Nagykároly és Vidéke, 1903 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1903-11-26 / 48. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKE PIACZI ARAK nz 1903. évi nov. hó 23-ik napján tartolt heti vásárról. — Közép számítás szerint. — miTTriümainrnxrmjiTifji^ Minden szőlőtermelő és pinczetulaj donos olvassa a IS T á, r s y Eladó mcMiy- nyisóg hectoliter Ti szta búza ............................ II 4 41 I Rozs............................................ 52 8 Kukoricza . ..................... 256 , [ Zab (40 kilós)...................... 82 | Köles...................................... Burgonya (zsák) .... 629 'aj t: «£> *■> _ ft» 3 í :° Lor | till. Száz kilogramm szalonna . Egy „ . „ disznóhus . „ „ marhahús . „ , juhhus . . Száz „ só ... Egy » só ... . Száz „ széna . . Száz „ szalma . . Négy köbméter tűzifa kemény, vágással ................................. Né gy köbméter tűzifa puha fe gással...................................... Eg y liter szesz 36 fokú . . „ „ köleskása . . . » „ borsó....................... „ „ lencse....................... „ „ paszuly .... Férfi napszám saját kenyerén „ . gazda kenyerén 11 60 8 40 6 30 7 71 4 50 1 90 148 _ 1 56 1 12- 88 22 — — 24 4 ' 80 2 ! 40 24 ! 40 50 műterem Nagykárolyban, Széchenyi-u. 4. sz. a. Rágásra kitünően alkalmas Szabadalmazott szájpadlás nélküli ÜT O GhS O JR O K. 1291 — 1903. vh. sz. Árverési hirdet meny. »-'v f . • f | Alnlirt birósági végrehajtó az 1881. évi JDOráSZatl JLapök LX. t.-cz. 102. §-a érleimében ezennel köz­1 tőrre teszi, hogy a nagykarolyi kir. j bíróság filczimü gazdagon illusztrált és koronkint 'r.'0' \ri sf'"n.u w‘r -,‘se| koveikezte­K s „ 4)611 Dr. kun Mihály ügyvéd allal képviselt p színes mümellékletekkel meg- Bloksai Emma és tarsai javára Almássy lynacz ' jelenő szölömivelési és borgazdasági 6’’eí1 ^ s J®1.- er6J6'S 1901 • 6V‘ áPril . 13-ikan foganatosított kielégítési végrehajtás 4 szaklapot, mely 35 év óta jelenik meg. utján le- és felülfoglalt és 1041 koronára O: Fájdalmatlan (érzéstelenített) foghúzás. * Rendelés: d. e. 8—12-ig; d. u. 2—6-ig. 3 £ 3i^zrÉ^^,SÉICE;XJ'X, X3XX-A.Z.Á-S. 3 r- 38—50 Med. univ. Dr. Székely Kornél, J száj- s fogbetegségek szakorvosa. r fc 3 Laptulajdonos: Baross ZESIárol^. Felelős szerkesztő : IDr'U-Clxer T exo.5 d.r. A hetenkint megjelenő, az összes bel- ! és külföldi hasonló szaklapoknál tar­talmasabb lap ára igen alacsony: i ­Even kint..........................10 K. Félévenként ......................5 K. Ne gyedé venkint .... becsült következő ingóságok, u. m.: bútorok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1903. évi 905/19. V. számú végzése folytán 250 K tőkekövetelés, ennek kamatai és eddig összesen biróilag már megállapí­tott költségek erejéig Nagykárolyban adós lakásán a fizetések betudásával leendő eszköz­lésére 1903. deczember hó 7-ik napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés­sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai ormmTrtni VASÚTI MENETREND. Nagykároly állomásra. Érvényes 1903. évi okt. 1-től. Honnan érkezik ? Óra Perez Debreczen felől reggel 4 41 V» V> 7 22 w „ délután (gyorsv.) 1 12 ff „ este 6 01 n r» » 9 16 Szatmár felől reggel 4 48 » „ délelőtt 9 56 „ délután (gyorsv.) 2 38 fi „ délután 4 03 n * este 8 07 Ziiah felől reggel 7 24 este 7 25 Zilah felé indul reggel 5 09 is ys „ délután 4 11 Gilvács— Nagy-Somkut felől regg. 9 56 n » » n GSte 8 07 Gilvács—-N.-Somkut felé reggel 4 49 1t . . este 6 11 30033333333300 )33333333333 333]>33 1189—1903. vb. szám. ✓ Árverési hirdetmény. •/ Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel kőz- | hirré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbiró- 1 ságnak 169/4—1903. V. számú végzése következtében Dr. Adler Adolf ügyvéd által képviselt Fonciere pesti biztositó társaság javára Papp Kálmán ellen 267 korona s jár. erejéig 1903. márczius hó 2-án foganatosi- | tott kielégítési végrehajtás utján felü 1 foglalt és 731 koronára becsült következő ingósá-1 gok, u. m.: bútorok nyilvános árverésen el- j adatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás- j bíróság 169/4—1903. V. sz. végzése folytán 267 K tőkekövetelés ennek 1902. évi jut. hó j 1 napjától járó 5ü/0 kamatai, 1j3 °/0 vállódij ! és eddig összesen 81 korona 75 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Nagykárolyban adós lakásán leendő esz-1 közlésére í903. évi november 26-ik napjának délután 5 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés­sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmé­ben készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérő­nek, szükség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltattűk s azokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1903. évi nov. hó 10-ik napján. Bakó Bálint, kir. birósági végrehajtó. 2 három héten át díjmentesen küldünk. Hirdetések feladására a legjobb alkalom. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IX., Üllöi-út 25­4-4 értelmében készpénzfizetés mellett a legtöb- 2 K 50 /. j5et ígérőnek szükség esetén becsáron alul Mutatványszámokat bárkinek is el to®nal< adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1903. nov. 19-én. Bakó Bálint, kir. bir. végrehajtó. I^L 3 g'XVSTl't SL 3 . Van szerencsém a tisztelt közönség tudomására adni, hogy a Régi kaszinóban levő üzletemet újonnan átalakitottan sörliáz és étteremmel megnag 37-010'"bitottsim. Naponta frissen csapolt Dréher-sörrel, többféle reggeli­vel és tisztán kezelt jóízű borokkal szolgálok a n. é. közönségnek, ki íj Myisfig megnyitása a tio 29-án Fátyol József zenekara közreműködésével fog megtörténni. A nagyérdemű közönség becses pártfogásáért esedezve, maradtam Nagykárolyban, 1903. nov. hó. tisztelettel IsZia-d-löL X-iSLSZlÓ, vendéglős. (Régi kaszinó). ihuh**" 33333033333333333333333333300033 Az aláhúzott (—) számok éjjeli időt jelentenek Egy jó családból való 2—3 gymn. osztályt végzett fiú t a- m.u. 1 ó "cl 1 felvétetik lapunk kiadóhivatalában. ill Éli 1 l iS §1 Hirdetmény. A néhai Zaják Antal tulajdonát képezett házas beltelek — mely a római kath. nagytemplom közelében a legnagyobb forgalmú helyen van — szabadkézből eladó. Értekezni lehet Nagykároly város polgármesterével. Nagykároly, 1903. nov. hó. Debreczeni István, 13 _? polgármester. Le gjobb a dr. Forti-féle SEBTAPASZ. XvíEég" ed-d-igr semmiféle tapasz m-eno. érte el enrrels a jó Íratását! Forti László eredeti gyártmánya. Rendkívüli gyógy- és fájdalomcsillapító hatása mindennemű sebeknél, égéseknél, daganatok­nál stb. Azonnal csillapítja a fájdalmat, osz­latja a daganatot és rögtön gyógyítja a sebet, a nélkül, hogy vágni kellene. A női emlő- gyulladásnál biztos eredménynyel alkal- maztatik. Ara 2 korona, kisebb I kor. és a leg­kisebb 70 fillér. Kap­ható a gyárban, Forti László Budapest, II., Iskola-utcza 24. szám és a főraktárban Buda­pesten, Török József gyógyszertárában, Király utcza 12. szára, valamint Buda­pesten minden és a vidéken a ne­vezetesebb gyógytárakban. Az eredeti dr. Forti-féle sebtapasz külső csomagolásán, mely F. L. betűvel van lepe­csételve, az itt látható védjegyet, sajátkezű aláírását a Budapesti kereskedelmi és ipar­kamara 6080—1899. számú végzésével meg­erősítette. A számtalan értéktelen és ártalmas után­zatok arra indítottak, miszerint az utánzó ellen a törvényes lépéseket megtegyem és ezek alapján a budapesti büntető kir. járásbiróság 1899. junius 30-án kelt B. XI 2. sz. végzésével a tapasz hamisítóját, Forti Györ­gyöt, a tapasz további készítésétől szigorúan eltiltotta és elitélte. 1 — 10 U = Welshachi dr. Auer Károly szabadalma = lO" §j Budapesten. VI., VsVezi-korut 3. sz. jg — imif 11 íi jii jj jjj'. 111 ti j rí na tti ii rtrt imiinii ralin»­A társaság gyártmányai: Auer-féle szesz- (spiritusz) lámpák. ^ojrTTTTrajrrrprt.'TTrrnhi.xxvrrTTiLjjt.i.iLvvjLXJuU.xxjxzrjmiXLiJXJXJjff Árjegyzék, esetleg költségvetés kívánatra ingyen és bérmentve. Auer-féle szab. izzótestek és Auerlámpák gázvilági tűshöz. Gáz-, villany- és szesz (spiritusz) csillárok, falikarok, utczai lámpák, egyszerű és díszes kivitelben. p Spiritusz főző-, fülű- és vizhevitü készülékek. tí A s z e s z v i 1 á g i t á s berendezése igen czélszeiü oly helységekben, hol sem gáz, sem villany nein áll rendelkezésre. A társaság elvállalja nagyobb épületek, kas­télyok, vendéglők, pályaudvarok és fürdő­helyek szeszvilágitási berendezését. A szeszvilágitás berendezésénél a meglevő petróleumlámpák fémtartályai, csekély át­alakítási költségekkel, legnagyobbrészt fel- használhatók. 5—10 ^CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC^ Nyomatott Sarkadi Nagy Zsigmondnál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom