Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-04-27 / 17. szám

17-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 7-ik oldal. Killer Ede butorgyáros csász. és kir. udv. szállító. Debrecen, Piac-u. 68. sz. Alapittatott 1885.évben. Több aranyéremmel kitüntetve. Telefon: 12 szám. DÚS VÁLASZTÉK: Legújabb stil szerint készült MODERN BÚTOROKBAN legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Legmodernebb gépekkel villany- erőre berendezett gyárában (saját felügyelete mellett) kiváló gond­dal készült bútorai !!országszerte ismeretesek!! Kékre festett kirakat. Klein Sámuel csődtömegét megvet­tem, tavaszi és nyári kelmékből, nagy választék, olcsó ár mellett. 1 mtr francia delén 1— — 96 fillér. 1 „ jó lüszter 1—— — 30 „ 1 „ fehér batiszt — — 26 „ 1 m. 120 c. széles kosüm kelme 76 „ 1 mtr. Angol zefir — — '4 „ 1 „ Ágyhuzat refir — —' 34 fillér. Színes, fekete ernyőkből nagyválaszték igen olcsó parti árban, kretonok, vasznak, szö­vetek, selymek, csipkék, díszek, harisnyák, maradékok, férfi fehérnemiiek, rövidáruk még soha nem létezett igen olcsó árban. IFJ . OLNAR LUKÁCS DEBRECEN, Kossuth- és Batthyányi-ntca sarok. ...... A városi színházzal szemben. ■■■' ■ Egy jókarban levő csűr MAGTÁRNAK Hétsastoll-utca 12. számú házamban pr KIADÓ. Dr. VETZÁK EDE. Vegye meg! Egy példány 2 krajcár. Mindenütt kapható! A N A P Hirdessen 1 155.000 példány naponkint! A NAP Főszerkesztő: BRAUN SÁNDOR Felelős szerkesztő : HACSAK GÉZA A NAP a magyar újságírás szen­zációja, a magyar közön­ség legkedvesebb lapja, a 48-as eszmény és a magyar nemzeti törek­vések egyetlen hü és kér­lelhetetlen szószólója. Kormányüldözés, j o g- fosztó terrorizmus nem akadályozhatja meg kérlelhetetlen harcában a magyar nemzet szent jogaiért. Minden jó ma­gyar ember olvassa A NAP-ot! Mg” TESSÉK ELŐFIZETNI ! Fizessen elő! Előfizetési ár: Egy évre 16 K Negyedévre í K Félévre 8K Egy hóra 1.40 K Egy szám 2 krajcár. Egy szám 2 krajcár A N A P A NAP apróhirde­tési levelező­lapja 10 szóig 50 f 20 „ 90f 40 „ 1.70 K !! Nagy árleszállítás!! nagy raktár miatt minden­nemű rajzolt és kezdett kézimunkák, női fehérnemiiek, női és kötények, keztyük és harisnyák, selyem- és hímzett zsebkendők, pa­mutok, kézimunka szövetek, rövidáru cikkek olcsó árak mellett szerezhetők be Füstös Dezső kézimunka- és előnyomda-üzletében DEBRECEN, PIAC-UTCA 12. SZ. Fehér, színes hí , zésvállalat. Vigyázz 1 jfl Mi « 3 i dißus z? i 1. A legkitűnőbb 2. A legvidámabb 3. A legolcsóbb Páratlanul népszerű ! Mesés képek ! Rendkívül olcsó ! HHSg“ Egy szám ára: 6 krajcár. “IPH magyar élclap ■ ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egy évre . . .... . . . . K 6.— Félévre...................I ... . . K 3.— Ne gyedévre......................................K 1,50 Eg y hónapra . . . r...................K—.50 A NAP ujságvállalat kiadóhivatala Budapest Vili. Rökk Szilárd-n. 12. sz. ' •'Kérjen mutatványszámot! A FIDIBUSZ 1905., 1906., 19Ő7-, 1908., 1909. és 1910. év- folyama diszkötésben kaphÁtó. Egy.-egy kötet ára 5 ko­rona. Mind az öt kötet egyszerre való megrendelésénél 25 százalék engedményt adunk. VͻͻV* ?<H- 8 Vállalkozók W# gt és építtetők b. figyelmébe ajánljuk az Első Nagykárolyi Cementárugyár (Nagykárolyban, Széchenyi-u. 29.) legjobb minőségű hid-, csatorna- és kut­CSÖveit, díszes kivitelű és feltétlenül meg­bízható minőségű czementlapjait, csinos párkányzatu, erős lépcsőit, továbbá egyéb e szakmába vágó cikkeket. Portlandcemeni nagy raktár. Gyártmányainkért a legmesz- szebbmenő felelősséget vállaljuk. Telefonszám 30. Telefonszám 30. (Széchenyi-utcza szám alá Nagyzsidóház) az összes elismert, legjobb minőségű = A MEGÉRKEZTEK! PüT KERÉKPÁROK melyeket jutányos ár és kedvező fizetési feltételek mellett bo­csátók a t. vevöközönség rendelkezésére. Készfizetésnél nagy árengedmény. HELICÁL-PREMIER, VICTORIA, BRITANIA kerékpárok kizárólagos raktára. ÍZŰT Alkatrészek és gummik mgMT IA VITÁSOK (bármily gyártmányuk a legjobb minőségben, ® •* ......... igen jutányos árak mellett szerezhetők be. I pontosan, jól es olcsón eszközöltetnek. VARRÓGÉPEK 20 évi jótállás mellett kaphatók. GUTTMAN varrógép- és kerékpár raktára. Szives pártfogást kér legjobban szerkesztett, teljesen független, nagy előkelő napilapot járatni óhajt, fizesse elő A KI „AZ UJSÁG“-ot! Vasárnaponként: „ASSZONY“, „GYERMEK“ melléklettel. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre . Fél évre . . Negyed évre Egy hónapra K 28* „ 14* „ 7* 2-40 „Az Újság“ terjedelme rende­sen 32—36—40 oldal Vasárnap és ünnepnapokon 80— ICO—200 oldal. KEGRENDELESI CZIJH: „AZ ÚJSÁG“ kiadóhivatala Bndapest, VII., Rákóczyi-nt 51. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom