alán megállapíthatom azt, amit nem : is igen láthat unk talán még akkor, amikor a dolgok forgat agában g voltunk, de amit latunk most ebben.a pillanatban, araikor vis za­• tekintünk: azt, hogy mégis, már ebben az' első esztendőben is lépésről-lépésre haladtunk. Hiszen milyen más az a kör. milye., más az az állapot, amelyben most vagyunk ahhoz képest, amely azelőtt a másfél esztendő elől ., vagy osák^ma egy éve is ural­kodott! Mégis csak haladunk a konszolidáció fele. - Ezen az utón és ebben a munkában Főméit óságod a mi vezérünk, Főméit óságod vezetet; el Szegedről Siófokra és Sió­fokon, át ide Budapestre ennek az*országnak erejét, alapját• a magyar nemzet i hadsereget ós főméit óságod tartja ma itt erős kéziéi ennek az országnak kormányrúd ját,. Mi a magunk erejét Főméit óságod mellé ál Litot uk saját kívánságára és, kérjük, hogy bizalommal támaszkodjék mi reánk, akik irányítását nive a követ­ni törekszünk, akik ugyatiazolfoLgélokat és kötelességeket isnierjj.uk a magunkéinak, mint Főméit óságod; erős, uj, nagy Magyar­országot . - Két dolog kell ehhez elsősorban; A gadasági megerősödés és a szociális nyugalom helyreállítása'. És azt hiszem, helyesen értelmezem Főméit óságodnak szándékait, ha a kormány első KO­teless,égének azt tekinteni jele,dog, hogy ezt a két munkakört vegye erősen kezébe,•ebben a két irányban alapozza meg erősen az országot. Csak e két pilléire, a gazkiasági megerősödésre és , a szociális nyugalomra,, az ös. zetartásra és egymásban való bizakodásra lehet fölépíteni - a jövő Magyarországot, csakis Így leheUxléxjai mindazt amit Magyarország kivan és amit elsSforoai ^áinyernij) Főméit óságod kivan, és ami felé bennünket vezérelni akar. Enged j e meg Főméit óságod, hogy ebben a pillanat­ban, amidőn az első év leteltével első.alkalommal vezeti át újév küszöbén az országol kívánjuk azt, hogy minden törekvése célt érjen, minden óhaja teljesüljön és mához . évre egy erősebb, • konszolidáltabb, hatalmasabb Magyarországot vezethes en ismét azon az oton, amelyen, mondom, évekig kell még haladnunk, de amelyen Főméit óságodnak egyenes magyar lelke, egyenes magyar vezetése és akarata Dozonyosan célhoz"fog juttatni bennünket. Célhoz lógunk jutni, különösen akkor, ha mindenki példát vesz főméit óságodnak egyenes magyar leikérői és jelleméről. Szivünk mélyéből kivanjuk Főméit óságodnak, hogy ebben az uj esztendőben ezt minél több magyar emberen tapasztalhassa^ /Élénk éljenzés/ A miniszterei lök üdvözlésére Horthy *iklŐ9 kormányzó a követ kezőleg válás zo11: - Kggaön&u uraia a jó kiváriságokat,' aejfceeket a legszivé­lyesebben viszonzok. Ezeréves multunk talán a legszomorúbb esztendeje zárult le a tegnapi nappal. Ratifikáltuk a békét, mely kmóletlenül • darabokra tépte hazánkat. Ratifikáltuk az események kényszerítő hatá­sa alatt annál is inkább, mert bíznunk kellett azokban az ígéretekben, melyeket a -békeszerződést kísérőlevélben kaptunk, - Keresni fogjuk szomszédainkkal a megértést s erve a meg­értésre néluk is számítunk, osztrák ezomááunkkal évszázadokon át a ­legszorosabb viszonyban voltunk s azt szeretnek, ha a jövőben újra ő­ssftnte baráti viszony állhatna fenn* Nagy kérdések-vannak közöttünk függőben, amelyekei: most, akikor már ott több megértésre számithat­nánk, barátságos tárgyalásd] utj^n egymás közt kell megvitatnunk és megold anvaik, nehogy a testvéri érzés az ellenkezőbe csapjon át. - A többi !rul világokkal v&bl:b> viszony ápolása és fej­lesztése lesz külpolitikán iTapja. Örömmel álla.pithatnm meg, hogy a magyaaNügygyél szemben érzett rokonszenv', vagy legalább megértés már több államban kifejezést nj n-c . --Különös halával áhajtok bég megemlékezni a pápa Ó'szent­sógóről velünk szemben mindenkor tanúsított jóindulatáért; 1 valamint azokról atL államo; ról, melyfknek rokonszenve irántunk a háború okozta szenvedései: enyhítésében is megnyilvánult, A nemes érzelmek e megnyi­laticozaaait- a nemzet meleg köszönete kíséri. ~ belpolitikánk legfontosabb - kérdése,ma a konszolidáció ós különösen gazdaság? helyzetünk megerősödése. Szilárd akarattal kell. nekifognunk, hogv minden segít Öforr emunkat ás energiánkat gazdád sági.helyzetünk üatritása, érdekében érvényesítjük. Ka kitartunkv célt is érünk. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K. szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom