Nagy-Károly és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-11 / 2. szám

XVII. évfolyam. Nagy-Károly, 1900. január 11. 2-ik szám. Társadalmi, szépirocd-SülarcLi és is;r».er etterjeszt:© Zb.etila.p- NAGY-KÁROLY VÁROS HIVATALOS HIRDETÉSEINEK KÖZLÖNYE. Megjeleli minden csütörtökön. Városi érdekek. Minden városnak meg vannak a maga érdekei s ezen érdekek ép oly fontosak a városokra nézve, mint a magán emberek magán érdekei a ma­gok előmenetelére, boldogulására. Nagy-Károly városnak is meg vannak a maga érdekei s azok elha­nyagolásából származó kár nemcsak pillanatnyi, hanem sokszor a jövőre is kiható. A ki figyelemmel kiséri ez érde­kek érvényesülésének harczát, lehetet­len, hogy arra a meggyőződésre ne jusson, hogy Nagy-Károly városának polgársága, még inkább intelligentiája bizonyos egykedvűséggel tekinti érde­keinek elhanyagolását s azoktól, kik ez érdekek mellett nemcsak nem küz­denek, hanem azzal ellentétes állást foglalnak el, nem vesz rossz névén semmit. Nagy-Károly vármegyei székhely lévén, mint székhely a vármegye által mindig bizonyos elismeréssel kezelte­tett e czimen. Legutóbb is a közúti alapra felveendő kölcsönnél érdekei kifogás nélkül elismertettek. Elismerte­tett azért, mert egy időben követett hibás politika helyett, a vármegye tőle távollevő vidékeinek érdekeit is figye­lembe vette s a vármegye nagy kö­zönsége látva a helyes irányt, méltá­nyosnak találta az igazság keretében a nagykárolyi érdekeket is kielégiteni. Nagy-Károly székhelye az ecsedi- láp lecsapoló társulatnak, de itt már a város közönsége egykedvűen veszi e társulat itt lakó intézőinek viselke­dését a város érdekeivel szemben s midőn a legutóbbi ülésen a Nagy- Károlyt, a nyir felső részét érdeklő vasút kérdése tárgyalás alá került, egyedül Nagy-Károly város polgármes­tere szólalt fel a társulat töltéseinek a vasút részére leendő átengedése tár­gyában. Szatmár-Németi szabad kir. város képviselői ellenezték s ezt senki sem nehézményezte, de hol volt a társulat igazgatója, a kinek jelenlété­ben és hozzájárulásával hozatott a határozat az igazgató választmányban, mikor megszoktuk, hogy a választmányi véleményeket a közgyűlésen erélyesen szokta védelmezni. Magára a hozott határozatra nincs mit szólanunk. Az 5000 frt segélyre Nagy-Károly városa nem reflectált, de a töltés átadásra számitott. Nem is nehézményeznök, ha egy más vasúti vonal kérdése forgott volna fenn, de ilyenről nem tudunk s a szóban for­gott vasút mindenesetre érdekelte a láp társulatot annyiban, hogy a töltés átengedése iránti kérelem elutasításá­ban nem magasabb, hanem más érde­ket látunk működni. Nem szégyeljük beismerni, hogy a hozott határozat bánt bennünket, bánt nem azért, hogy meghozatott az, hanem azért, mert nem találjuk abban azt az igazságos szellemet, melyet az ez ügyben hozott vármegyei határozat­ban átérzünk, fáj még inkább, mert olyanok, kikre számítottunk, hogy ve­lünk lesznek, indokolatlanul ellenünk fordultak. Nem nagy kérdések forogtak szó­ban, nem székhely kérdése, vagy erre vonatkozó kérdés, hanem egy a mai versenyben nehéz helyzettel küzdő város kereskedelmi forgalmának eme­lése s egy nagy vidék forgalmi kér­dése. A vármegye a 13 % közúti adó megszavazásánál ilyen s nem székhely­kérdésnek nyilvánította ezt, ennek tartjuk mi is s ép azért vesszük zokon egy a mi városunkban létező igazga­tóság ellenséges eljárását e várossal szemben, valamint mind azokét, kik e kérdésnél a város anyagi érdekei ellen fordultak. A város polgárságának, ér­telmiségének kötelessége tudomásul venni az ily eljárást Nagy-Károly vá­rosa ellen, melynek nem magasabb s igy menthető indokok rugói, hanem egyszerűen egy város fejlődésének kicsinyes indokokból való megakadá­lyozása. Egyáltalában felszólalásunk czélja az, hogy a székhely kérdésének figyel­men kívül hagyása mellett, —- mert ebben nem köthet senkit az esetleges itt lakás, vagy fiainknak esetleges Szatináron való lakása — Nagy-Károly város kö­zönségének meg kell követelni az itt lakóktól, hogy a város érdekeit szivö- kön viseljék, azokat az érdekeket legalább, melyek akár legyen székhely akár nem, Nagy-Károly városát mint várost ép úgy megilletik, mint Máté­szalkát, Fehér-Gyarmatot stb. Mi ennyit kívánunk, ennyit megkövetelünk, mert ha ezt nem tesszük, városunk létérde­keit játszottuk el. A huszadik század. Minden napi kérdés rövid időre háttérbe szorult a naptár emlékezetre- méltó mozzanata előtt. Lehet ugyan vitázni arról, vájjon 1900. év január 1-sejével vagy csak egy évvel későbben kezdödik-e az uj század, annyi azonban bizonyos, hogy a huszadik évszázad küszöbén állunk. S ez a körülmény késztet visszatekin­teni az elmúlt évszázadra és kombi- nácziókra ad alkalmat, milyen lesz a jövő század ? Száz év nagy idő! Ember csak a legritkább esetben él ennyi ideig. Száz évben sok minden történik, sok min­dent mivel a természet, sokat alkot és ront az emberi ész és kéz. Száz év a szakadatlanul folyó történelemben nagy szakasz és sok munkát ad a történetírónak. Az elmúlt század színpadán a szinváltozatok rohamosan követték egy­mást. A század elejétől végéig az egész emberiség váratlan nagy átalakuláson ment át. Az irodalom, mely Kliónak leghívebb segéde, legjobban mutatja ezt az átalakulást. A szentimentaliz- mustól — fokozottan ugyan de, egyene­sen a realizmusig ment át az irodalom; miként az emberiség is a sötét hitek birodalmából a napfényes világosságra tört. A szabadság zászlaja teljesen ki­bontva leng a népek sorsa fölött. Az emberi akaraterő jóra való fordításá­nak mi sem állja útját. A tizenkilen­TARCZA. jó siii3ra,­A polgári leányiskola megnyitó ünnepére irta IEPoóx János. Az ünnepen előadta Frits Josefa IV. o. t. Felsír a gyermek csöndes álmaiból. Segélyt keresve nyújtja kezeit, Beszélni nem tud, görcsös fuldoklása Árulja el csak szenvedéseit. Az édes anyja hogy leliajlik hozzá, Magához vonja kisded magzatát, — Megértik egymás hangtalan beszédét, Megértik a szív titkos szózatát . . . Olyan erőtlen, gyönge még a gyermek, Mint habfodor zúgó folyam színén. Az élet árja óh hogy elsodorná, Ha édes anyja nem vinné kezén ! A mely ezerszer megvéd a veszélytől. Gyöngén karolva biztosan vezet; Imánk azért száll fel, fel a magasba, Óh áld meg Isten, áld meg e kezet!. . . Serdül a gyermek, kél a vágy szivében Tanulni szépet, tudni azt. mi jó. Erényt növelni, szívnek a virágát, Minél a földön nincs előbb való. ízlelni a tudásnak édességét, — S minő ezen virágnak illata, — Hogy megtanítson, gyöngén von magához j S ölel keblére im ez iskola! . . . i Mint jó anya megvédi drága kincsét, Éber szemekkel úgy vigyáz reánk, Segít, ha lábunk gyönge még az útra, És fölemel, ha kőbe botlanánk. Hol annyi jóban részesül a lélek, Hol a műveltség fénye hatja át, Imánk azért száll fel, fel a magasba Óh áld meg Isten, áíd ez iskolát! Még egy anyánk van, anyja millióknak, Gyöngén szerető, drága jó anya. Kit meggyaláztak és meg is tagadtak De ő nem volt egyhez sem mostoha. E szép hazának áldott földje éltet Kicsinyt, nagyot, szegényt és gazdagot, Ó annyi jót tett! érte, — óh de sokszor, — Önös szivektől rut viszályt kapott. Midőn e perczben érezzük, valóban Áldó kezed hatása száll reánk, Örömtelt szívvel valljuk meg te néked, Te vagy a mi legkedvesebb anyánk! Fogunk dolgozni, és áldozni érted Ha kell talán egy hosszú élten át, Imánk naponkint száll fel a magasba, Oh áld meg Isten, áld meg a hazát! vázolni óhajtom a divatos szó vonatko­zását az uj képzőművészetre, melynek komplikáltságából nehéz a kibontakozás még azoknak is, kik a dolgok állását és fejlődését figyelemmel kisérik. Ha csak egy kissé belemélyedünk modern művé­szetünk világába, csakhamar egy mű­vészeti chaos közepette találjuk magunkat, mely a plein-airizmus, szimbolizmus, pre- rafaelizmus, impressionizmus, verizmus s egyéb irányok összeségéből áll. De vala­mennyi egy kalap alá, a szecesszionizmus kalapja alá vonható. E szerint a szecesszió, mely kiválást, szakadást jelent, nem bi­zonyos stylre vagy irányra vonatkozik, hanem a modern törekvések összeségére. Kifejező fogalma annak a forradalmi pro- czesszusnak, melynek végkifej lése az uj művészet. A szecesszionisták tehát a különvál­tak csoportja, mely szakítva a száraz akadémikus felfogással, abból a helyes elvből indul ki, hogy a művészetnek, ellentétben a tudománynyal, nem az elemző észre, hanem a szívre, az érzelemre kell hatnia. Ereje tehát az érzelem világában gyökerezik. A figurális festészet újabb stílje mellőzi az üres, teatrális pózoláso­kat, csekély súlyt helyez a cselekvés kül­sőségeire, de annál nagyobb bensőséggel festi valamely lelki állapot nyílvánulását arczban és mozdulatban. A tájképfestés kerüli a tárgyak és helyzetek túlságos változatosságát. Mert, mig ezelőtt a ro­mantikus festő egy-egy képén összehal­mozott hegyet, völgyet, erdőt, vízesést, rablóvárat, addig a modern tájfestő a ter­mészet egyszerű, hangulatos motívumait Szecesszió. Irta : Jenser (£ elöl vastatott a Kölcsey-egylet e hó 7-én tartott estélyén.) A századvég törekvéseit jelző jel­szavak közül talán egyik sem örvend oly nagy keletnek, mint az általánosan ismert Előfizetési árak: Egész évre 4 frt. | Negyedévre I frt. Félévre . . 2 frt. j Egyes szám 0 kr Községi jegyzők és tanítóknak egész évre 3 frt. I Szerkesztőségi iroda és kiadóhivatal: Deák-Ferencz-utcza 40. szám. (A római kath. elemi iskolával szemben.) Hirdetések jutányos áron közöitetnek. Nyilttér sora 15 kr. Bélyegdij minden beiktatásért 30 kr. Bórmentetlen leveleket előttünk ismeretlentől nem fogadunk el. Kéziratok nem adatnak vissza. szó: szecesszió. Nemcsak az uj irodalom­ban és művészetben, de a társas élet kü­lönböző nyílvánulásában is gyakran hall­juk, sőt szeretjük alkalmazni mindazok­ban az esetekben, midőn valamely dolog szokatlanságának jellemzésére nem talál­juk meg hamarosan az alkalmas jelzőt. De hogy is tudnók úgy sebtiben más szóval találóan jellemezni korunk szellemi és társadalmi életét: szövevényes útjait, finom árnyalatait avagy éles kontrasztjait, ha nem ismernők e kedves s mindent kifejező szót: Szecesszió'? A divat is szárnyaira kapja s csak úgy hallatja a szecessziós zseb- és nyakkendőket, nap- és esernyőket s nem tudom hányféle változatait a szükséges és szükségtelen divatczikkeknek. A újszerű gondolkodás vagy lezser modor; egy különös helyzet vagy érthetetlen fordulat immár ép oly szecessziós, mint a szokatlan módon for­mált tárgyak sokfélesége. De a legkülö­nösebb a dologban az, hogy a szecesszió átka olykor a szegény élő állatokra is I lecsap. Egy jó barátom egyszer, kinek különben a művészetek iránti érzéke di­cséretes, egy furcsa külsejű, igen hosszú- ; szőrű borjú láttára igy kiáltott fel: ni-ni, légy szecessziós borjúi Szecesszionálnak a czigarettázó höl­gyek s a házasodni nem akaró fiatalem­berek. Az Engel-féie bor szecessziós, vala I mint a kalaber is, ha ultiinóval játszók, i Egyszóval minden és mindenki szecessziós, | ha modernnek akar látszani. Ily körülmények között nem csoda, j ha magam is felcsapok szecesszionistának, I midőn a tisztelt hallgató közönség előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom