Nagy-Károly és Vidéke, 1904 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1904-12-01 / 48. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE. — Thea-estély. A helybeli Nőegylet saját pénztára javára f. hó 17-én, szombaton a régi kaszinó összes helyiségeiben zártkörű thea-estélyt rendez. Belépti-dij személyenként 3 korona, melyért a thea és hideg étkek is kiszolgáltatnak az egyleti hölgyek által. Kez­dete délután 5 órakor. A rendezőség nevé­ben a meghívókat Károlyi Istvánná grófné elnök, Serly Móricz Ilka 1. alelnök és Kö- szeghy Andor dr. jegyző Írták alá. A meg­hívóban nincs ugyan jelezve semmi szellemi élvezet, nincs semmi műsor, de annyit mégis elárulunk, hogy a résztvevők egy kellemesen eltöltött est emlékével fognak távozni, mert az est sikerének előmozdításában kiváló erők fognak közreműködni. Azért tehát, a ki csak teheti, vegyen részt az estélyen, mert a mellett, hogy egy kellemes estét fog eltölteni, még jótékonyságot is fog gyakorolni. Előre­látható, hogy Nőegyletünk thea-estélye a tél legsikerültebb mulatságai egyike lesz. — Felolvasó-estély. A Protestáns Tár­saskör f. hó 4-én, vasárnap este 6 órakor saját helyiségében felolvasó-estét rendez a következő műsorral: 1. „A munkácsi rab“, Jókai Mórtól. Szavalja Nagy Elek. 2. Komoly tárgyú felolvasás. Tartja Lukács Mihály. 3. „Ráchel siralma“, irta Arany János. Sza­valja Nagy Eleonora k. a. 4. Szórakoztató felolvasás. Tartja Kubinyi Bertalan. 5. „Ámor mint végrehajtó“, dialog. Irta Gabányi. Elő­adják: Salamon Irma k. a. és Fülöp Ferencz. 6. „A magyar pap“, Szabolcsira Mihálytól. Szavalja Ujlaky Miklós. Beléptidij — a könyv­tár javára — 20 fillér. Ezen felolvasó-estére a kör tagjait s az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívjuk. Nagykároly, 1904. de- czember 1. Az elnökség. — Oltáregyesületi hírek. A Nagykárolyi Oltáregyesület — mint már jeleztük — a tél folyamán egy nagyobbszabásu estélyt és több cyklusszerü felolvasást rendez. Mint halljuk, már is sok kiváló erőt sikerült meg­nyerni ez élvezetes esték tartására, igy Hal­ler Jenőt a kiváló zeneművészt, Fechtel Já­nos drt, Kovács Gyula drt, Orosz Alajost, Tóth Józsefet, Wolkenberg Alajos drt. Mind­annyian nemcsak Szatináron, de előttünk is ismeretesek kiváló képességeikről. Helybeli társadalmunk számos tagja fogja még az estéket a már megszokott fényes sikerüekké tenni; igy a tél folyamán sok élvezetes, pangó társadalmi és szellemi életünket fel­élénkítő, érdekes és tartalmas nemes szóra­kozásra van kilátásunk. — Szolgálati jubileum. Kacsó Károly kir. főmérnök, a helybeli államépitészeLi hivatal főnöke múlt hó 24-én töltötte be áilami szolgálatának 25 éves évfordulóját. E napon az államépitészeti hivatal kizárólag saját úgyszólván családias körében ünnepelte meg szeretett főnökének jubileumát, azonban az ünnepelt nagyszámú barátai és tisztelői is részt kérnek maguknak az ünneplésből s e végett folyó hó 3-án szombaton a régi ka­szinó helyiségében összejövetelt rendeznek. Az ünnepeltetés lefolyásáról lapunk legköze­lebbi számában bővebben fogunk megemlé­kezni, addig is a magunk részéről a legme­legebb jókivánatainkat fejezzük ki a közsze­retetben álló hivatalfőnökkel szemben ! — Felolvasó-estély. A kath. legényegye­sület — mint már jeleztük —folyó hó 4-én vasárnap este 6 órakor saját helyiségében felolvasó-estélyt tart, melynek nagy érdekes­séget kölcsönöz, hogy ez alkalommal a fel­olvasást Ardeleán Korjolán főesperes fogja megtartani. Az érdekes és bizonyára nagyon sikeres estélyre felhívjuk a közönség figyel­mét. Az estély műsora a következő: „Előre“, Tóth Kálmántól, szavalja Kiss János egyleti tag. Felolvas : Ardeleán Korjolán gör. kath. főesperes ur. „Ave Maria“, Várady Antaltól, szavalja Patay Etelka k. a. — Esküvő. Barna Samu szalámi-gyáros Nagyváradról, múlt szombaton esküdött örök hűséget a helybeli ev. ref. templomban Po­zsonyi Margit kisasszonynak, Pozsonyi László nyugalmazott takarékpénztári főkönyvelő, nagykárolyi lakos kedves leányának. Bol­dogság kisérje firigyüket! — Gyászeset. Dr. Serli Sándor nyugal­mazott járásorvos, városunk fia, lapunknak éveken át kiváló munkatársa, ki városunk iránt idegenben is állandóan érdeklődött múlt hó 23-án, 72 éves korában Mohácson elhunyt s múlt hó 24-én nagy részvét mellett tétetett örök nyugalomra. Béke poraira! —- A család a következő gyászjelentést adta ki : Alólirotlak szomorodott szívvel jelentik úgy a maguk, mint a széleskörű rokonság nevé­ben a felejthetetlen kedves férj, nevelő apa, testvér, sógor és rokonnak Dr. Serli Sándor nyugalmazott járási orvosnak 1904. évi november hó 23-án reggel 5 órakor,, életé­nek 72-ik. boldog házasságának 34-ik évé­ben, hosszas betegség után bekövetkezett elhunytét. A szeretett elhunytnak földi marad­ványai folyó hó 24-én délután fél 4 órakor fognak a, gyászházban beszenteltelni és a mohácsi r. kath. temetőben lévő családi sír­boltba örök nyugalomra helyeztetni. Az en­gesztelő szent mise-áldozat f. évi november 25-én délelőtt fél 8 órakor fog az elhunyt lelki üdvéért a külvárosi plébánia- (püspöki) templomban a Mindenhatónak bemutathatni. Nyugodjék békében ! Mohács, 1904. nov. hó 23-án. Dr. Serli Sándorné szül. Gaál Róza neje. Székely Sándor fogadott fia. Serli Ede, Serli Dénes, Czágler Antónia férj. Medvey La- josné testvérei. Varga Alajosné szül. Huber Kornélia sógornője. Varga Alajos sógora. — Szerenád. Kacsó Károlyt állami szol­gálatának 25 éves évfordulója alkalmából múlt hó 25-én este 9 órakor a helybeli dal­egyesület — melynek ö elnöke — szere­náddal tisztelte meg. — Az Első Nagykárolyi Műgözmalom Részvénytársaság a múlt vasárnap délelőtt tartotta meg alakuló közgyűlését a helybeli Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaság helyiségében. A közgyűlés — melyen 976 rész­vény képviseletében 14 részvényes jelent meg — elnökké Kaufmann Jenőt, jegyzővé Dr. Adler Adolf ügyvédet választotta meg, a jegyzőkönyvhitelesitő-bizottság tagjaivá pedig Berger Ármin, Kaufmann Ignácz és Somossy Miklós részvényeseket, egyúttal ugyanezeket azon bizottság tagjaivá is megválasztván, kik hivatva voltak a részvények kellő aláírásáról és a befizetések megtörténtéről meggyőződést szerezni és a gyűlésnek erről jelentést tenni, s miután ez megtörtént, a közgyűlés kimon­dotta, hogy a részvénytársaságot megalakítja, letárgyalta és elfogadta az alapszabályterve­zetet, helybenhagyta az Első Nagykárolyi Műgözmalom Kaufmann testvérek, és társa és az alapítók között — az előbbi ezég tu­lajdonát képező malom és berendezésre vo­natkozólag — létrejött megállapodásokat, tudomásul vette, hogy az alapítók az igaz­gatóság tagjaivá három évi időtartamra Dr. Adler Adolf, Czukor Márton, Kaufmann Már­ton, Kaufmann Adolf és Kaufmann Izidor részvényeseket kinevezték és a felügyelő­bizottság rendes tagjaivá egy évi időtartamra Dr. Czukor Lajos, Kaufmann Jenő és Singer Lipót részvényeseket, póttaggá pedig Rózen- berg Bernát részvényest megválasztotta, a „Melinda“-malom megvételére vonatkozólag az Önsegélyző-Népbankkal kötött szerződést jóváhagyta, az alapítóknak a felmentvényt megadta, az igazgatóságot az alapítás és alakulás költségei kiulalványozására felhatal­mazta és utasította az igazgatóságot, hogy a részvénytársaság bejegyzése, a berendezke­dés, a hivatalos állások szervezése és be­töltése, valamint az átvételek és az üzemnek 1905. évi január hó 1-én leendő megkezd- lielése tekintetében a szükséges intézkedése­ket haladéktalanul tegye meg. — Köszönetnyilvánítás. A fölépítendő Kálvária szép eszméje két nemes lelket kész­tetett máris adakozásra. Az egyik 20 koro­nát, a másik — egy buzgó, vallásos szivü hajadon — 100 koronát juttatott hozzám e czélra. Mindkettő névtelenül cselekedte e ritka szép bőkezűséget. A mindeneket föl- jegyző Magasságbeli jutalmazza meg őket. A magam részéről itt fejezem ki köszönete- met. Nagykároly, 1904. nov. 27. Varjas Endre. — A status-quo izr. iskola f. hó 10-én megtartandó jótékonyczélu estélyére, nagy­ban folynak az előkészületek. A közönség körében oly nagy az érdeklődés, hogy a je­gyek nagy része már elkelt s igy anyagilag is dúsan honorált estélyre van biztos kilá­tásunk. A mulatságra szóló díszes meghívók már a napokban szét fognak küldetni s te­kintve, hogy a lánczolni szerető hölgyközön­ség e sportjának kielégítésére tekintélyes számú tagból álló rendezőség nyújt segéd­kezet, remélhető, hogy az élvezeti előadás után egy még élvezetesebb tánczestély kel­lemes emlékeivel fognak a megjelentek tá­vozni. Akinek tehát élvezet- és mulatási kedve ezúttal a jótékony népnevelés szolgá­latába szegődni kíván, az ne mulassza el a kedvező alkalmat, hogy ezen estélyen jelen legyen. — Krémer Sándor színtársulata ma kezdi meg 4 és fél hónapos szini saisonját Szat- máron. — Jövő évi rendes esküdtek városunkból és vidékéről a következők: Almássy Ignácz ügyvéd, Baudisz Jenő ügyvéd, Báthory Ist­ván gyógyszerész, Benkö József iparos, Bod­nár Pál birtokos Nagykároly, Boros Aurél földműves Portelek, Brichla Miksa kereskedő, Czeha Ferencz iparos, Czukor Márton bir­tokos Nagykároly, Czeppel Béla gazdatiszt Szaniszló, Csikós Bálint birtokos, Csipkés András bankigazgató, Csőkör Ferencz birto­kos, ifj. Elekes Ferencz birtokos, Fitos Fe­rencz gyógyszerész, Frank Lajos vendéglős, Gaál Lajos iporos, Dr. Gőzner Elek ügyvéd Nagykároly, Gózner Antal füldbéilö Kapiotiy, Grieszhaber Albert iparos, Hadnagy Ignácz kereskedő, Halm János gyógyszerész, Hosszú István iparos, Igaz Károly birtokos, Irsik Ferencz kereskedő, Jenoy Géza pénztárnok, Kalafoni Jenő kereskedő, Kardos Lipót ügy-[ nők, Kaufmann Izidor gözmalomlulajdonos, Kerekes Bertalan kereskedő Nagykároly, Kiss József nyug. gazdatiszt Szaniszló, Kiie László kereskedő Nagykároly, Komáromi István ura-: dalmi ispán Szaniszló, Dr. Kovács Dezső ügyvéd Nagykároly, Kreiter Pál földbirtokos Nagymajtény, Kubinyi Bertalan könyvelő, j Kun István vendéglős, Letlinger Béla köny­velő Nagykároly, Lénárd Jenő gazdatiszt Mérk, Madarassy Gyula hivatalnok Nagy­károly, Mándi Géza földbérlő Vállaj, Meltau Lőrincz földműves Csanálos, Miklóssy Már­ton birtokos Nagykároly, Nngy Ákos gazda­tiszt Penészlek, ifj. Németh;,- Sándor iparos. Nyusztay Antal iparos, Orosz Mihály birto­kos/Papp Béla ügyvéd, Patay Ferencz ipa­ros, Penyigey Imre nyug. tkvezető, Pucsor István iparos, Reszler Simon kereskedő Nagykároly, Rébay Dezső urad. intéző Erdőd, Rósenfeld Dezső földbérlő Érkörtvélyos, Rooz Samu ügyvéd, Rubleczky Ignácz kereskedő, Schiffbeck Károly földbirtokos Nagykároly, Schvarcz Albert haszonbérlő Reszege, Serli i Dénes iparos, Dr. Sternberg Zoltán ügyvéd, Dr. Sternberg Gyula ügyvéd, Sternberg Dé­nes .birtokos, Stuller József iparos, Sugár Emil vendéglős Nagykároly, Szavkulicz Gyula urad. ispán Erdőd, Szilágyi György földbir­tokos Szaniszló, Teltsch Kornél urad. pénz­tárnok Mezőterem, Gróf Tisza Lajos nagy-1 birtokos Kocsord, Torner Béla iparos, Toóth' Sándor urad. intéző, Dr. Váradi János ügy­véd, Veczák Ede birtokos Nagykároly, Dr. Yityi József ügyvéd Erdőd. — Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferencz József keserüviz vala­mennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferencz József keserű vizet. 1—26 —■ Halálozás. Súlyos családi gyász érte Irsik Ferencz helybeli köztiszteletben álló kereskedőt és családját. Édes anyja özv. Irsik Józsefné szül. Ékkel Mária életének 82-ik évében múlt hó 25-én elhunyt. A megboldogult temetése múlt hó 26-án dél­után ment végbe a rokonok és ismerő­sük nagy részvéte mellett. Béke poraira! — A család a következő gyászjelentést adta ki: Irsik Ferencz és neje Czágler Ilona és gyermekei : Margit, Irma, Gizella, Pali, és Ilona, az összes rokonság nevében is mélyen ! szomorodott szívvel tudatják a felejthetetlen! jó anyának, anyós és nagyanyának özv. Irsik ’ Józsefné szül. Ékkel Mária életének 82-ik évében, folyó hó 25-én délelőtt 9 órakor a halotti szentségek ájtatos fölvétele után tör­tént gyászos elhunytát. A megboldogult hült teteme folyó hó 26-án d. u. fel 4 órakor! fog a róni. kath. egyház szertartása szerint Yerbőczy-utcza 3. számú gyászháztól a mesterrészi sirkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 29-én reggel 7 órakor fog az egek Érá­nak bemutattalni. Nagykároly 1904. novem- j bér/hó 25-én. Áldás és béke emlékére! — Eljegyzés. Bakó Ferencz aradi posta­tiszt a napokban tartotta eljegyzését váro­sunkban Gürthner Annuska kisasszonynyal, özv. Gürthner Mórné kedves leányával. — Hirdetmény. Közhírré tétetik, miszerint az osztrák belügyminiszter ur51,700—1904. számú távirati rendelete folytán Nagykároly városból és a nagykárolyi járásból hasított körmü állatok további intézkedésig Ausztriába fel nem hajthatók. Nagykároly, 1904. no­vember 26. Demidor Ignácz, rendőrkapitányi1 — Ne mulaszsza el senki, ki értékes, praktikus és még is olcsó karácsonyi aján­dékkal óhajtja övéit meglepni meghozatni a Löfkovits Arthur debreczeni ékszerész uj nagy képes árjegyzékét, mely az idén két kötetben jelent meg. — Meghívó a „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete“ és a „Szatmárinegyei i Gazdasági Egyesület“ által együttesen f. évi deczember hó 4-én (vasárnap) d. e. 10 óra­kor Szatinárott, a városház nagytermében tartandó szőlészeti és borászati értekezletre. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó, tartja Bernáth Béla orsz. képviselő, a „M. Sz. O. E.“ alelnöke. 2. Szőlőgazdaságunk napikér­dései, előadja Dr. Drucker Jenő, a „M. Sz. 0. E.“ igazgatója. 3. Szölömivelésünk leg- j gyakoribb hibái, előadja Jablonszky György . m. kir. szőlészeti és borászati felügyelő. 4. 1 Az uj borok kezelése, ismerteti Ballay Jenő |a „M. Sz. ü. E.“ titkárja. — Előadás után fél 1 órakor társas-ebéd később megállapí­tandó helyen. Az érjtekezleten minden érdek­lődő résztvehet. Kellő számú jelentkezés 1 esetén az értekezlet után megalakítható a ,M. Sz. O. E.“-nek szatmármegyei helyi- bizottsága. Budapest, 1904. nov. 25-én. A „M. Sz. O. E. “ -neíc igazgatósága. ' — Kinevezés. A magy. kir. pénzügymi­niszter Schvarcz József mátészalkai adóhi­vatali gyakornokot a pozsonyi m. kir. adó­hivatalhoz adótisztté nevezte ki. — Századik évforduló. A Pázmány Pé­tertől 1636-ban alapított, később két évtize­den át szünetelt Szatmárnémeti kir. kath. főgimnázium 1904. deczember hó 6-án ün­nepli I. Ferencz király által való ujjáalapi- tásának 100-dik évfordulóját. Az ünnepély sorrendje a következő lesz: 1. Délelőtt 9 órakor hálaadó istentisztelet a zárdatemplom­ban. 2. 10 órakor alkalmi ünnep a főgim­náziumban. 3. 1 órakor diszebéd a „Pannó­niádban. A gimnáziumban lefolyó ünnepély sorrendje: 1. Ima Verdi „Nabucco“-jából énekli az ifjúsági énekkar. 2. Haller Jenő tanár harinoniumjátéka. 3. Fodor Gyula dr. tanár alkalmi ódáját szavalja Fölkel Béla tanár. 4.' Ralkovszki Pál fögimn. igazgató ünnepi beszéde. 5. A „Szózat“-ot szavalja Nátolya Dezső Vili. o. tanuló. 6. A „Hym­nus“-! énekli az ifjúsági énekkar. 7. Induló, előadja az ifjúsági zenekar. — Figyelmeztetés. Több oldalról értesül­tem arról, hogy a kisgazdák a felcsigázott takarmányáraktól megtévesztve, saját jólfel­fogott gazdasági érdekeik rovására szálas takarmánykészleteiket áruba bocsátották, azon reményben, hogy takarmányszükségle­teiket annak idején állami hozzájárulással olcsóbb árakon fogják beszerezhetni. Figyel­meztetnek tehát a gazdák, hogy ily eladá­soktól óvakodjanak, mert az ily gazdáknak a tél, vagy tavasz folyamán esetleg bekö­vetkezendő takarmányszükségleteik pótlására irányuló kérelmeik feltétlenül el fognak uta- sittatni. Nagykároly, 1904. november 21-én. Debreczeni István, polgármester. — Betétszerkesztés. Ujnémet szilágyvár­megyei község telekkönyvei átalakíttatván, az ellentmondás véghatáridejéül 1905. évi január hó 31-ik napja tűzetett ki. — Betörések. Weisz Ignácz majtóny- utczai lakos szatócs házánál ismeretlen tet­tesek múlt hó 29-én éjjel a kamara falát kiásták és onnan nagymennyiségű ruhane­műt loptak el. — Ugyanazon éjjel Lang Jó­zsef ácsmester udvarán a kert felőli keríté­sen bemásztak, a kamara ablakát kifeszi- tették és a kamarából fehér-ruhanemüeket loptak el. Az ismeretlen tetteseket a rend­őrség nyomozza. Dr. Adler Adolf felelős szerkesztő. Simkó Géza ifj. Andrássy Jenő főmunkatárs. belmunkatárs. Laptulajdonos és kiadó: Sarkadi N. Zsigmond. Eladó lámpák. Nagykároly rend. tanácsú város tulajdo­nát képező, mintegy 200 darab jókarban lévő, közvilágításra használt petroleumlám pa és vagy 60 darab lámpaágas — a villany- világítás létesítése folytán szükségtelenné válván -— eladó. Értekezhetni a városgazdával. Nagykároly, 1904. nov. 30. Lutz György, városgazda. . 2 darab e«y és fél éves ártány sertés 400 kiló körüli és 2 darab könnyebb malacz a mai foiyo ár lián azonnal eladó Somos-utcza 36-ik szám alatt. Tudomásomra jutott, hogy vásárokra utazó ezégek a t. vevő közönség megtévesztésére áruikat nevem alatt árusítják s több mint 35 év óta fönnálló KŐI FELŐLTŐ-CZÉőEMET ily módon bitorolják. Ezen hamis állítással szemben a leghatározottabban jelentem ki, hogy én áruimat kizárólag ~~ . _ fő-ü.z;letenzi."toe:n. : — Budape st, Kossuth Lajos-u 9. — fxck-ü.zletem.Tsen.: ~ Temesvárt, Rezső-utcza 7. sz. árusítom, vásárokra egyáltalán nem utazom, de nem is képviseltetem magam. Tisztelettel kérem az igen tisztelt hölgy­közönséget. méltóztassék h. megrendeléseiket hozzám juttatni s mindenkor a legnagyobb figyelem s pontossággal eszközlöm azokat. Azon ezégek ellen pedig, kik ily tisztességtelen módon óhajtanának velem ver­senybe lépni, jövőre a legszigorúbb megtor­lással fogok élni. Kiváló tisztelettel HOLZER SIMON, i _2 cs. és kir. udvari szállító.

Next

/
Oldalképek
Tartalom