Nagykároly és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1901-05-16 / 20. szám

NAGY-KÁROLY és VIDÉKE. A vizutczai házamnál lévő 5 luczernás, egy évi haszon­vételét haszonbérbe adom. Nagykároly, 1901. máj. 15. Miklóssy Márton. üzlet, mely bor, sör és italméréssel van egybekötve, más vállalat miatt szabad kézből ela,cLó_ 2—5 Czim a kiadóhivatalban. ERTESITES. Van szerencsém a n. é. közönségnek b. tudomására hozni, hogy a „Kék csillagához czimzett trii- es líiiiut-lz teljesen feloszlatom és az összes árukészletet, u. m.: férfi és női fehérnemüeket, a leg­divatosabb kalapok, nyakkendők, keztyük, nap- és esöernyök, női ingblúzok és miederek, továbbá jóminöségü harisnyák, bőr-, tajték- és díszműáruk, utazó bőröndök, gyermekkocsik és gyermekjátékok, a legjobb minőségű hegedűk, hegedütokok és mindenféle hegedű- részek, fiú- és leányruhák, gyermekbocskorok, mindenféle kezdett és elörajzolt kézimunkák és hozzávaló himzöselymek, sétabotok, meny­asszonyi koszorúk és fátyolok és még sok más itt fel nem sorol­ható czikkeket beszerzési áron alul is árusítom el. És miután f. é. augusztus hó elején a városból is véglegesen elköltözöm, saját érdekében van a n. é. közönségnek ezen ritka alkalmat felhasználni, hogy szükségletét most nálam beszerezhesse. Nagykároly, 1901. május hó. Kiváló tisztelettel Jelcin. Sáu:cjQ."CLeln.é. 4-5 1 1 í i í 1 i i 1 1 WGT Figyelemmel kérem átolvasni! A tavaszi és nyári idényre a beállott építkezések, házfalak, fedelek, szoba és szobapadló, valamint mindennemű festések eszközölhetése ozéljából az üzletemet oly módon rendeztem be, hogy e téren a legnagyobb kívánalomnak is képes legyek meg­felelni. Miután nem kiméivé az avval járó nagy áldozatot, tisztelettel van szerencséin a következőket ajánlani, melyből állandóan raktárt tartok. jE§Zit"ü.n.ő ár-u. és olcsó ári e Legfinomabb angol lack hintók és kocsik bevonásához. Szobapadló lack, 0 u. m.: borszesz máz, borostyánkő •i lack és linoleum különféle színárnyalatban. & Parkettára takarék fénymáz, (azaz padló­való v a k i t ó fényű beeresztő viasz). Lószerszámra fekete bőr lack. Bútorok bevonására Brunolin. Különféle email szines lack fa- és vastárgyakra. Azonkívül bronz és ara­nyozáshoz való anyagok. Haj és sörte ecsetekben r e n d k i v ü 1 i nagy választék. KömUves meszelő, kefeseprö, stb. Egyidejűleg dúsan berendezett raktá­ramat is ajánlom, mely magában foglalja az összes fűszer-, élelmi- és csemege- I áruimat. Kávéból nagy választék és kitűnő i minőség, 1 kl. I frt 12 krtól feljebb. GÖRCZI gyümölcs ezukrozott. Salon | ezukorka, csokoládé és cacao por. BrUnella, czitronád és capri ■ bogyó, datolya és fUge, czitrom és | narancs, mogyoró és malaga szőlő. RUM és TEA, teasUtemény, pis- j kóta, karlsbadi ostya és pozsonyi kétszersUlt. LÉGMENTES dobozban elzárva zöldborsó és zöldbab. — Franczia és magyar mustár. Halikra (caviar) és liebig hus- kivonat. Ajóka hal mártásnak, ajóka-gyürü és Sardinia. Korona Sardinia és lazacz bal. ^ Tengeri rák és pisztráng. — Franczia cham- pignon és szarvas-gomba. Afonya ezukorban főzve és hecse- pecslekvár. és rizsliszt. — Hamisítatlan