Nagykároly és Vidéke, 1914 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1914-04-08 / 14. szám

4 NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE Mikor azután a képviselőtestület már-mar megakarta mondani, hogy honnan vegye az összeget, akkor a polgármester azt hozta tel érvül, hogy indítványokban ötlelszerüleg nem lehet pénzkérdésről határozni. Szóval ellent­mondások vannak, csak pénz nincs. Nincsen egy fillér sem, hanem 100 koronát adunk a debreczeni vértanuk emlékére — de honnan ? — nincsen egy fillér sem, de a pénzügyigaz­gatósági épület után esedékes százalék ezer koronáit fizetni tudja a város — de honnan ? Szenvedélyes hangú szóváltás után, mely polgármester és indítványozó véleménye miatt fakadt ki az elnökből: meghozta a képviselő- testület azt a határozatot, hogy utasítja a kép­viselőtestület a tanácsot, hogy az utca kinyi­tása ügyében újabb tárgyalásokat folytasson Szilágyi Júliával, a többi telektulajdonosokkal, esetleg az utca lakosságával és erről tegyen jelentést záros határidő alatt. Ünnepi istentiszteletek sorrendje. A rom. kath. templomban: szerdán d. u. 3 óra­kor lamentáció; csütörtökön d. e. 9 órakor szt. mise assistenciával, d. u. 3 órakor lamen­táció ; pénteken d. e. 9 órakor szt. mise, utána szt. beszéd, tartja: Zoboky Vince plébánosse­géd, d. u. 3 órakor szt. beszéd, tartja: Szent- iványi Béla plebánossegéd, s utána lamentáció. Szombaton d. e. 8 órakor tűz-, húsvéti gyer­tya- és keresztkutszentelés. Az „Exultet iám angeiica“-t Zoboky Vince, a 12-ik próféciát Szentiványi Béla enekli, ezután szt. mise, d. u. 6 órakor feltámadás. Vasárnap reggel fél 7 órakor csendes szt. mise után ételszentelés, 8 órakor csendes mise, 9 órakor ünnepi nagy mise, utána szt. beszéd, tartja: Récsey Ede házfőnök és h. plébános, d. u. 3 órakor ve- csernye. Hétfőn a szt. misék rendje ugyanaz, a szentbeszédet pedig Szentiványi Béla tartja, d. u. 3 órakor vecsernye. Kedden d. e. 9 óra­kor szt. mise. — A ref. templomban : Nagy­pénteken prédikál: Kürthy Károly ref. vallás­tanár. Husvét első napján d. e. s d. u. Pálur István ref. lelkész, ágendázik Kürthy Károly ref. vallástanár. Husvét másod napján d. e. s d. u. Kürthy Károly ref. vallástanár. — Az ág. hitv. ev. egyház Terem-utcai templomában : Nagypénteken a d. e. 10 órakor kezdődő istentiszteleten Passiót olvas és szentbeszédet mond: Rédei Károly lelkész. Husvét első ün­nepén a d. e. 10 órakor kezdődő istentisztele­ten szent beszédet mond, azután úrvacsorát oszt: Rédei Károly lelkész; a d. u. fel három órakor tartandó istentiszteleten prédikál: Nagy Sándor kántor. Husvét második ünnepén a d. e. 10 órakor kezdődő istentiszteleten szentbeszé- det tart: Rédei Károly lelkész, a d. u. félhá­rom órakor tartandó istentiszteleten ünnepet bezáró imát mond: Rédei Káioly az egyház lelkésze. A vármegye közigazgatási bízott sága múlt héten tartotta meg rendes havi ülését Csaba Adorján főispán elnöklete alatt. A választott bizottsági tagok közül jelen vol­tak : Kende Zsigmond, dr. Falussy Árpád, Ma- darassy Dezső, Tóth Mór, Szuhányi Ferenc és Jármy Andor. Az egyes előadói jelentések itt következnek : Az alispán jelenti, hogy személy- és fegyelmi ügyekre vonatkozólag bejelentést érdemlő változás vagy intézkedés nem történt. Az elmúlt havi jelentésében azon intézkedé­sekre mutatott reá az alispán, melyek az árvíz elleni védekezés szempontjából történtek, most jelenti azt is, hogy az úgynevezett tavaszi ár­víz, miután a jég az összes folyóvizeken el­ment, jelentkezni nem fog, a varmegye egyes vidékeit veszély nem fenyegeti. A folyók ma­gas vízállásai miatt a zsilipek zárva vannak s ezért óriási területek vízzel vannak borítva. Az elmúlt hónapban útlevelet kért 738 egyén, útlevelet nyert 1363, visszavándorolt 59 egyén. A kir. tanfelügyelő jelentése szerint a vármegye j több iskoláiban és óvodáiban látogatást tett. I Feldolgozta az elemi VI. osztályában tanuló fiutankötelesek kimutatását, körzetekbe osztotta a községeket és a záró vizsgálatok utiprog- rammjait kidolgozta. A tiszti főorvos a vár- I megye egészségügyi állapotát kielégítőnek je­lenti, mindössze 6 községben fordult elő he- venyfertőző betegség, melynek elfojtására a legszigorúbb óvintézkedések megtétettek. A múlt havi jelentésben említett hólyagoshimlő esetek a végrehajtott óvintézkedések következ­tében már úgyszólván teljesen megszűntek, amennyiben csak 2 uj megbetegedés fordult elő, de ezek közül is csak egy beteg van már ápolás alatt. A múlj. hóban előterjesztést tett az alispánhoz, mely szerint az összes községek felhivattak, hogy az általános védhimlőoltás alkalmából különös figyelemmel legyenek arra, hogy különösen a cigánycsecsemők kivétel nél- j kül beoitassanak. Az államepitészeti hivatal | jelentése szerint a folytonos esős időjárás ! miatt a vm. területén keresztülvonuló közutak sok rongálásnak voltak kitéve, az okozott I károk helyreállítására a kormánytól 53 ezer K államsegély folyósítása kéretett. A törvényha­tósági utakon okozott károk csak a viz teljes leapadása után állapíthatók meg, igy a helyre­állítási költségek engedélyezése iránt is ezután lesz felterjesztés teendő. IMAUTHNERÖDÖN CS. ÉS KIR. UDVARI MAGKERESKEDÉS BUDAPEST Kinevezések. A király Kévé Lajost, a pécsi Ítélőtábla elnöki titkárát a pécsi kir. tör­vényszék elnökévé, Bródy Tibor dr. budapesti kereskedetmi és váltótörvényszéki jegyzőt ugyanoda albiróvá kinevezte. Gyászeset. Rendkívül nagy részvét mel­lett folyt le vasárnap délután az Abbáziában elhunyt Bing Mór temetése. A gyászház udvara alig bírta befogadni a temetésen megjelente­ket. Schönfeld Lázár a status-quo izr. hitköz­ség főrabbija méltatta az elhunyt önzetlensé­gét, nemes lelküségét, a szegények, özvegyek és árvák gyámolitásával szerzett érdemeit megható beszédben s a gyászének elhangzása után elindult a nagy gyászgyülekezet, hosszú kocsisorban és sokan gyalog kisérték ki az el­hunytat a temetőbe, ahol testvérei mellett he­lyezték örök nyugalomra. A család a következő gyászjelentést adta ki: Alulírottak úgy a ma­gunk, mint a nagyszámú rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy csa- ládunk feje Bing Mór becsületben és munká­ban eltöltött 66 év után Abbáziában f. évi március hó 31-én váratlanul elhunyt. A meg­boldogult hült tetemeit f. hó 5-én d. u. 3 óra­kor az Arany János-utcai gyászháztól helyez­zük a nagykárolyi izr. sirkertben örök nyuga­lomra. Nagykároly, 1914. április hó 3-án. Nyugodjék békében! Czeisler Etelka nevelt leánya és férje Singer Lipót, Móric, Zsuzsa, Marosa gyermekeik, Bing Éva nővére és férje Stern Miksa, Terez, Sándor, Ignác gyermekeik, Bing Juliska, Bing Regina unokakugai. Czeisler Tini és férje Barta József, Gizi, Irma, Imre, Ella gyermekeik, Czeisler Hermin és férje Moskovics Imre, Margit, Sándor, Klári, Böske gyermekeik, Czeisler Jozefin és férje Jeremiás Adolf, Rózsika leányuk unokahugai. Bing Sán­dor, Bing Henrik, Czeisler Vilmos és neje Új­helyi Cecilia, István fiuk, Czeisler Lipót és neje Blum Jozefin, Czakó Emit és neje Lord Stella Alice. Edith Alice leányuk unokaöcscsei. Koszorúk mellőzését kérjük. A választókerületek uj beosztása. A belügyminiszter kiadta az országgyűlési képvi­selő választókerületek uj beosztására vonatkozó rendeletét. Vármegyénkre ez csak annyi válto­zást hozott, hogy a krassói választókerület megszűnt és helyebe Erdőd székhelylyel szer­veztetek az uj választókerület. Városunk — sajnos — nem lett önálló képviselőválasztási joggal felruházva, hanem benne maradt a ke­rületben a melyhez tartoznak városunkon kívül Bere, Börvely, Csanálos, Csomaköz, Érdenge- | leg, Érendred, Érkörtvélyes, Esztró, Genes, I Iriny, Kálmánd, Kaplony, Krasznaszentmiklós, Mezőfeny, Mezőpetri, Mezőterem, Penószlek, Portelek, Reszege, Szaniszló és Vezend, vagyis városunk 21 községgel alkot egy választó- kerületet. Felolvasó-estély. A „Nagykárolyi Pro­testáns Társaskör“ f. hó 13-án — husvét másodnapján — este fél 8 órai kezdettel sa­ját helyiségében tánccal egybekötött felolvasó­estélyt rendez, házépítési alapja javára. Be­lépődíj 1 korona. — Műsor: 1. Tihanyi vissz­hang. Irta: Hanák József polg. isk. tanár. Felolvassa: Rupprecht József. 2. Treszkát ki- tanitják. 1 felvonásos bohózat. Személyek: Háziúr — Hancsis Béla, háziasszony — Andó Erzsiké, Treszka szobaleány — Szokán Jolánka. 3. Szaval: Kovács Irmuska. 4. Monolog. Elő­adja: Nagy Rózsika. 5. Víg jelenetek. Előadja : Kovács Aladár ur. — Jótékonycélra való te­kintettel felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Elnökség. Városi kiküldöttek a lóosztályozás­hoz. A vasárnap délelőtt tartott városi kép- viselőtestüiet intézkedett arról, hogy az 1912. évi LXIX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott utasítás értelmében a lóosztályozáshoz és a lóátadáshoz, valamint a szállítási eszközök átadásához szükséges bizottságba képviselő­testületi tagok kirendeltesseuek, illetőleg bevá­lasztassanak. A polgármesteri ajánlat szerint e bizottságba kiküldettek: Csőkör Ferenc, Lucz György, továbbá Lochmáyer Márton és Fézer János képviselőtestületi tagok. Gyászeset. Rubletzky Istvánné szül. Ja- kubovits Magdolna életének 66-ik évében f. hó 1-én elhalt és f. hó 3-án délután igen nagy részvét mellett tétetett örök nyugalomra. A kegyelet elhalmozta koszorúkkal a koporsót. A temetési szertartást Récsei Ede kegyesrendi házfőnök, plébános végezte fényes segédlettel. A család a következő gyászjelentési adta ki: Rubletzky István a maga és a nagyszámú ro­konság nevében is mély fájdalommal tudatja, hogy forrón szeretett neje, a legjobb testvér, sógornő és rokon Rubletzky Istvánné szül. Jakubovits Magdolna életének 66-ik, boldog házasságának 33-ik évében f. évi április hó 1-én délután fél 6 órakor hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után jobblétre szenderült. Kedves halottunk földi 1 része f. évi április hó 3-án délután 4 órakór N em lesz többé nedves lakás! N em lesz többé nedves pince! mert a „BIBER“ abszolút vízhatlan szigetelő lehetővé teszi mindennemű nedves és viz- állásos helyiségek tökéletes szárazza tételét. „BIBER“-rel bármely kőműves vé­gezhet szakszerű szigetelést. „BIBER“ megoldja a beton és vasbeton vízhatlanítási kérdését is. Prospektust, használati utasítást és min- *n egyedelárusitója Kín Vxvt Ae '*’¥"■ c*«na fükereskedök dán egyéb felvilágosítást készséggel ad a Nagykárolyba a

Next

/
Oldalképek
Tartalom