Nagykároly és Vidéke, 1914 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1914-04-08 / 14. szám

V NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE természetes ásványvíz gyógyhatása _ _ hurotos bántalmaknál páratlan. — A legutóbbi termésű savanyu uj bor­ral vegyítve kitűnő italt szolgáltat. Kapható mindenhol. Árjegyzéket kívánatra kü'd a bikszádi fürdőigazgatóság. A gyűlés lefolyásáról a következők-j ben referálunk: A kv^gyalés 'megnyitása üiári városi lő- jégyeö felolvasta Miklóssy István hajdudOfogi göi’. kath. magyar püspök köször'iö-iratát, mely- lyel a város üdvözlését köszönte meg a bomba- i merénylet alkalmából történt szerencsés meg- * menekülése fölött. Ugyancsak főjegyző olvasta) a polgármester 1912. évi esemenyi és statisz­tikai jelentéséi'. A képviselőtestület ludomásul vette ugv az ’elszalasztott püspök meleghangú köszönő-levelét, mint a '.polgármester eseményekben vérszegény múlt évi jelentését. Bing Mór képviselőtestületi tag elhalálozása felett a közgyűlés jegyzőkönyvi részvétét fe- [ jezte ki, egyúttal intézkedett, hogy helyére Rácz Demeter sor szerinti virilis meghivassék a képviselőtestületije. Tudomásul vette a közgyűlés az 1913. évi gyámpénztári számadás megvizsgálásáról szóló árvaszéki jelentést, valamint annak bejelentő- j sét, hogy a múlt évi városi zárszámadás elke-1 sziléséhez 60 nap haladok adassuk. Olvastatott Vida Antal városi végrehajtó nyugdíjazására vonatkozó bizottsági jelentés. A nyugdij-bizotiság Vida Antalt, a bemutatott tiszti orvosi vélemény alapján, 20 évi szolgá­lat után véglegesen nyugdíjazta. Megállapított részére össznyugdijként évi 1360 korona ki­járandóságot. Varga Endre képviselőtestületi tag felszólalt a kérdésnél es indítványozta, hogy Vida Antal munkaképessége vizsgáltassák felül, mivel félő, hogy a tömeges és könnyű nyugdíjazások igen sok terhet rónak a városra. A kérdést szava­zás utján döntöttek ed, mikor is a nyugdij- bizottság előterjesztese 21 szavazattal 13 el­lenében elfogadtatott. Nagy Gáspár városi rendőrbiztosnak a kép­viselőtestület kérelme alapján, betegségére való tekintettel, 1914. febr. hó 26-tól számítódó három havi szabadságot adott. Kisebb jelentőségű illetőségi és kisterületü kisajátítási ügyekben hozott' határozatok után a közgyűlés deli 12 órakor veget ért. Adóügyek.*) — Első közlethény. —* Ismerteti t Lévay Béla. 1 Tekintettél tárra, hogy az 1909. évi uj adó­törvények részben már eletbe leptek, részben életbeléptetésük elhalásztatok és nagy kilátás! van arra, hogy azok, mielőtt a mindennapi életnek átfognak adatni, alapos revision lógnak j keresztül menni és ennek dacára az általános' adókezelés (adóősszeirás, adókivetés* adóelö- irás és adóbefizetés körüli eljárás) teljesen az uj 1909. ovi XI. t.-c. értelmében lévén esz- közlendő, egy teljesen uj helyzet átlőtt elő, amelyben teljes a tájékozatlanság. Nem lesz tehát érdektelen, ha ismertetni fogom a már életbelépett törvényeket egyenként, vonatko­zással a régi törvények intézkedéseire, vala­mint az életbeléptetni tervezett, d ; u gazda­sági nehéz viszonyok erős, nyomása folytán visszavont, illetve revisió alá vett törvényeket azon szempontból, hogy 'mely intézkedései volnának és mily irányban megváltoztfttan-1 dók ?! Mielőtt azonban erre ratérm k, szükségét látom annak, hogy ez 1909. évi XI. t.-c. — adókezelési törvény —. végrehajtása tár-, gyában kiadott 50000—1913. sz. P. M. utasí­tás fontosabb és a regi gyakorlatiul eltérő in­tézkedéseit megismertessem. HÍREK. Kiárusítva lesz olcsó álban 3000 pátr női-, lórii- ós gyermetcípű különféle alakban és színben = 30 napi = határidő alatt Nagykárolyban. Fontos eltérés a régi gyakorlattól az aclóiv kötelező használata. Ezután:, nem keli a félnek az adóbefizetési köoyvefcskrH pénzért ín eg-' venni, mert az állam ezután teljesen díjtalanul adja a félnek és minden évben ad egyet, mi­vel csuk egy évre van berendezve. Ennek fon­tosságot ad még azon körülmény, hogy a meg­állapított adótételek ellen felebbezni — kivéve a III. o. kér. adót, bányaadót és a nyilvános számadásra köt. vállalatok és egyletek adóját — ezen adóiv kézbesítésétől számított 15 nap alatt lehet, nem, mint eddig a kivetési lajstrom — senki által nem tudott — közszemlére ki- ; teleiének határidejétől. Az adókivetési hivatalok és hatóságok a r giek maradtak; t. i.: a főid-, ház-, az I. és i II. oszt. kér. adót, az áh. jöv. pótadót és a fegyveradót, valamint az orsz. beiegáp. pót- adot, a községi Elöljáróságok és városi Adó- \ hivatalok vetik ki; a IV. o. kér. adót, a tőke­kamat és jár. adót és a hadmentességi dijat a pényügyigcizgatóságok vetik ki; mig a III. o. kér. adót, a bányaadót és a nyilv. számadásra j köt. vállalatok és egyletek adóját, az adóhiva- ' tali kerületenként működő adókivetö-bizottságok vetik ki. És pedig a III. o. kér. adót 3 évi, a | többi adónemeket pedig mind 1 évi idő- ! tartamra. *) Fent irt cim alatt állandó rovatot nyitottunk, ahol az odavágó kérdések szakszerűen fognak tárgyaltatni és ismertetni. E rovat keretében egyes vitás kérdésekre vá­laszok is adatnak. A kérdések szerkesztőségünkhöz inté- zendők, Szerk. Két középiskolát végzett fiú, lapunk nyomdájában tanulóul felvétetik. Lapunk olvasóinak, munkatársainak és jóbarátainak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk, A Kenderes-utca — Zsák-utca marad. — A városi közgyűlésből. — A vasárnap tartott városi képviselőtestületi rendes közgyűlésen újból előkerült a Kenderes­utca ügye. Ismeretes lapunk olvasói elölt az ottani lakosoknak már több ízben tárgyalt ama ké­relme, hogy a Kenderes-utca, mely tagadhatat­lanul a varos szivéhez közel áll, melyet nagy­számú iparos polgárság lakik: rendeltessék. E rendezés-mozgalom alatt az utca lakos­sága kerte az ulea kinyitását, kerte ezután a kocsi-utjának kikövezését, végezetül a gyalog­járójának karba hozatalát. Csodálatosképen egyetlen egy kérése sem ment teljesedésbe. Az utca maradt Zsák-utca, a kocsiulja: feneketlen sártenger és a gyalog­járója : lábficamitó, a legutolsó falu szégyenére váló, töredezett kőszallag. A vasárnapi közgyűlés napirendjére kérte : tűzni újólag Merts László dr., kepviselötestületi tag az utca kinyitásának a tárgyalását. Elnöklő polgármester szerint a napirendre tűzés fizikai okok miatt már lehetetlen volt, azonban a kérdés ind tvány alakjában tár­gyalható. Az indítványozó Merts László dr. ezután szóval terjesztette elő a kérdéses ügyet, az utca megnyitásának mostani legkedvezőbb ala­kulatában, Ugyanis Szilágyi Julia ez utcának megnyithatására, oda vágó telkéből egy hat meter széles és 104 méter hosszú földszallagot ingyen ad át a varos tulajdonába. Ama eset- j ben, ha az utca kinyitásához nyolc méter szé­lességű terület kellene, úgy a még szükséges ' két méter széles területet a mondott hosszúság­ban 1000 koronáért adja el a varosnak. Te­kintettel azonban más irányban is vergáló telek-disponálásának, ezt az ajánlatát csak ! május hó végéig tarthatja fenn. Éppen ezért indítványozó aktuálisnak tartja a kérdés sürgős megoldását, mert a huza-vona a városra csak anyagi veszteséggel jár. Az { utca lakossága szintén tett már pénzbeli aján­latot. a kinyitás költségeire, szóval a telajánlott ingyen telek, az utca pénzbeli megajánlása és a város némi áldozatkészsége lehetővé tehetik egy utca jogos kérelmének a gyökeres elinté­zését. Elnöklő polgármester a garasos városi po­litika talapzatáról ridegen kezelte eddig is ezt a kérdést s ugylátszik, egy elmakacsolt véle­mény alapján most is, ez alkalommal is a merev visszautasítás hangján tárgyalt róla. Az 1914. év költségvetés terhére egyetlen fillért J sem lehet utalványozni — mondotta —, egyet- I len fillért sem lehet elszámolni, mert semmi­féle fedezet nincs. Mondja meg a képviselő­testület, hogy a tanács honnan vegye az ösz- szeget, akkor lehet e kérdésről beszélni — folytatta a polgármester — de amíg fedezet nincs, úgy újabb terhet nem bir el a város. Minden gazdának jó tudni, hol az olcsó beszerzési forrás. Tessék próbavásár­lást tenni. Minden munkáért szavatosság vállaltatik. Kinek szüksége van bármiféle gazdasági cikkekre, legelőször keresse fel NEMES FEBEUCZ oki. kovács és kocsigyártó műhelyét Nagykráolyban (Majtény-utca) ahol mindenféle gazdasági cikkeket bámulatos olcsó árért és kedvező feltételek mellett vehet vagy rendelhet. Raktáron vannak: féderes kocsik, vagy igás és kis futó löcsös szekerek, kétkerekű féderes talyiga, fa- és vasborona, Kibán Sándor-féle vasekék, min­denféle kész famunkák, uj szekerek, vagy ahoz való kidarabolt rúd, oldalcső, küllő, talp, lőcs, sárhányó, spicbogni, kerékagy és minden hozzávaló részek és e szakba vágó munkák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom