Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-05-11 / 19. szám

4-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 19. szám. Előléptetés. Dr. Ryll Ferenc, bupapesti honvédtörzsorvost, városunk fiát a király honvéd- főtörzsorvossá nevezte ki. Figyelmeztetés. Május 19-éig kell a ren­dőri hatóságtól fegyvertartási engedélyt kérni. Megváltozott hivatalos órák. Május 1-től a nagykárolyi pénzügyigazgatóságnál és számvevőségnél a hivatalos órák köznapon reggel 7 órától d. u. 1 óráig, ünnepnapon d. e. 9—11 óráig, a királyi adóhivatalnál hétköznap d. e. 7—2 óráig, ünnepnapon 9—12 óráig tartatnak. Értesítés. A nagykároly ref. egyház vá­lasztóinak névsora f. évi május 15-től 25-ig terjedő időben az egyházi tanácsteremben köz­szemlére kitétetik, hol az egyházi jegyző közbe­jöttével — a hivatalos órák alatt — megtekint­hető. Ez idő alatt lehet a névjegyzék ellen Írás­ban felszólamlást beadni. A felszólamlás felett a presbyterium junius 5-ig határoz; e határo­zat ellen pedig espereshez jun. 25-ig lehet felebbezni. A választóknak esperes által hitele­sített névjegyzéke f. évi julius 1-től a jövő év junius 30-áig érvényes. Választó — az egyházi törvények értelmében — csak az lehet, ki az előző évben adófizető volt és a kiíráskor adó­hátraléka nem állott fenn. Nagykároly, 1912. május 12. A ref. egyházi elnökség. Postaügynökség városunkban. Csókás Lászlóné könyvkereskedő kérést adott be a ke­reskedelmi miniszterhez postaügynökség felál­lítása iránt. Kérését támogatóan igen sokan — köztük több pénzintézet — aláírták. Ha kérése teljesittetik, üzletében ajánlott leveleket és cso­magokat lehet majd feladni. Táncmulatság. A nagykároíyi asztalos ifjúság f. hó 27-én pünkösd másodnapján a polgári kasinóban táncmulatságot rendez. Vizsgálatok. A helybeli főgimnázium Vili. osztályában a vizsgálatok f. hó.9-én meg-1 kezdődtek. Megfelebbezet határozat. Dr. Böször­ményi Emil szatmári ügyvéd, közigazdatási bizottsági tag 12 társával felebbezést adott be, a törvényhatósági bizottságnak azon határozata ellen, melylyel városunk képviselőtestületének, a pénzügyi palota felépítése tárgyában kelt határozatát jóváhagyta. Gyászeset. Özv. Benedekfalvai Kiszely Györgyné szül. Matuskai Duptza Eleonora asz- szony, Kiszely Géza, az Ecsedi-láp lecsapoló társulat hivatalnok édesanyja, múlt hó 28-án, 87 éves korában Temesvárod elhunyt. A nagykárolyi róm. kath. egyházköz­ség 1912. május hó 12-én, d. e. V2II órakor vasárnap rendkívüli közgyűlést tart a r. kath. elemi fiúiskola nagytermében. A közgyűlésre az egyházközség tagjait tisztelettel meghívja az Elnökség. A rendkívüli közgyűlés tárgya: A zárda melletti kis telek eladása. A somos-erdő egyetlen kiránduló helye a városnak. Akinek nincs szőlője, ha jó leve­gőt akarna szívni, máshová nem igen tud menni. Csak az a kár, hogy egyetlenegy pad sincs, amelyre le lehetne ülni. Felhívjuk erre az ille­tékes körök figyelmét. Uj telefon előfizető. Gál Samu könyv- és papirkereskadő a telefonelőfizetők sorába 123. szám alatt felvétetett. A nagysomkut—szatmárnémeti—tisza- ujlaki állami közút 81.820—104,670 km. sza­kaszának kiépítésére megtartott versenytárgya­láson beadott ajánlatok közül a helybeli állam- épitészeti hivatal Glasner Ernő budapesti mér­nök-vállalkozó 317,020 koronás ajánlatát fo- gadta el és öt bizta meg a munkálatok kivitelével. Uj fegyvertartási szabályrendelet. Vár­megyénkben f. hó 4-én uj fegyvertartási sza­bályrendelet lépett életbe. A szabályrendelet szerint mindenki, aki lőfegyver, pisztoly vagy revolver birtokában van, köteles azt május 4- től 19-ig az illetékes rendőrkapitányi hivatal, vagy község elöljáróságánál bejelenteni és an­nak tarthatására engedélyt kérni. Rendkívül üdvös intézkedései a szabályrendeletnek azok, amelyek eltiltják a 20 éven aluli, vagy vadá­szati kihágásért büntetett egyéneknek a fegyver- tartást. A kereskedőkre nézve is szigorú tilal­mat állapit meg. Ugyanis fegyvert és lőport eladni csak azoknak szabad, akik erre a célra engedélyt mutatnak tel a hatóságtól, a vevők pedig a vásárolt lőpor mennyiségéről a keres­kedőknek elismervényt adni kötelesek. Sőt még magánosok is csak a hatóság előleges enge­délye mellett adhatják el fegyvereiket. Templomszentelési évforduló. A csa- nálosi róm. kath. templom felszentelésének év­fordulóját f. hó 3-án szép ünnepség keretében ünnepelték meg. Utána a népszerű plébános, Rónay István házánál fényes lakoma volt, amelyen dr. Szentgyörgyi Jordán Károly c. apát, kerületi főesperessel az élén a kerületi papság és városunkból is számosán vettek részt. Az ünnepség kellemes befejezéséül a szent mise alatt szebbnél-szebb egyházi éneket adott elő, majd a plébánost szerenáddal tisztelték meg. A kereskedelmi szaktanfolyam vizs­gái. A mostani iskola évben megnyílt kereske­delmi esti szaktanfolyam első évzáró vizsgái a napokban fognak megtartatni. Az Írásbeli vizs­gálatok f. hó 21., 22. és 23-án lesznek, aszó­beli vizsgálat pedig junius 2-án. A Szanatórium egyesület, amelynek vá­rosunkból is igen sokan tagjai, junius 9-én tartja meg Budapesten évi közgyűlését. Az egye­sület a közgyűlésre felutazó tagjainak junius 5- től 12-ig érvényes, az államvasutakon féláru- , jegy váltására jogutó kedvezményt szerzett. Postaügynöki megbízás. A nagyváradi postaigazgatóság Princinger Jakab mezőpetri-i lakost, az ottani pöstaügynökség vezetésével megbízta. Az automobil verseny útvonala. A ju­nius havi automobil verseny útvonalat most állapították meg véglegesen. Az indulás junius 4-én lesz Budapestről—Gödöllő, Aszód. Párád, Eger, Mezőkövesd, Miskolc, Tokaj, Nyíregy­házán át Debrecenig ; junius hó 6-án Debre­cenből—-Érmihályfalva, Nagykároly, Szatmár­németi, Sárközujlak, Szinérváralja, Nagybánya, Kolozsvárig; junius hó 7-én Kolozsvártól— Temesvárig és végül junius hó 8-án Temes­vártól—Budapestig. Hűtlen asztalossegéd. Rottman Albert helybeli asztalosmester feljelentést tett segédje S zívós Sándor ellen, aki távolléte alatt több száz korona értékű bútort eladott s a pénzt elmulatta. A segéd ellen megindult az eljárás. Uj rend az igazságügyben. Az 1912. VII. törvénycikk az egyes igazságügyi szerve­zeti és eljárási szabályok módosításáról és a 9100—912. 1. M., 13100—912. I. M. számú életbeléptetési rendeletek. Összeállította: Csil- léry Dávid helybeli vezető kir. járásbiró. A f. hó 1-én életbe lépett törvényt és az életbe­léptetési rendeletet tartalmazza Csilléry Dávid uj könyve, amelyben a csoportosított össze­állítás folytán minden keresgélés nélkül együtt találja az olvasó az egymásra vonatkozó §-okat. Manyák Károly könyvnyomdájában jelent meg a könyv és ára 1 K. Rákóczi-szobor Szatmáron. 91 bizott­sági tag indítványt adott be Szatmár város tör­vényhatósági bizottságához a Rákóczi szobor­nak Szatmáron leendő felállítása iránt. Az in­dítvány a f. hó 13-án megtartandó közgyűlésen kerül tárgyalás alá. Tennisz. A helybeli tennisz-társaság az idei szezonban a tisztikarral közös pályákat fog fentartani. Az előkészületek nagyban folynak, agy, hogy pár nap alatt a játékok megkezdőd­nek. A lövöldéi pályákon kívül a társaság ki­bérelte a játék céljaira a gőzfürdő kertjét is. Hangverseny. A szanatórium egyesület fényes estélyt rendezett Zilahon. Az estélyen városunkból Dániel Katóka működött közre. Művészi zongora játékával nagy sikert, szép csokrokat és sok tapsot aratott. Ingatlan forgalom. Balogh Jánosnak el­adta Petz Gábor Hajduváros-utcai házát 14.000 koronáért. Petz Gábor és neje pedig megvet­ték Csipkés Károly és neje Kishajduváros-utcai házát ugyancsak 14.000 koronáért. Köszönetnyilvánítás. A nagykárolyi ,ág. hitv. ev. egyház javára rendezett műkedvelői előadáson folytatólag felülfizetni szívesek voltak : Gózner Kálmán 2 korona, Hencz Lajos 5 kor., Komódi Lajos 1 korona, Lengyel Ferenc 7 kor., Reich Kornél 1 korona, Reök Gyula 10 kor., Midőn a felülfizetéseket ezennel hirlapilag is nyugtázzuk, a szives adományokért ez utón is hálás köszönetét mond az egyházközség nevé­ben, annak elnöksége. Ingyenes bábatanfolyam. Szinte száz szatmármegyei községben nincs községi bába. Ez okból az alispán a főszolgabirák utján ösz- szeiratta ezen községeket és utasította, hogy olyan megfelelő nőket jelöljenek ki, akik a máramarosszigeti bábatanfolyamon, az állam költségén ki akarják magukat képeztetni. Ki a gazdája ? Pénteken d. u. Branyecky József főgimn. tanár, a főgimnázium előtt egy daxli-rattler (felül fekete szinü, lábai fehérek s nyakán egy fehér folt van) kutyát talált, amint nyöszörögve összezúzott lábát nyújtogatta feléje. Branyeczky azonnal felvette, a sebét karbollal kimosta, megfelelő módon bekötötte, úgy, hogy a cspnt, Lqbl állatorvos állítása szerint .kjét hét alatt összeforr. A kutyát gazdája Branyeckynél átveheti. Köztisztaság érdekében megint kiadott a belügyminisztérium egy rendeletet, amely megismétlése a tavaly áprilisban kiadott kolera- rendeletnek, csak abban különbözik tőle, hogy szigorúbban követeli a végrehajtást. Ez a nagy szigorúság humorosan hatnak a falvakban. — Ugyan hogy ellenőrizze az a járásorvos, akinek 20—30 községe van, hogy minden falujának minden házában fertőtlenitik-e mésszel az ár­nyékszéket? Hogy járjon utána a szolgabiró annak, hogy járásában, amelynek határa 40—50, sőt több kilométerre is lehet a székhelyétől, bejelentenek-e a megbetegedés napján minden fertőző beteget? Ha valakinek udvarán kelle­metlen emlékeket hagyott a tehén a legelőre menet közben, az már kihágás, amelyet a ha­tóságoknak meg kell törölniük, ha a gazda rö­videsen nem tette jóvá a tehén bűnét, de ho­gyan ellenőrizzék a hatóságok minden tehén emésztésének folyamatát?! Ezek az ilyen köz­egészségügyi rendelkezések csak arra jók, hogy még egy alkalom legyen az ellenszenves ember szekálására, de pontos végrehajtásuk lehetetlen­ség oly vidéken, ahol egy kalyibában lakik az ember az állattal és ahol a tisztaság fogalmá­nak megérzésére nincs elég tudás s ha az lenne is, nincs elég ideje, pénze, éhenhalandó né­pének. Tűz. Ifj. Csőkör Ferenc Petőfi-utcai tel­kén szombaton délután kigyuladt az istálló. A gyorsan megjelent tűzoltóság a tüzet csakhamar eloltotta és igy, tekintettel a nagy szélre, min­den nagyobb bajnak elejét vette. A tüzet vi- gyázatlanság okozta. _______________________ HAJ NAL Sitt a vasúti állomással szemben. Vidéki vendégek találkozó helye. Egész éjjel nyitva! Minden este Elsőrendű fővárosi miivészek felléptével. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom