Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-12-13 / 50. szám

I 2-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 50-ik szám. képviselőtestület 29 szavazattal 27-el szemben megtagadta. Polgármester bejelenti, hogy nov. hó folyamán a városi pénztárt megvizsgálta és azt rendben találta. Városfejlesztés. Várass zöldségtermelés. Lapunk legutóbbi számában szerencsénk volt egy városi uszoda és népfürdő kérdését megvilágítanunk. Ezé:1 terv megvalősuihatása esetére önkéntelenül bontakozik elénk egy má­sik, ezzel kapcsolatos tervnek, a városi zöld­ségtermelésnek keresztül'.itele. Hisszük, hogy említett cikkünknek sikerült bebizonyítani, hogy Nagykároly ezidő szerint hijjában van egy nagy uszodának és egy olcsó népfürdőnek. A népfürdő ne vezessen félre sen­kit sem. Az nem azt jelenti, hogy a társadalom legalsó rétegei számára szolgál. Ott van a pesti, városligeti uj népfürd ő amelybe autón is jár­nak fürdőzők, olyan népfürdő. Csak azért volt ezt szükséges megmond,ni, nehogy valaki épen azért jósoljon a tervbe vett fürdőnek biztos kimúlást, mert helytelen szándékkal csak a népre veti magát, igy elriasztva az u. n. jobb vendégeket, kiknek bizonyára derogálna az igen népies környezet. A népfürdőknél az a cél, hogy a jobban jövedelmező drágább fürdőhelyek mellett ol­csóbb, a nép számára való helyeket is építsen. Ugyanolyan tiszta kivitelben, de kevesebb pom­pával, ami tetemes olcsóságot is jelentene és lehetővé tenné a szegényebb osztály fürdő­zését is. Épen ez az, ami a népfürdőknek némi kultur és higiénikus missziót juttat, ilyen körül­mények között mindenkinek módjában van meg­válogatni a környezetet, illetve a neki való helyet. Igy el van oszlatva az az aggodalom, hogy a népfürdő a nagy olcsósága és a nép­nek egyelőre nem nagynak várható pártolása miatt nem egzisztálhatna. Ugyancsak emelné a fürdő forgalmát az uszoda jellege, mert ilyenre van itt szüksége a közönség nagy részének a már meglevő fürdő mellett is. Egy ilyen intézménynek a létesítésénél, mely annyi vízzel dolgozik, magától vetődik fel a kérdés, hogy mi lesz azzal a töméntelen vízzel, ami ott elhasználódik azután? Talán eleresztik további haszonvétel nélkül? Itt kapcsolódik be a városfejlesztési ter­vekbe az az uj ötlet, hogy a fürdésre már hasznavehetetlenné vált vizet öntözési célokra használjuk fel egy létesítendő kertgazdaság ke­retében. Hiszen a fürdőkből kieresztett viz úgyis az anyaföldnek lesz átadca, mit az mo­hón, vagy kelletlen végre is megiszik. Hát nem lehetne ezt neki úgy adni, hogy ellenértékűi kövér zöldség félékkel ajándékozzon meg ben­nünket ? A bolgárkertészet kiváló produktiv képes­sége nagy eredmények elérhetésére csábit min­denkit s a városok nem viseltetnek közönyösen azon tervvei szemben, hogy azt részint a saját pénztárunk javára, részint a városi lakosság fogyasztásának fedezésére üzembe vegyék. Az általános élelemdrágaság csökkentése sorompóba szólította a legfelsőbb fórumokat is. Maga az igazságügyi minisztérium is foglalkozik a kér­déssel és a maga eszközeivel segíteni is tervezi az agyonszorongatott társadalmat. Erre vonat­kozólag egy nagyon eredeti tervvel foglalkoz­nak az igazságügyi minisztériumban. Azt ter­vezik, hogy a nagyobb városok határában ha­talmas konyhakertészeteket állítanak fel, me­lyeknek a művelését fiatalkorú bűnösökkel és más elitéltekkel végeztetnék szakavatott kerté­szek és felügyelők \ezetése mellett. A nagyon olcsó munkaerő használata lehetővé tenné, hogy az élelmiszer uzsorát gyorsan megszüntethesse, másrészt a nagybani termelés sok fogyasztási mennyiséget fedezhetne. Ezek mellett külön kell még elkönyvelni azt a hasznot, ami a fegyen- cek kertészi kiművelésében rejlik, kik talán épen e munkájuk utján adódnak vissza majdan a munkás-társadalomnak. íme eggyel több ok, melynél fogva jogo­san beszélhetünk városi zöldségtermelésről. Ha a minisztériumnak terve van rá, hogy az élelmi szer drágaságon az egyes városoknál segítsen, mennyivel inkább érthető, iia maguk a városok tesznek valamit a saját lakóik jobb megélhetése érdekében. Az az állandó motívum, mely e terveken végigvonul, hogy t. i. egy intézmény szolgálja úgy a város, mint a lakosság igényeit, ebben a tervben is megvan. Bizonyos, hogy nincsen biztosabb üzlet az élelmi szer üzletnél, mert : enni kell ! Nem tarthat igényt semmiféle vállal­kozás olyan nagy keresletre, mint egy szolid árakkal dolgozó élelmiszer üzlet. Amikor az általános drágaság mindenkit nyom, valóságos menedéknek tekinthető egy mérsékelt árakkal dolgozó bevásárlási forrás. Más oldalról a lakosságnak egyik legna­gyobb szüksége, hogy fogyasztására bő és olcsó beszerzési forrásokat kapjon. Ha a város maga is a termelők sorába áll, ezzel csak segít fe­dezni a szükségletet, de ártani nem árt vele más termelőknek. Nem tesz tönkre senkit, leg­feljebb a viszont elárusítók dolgát nehezíti meg, ami csak előnye a dolognak. A hatósági ter­melés nem tesz tönkre senkit sem, már csak azért sem, mert az egész szükségletet úgy sem fedezheti és nem is óhajtja fedezni a város. Csak a hiányokat kell pótolnia és a tisztességes árak kialakulását elősegítenie. Ez pedig minden tekintetben üdvös tevékenység. Fizessünk elő a „Nagykároly és Értneilék“-re. egyre jobban éltette a remény, hogy különös kutatása eredménnyel fog járni. Bizonyosan megtudta, hogy a késésből két óra L . . .-ben okvetlen szükséges volt, mert be kellett várni egy személy vonat ke­resztezését. Feljebb ment A . . ,-ba, ahol hasonló eset volt. Itt be kellett várni egy utána haladó személyvonatot. Percről-percre akadt a késés, inig végre elérkezett R . . .-be, ahová a teher­vonat rendesen érkezett, de ahonnan húsz perc késéss I indult. Itt a tudakozódás már kényessé kezde t válni. Rögtön érezte, hogy a pályauJ- varon senki sem adna neki őszinte feleletet Tartózkodók vokak ezzel a „de.ektivvel,, szem­ben, aki néhány száz kilóméternyi utat tett meg azért, hogy „a szerencsétlenségről beszéljen“. Nem is* igyekezett tehát, hanem elment villás- regelizni a „Fehér Ló“-ba. Mikor belépett a nagyterembe, mely egy­ben volt kávéház, biliárd terem és étkező, ugyancsak hangosan beszéltek ott. — Meg fogom kapni a kártérítésemet — szavalta egy kis, sárgás oldalszakálu ember, aki kezeit bársony zekéjének zsebében tartotta, nagyon dühösen nézett ki és úgy látszott, hogy az összes jelenlevőket terrorizálja. — Meg fo­gom kapni, ha mondom nektek! . . . Ah! a piszkos vasúttársaság! Már régen a begyemben van; de most végre megcsíptem! És nem fo- gom elengedni! Ki fogja gubáini a nyolcvan frankot, vagy pedig nagyobb baj lesz ! — Tehát a disznód nem került elő? — kérdezte valaki. — Nem. Ott égett azokkal együtt, akik­nek a neve benne van az újságban. Arról per­sze nem beszélnek ! Hát mi is egy polgárem­bernek a disznaja ! De majd én emlékezetükbe hozom! Az én disznóm megér egy disznót. Sem többet, sem kevesebbet. Nyolcvan frank! És ezt meg kell kapnom. A szavaló ember körül valamennyien bó- longattak. A községnek csak egyetlen áldozata volt a szerencsétlenségben: egy disznó és vele együtt a kis oldalszakállas és hegyes orrú em­ber. Az emberek arról szoktak beszélni, ami­ről tudnak. — Komám, hogy megkapjad a nyolcvan frankodat, én a helyedben százat követelnék — tanácsolta valaki. — Bizd csak reám, — válaszolta a másik. És a kis ember, akit láthatólag valameny­nyian csodáltak, M. Marcelin, az idegen felé fordult, aki számára a nagy nyilvánosságot jel­képezte. Azt gondolta, hogy mondania kell va­lamit, ami méltó legyen a megörökítésre. — Monsieur, Pisserat papával nem lehet ám tréfálni. Ha én valamibe belekezdek, akkor az alaposan megy. M. Marcelin nagyon örült, hogy igy érint­kezésbe léphetett egy fecsegő emberrel, akj úgy látszik, jelen volt a hires tehervonat elin- dulásánál, mivel a disznaja azzal utazott. _____ A többiek lassankint elszéledtek és ketten egyedül maradtak. A paraszt elfogadta Marcelin meghívását, hogy üljön az ő asztalához. * De hát miről beszéljenek, ha nem a disz­nóról, mely olyan alkalmas időben fogja meg­tölteni a jó ember erszényét. Marcelin ügye­sen a derék állati elindulása felé terelte a tár­salgás fonaiát. — Ah! komisz dolog volt az az elindu­lás. Az átkozott vonat hajnalban elindul és az állatok nem szeretik, ha az ember tulkáron és hirtelen ébreszti fel őket. Ugyancsak dolgot adott, inig feltettem a kocsimra. Ugyanabban az időben érkeztünk meg az állomásra, mint a vonat. Eugéne már várt. Eugéne tetszik tudni a raktáros, nagyon derék ember. De ekkor az a gazember állomásfőnök akadályokat akart csi­nálni. Nem akarta felvenni a küldeményt! Ah ! a kutyafáját! A vérem egészen felforrt. — „Nem veszi fel a disznómat, uracskám, nos ! majd meglátjuk ! Ez lenne mindennek a teteje ! Máris mindig az ellenzékkel szavaz. Hogyha most még a kötelességét sem jteljesiti, akkor ugyan jól áll. Majd ígondoskodunk az előme­neteléről !“ — „A politikával én nem törődöm, — mondja ő, — de a vonatomnak pontosan kell elindulnia.!“ — „Az nem a maga vonata — felelém én, — hanem a disznómé. Aztán meg tudja, majd megjegyzem magamnak, hogy mit mondott a politikáról. Már eddig is gya­: Modern ruhafestés: lfÁ|fÁÍA|* ttÁl Legszebb ruhafisztítás bármily divatszinre. ÄBiÄJ vdjvl dl Vegyileg száraz utón! Nagykároly, Széchenyi-utca 34. sz. a r‘óm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom