Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-04-27 / 17. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 17. szám. ÉRMELLÉK. Képviselőtestületi gyűlés. Érmihályfalva község képviselőtestülete folyó hó 27-én dél­előtt 10 órakor gyűlést tart a következő tárgy- sorozattal: 1. Főszolgabíró 902/912. sz. rende­letéből kifolyólag a Tüdővészellenes Védőegye­sület megalakításában való résztvételre határo­zat. 2. Az Erzsébet Árvaház tagjai közé való belépésre felhívás. 3. Főszolgabiró 1806/912. sz. rendelete folytán a Rage Károly helyettesi fizetésében kelt alispáni határozatban kivontak­nak megfelelő intézkedés. 4. Szabó Sándor kér­vénye italmérési engedélyre. 5. A folyó évi közmunkára hozott 328/1273/912. sz. véghatá­rozat előterjesztése. 6. Az Alföldi Magyar Köz­művelődési Egyesület megalakításában résztvé­telre határozat. 7. A helybeli gör. kath. egyház kérelme 333 korona tartozásának kifizetésére. 8. Ujlőrincfalvi ref. egyház kérelme segélyért. 9. A Kálvineum v. h. bizottsága kérelme se­gélyért. 10. Illetőségi ügyek. Hirtelen halál. Landa Sámuel bérkocsi­tulajdonos folyó hó 24-én délután Értarcsára vitt egy vendéget, visszajövet Érmihályfalva és Értarcsa között hirtelen rosszul lett és rövid szenvedés után még az utón meghalt. Halála általános részvétet keltett egész Érmihályfalván. Bimbóhullás. Stern József takarékpénztári könyvelő kis fia folyó hó 21-én 3 hetes korá­ban meghalt. Tűz. Folyó hó 24-én délután 6 órakor tűz ütött ki Kalai Lajos' földbirtokos udvarán. Elégett egy kazal széna. A tűz körülbelül gon­datlanságból eredt. Elhagyott gyermek. Folyó hó 25-én, csütörtökön a reggeli vonattal elutazott egy is­meretlen nő és 4 éves kis leányát a vasútnál otthagyta. A lelketlen anyát a rendőrség keresi. CSARNOK. A tarsusi ember. Szin: Fényes terem, aranyozott falak, lágy ke- revetek. A falakon Guidó Reni Jézusa és Tizián Égi s földi szerelme. Szereplők: A monsignore és a gróf. Gróf. Magasságod nyugodt lehet, — ő felsége méltányolja érdemeit a keresztény szent elvek szolgálatában. A bíboros birétum nem illethet méltóbb főt. Monsign. A kúria ismeri ekszcelenciád érdemeit is az egyház iránt és nem fogom el­mulasztani emez érdemek kellő festését a fel­séges asszony előtt. Tudja, hogy mennyire ra­gaszkodik egyházunk szent tanításaihoz. Gróf. Mihelyt kinevezésemet megkapom első tényem az iskolatörvény reformja lesz. Monsign. Ámbár bizonyára az lenne a legüdvösebb, ha a népiskolákat egészén bezár­nák. Minek a népnek tanulni ? Csak a bűnt tanulják . . . Boldogok a lelki szegények, — a Megváltó e szaváról néha még az egyház is megfeledkezett. Gróf. Ennek köszönhetjük, hogy bűnbe sülyedt a világ. Monsign. Mennyi bűn! Hisz maholnap minden ember szociálista . . . csak megfeszí­tenék újra a Krisztust... higyje el, gróf ur... Gróf. Iste telenek ... a bűn egyre ter­jed ... a könyörület apad, a keresztény sze­retet . . . Monsign. Keresztény szeretet ? Hol .van az ? Gróf. Megérettek az emberek egy uj Szo­domái ítéletre ... Monsign. Az Ur könyörülete végtelen. Jé­zus malasztja . . . sokszor szinte bűnös gon­dolataim jönnek, — vájjon megérdemlik e ezek a megváltás malasztját ... de aztán eszembe jut Jézus végtelen szerelme . . . (Kemény kopogás az ajtón.) Mons. Ki mer ide behatolni! (felugrik) (Belép porosán a tarsusi ember, kezében nagy görcsös bot, hosszú ősz szakálla a mellét veri, azt is por fedi.) Gróf. Egy zsidó! Mons. Hogy mertél ide behatolni, zsidó? A tarsusi. Jézus nevében. Mons. Mi közöd Jézushoz. A tarsusi. E bottal kopogtattam a minap Éphesus, Korint kapuján, — én vagyok ama tarsusi férfiú, ki a pógányoknak hirdettem aző evangéliumát. És igy szólt az én mesterem: Pál, kelj föl, szálj le a földre, ahol az én szol­gám megfeledkeztek tanomról, hirdesd nekik újra, — gyönge vagyok én ennyi süket fülnek, válaszolám. — Csak menj, hirdesd nekik újra jöttömet. Lépes mézzel töltöttem meg üres son­kolyukat 1900. évvel ezelőtt. A méz kiszáradt, kicsorgott belőle, a sejtek üresek, — csak a kemény választófalak maradtak. Segíts letör­delni, — hogy én aztán az egész kast újra megtölthessem szinmézzei. Mons. És az én szegény hajlékomat vá­lasztottad apostolutad első nyugvó helyének, óh szent ? A tarsusi. A tiedet, — nagy arany ke­reszt hivalkodik kapudon és aranysujtásos szol­gák lebzselnek és kergetik el küszöböd elől a tikkadt vándort. A szeretetlenségnek nem jó cégér ez. Add vagyonodat a szegényeknek, — igy tanított az, ki az én mesterem. Gróf. Mit érnének vele a szegények? Úgyis elherdálnák hamarosan és hová lenne a társadalmi rend. A tarsusi. így a hizlalt szivüek beszélnek. A munka nemesíti emberét. Ő az elfáradtakat és megterhelteket gyűjtötte maga köré, hogy meenyugossza őket. Ti pedig kizsákmányoljátok a gyöngéket és a kizsákmányolt verejtékéből aranyozzátok buja házaitokat. Kínnal és tövi­sekkel keresztelkedik ki az ő keresztségében részes, mert együtt érez, a nélkülözőkkel, a szenvedőkkel, a kitagadottakkal. Bizony mon­dom nektek : bűn a gazdaság, valameddig éhező, szegény, nyomorgó is vagyon. És ez a jó hir, amelyet hirdetendő vagyok: legyetek gazdagok, mert meg vagyon a módotok hozzá és csak a kemény szivek állják útját mindenki boldogu­lásának ; gazdasági igazsá, ami mindnyájatokat gazdaggá tészen, hogy mindenki örülhessen az életnek. Mons. És az Isten" országa ? A tarsusi. Megvalósul az ige, beteljesedik az Ígéret és isten országa lészen e földön, mi­helyt a gazdasági igazság nyomán mindnyájan gazdagok lesztek és megszűnik a nyomor, a nélkülözés, a bűnök tövises ágya . . . Gróf. Hisz ez szocializmus. A tarsusi. Ez Jézus tanítása, a jó hir, mely másodszor megváltja a világöt! Mons. Szent apostol, tikkadt vagy a hosz- szu úttól, — illatos fürcjőt készítenek szolgáim, megkennek myrrháva! és szentelt balzsammal, lábaidat magam törölgetem le . . , (Ráüt egy ezüst harangra, belép egy-egy fényes libériába öltözött inas.) Készítsetek a Szentnek illatos fürdőt . . . (súgva) jól mossátok meg a lábát, mert a verejtékszagot üem birom el . . . (han­gosan) magam törölgetem meg a lábát. (A tarsusi férfi az inassal el.) Gróf. (hosszú mélázás után.) Fura histó­ria. Ép egy zsidót szemelnek ki erre, holott annyi szent van! . . . mit mondanak majd Ró­mában a dologhoz? Mons. És mit szól excellenciád. Gróf. Hm, hm ! ... Ha megkapom hol­nap a kinevezést. Mons. Megkapja excellenciád. Gróf. Ex. Oriente lux, — menjen keletre (hunyorítva) — kényszérutlevéllel. Az állami rendet nem lehet felforgatni. Csak félek, ha el­hallgatjuk, irni fog és ezek az újságok . .' . Mons. írni. — Excellenciád megfeledkezni látszik az index prohibitorum librorumról. A kongregáció megtudja majd védeni Krisztus kőszálát minden támadás elől . . . Gróf. Csak ezek az újságok! . . . Mons. Bízza őket reánk excellenciád, — Róma nem fog fukarkodni, mikor az Egyház érdekéről van szó. (Ráüt a harangra, a belépő szolgához.) Ha az a zsidó megfürdik, adjanak neki enni a konyhájukról . . . Battista! ne en­gedd alamizsna híján távozni. Tégy két tallért az iszákjába. Inas. Két tallért egy vén zsidónak! (El.) Gróf. Eminenciád, — első miniszteri té­nyem lesz a birétom — igazi keresztény. INNEN-ONNAN. A cigány és a földrengés. A kecske­méti főkapitány mesélte: Amikor kimentek a külső városrészekbe, hogy megnézzék a föld­rengés okozta károkat, elébük jöttek az embe­rek és útbaigazították őket. Ki ott látott vala­mit, ki ott s mind azt akarták, hogy odamen­jenek. Mentek is mindenfelé. Amikor a cigánv- város felé haladnak, elébük rohan egy cigány. —.Nagyságos kapitány ur, baj van ! — Mi baj van ? — A Bibóék házában is volt földrengés! — Hát aztán miből gondolod azt, cigány ? — Hát abból — felelte a cigány — hogy a padlásról — kilógnak a szalonnák... Asszony» következeítesség. Egy nyári vendéglőben hallottuk ezt a történetet. Sok asz- szony ült az asztal körül s a nők következe­tességéről vitatkoztak. Volt olyan köztük, aki következetesnek tudta d nőket s ezt az asszonyt semmiképpen sem lehetett meggyőzni az ellen­kezőjéről. — Hát igen — mondotta erre egy nem egészen fiatal, de „még mindig .szép“ asszony — persze, hogy van következetes nő. Igaz, hogy én csak egyet ismertem, de ez legfeljebb csak azt mutatná, hogy kevesen vannak. — És elmondta : — Ennek az asszonynak volt egy csinos^ tizenkilenc esztendős lánya. Nagyon szerette volna már férjhezadni s' mindig azt mondta : „Istenem, ha ezt a leányt férjhez adhatnám már, három évet elengednék az életemből“. S mi történt? Nemsokára megjelent egy kedves, szim­patikus és vagyonos fiatalember, beleszeretett a leányba és elvette feleségül. S csakugyan, az a' szony beváltotta az ígéretét. Azóta azt a há­rom esztendőt —szigorú következetességgel le­tagadja az éveiből... Utolsó mentség. A korcsmában megszó­lítanak egy korhely kereskedelmi alkalmazottat: — Micsoda? Maga már megint itt van ? Tegnap szidta össze a főnöke a vörös orra miatt. — Hagyja csak. Ő miatta vagyok itt. — Hogy-hogy? — Mert most addig iszom, amig az orrom kék lesz, hogy ne üssön el annyira a színe az aktaládáktól. irrniBEjn SlBv üí Szives tudomásul. Tudatom a m. t. közönséggel, és ügyfeleimmel, hogy Nagyká­rolyban, Könyök-utcában levő 5 év óta fennálló elhelyező és köz­vetítő irodámat imét átvettem s azt saját nevem alatt fogom eddigi lelkiismeretes és figyelmes kiszolgálással tovább vezetni. Kérem a n. é. közönség szives pártfogását, tisztelettel ROSENFELD SÁMUEL, ÜGYNÖK. htítb in ujbbijy HAJNAL DEBRECEN a vasúti állomással szemben. Vidéki vendégek találkozó helye. Egész éjjel nyitva! Elsőrendű fővárosi művészek felléptével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom