Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-05-11 / 19. szám

19-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. : Gallérok gözmosása: V|ÁíIáiam Uá 1 Kézimunkák,glassékeztyük, tükörfénnyel hófehérre WIJ vl * Ü>1 Bútorok szőnyegek tisztítása Nagykároly, Széchenyi-utca 43. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett. Hivatalvizsgálatok Mátészalkán. A má­tészalkai járásbíróságnál dr. Róth Ferenc, a szatmári kir. törvényszék elnöke hivatalvizsgá- latot tartott, mikor is mindent a legteljeseb rend­ben talált. — Ugyanilyen eredménnyel végző­dött Fabó Zoltán szatmári kir. ügyész vizsgá­lata is, az ügzészségi megbízott ügyvitelének felülvizsgálata alkalmából. — Mező Károly pénz­ügyi számtanácsos a mátészalkai adóhivatalt megvizsgálván, az ügyvezetést rendben találta. Villanyvilágítás Csanáloson. Schmidt Antal vállaji lakos Csanálos község elöljárósá­gának a község villanyfénnyel való világítására vonatkozólag ajánlatot tett. Az ajánlattevő haj­landó a villanyáramot Vállajról Csan losra át­vezettetni, ha az elöljáróság bizonyos mennyi­ségű áram elfogyasztásáról kezeskedik. Értesü­lésünk szerint az elöljáróság az ajánlatot elfo­gadja. Vájjon nem volna-e célszerűbb Nagyká­rolyból kivezettetni az áramot ? Pénzhamisítás. A hatóságot egy hamis pénzgyártó banda üzelmeire tették figyelmessé, mely Mátészalka, Ilk, Nagyecsed, Hodász és vá­rosunk vidékén garázdálkodik. A bandának van olyan tagja is, aki pénzhamisításért már bün­tetve volt. A hamisítók sikerült tiz filléres, egy­koronás és ötkoronás pénzdarabokat készítet­tek ólomkeverékből és úgy látszik, hogy a banda Nagyecseden dolgozik, ahol néhány év előtt nagymennyiségű pénzt koboztak el. Sertészárlat. A járvány miatt sertészár rendeltetett el, minek következtében f. hó 13-án a sertésvásár nem lesz megtartva. Meghiúsult betörési kísérlet. F. hó 3-ról 4-re virradó éjszaka betörők jártak a Szatmármegyei takarékpénztár részvénytársaság szinérváraljar-fiókintézetében' és a bank tulajdo­nát képező emeletes bankhélyiség i-ső emeletét fel akarták törni, bizonyára azon szándékból, hogy a bankban levő vasszekrény tartalmát el­vigyék. A betörők levették a lakatot. A Lakato­kon semmi külerőszak nyoma nincsen és igy valószínű, hogy álkulcscsal nyitották fel, ellen­ben az . ajtózárakon határozottan meglátszik, hogy ügyetlen betörők mesterkedtek. Tovább, mint az ajt zárak feltörésén nem mehettek, mert valaki megzavarta őket munkájukban. Feltűnő azonban, hogy a bankhelyiség mellett 2 lépés­nyire levő félreeső hely szintén nyitva volt, holott a házban lakó dr. Selegián ügyvéd ha­tározottan állítja, hogy ő este bezárta azt így aztán az is meglehet, hogy az ügyvéd cseléd­jénél volt valami éjszakai látogató és csak félrevezetési szándékból nyitotta és törte fel a lakatot, illetve a zárat. A csendőrség külömben széleskörű nyomozást indított. A tolvajoknak azonban csak hült nyoma maradt eddig. Kavarodás egy hulla körül. A napok­ban a Szamosból egy hullát fogtak ki, melyben egy nagykárolyi sertéskereskedőt ismertek fel. Tegnap azután Madácsi Imre nagykárolyi lakost vélte.v a hullában felismerni. Tény az, hogy Madácsi is, meg egy sertéskereskedő is eltűn­tek Nagykárolyból. Madácsi arcképét összeha­sonlították a holttesttel, de nem hasonlít rá. Országos állatvásárok vármegyénk­ben f. hó 13-án Sárközön és Felsőbányán, 14-én Aranyosmegyesen és Szamoskrassón, 17-én Csengerben és Kővárhosszufaluban, 20-án Fe­hérgyarmaton, 23-án Erdődön. Lopás. Sváb István cementmunkás fel­jelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettesek ellen, mivel szobájában levő kabátja zsebéből az óráját kilopták. A rendőrség erélyesen nyo­moz. Tegnap délután házkutatást is tartottak ez ügyben. Halál egy barázda földért. Megrendítő, véres gyilkosság történt tegnapelőtt Farkasaszón. Egy barázda földért verekedett össze két he­vesvérű gazda: Rózsa János és Kocsis István. A verekedésnek az lett a vége, hogy a támadó Kocsis István holtan maradt a csatatéren. A megölt embert hét árvája és felesége siratja. Visszafelé sült fegyver. Deutsch Her­man helybeli lakos perben állott Balog Jakab máv. mérnökkel. Balog, hogy kellemetlenséget okozzon Deutschnak, feljelentette őt levél titok megsértésért, azt állitván róla, hogy egyik, a perben felhasznált levelének birtokába jogtala­nul jutott. Miután a Balog vádja valótlannak bizonyult, a bíróság Deutschot felmentette. — Most aztán Deutsch fordult Balog ellén, felje­lentvén őt hamis vád miatt. Ez ügyben a tár­gyalás a szatmári kir. törvényszék előtt f. hó 7-én volt. A tárgyaláson igen sok tanút hall­gattak ki, akiknek vallomása alapján a bíróság Balogot hatóság előtti rágalmazás vétségében bűnösnek mondotta ki és 30 kor. fő- és 10 kor. mellékbüntetésre ítélte; a büntetés végrehajtá­sát azonban felfüggesztették. Véres verekedés. F. hó 5-én este fél 10 óra tájban Szpeskó Sándor 2 társával 2 leány társaságában sétálgatott. Sétájukat kellemetlenül zavarta meg Erdey Sándor,- aki 2 barátjával megtámadla őket és egyiküket pofozni kezdte. Szpeskó erre revolvert rántott elő és Erdey ágyékába lőtt, Erdeyt súlyos sebével a helybeli közkórházba szállították be. A golyót nem si­került eltávolítani. Betörték a betörő fejét. Nagyecseden történt a megmosolyogni vájló véres eset. T. Bulyáki Bálint neszét vette, hogy a jegyzőék elmentek hazulról és üresen hagyták a lakást. A „kellő óvatosság s-zemelőtt tartásával“ besur­rant a házba és szorgalmasan feszegette az előszoba ajtaját. Már közel volt a célhoz, mikor valaki hátulról egészséges nyaklevest teremtett a tarkójára, akkorát, hogy a feje neki lódult a falnak, oe úgy, hogy nyojnban elborította a vér. A meglepett betörő órdilozására összefu­tottak a szomszédok és alaposan megrakták. A csendőrség természetesen megindította ellene az eljárást. ÉRMELLÉK. Az érmihályfalvai ipartestület 25 éves jubileuma Az érmihályfalvai ipartestület múlt hóban tartott évnegyedes gyűlésén elhatározta, hogy fenállásának 25 éves évfordulóját méltó­képpen fogja megünnepelni, Az évforduló em­lékére diszzászlót készítteti és zászlóanyául Frá­ter Loránd a kerület.köztisztelet és szeretetben álló képviselőjének nejét kéri fel. Folyó hó 5-én Báthori Zsigmond testületi alelnök és Timkó István testületi jegyző felkeresték Fráter Lo- rándot és nejét, hogy a zászlóanyai tisztséget vál­lalja el. Fráter Loránd és neje megígérték, hogy a kérésnek a legnagyobb örömmel tesznek ele­get. Az ünnepség napját a legközelebb tartandó gyűlésen fogják megállapítani. Lemondás. Timkó István községi adó- végrehajtó f. hó 1-én állásáról lemondott, mi­vel az utóbbi időben történt gyakori végrehajtó változás miatt felgyülemlett ügyeket olyan rövid idő alatt kívánták elintézni, amire képes nem volt. Elfogott tolvaj. Pálfi Miklós nyugalma­zott