tört fűszer és szegedi paprika. SAJTOK közül : Ementhali, kárpáti tégla és túró, kincsem, mágnás, parmezán és trapista. Legfinomabb szalámi. HEYDEN vanília, mely jobb, egészsé- Va* gesebb s a rudas vaníliánál olcsóbb, méreg- mentes minőségénél fogva általánosan el- ra, terjedt, 1 gomb. 2 kr. ö* Elsőrendű gőzmalmi liszt a malom által kibocsátott eredeti árlap szerint, & úgyszintén állandóan raktáron tartom a nyírvidéki kitűnő minőségű rozslisztet ö* is, melyet mindig a legolcsóbban árulom. Franczia pezsgőkor és C z u b a- féle cognak. — Spanyol és Franczia csemegeborok, hegyaljai szamorodni, to­vábbá különféle asztali fehér és vörös borokból választék. Különféle édesített likőr és mindenféle szeszesitalokból nagy raktár. CHLAVETYL tyukszemirtószer, mely a szemölcsöt és tyúkszemet biztosan gyó- gyitja, 1 üveg 60 kr. és I frt. Müller J. L.-f é 1 e tojás olajszappan 1 drb 15 kr., 3 drb 40 kr. Legjobb kivitelű tolikések, p szárak, selmeczi cseréppipa, tiszau bajuszpedrő. Ostor és ostornyél nagy válás ban. Kötél és zsinegáru. Kárpj anyagok, u. m. : afrik, tengerifű, szőr, jutta kócz, heveder gurtni, r< zsinór és karikák. Képes levelező-lapok szép ki ben és nagy választékban. Szalon tűzijáték, lampion és E sior fáklya. Különféle irodai papir- és szerek, spanyolviasz és tenta, cziga hüvely papir nagy választék és a legolc árakon. Feitap-yyogy fiírdö Nagyvárad közvetlen közelében, vasúti állomás. Kényelmes közlekedés. Vasúton Nagyváradtól fél, kocsin s/4 órai távolban. Május- augusztus hónapokban naponta 10, vasárnap és ünnepnapokon 14 vonat közlekedik Nagy­váraddal. Az uj vasúti állomás közvetlen a fürdőtelep mellett van. Az európai hirii 49 C. meleg természetes hévviz javalva van: az ízületek és izmok esúzos bántalmainál, idült s különösen savas ízületi loboknál, csonttörések és különösen visszamaradt vastagodásoknál, köszvénynél és annak különböző alakjainál, idegbajoknál, melyek rheumatikus alapon keletkeztek (ischiásnál); különös bőrbajoknál, végre női bajoknál; belsőleg: heveny és idült gyomorbántalmaJc, májbajok és vese­kövek eseteiben. — Állandó fürdőorvos : dr. Matolay Károly. A különböző igények szerint berendezett nagyszámú szobák napi ára 80 krtól 3 frt között váltakozik. Gyógyterem (Cnrsalon) hírlapokkal és tekeasztallal. Forraszok szép kilátással. Éttermek, sétahelyek a fiirdőtelepen és a mellette elterülő őserdőben. Az erdőben jó tekepálya. Hat tükörfürdő, család- és kádfürdőkön kivül mórfürdők is vannak rendszeresítve. Állandó kitűnő zenekar. — Telefon-összeköttetés Nagyváraddal. Az elegánsul berendezett lakószobák, kád- és tükörfürdők, továbbá a Félix-fürdő el­ismert jó konyhája és pinezéje készen várja a legkülönbözőbb igényű vendégeket. — Gyors és pontos kiszolgálás és mérsékelt ár által igyekezni fogok t. vendégeimet teljesen kielégíteni. ]—3 Kiváló tisztelettel Kernáts János, bérlő. Pártoljuk a magyar ipart ! Pártoljuk a magyar ipart! Ijeg'jo'b'b csontleT7-élpa.pir a.z JUT Hazai gyártmány ! -K2£ Versenyez a külföld elsőrendű készítményeivel. íj' riTTi iir rfcrn r 11 r n m m mi iiii i ír i rí zur ^TUTSTTSp £ „Arany érem“. P A párisi kiállításon az „Arany érem“-mel kitüntetve. S „Aranyérem“. t rtmtYIETTI^gfTXYTlTTirglLIHlYaJYYYTTKM.TYTjl.Y'tTT'l.Tring tXXZZZZXCT) rECIÉISIÉIT!: Csász. és üsirályi ■u-dvaii szállitó EI&LEE TOZSZZ’ EDE PAP1RNEMÜGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPESTEN. Kapható Nagy-Károlyban : tíhjnvr Simon őse.. Pets János, Psótiás MjÚssIÓ és minden jobb kereskedésben. 19—26 HIRDET9IE1Y. Ő es. és apostoli királyi Felségének legfelső elhatározása folytán ezennel megindittatik A XXII-IK MAGYAR KIRÁLYI ALLAMSORSJATEK rendezése. Az ezen sorsjáték után remélhető tiszta jövedelem közhasznú és jótékonyczélokra fog fordittatni. Ezen sorsjáték összes, 7691-ben megállapított nyereményei az alább következő játékterv szerint 365,000 koronára rúgnak, és pedig : 1 főnyeremény — 1 1 „ ­1 » — 2 nyeremény — 5 » — Az összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki. A húzás visszavonhatlanul 1901. évi junius hó 28-án Budapesten történik. Egy sorsjegy ára 4 koronával van megállapítva. "Pg Sorsjegyek kaphatók : a m. kir. lottójövedéki igazgatóságnál Budapesten (Csepel- rakpart, - Vámpalota), a mely hatósághoz a megrendelt sorsjegyek ára postautalványnyal előre beküldendő; továbbá: valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohánytőzsdében és váltóüzletben. Budapesten, 1901. évi január hó 2-án. A m. kir. lottójövedéki igazgatóság. 150.000 korona 10 nyeroinénv — — ä 1.000 korona 50.000 )f 20 ff 500 ff 20.000 n 50--- --- » 10 0 n 10.000 >y 100 ff 50 ff a. 5.000 ,, 1000-- --- n 20 f f „ 2.000 „ 6500 ff 10 ff 3—4 Szla-tirLa-ZE^-ü-red.. “*^0^ Mármarosmegyében a szigeti vasúti állomástól félóra járásnyira 250 méter magasan, szép vidék, ozondús, iide, pormentes hegyi levegő, teljes kényelem. Természetes sósíürűö, Mies ínrflöt . — Ian-I1.sblat0ri1n.2nn. IDEI termésű egyiptomi vöröshagyma, vS valódi házi boreczet, 1 lit. 40 kr. Bosz- _<£j niai aszalt szilva és lekvár. Erdélyi faj dió, akáczvirág méz és kék mák. C<D. Csőtészta (makaróni), leves alá —Y0 való száraz tészták és tarhonya. Burgonya Reichenhalli mintára, sűrített levegővel, fenyő-kivonattal és sósléből előállított levegököddel. Idült orr, gége, légcső és hörghurutban szenvedők, asztmások, tüdő- és szivtágulalokkal szenvedők, szívbajosok és rekedten köhö­gök, valamint mindazon bántalmak gyógyulására, melyekben a sós- fürdők, hideg gyógymód javalva van. Fürdőévad május hó 16-tól szeptember hó 15-ig. Lakások 1 kor. 60 fillértől 3 koronáig. Sósfürdök 40 fillértől feljebb. •Ió liáVai cI 1 situs, olcsó urak. Állandó fürdőorvos. — Posta- és távirdaállomás: Akna-Szlatina. Ismertető leirást ingyen és bérmentve küld 2_3 a fürdőigazgatóság. .... Nyo matott Sarkad! Nagy Zsigmondnál Nagy-Károlyban. A hely szűke miatt az itt föl nem sorolható összes árucikkeimet a leg­jobb minőségben és a legelőnyösebb árban ajánlani van szerencsém, melynek pontos és lelkiösmeretes kiviteléről mindig kezeskedem. Gyakori szives megrendelésüket kéri a legmélyebb tisztelettel Elerekes ÖcLozn.. 5—10 (Nagy-Károly, nagypiacz-tér, sajátház).

Next

/
Oldalképek
Tartalom