Nagysomkut-Erdőd Vidéke, 1906 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1906-05-05 / 1. szám

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON: Előfizetési ára: Egész évre ! . 8 korona. Fél évre". . . . § korona. Negyedévre ... 2 korona. Egyes szánt ára 20 fillér. Hirdetések előre fizetendők. Beköszöntő. Alffyc. Főszerkesztő: bottliK G-IÉJZ .A.. Felelős szerkesztő: sztrcs SZERKESZTŐSEK ES KIADÓHIVATAL hova a lapot érdeklő közlemények és előfizetési dijak küldendők: Nagysomkut, Kővár-utca 351. szám. .■-==: Kéziratokat nem adunk vissza. | Közönségünk régóta vágyódik egy oly független lap után, mely egészen az ő rendelkezésére álljon; melyben nézetei, eszméi kifejezésre jussanak és amely erkölcsi, anyagi, társadalmi, ipar- és kereskedelmi, gazdasági érdekeit minden körül­mények között, minden helyen, minden időben s mindenkivel szem­ben önzetlenül szolgálja, megvédje. MidŐ^n lapunk első számával Nagysomkut és Erdőd, valamint vidékének közönségénél bekopog­tatunk, mondanunk sem kell, hogy a fentebb kifejezett magasztos cél szolgálatába léptünk. Nem anyagi haszonlesés, sze­replés és az egyéni érvényesülés vagya' vezetett bennünket erré^ de úgy a nagysomkuti, mint az erdődi járás , igazi érdeke. Lapunk két járás cimét visel­vén — magától értetődik, hogy mind a két járás érdekeit külön­ít ülőn, önállóan fogja szolgálni... Hisszük, hogy aki lapunkat el­olvasta, tisztában van azzal, mit akarunk. Nem Ígérünk erőnkön felüli dol­gokat, de amit Ígérünk, iparkodni I fogunk betartani s azt a magasztos célt, melyet magánk elé tűztünk, minél nemesebben szolgálni. Érezzük, hogy a feladat, melyet magunkra vállaltunk, súlyos, ter­hes; de ennek a nehéz feladatnak súlyát nem fogjuk érezni, ha a nagy- közönség úgy szellemileg, mint anyagilag támogatni fog. Mert hiszen e lap nem a miénk, hanem a nagyközönségé! Lapunk a közönség érdekeit szolgálja; mi csak szerény, de an­nál lelkesebb munkásai vagyunk. Vezércikkeinkben mindig úgy Erdőd, mint Nagysomkut fontos és mindkét járás közönségét is ér­deklő dolgokat fogjuk tárgyalni s igyekezni fogunk e két járást leg­alább gazdaságilag öss.y|iozni. ÜgyelnjfQ^^.^^agyj^ból az uta temények, nÉraf^tárcák közönsé­günket nemesen szórakoztassák. A „Különfélék“-ben a hirek kö­zül csak a nagyobb és mindenkit érdeklő eseményeket hozzuk. A csarnokban rövidebb szép- irodalmi cikkeknek, költemények­nek engedünk teret. Közgazdasági rovatunkban gaz­dáinknak nemcsak időszaki mező- gazdasági, hanem a gyümölcs és szőlőművelés, továbbá a konyha­kertészet terén előforduló teendőit is fogjuk tárgyalni. ^ Vidékünket elsősorban érdélé állattenyésztést illetőleg pedig állan­dóan Útmutatással fogunk szolgálni. A nagysomkuti és erdődi ga­bonapiacok heti árait úgy az el­adó-, mint a vevőközönség érde­kéből kifolyólag pontosan közöljük. Szerkesztői üzeneteinkben telje­sen a közönség rendelkezésére ál­lunk. Bárki, ha bizalommal fordul hozzánk, amennyiben tehetségünk­ben fog állani, ügyes-bajos dolgait készséggel elintézzük s kérdéseire a legszívesebben válaszolunk. Hirdetéseink alkalmas módot fognak nyújtani arra, hogy ke- j^-j^lőink, iparosaink, gazdáink-f § Ypy£M2QJ3Ä^ ügyeimé. : Hogy lapunkban a rövidebb hirdetéseknek, levelezéseknek is he­lyet adjunk, apróhirdetési rovatot nyitottunk. Az elmondottakból, hisszük, min­denki megértette lapunk tulajdon- képeni célját s mivel szivvel-lélek- kel fogunk dolgozni, kérjük szives támogatásukat, mert csakis úgy le­hetséges, hogy a lap megfeleljen ama várakozásnak, melylyel a nagy- közönség elébe néz .... Május. Virág fakasztó május legszebb napja — Eszembe juttat, lelkem lelke Te. Eszembe juttat — éltem boldogsága, Eszembe juttat — éltem élete . . . Napfényes tavasz, mosolygós illatár. Szivemnek édes hangulatjai, Mert képzeletben itt vagy én elöltem, S veled éltemnek legszebb napjai. M’érl kellett örök búcsút vennem tőled, Mikor már látom, hogy viszont szeretsz, Mikor már tudtam — soh’sem leszek boldog, S hogy a legboldogabbá — Te lehelsz! . . . Lyla. Öröklés. — Irta: Dr. Kovács Mór.*) — E cini alalt nem egy érzékeny históriát lehetne megszerkeszteni. Például: Egy szegény diurnisla megszeretett egy szintén szegény, kedves léuyü, szép varróleányt. A leányka szintén megszerette őt. Szerették egymást hévvel, igazán. Szerelmük oly nagy volt, mint — szegénységük. Sőt ez utóbbi még *) Felolvasta a Nagysomkuton múlt évben tartott jótéko nycéíu Szilveszter-estélyen. nagyobb, még parancsolóbb volt. Még pedig az­zal a rideg parancscsal állott elő, hogy mondja­nak le egymásról, hacsak uyomorbeli életüket még nagyobb nyomorúsággal nem akarják te­tézni. De lemondani egymásról nem tudtak __ És i gy múltak az évek. ... A fiú csak rótta, rótta a lélekölő betűket, lehajtott fejjel, bús megadással, csüggedt reménynyel. A leányka csak varrta, varogatla a mások kelengyéit, hogy magát és özvegy édesanyját eltarthassa, miköz­ben buzavirágszinü szeriébe nem egyszer lo- pódzott a bánat harmatcseppje. Egyszerre csak — persze, hogy egyszerre — meghal a diurnistának valami távoli dúsgaz­dag agglegény rokona. Minden vagyonát a diur­nisla örökli és ez lehetővé teszi most már bol­dogságát, ha más egyéb akadály közbe nem jő. Egy hozzáértő novellista azonban éppen most fogna hozzá a bonyodalmakhoz. A végren­deletet oldalági rokonok támadják meg... min­denféle fondorlat... perlés... stb. stb. De miután én az egész' esetet csak például akartam felhozni, megengedem, hogy csak le­gyen zavartalanul most már egymásé "ez az ifjú pár; — már csak azért is, mert ez a diurnista kivétel a sok közül; amennyiben a diurnisták először: nem szerelmesek, másodszor: nem örö­kölnek, harmadszor pedig: mivel ők leginkább, sőt főlegncsak — és ugyancsak — éhesek és az ő szivükhöz az út — a gyomron út vezet. Legyenek hát boldogok!... V Most pedig, boldogságuk előmozdítása után, nyugodt lelkiismerettel térek át a tulajdonkép­peni témámra: a betegségek öröklésére. ügy van, — sajnos — hogy nemcsak kin­cseket, hanem ezeknek a szomorú ellentétét: betegségeket is örököl gyakran az ember. Még pedig egyénenként többféle betegségeket. Hogy miért van ez igy ? — miért van sok ember már születése perczétől kezdve átkotkeltő szenvedésekre predesztinálva? — miért, hogy a természet legremekebb müve: az ember, nem tökéletes legalább annyira, hogy: ha már elmú­lik, ha rozoga testét a szenvedések földi pokla már semmivé tette, — ha végre a jóságos anya­föld már magába poritja atomjait: — miért nem semmisül meg vele együtt a szenvedés, a testi, a lelki kin?... ez a kérdés méltó panasza az embernek a természet urához, aki őt — igy szeretjük hinni — az élő lények legkiválóbbjá- nak alkotta. De Isten, »kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt« — mint ahogy ezt Berzsenyi oly gyönyörűen mondja — csak némi csekély bepillantást enged az ő szent- séges titkaiba. Mi csak csodálhatjuk őt, imádat­tal borulhatunk le az ő nagyszerű^ fenséges mű­veletei előtt, de véges eszünkkel e műveletek rugóit felpattantam nem tudjuk és nem fogjuk tudni soha!... Mint mondottam, több oly betegség van,

Next

/
Oldalképek
Tartalom