tanító lakásán még márciusban történt vak­merő lopás tettesét elfogták s f. hó 2-án erős csendőri fedezett mellett kisérték Érmihályfal- vára és szembesítették azokkal, akik a tett el­követésének napján látták. Másnap reggel be­vitték a nagyváradi kir. ügyészség fogházába. Méltó dicséretet érdemelnek a csendőrök, hogy a tettest ilyen rövid idő alatt kézre kerítették. A jómadár neve Kiss János többször büntetett nótárius zsebmetsző. Népmozgalmi adatok április hó 24-től május hó 7-ig. Születtek: Seres Sándor zenész leánya : Ibolyka Margit ref., Harcsa Károly béres leánya : Margit ref, Szilágyi Mihály szabó leánya : Mária gör. kath., Kvasznyicsák Mária cseléd leánya : Emilia róm. kath., Nagy László téglamunkás leánya: Ilona róm. kath., Steinberger Ignác kereskedő leánya ; Leona izr., Denku Mihály vasúti munkás leánya: Margit rófn. kath., Flórián Sándor szabó leánya : Erzsébet róm. kath., Tichy Gyula gazdasági felügyelő leánya: Ilona róm. kath., Szilágyi Terézia sármunkás leánya: Piroska gör. kath., Rácz János béres leánya: Anna gör. kath., Marján János béres leánya: Mária gör. kath., Papp László nap­számos fia: György gör. kath., Kondor László vasúti munkás fia: László gör. kath., Haukler Pál rostásmester fia: Pál róm. kath., Veress Bálint vármegyei dijnok fia: Andor ref. Kihirdetésre jelentkeztek: B. Tóth István uri-kocsis ref. Katona Évával ref.; Fischer Adolf nyírbátori lakos izr. Rózner Rezsinnel izr. ; D. Szabó János nyíregyházai lakos máv. szám­ellenőr gör. kath. Patay Jolán Máriával róm. kath.; Kun Ambrus cipész Stier Máriával róm. kath.; Berkovics Izidor lelei lakos földbirtokos izr. Friedelstein Szerénával izr. ; Felbermann Gyula nagygéci lakos rabbijelölt izr. Grosz Fánnival izr.; Frenkel Jenő vaskereskedő izr. Rózenberg Terézze! érmihályfalvi lakos izr. ; Jackó Gyula debreceni lakos kovács gör. kath. Gábor Vigh Máriával róm. kath. ; Pelcz Antal kőműves róm. kath. Vinkler Annával róm kath. Házasságot kötöttek : Kői Gábor mozdony- vezető ref. Ráp Máriával róm. kath.; Krisán Jenő vasúti hivatalnok szatmári lakos gör. kath. Thoma Ilonával róm. kath. ; B. Tóth István kocsiscseléd ref. Katona Eszterrel ref.; Szom­bati Eajos kerékgyártó ref. Garnai Erzsébettel ref.; Magyar György asztalos ref. Barra Juliánná- val ref.; Csorba Antal szobafestő róm. kath. Waldmann Máriával róm. kath.; Papp János kocsiscseléd gör. kath. Blett Rozáliával róm. kath.; Hollósi Ferenc gépészkovács róm. kath. Nagy Máriával gör. kath. Meghaltak • Kóródi Antal napszámos ref., 48 éves, veselob, Simái Ferenc napszámos ref., 77 éves, Bright-kór, Vida István kereskedő ref., 38 éves, tüdőtuberkulózis, Nagy Aranka ref., 6 hónapos, veleszületett gyengeség, Papp János szabó gör. kath., 62 éves, véres agyguta, Sebők György honvéd róm. kath., 24 éves, öngyilkos­ság lövés által, Krenkó Mihály napszámos róm. kath., 60 éves, tüdőlob, Tátorján Anna gör. kath., 21 éves, tüdővész, Balogh Márton róm. kath., 14 éves, tüdővész, Danka Zsuzsánna ref., 88 éves, aggkórság, özv. Nagy Zsigmondné Veres Sára róm. kath., 91 éves, aggkórság, Szűcs Károly nyug. vármegyei Írnok ref., 60 éves, szivszélhüdés, Glück Ignác 45 éves, izr., napszámos, gümősagyhártyalob. : Modern és tartós : plissézés és gouvlérozás. Hájtájer Pál : : Nagykároly, : : Széchenyi-utca 34. sz. a róm. kath. fiúiskola mellet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom