Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-11-08 / 45. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 45. szám Elfüstölt milliók. A központi pohány- jővedéki hivatal statisztikai osztálya most ké­szítette el a folyó év első hat hánapjában ela­dott dohánytermékek statisztikáját, A szürke kimutatás a dohányosok körében alighanem nagy feltűnést fog kelteni. Amíg ugyanis az 1913-ik év első felében több mint öt millió koronával emelkedett az előző és hasonló idő­szakhoz viszonyítva az eladott dohánytermékek mennyisége, addig az 1913. év januárjától jú­nius végig csak 1,478.337 koronával emelke­dett a kincstár bevétele a múlt évihez viszo­nyítva, a mi 1.7 százalék emelkedésnek felel meg. A folyó év első felében az általános for­galomban lévő gyártmányokból eladtak 10.666 kilogramm burnótot, 534.448 kilogramm és 309,120.497 darab pipadohány félét, 312,109.318 darab szivart és 1.130,236.380 darab cigaret­tát. A belföldi különlegességi gyártmányokból elfogyott 158,074 kilogramm pipadohány, 7,625.374 szivar és 26,006.705 szivarka. A hat hónap alatt, 83,908.798 koronát jövedelmezett az államnak a dohányosok szenvedélye. Kolera elleni védekezés! A kolerajár­vány veszedelme ellen elsősorban a leginkább tiszta csira- és baktériummentes ivóvíz élvezete által védekezhetünk. Mint ilyenek, különösen ajánlhatók a Schönborn Buchheim gróf féle uradalmi Polenai, Szolyvai és Luhi Erzsébet természetes tiszta égvényes ásványvizek, mert ezek állandó orvosi felügyelet mellett abszolút tisztán, mindig friss töltésben a modern hygienia követelményeinek megfelelőleg kerülnek forga­lomba, de különösen most a kolerajárványra való tekintettel ezen vizek oly szigorú hatósági felügyelet és ellenőrzés mellett lesznek töltve, kezelve és forgalombahozva, hogy az biztos garancia arra, hogy ezen vizek élvezetével hathatósan védekezzünk a kolera ellen. Ezen vizeknek különösen most egy asztalról sem szabad hiányozniok. Kapható mindenütt! Tűz a vásártéren. Nagy tűz volt Máté­szalkán a vásártéren. A tűz Kepecs Vilmos és Kepecs Lipót mátészalkai lakosok vásári fapó- déjában keletkezett s attól még öt bódé a ben- nök levő kész ruhanemüekkel elégett. Kepe- cséknek 10,000 kor. értékű kész férfi és női ruhanemű égett benn. Blau Kálmán szabómes­ternek s Weisz Józsefnek 600—600, Erdélyi Bertalannak 200, Feldman Józsefnek 800, Braun Adolfnak 100 korona kára származott a tüztől. Az összes kár körülbel 15,000 korona. Bizto­sítva semmi sem volt. A gyanú Kepecsékre irá­nyul, persze tagadnak. Rendnek kell lenni. F. hó 2-án este 8 óra tájban hét részeg ember kurjongatott végig Börvely utcáin. Az őrjáratot teljesítő két lovas­csendőr utána eredt és az egyiket el is fogta Ábis Lajos személyében. A másik lármázó azon­ban egy kerítésen át nyomtalanul eltűnt. Az üldöző csendőrök egy arrafelé, az esti vonat­hoz igyekvő embert, Berecky Ferencet vezették elő és a vele levő rokonát s meg se kérdezve őket, a községházára cipelték. A tévedés igen zokon esett Bereckiéknek, úgy, hogy orvoslást keres­nek az őket ért inzultus miatt. A leány miatt. Kaszonyi Mária már ré­gebbi idő óta közös háztartásban él Rácz Fe­renccel. A mézes hetek elmúltával a legény többet maradozott ki, mint illett volna, miért állandó volt közöttük a veszekedés. Közbe jött még a házibarát jóakaró befolyása is, ki magá­hoz akarván csábítani a leányt, folyton biztatta az elválásra. Az ügy végre odáig jutott, hogy f. hó 3-án Varga a leánnyal elment a régi la­kásra a ruhákért. Itt azonban Rácz addig kér­lelte a leányt, mig az “a maradásra szánta el magát. Erre Varga kést rántott és megszurkálta az ingatag leányt szerelmesével együtt s akkor ott hagyta. A rendőrség elfogta. — A háremhölgyek feje. Bellachini a neve annak az ösmert hirü bűvésznek, aki mi­után sorra járta az európai s az amerikai na­gyobb városokat, átrándult Afrikába is, a ma­rokkói szultán udvarába. Természetes, hogy ott is nagy sikere volt. Egy este azután elő-; állott a legcsodálatosabb fogásával két gálám­nál. Hófehér volt az egyik, tiszta fekete a má­sik — s ő mind a kettőnek levágta a fejét. Azután a fekete fejét rátette a fehér galamb törzsére s a fehéret a feketére — s íme a két madár, mintha le se vágták s el se cserélták volna a fejőket, vígan röpdösött körül. A marokkói szultánnak igen tetszett ez a dolog. Valami pokol ötlete támadt. Behivatta háremének a két legszebb odaliszkját: szőke volt az egyik, barna volt a másik. Azután rá­parancsolt Bellachinira, hogy most tegye u- gyanezt a két leánnyal. — Levágjam a fejüket ? — dadogta a meg- | rémült bűvész. — És cseréld el! — Parancsolta a szultán. De rögtön, különben a te fejednek esik baja. — És behozatta a nagy szablyát, amivel a büvészetet végre hajtsa. Bellachini látta, hogy ennek fele se tréfa és ■ így vágta ki magát a csávából: — A csillagok, akik óh felség, minden cse­lekvésemben a kezeimet vezérlik, nem kedvez­nek ma nékem, csak ha állatok fejét veszem. S amint az égboltot nézem: tizenöt nap előtt nem is lesz kedvezőbb a konstelláció. Addig tehát várnunk kell, óh felség. A szultán belenyugodott, hogy vár addig, de azután egy percet se. Még most i > vár a sze­gény szultán, mert Bellachini a legelső őrizet­len pillanatban futva-futott a marokkói udvar­ból, ahol háremhölgyek fején kell a büvészetét mutogatnia. ÉRMELLÉK. Képviselő testületi gyűlés. Érmihály- falva község kégviselő testületé folyó hó 7-én délelőtt 9 órakor ülést tartott az alábbi tárgy- sorozattal. 1. Járási főszámvevő 65/1913 számú rendeletéből kifolyólag a körorvosnak 1913 január 1 -tel adandó lakpénz mennyiségének a megállapítása. 2. Az ovodák 1912 évi számo- dásának a tárgyalása. 3. Az ovodák 1913 évi költség előirányzatának tárgyalása. 4. Az ujo- nan megválasztott végrehajtó és igtató írnok eskütétele. 5. A megüresedett rendőrbiztos: ál­lás helyettesítése. Halálozás. Lázári Nagy Ernő 31. éves, magyar állam vasúti tisztviselő folyó hó 5-én hosszas szendvedés után elhunyt. Temetése 6-án volt nagy részvét mellett. A sírnál Ma- kucz Gyula állomás főnök mondott megható gyász beszédet. Választás. Az érmihályfalva községnél megüresedett végrehajtó és igtató irnoki állás folyó hó 3-án lett betöltve. Végrehajtónak Szabó János, kisegítő adó ügyi írnok, igtató Írnoknak Szekán Ferenc rendőr biztos lettek megválasztva. Szives tudomásul! Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy Q cégünk képviseletét és gyütődéjét Q ( Lefkovits Sámuel [ kereskedőnek Nagykároly, Petőfi-utca 16. adtuk át, ki a legnagyoob pontossággal fogja a nagyérdemű közönséget kiszolgálni. Tisztelettel: Kováid Péter és fia vegyészeti gyára Budapest. KLEIN JÓZSEF posztóáruháza JVAGYKÁROLY, Deák-tér. Megérkeztek az őszi és téli felöltök, " férfi és fiú öltönyök, gácsi, brassói és gyapjú szövet-újdonságok. ffiWS Legjobb minőségű áruk! | Figyelmes kiszolgálás! — Jutányos árak! |Bélteky Ferencné $ oki szülésznő lakását Nagyhajduváros-utca 9. szám alá ptT HELYEZTE ÁT. Kéri a n. é. közönség további szives pártfogását. APOLLO SZÍNHÁZ. Sienkiewicz világhírű regénye után .*. készült remekmű 6 részben. .*. ooo finist I áfhfltn vasárnap, november 16-án LulilClLU az A P O L L Ó-mozgóban. Több ezer szereplő! Óriási méretek. Káprázatos fény! A felvétel előállítása körülbelül 4 évig : tartott és 1 millió koronába került. : A helyárak ezen előadásra tekintettel a nagy költségre 50°/o-al drágábbak lesznek. Jegyek előre válthatók özv. Eigner Simonné könyvkereskedésében. .*. A bemutatás csak egy nap lesz. 152/1 1913. vhtó. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t.-cz. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1913. évi 23628 számú végzése következtében Dr. Vetzák Ede ügyvéd által képviselt Nagykárolyi Takarékpénztár Egyesület javára 480 K f s jár erejéig 1913 évi junius hó 26-án foganasitotott kielégiési végrehajtás utján le-és felülfoglalt és 3377 koronára becsült következő ingóságok, nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás- bíróság 1913. évi V. 1098/2 számú végzése folytán 480 korona, tőkekövetelés, ennek 1913 évi ápril hó 5 napjától járó 6 % kamatai 73% váltódij s eddig összesen 119 K. 80 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett öszszegek betudásával Nagykárolyban adós lakásán Jókay-utca 7 sz. alatt leendő meg­tartására 1913. évi november hó 20-ik nap­jának d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígé­rőnek szükség esetén becsáron alul is elfog­nak adatni. Kelt Nagykároly, 1913. évi nov. hó 4. napján. Rósenfeld Zsigmond, kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom