Nagy-Károly és Vidéke, 1904 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1904-12-01 / 48. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE. 5172—1904. tk. sz. Árverési hirdetmény kivonata. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Adler Adolf ügyvéd által képviselt Szász Jánosnak Sziics János (nős Pincsár Teréziá­val) piskolti lakos ellen folvtatott végrehajtási ügyében 300 K tőke, ennek 1902. évi szépt. 29-ik napjától járó 5U„ kamata, 47 K 15 f eddigi, 19 K 65 f ezultali költség kielégítése végett árverés alá bocsátja a szatmárnémeti-i kir. törvényszék területén fekvő piskolti 107. sz. betétben A. I. 1210., 1211 , 1412., 2299., 1756., 1757., 2692., 3188., 3189. s 3568.'hr. sz. jószágtestből a Szűcs János (nős Pincsár Teréziával) illetőséget a í. 1. alatt id. Sziics János javára bekebelezett holtig tartó haszonélvezeti jog érintése nél­kül 871 korona kikiáltási árban. 2. Az árverés megtartására határidőül 1905. január 14-ik napjának d. e. 9 óráját. : helyéül pedig Piskolt községházát tűzi ki, mikor a fent körülirt jószáglest a kikiáltási ! áron alól is el fog adatni. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°0-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333—1881. I. M. sz. rendelet 8. g-ában kijelölt óvadék­képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le­tenni, vagy annak előleges elhelyezéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ság, valamint a községi elöljáróságok hiva­talos helyiségében a hivatalos órák alatt tekinthetők meg. Nagykároly, 1904. október hó 23. A kir. járásbíróság, mint tkvi hatósági Elbel Béla, kir. albiró. 109—1904. mrk. sz. Hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy Nagykároly város i és Csanálos község határa között ezelőtt | 4 héttel felfogott 1 darab daruszőrü | ökörborju 24 koronára becsült gazdátlan jószág f. évi deczember hó 9-én délelőtt 10 órakor a | városházánál tartandó nyilvános árverésen a | legtöbbet ígérőnek készpénzért, esetleg becs- I áron alul is el fog adatni. Nagykároly, 1904. november hó 26. Demidor Ignác», rendőrkapitány. Siti Eladó ház. A Nagykárolyi Önsegélyző-Népbank tulajdonát képező Majtény- és Zsinór-utczai okh — mely 3 lakosztály, 2 üzlet- és 2 raktár- helyiség, valamint hozzátartozó melléképületek és nagy kertből áll — előnyös feltételek mellett eladó. Bővebb felvilágosítást ad A Nagykárolyi Önsegélyző-Népbank 3—? igazgatósága. o CD Lü N \/> Ck li u. >» Z o V/) w 'fi ex: ft rsj v/> ft inejB;kex<lodöU a karacioiiyi vásár! Van szerencsénk a t. közönséget értesíteni, miszerint raktárunkat a legizlésesebb árukkal dúsan felszereltük. — Gazdag készletünk van Franczia beszélő és járó babák, zenélő mulattatós czikkek, kocsik, ágyak, babakofferek. Richter-féle türelemjátékok, képes, verses- és meséskönyvek, felhúzható óramüves játékszerek. Szenzácziós újdonság! Orosz és japán háború s ezeken kivül még száz és százféle, itt mind fel nem sorolható játékok képezik raktárunkat. ÓRIÁSI VÁLASZTÉKOT TARTUNK DÍSZMŰÁRUKBÓL: chinai ezüst ezukor- és vajtartó, dohányzó készletek és iró garnitúrák, porczellán figurák, likőr-szervizek, plüsch-albumok, emlékkönyvek, remekszép női ridikülök. Nagy választék valódi tajtékárukban. Ajánljuk továbbá dúsan felszerelt FÉRFI és NŐIDIVAT-RAKTÁRUNKAT u. m.: kalapok, czipők, fehérnemüek, trikók, csinos nyakkendők, keztyük, ernyők és övök nagy választékát. Minden vevő, lei 5 körönéiig be­vásárol, finom bőr czigaretta-, dohány- vagy pénztárczát kap ajándékul. ____ Női v evőnknek más tárgyakkal kedveskedünk. 10 kor. vásárlás esetén egy igen szép ridikült, egy üveg finom franczia parfümöt, vagy más érté­rés tárgyat adunk. 20 korona bevásárlás esetén egy asztali csinos paßEf dohányzó készletet, egy pár karlsbadi szobrot, vagy ötvenféle más rendel- kezésre álló tárgyból szolgálunk vevőinknek. Az „Ecsedi-láp lecsapoló és Szamos-balparti ármentesitő és belvizszabályozó-társulat" igazgatóságától Nagykárolyban. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Az Ecsedi-láp lecsapoló és Szamos-balparti ármentesitő és belvizszabályozó társulat 1904. évi október hó 10-ik napján tartott választmányi ülésen 53/d. szám alatt hozott határozat alapján pályázatot hirdetek a társulat tunyogi, esetleg másik gú iMztosi á Ezzel az állással jár: 1200 korona évi fizetés, természetbeni lakás vagy 400 korona lakbér, 400 korona útiátalány, egy kilo­méter ingyenes töltéshasználat és a nyugdijszabályzat értelmében megállapítandó nyugdíjjogosultság. Felhívom pályázni kívánókat, hogy ez iránybeli kérvényüket, életkorukat, tanulmányaikat és eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányaikkal felszerelten bezárólag folyó év cSeczemlier íO-őg nálam posta utján vagy személyesen nyújtsák he. Később érkező folyamodványok nem vételnek figyelembe. Az állás a legközelebbi választmányi ülésen betöltetik s a megválasztott állását a választás jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt elfoglalni köteles. Nagykároly, 1904. november hó 16. I?éc:hL37- László, műszaki tanácsos, igazgató-főmérnök. Számos látogatást kérve tisztelettel VEVŐINKNEK ÉRTÉKES DOLGOKKAL KEDVESKEDÜNK Villamos csengők bevezetését elvállaljuk. <D M £ o • H Ifi-cd r—I 0) CD N z/l •CD <D Ö CD Sh CD rO Ö 0 P< <D 1 i <D Ch CSILLAR-RAKTÄR ÁTHELYEZÉS. Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy villany világítási vállalatunk irodáját, úgyszintén a legkülönfélébb kivitelű és áru világítótestekből összeállított esUlnr-ríakiÚÉ'nníiiií folyó évi november hónapban a Deák Ferencz-tér 14. sz. aiatti POZSONYI-féle házba Markovits Mór és Petz János urak tő­szomszédságába, Klein Ignácz ur posztókereskedö által eddig birt helyiségbe helyeztük át, hol minden e szakmába tartozó czikkekböl, úgymint: csillárok, falikarok, asztali és ivlámpák, villamos szellőzők, motorok ipari és mezőgazdasági gépek hajtására kaphatók. Elvállaljuk a üázi villamos világítási berenäfizissefc teljes felszerelését részletfizetésre is. A költségvetések elkészítésére szükséges felvételeket díjtalanul végezzük. Tisztelettel Medgyesi és Singer Villamos csengők bevezetését elvállaljuk. KOVÁCS 6Y0R6Y DIVATARUNAZA Sty NAőyKÁROLVBAN. KARÁCSONYI VÁSÁR! Van szerencsém a helybeli és vidéki t. hölgyközönséget ér- tesiteni, hogy decz. hó l-töl 1905. január hó 10-ig karácsonyi vásárt rendezek, dusválasztéku raktáromon lévő ™ összes áruimat mélyen leszállított árakon árusítom el. — Különösen fölemlíteni az ez évről visszamaradt gyapjú, selyem és moso kelméimet, tájékoztatásul az alul föl­sorolt kelmék áraira különösen felhívom a t. hölgyközönség b. $||p| figyelmét. Szives pártfogásukat kérve, maradtam teljes tisztelettel kovács <3-37*0x^37-. . 17 krtól feljebb. T20 czm. széles téli és nyári női ruha- Mosó voilok . . kelmék.....................35 krtól feljebb. Blouse és ruhaselymek 65 „ „ a 120'.........................° * ” Mo só bársonyok ... 65 „ „ Mosó duschetek . . 35 „ „ 1 vég 82 czm. széles jóminőségü vászon . 5 forinttól félj. Gosixianosi barchetek 30 , „ im S Raktáromon levő összes férfiruha-kelméimet a*vári áron árusítom el. Nyomatott Sarkadi Nagy Zsigmondnál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom