Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-11-08 / 45. szám

45-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 7-ik oldal. Automobilok ^ keveset használt, kijavítva, ^ 1 évi jótállással 2000 K-tól. Javítások, ^ alkatrészek is jutányosán. ^ ZÁLOGHÁZBÓL N árverésen beszerzett kerékpárok, ékszerek, vásznak igen olcsó árban szerezhetők be. ™ Címünk e lap kiadóhivatalánál, valamint Debreczenben, Csapó-u. 12. szám alatt levő Hirdetési Irodában megtudható. íj Gaál József-utca 2. sz. Tj alatt 2 utcai csinosan bútorozott szoba ^ külön-külön ~ ...... ^ IÍ BÉRBE kiadó.* ^ Esetleg teljes ellátás ^ ^ is kapható. ........... ^ ^ $ 0ir Értekezhetni ugyanott. ^ Özv. KOVÁCS BALÁZSNÉ. ^ EZ AZ IGAZI! 151/1. 1912. vhtó. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1913. évi 23620 számú végzése következtében Dr. Vetzák Ede ügyvéd által képviselt Nagykárolyi Taka­rékpénztár Egyesület javára Holczman István és neje nagykárolyi lakos ellen 90 K f. s jár. erejéig 19 i 3 évi junius hó 26-én foganasitott biztosítási végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 3377 koronára becsült következő ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1913. évi V. 1897 sz. végzése folytán 90 korona tőkekövetelés, ennek 1913. évi ápri­lis hó 2. napjától járó 6% kamatai, 1/a°/o vál- tódij s eddig összesen 72 K 15 fillérben biró- ilag már megállapított költségekerejéig a fize­tett összegek betudásával Nanykárolyban adós lakásán Jókay-utca 7 sz. atatt leendő megtar­tására 1913. évi nov. hó 20-ik napjának d. e. 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. (§-ai értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 18 1. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek ja­vára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1913. évi november hó 4. napján. Rósenfeld Zsiemond, kir. bir. végrehajtó. I«“ UJ ÜZLET, hol minden áru a legolcsóbban ■■ -- lesz elárusítva: : 1 mtr. finom gyapjú női szövet . 210 K 1 „ „ schifon és pamut vászon —'36 „ 1 vég 23 mtres cérna kanavász . 9’50 „ 1 drb. finom vászon női ing . . L96 „ 1 ,, » ltm „ „ „ . . 6 * ,, 1 „ kézzel hímzett párna huzat . 270 „ Ezenkívül szörmeáruk! = Kötények. Pongyolák, gyermek ruha és kabátok. Harisnya, szőnyeg, nyakkendő, kézi­munka stb. legolcsóbb áron kapható: KERTÉSZ ÉS TÁRSA cégnél DEBRECENBE^,, Piacz-u. 30. sz. Dréherrel szembe. WAGNER „Hangszer-király“ Budapest, József^körut 15. Különleges hangszerei a következők: Va- rázsíuvola, ajándékkal 4 kor. Csodaréztroinbita, vastagrézből 6 kor Tündérharangok, 15 csengő, 8 kor. ..János vitéz“ fuvola 1 és 2 kor. Varázshegedti, felszereléssel 6 kor. Jogásztárogató, billentyűkkel 16 kor. Eneidőgép, amerikai, tölcsérnélkiil! Saját javitó szakműhelyek! A milánói, párisi és londoni kiállításon a cég az első dijakkal lett kitüntetve. Fényképes árjegyzék ingyen! Óvás! Ügyeljünk a „WÁGNER“ névre és a 5. házszámra. 10/1. 1913. vhtó. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. t.-c. 102 és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszék 1912. évi 32999. szá­mú végzése következtében Dr. Hegedűs István ügyvéd javára 800 K. f s jár. erejéig 1912. évi dec, hó 20-án foganatosított kielégítési végre­hajtás utján le- és felülfoglalt és 2400 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: lábasjó­szág nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1912. évi V. 1473 számú végzése folytán 800 korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi okt. hó 1. napjától járó 6% kamatai, s eddig össze­sen 152 K. 83 fillérben biróilag már megállapí­tott költségek erejéig a fizetett öszszegek betudá­sával Porteleken adós lakásán Nagy-utca leen­dő megtartására 1913. évi nov. hó- 10-ik napjá­nak d. e. 8 órája határidőül kitüzetik és ahoz venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi­vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szük­ség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek ja­vára is elrendeltetik. Kelt Nagykároban, 1913. évi október hó 31. napján. Rosenfeld Zsigmond, kir. bir végrehajtó. 4 4 4 f í 4 4 í i«r KIADÓ LAKÁS! Vb. Vagner Lajos cég tulajdonát ké- pező Fény-utcai házban -----­ar vif teljesen modern sírni lal?ác egy több szobából álló UI i ICIIU&P valamint egy jókarban levő istálló 1913. november 1 -éré bérbe kiadó. .Értekeabetttbnn Vídválr Fílo csődtömeg- alantirott __l____L____gondnoknál. BÍRÓ LAJOS BRÓD1 SÁNDOR KENED1 GÉZA KÓBORTAMÁS KOZMA ANDOR írók és az újságírók szine-java írják a legjobban szerkesztett, teljesen független legelterjedtebb és flQfW líinot legnagyobb magyar “ClpI IdJJv/l AZ UJSÁG-Ot. Vasárnap: „ASSZONY“. „GYERMEK“ „AUTOMOBIL“ és „SPORT“ melléklet. Felelős szerkesztő: GAJÁRI ÖDÖN. Szerkesztő-társ: Dr. ÁGAI BÉLA. 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy évre .........................................K 28.— Fé lévre..............................................K 14.— Ne gyed évre....................................K 7.— Eg y hónapra....................................K 2.20 AZ ÚJSÁG terjedelme rendesen 32—36—40 oldal. Vasár- és 80—100—200—280 oldal, ünnepnapokon —----------------------------------­MEGRENDELŐ-CIM: AZ ÚJSÁG kiadóhivatala Budapest, VII. kér., Rákóczi-ut 54. szám. Egyes példány ára ünnep- 1A fJllpf és vasárnapokon egyformán * v/ 11IICI«

Next

/
Oldalképek
Tartalom