Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1882

TARTALOM. /. A görög jog és törvénykezés fejlődése, különös tekintettel az attikaiaknak a főbenjáró bűnöknél alkalmazott perrendtar­tására. Irta Csertő Antal. /I Adatok az iskolai év történetéhez. HL A tanár-kar. IV. A tanítás anyaga és a tanításnál használt kézikönyvek. V. Az ifjúság érdemsorozata. VL Statistikai táblázatok. VII. A jövő iskolai évre vonatkozó értesítés. Az érdemsorozati jegyek értelme és fokozata. A magaviselet jelzésére: 1 = jó; 2 = szabályszerű; 3 = kevésbbé szabályszerű; 4 = rossz. Az előmenetel jelzésére: 1 = jeles; 2 = jó; 3 = elégsé­ges; 4 = elégtelen. A jövő iskolai évben a magasabb osztályokba azok léphetnek, kik minden tárgyból legalább elégséges (3) jegyet kaptak. Azon tanulók, kik egy tárgyból elégtelen (4) osztályzatot nyertek, a jövő iskolai év kezde­ten javító vizsgálatra jelentkezhetnek ; kik két tárgyból kaptak elégtelen (4) jegyet, osztályismétlésre utasittatnak. Az értlemsorozaíban használt rüviditések. g. k. = görög katholikus; belv. v. = helvét vallásit; ág. v. — ágostai vallásé; liéb. — héber; ism. = ismétlő; ö. d. = ösztöndíjas; m. mentes. A római katholikus ifjak vallása külön jegy gyei nincs jelezve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom