Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-04-27 / 17. szám

17-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. nyes anyagi siker mellett jelentős erkölcsi si­kerrel is jár. Az ízlésesen összeállított műsor kellemes szórakozást fog nyújtani a résztvevők­nek : az agilis rendezőség pedig mindent elkö­vet a siker érdekében. Hogy milv fontos a tűz­oltóság intézménye, arról nem szólunk, hisz mindenki előtt nyilvánvaló. Amikor tehát erről az intézményről van szó, azt erkölcsileg és anyagilag támogatni minden polgárnak első­rangú érdeke és lelkiismeretbeii kötelessége. Nagybányán óriási tüzkatasztrófa volt, amely kb. 500.000 korona kárt okozott. A tűz az érc-zuzó gépházában keletkezett s úgy a gépház, mint a zúzda-épület teljes berendezé­sével tönkreégett. A nagy szélben mentésre gondolni sem lehetett. Uj blébános. A megyés-püspök Székely Gyula szatmári káplánt Mérk község plébá­nosává nevezte ki. A Nagysomkut—Szatmárnémet—tisza- ujlaki állami közút 81.820—104.670 km. sza­kaszának kiépítésére jan. 30-án megtartott ver­senytárgyaláson beadott ajánlatot közül a nagy­károlyi államépitészeti hivatal Glasner Ernő bubapesti mérnök-vállalkozó 317.920 K aján­latát fogadta el és őt bízta meg a munkálatok kivitelével. Picardi jónevü cirkusza csütörtökön kezdte meg néhány napra terjepö előadásainak sorozatát. Az ügyesen összeállított műsor nagy tetszéssel találkozott. Az egyes számok rendkí­vül sikerültek és művésziek. Ajánljuk olvasóink szives figyelmébe. Uj bank Szinérváralján. F. hó 21-én „Szinérváraljai Népban“ cimen uj pénzintézet alakult Szinérváralján Dr. Székely József elnök­lete alatt. Az igazgatóság és a felügyelő bizott­ság tagjai a környékbeli földbirtokos és keres­kedő osztályból kerültek ki. Tudomásul-vétel. A vármegye alispánja tudomásul vette a földmunkások helyi csoport­jának megalakulását. Széngázmérgezés. Burger Szeréna va­súti pénztárnoknőt a tegnapi napon eszmélet­lenül találták hivatalos helyiségében. Valószí­nűleg széngázmérgezésről van szó. Beszállítot­ták a helybeli közkórházba, de még kihallgatni nem lehetett. Halálozás. Fried Vilmosné agydaganat következtében 53 éves korában városunkban el­hunyt. Lóosztályozás. Mint lapunkban jeleztük, városunk környékén megkezdődött a lóosztá­lyozás, amelyben vármegyei bizottságon kívül résztvesz hivatalosan Farkas Elemér nyíregy­házai huszárfőhadnagy is. Egy rendk. közgyűlés kulisszatitkai. A nagykárolyi gör. kath. román egyházközség f. hó 21-én d. u. express rk. közgyűlést tartott. A közgyűlést megelőző napon bizottsági gyű­lés volt, amelyen a hivatalos tagokon kívül csak két biz. tag jelent meg. A rk. közgyűlés tárgya egy állítólagos kérvény tárgyalása volt, amely szerint a nagykárolyi egyházközség to­vábbra is a nagyváradi püspökség keretében akar maradni elejét veendő a magyar gör. kath. püspökségbe való besorozásnak. Dacára annak, hogy ez a berzenkedés úgyis hiábavaló, ha az illetékes faktorok már megcsinálták az uj be­osztást, a kérvény tárgyalása méltó feltűnést keltett. Drágus István felszólalásában helyesen mutatott reá az összehívás és a határozatképes­ség biztosítására lett igazán rendkívüli óvintéz­kedések kiáltó szabálytalanságait a s tiltakozott az intenciók ellen is, aminek az lett az ered­ménye, hogy a kérvényt senki sem irta alá. A gyűlés tehát eredmény nélkül oszlott szét. Kisajátítási tárgyalás. Május hó 10-én a szatmári tv.-szék bizottságé kiszáll városunk­ban, hogy a helyszínén megkísérelje a békés kiegyezést Sinka telektulajdonossal, ennek meg­hiúsulta után megindítja a kisajátítási eljárást. Megerősítés. A szatmári kir. törvényszék a helybeli járásbíróság 1099/B. sz. ítéletét, amely­ben a Balaton-kávéház tulajdonosát hazárdjáték megengedése miatt elitéli — 1820—1912. B. sz. végzésével megerősítette. Figyelmeztetés. Az uj fegyvertar­tási rendelet május hó 4-én lép életbe. Azok, akik bárminő fegyvert akarnak tartani, kötelesek ezt a rendőrhatóság­nak bejelenteni annál is inkább, mert a mulasztókat kíméletlen szigorral fogják büntetni. Gondatlan szülők. Egy csoport rakon­cátlan gyermek kb. 36 drb üvegtáblát vert be Petz János Rákóci-utcai házán. A nyomozás megállapította a tetteseket és a gondatlan szü­lők ellen megindították az eljárást. Az iratok a bírósághoz kerültek. A sálkendő bitorlója. Weisz Helén fel­jelentést tett a rendőrségen, hogy a múlt év őszén ismeretlen tettes ellopta piros sálkendő­jét, amelyet ma felismert. A rendőrség megin­dította a nyomozást, a tettest letartóztatta s tőle a kendőt elkobozta. A további eljárás fo­lyamatban van. Harapós kutya. Feldmann Szerénát özv. Nagy Jenőné egyik kutyája megharapta. Fel- szállitották a Pasteur intézetbe, a kutya-tulaj­donos ellen pedig megindították az eljárást. Végzetes búcsú. Kovács László tüzér­katona három napi szabadságát Mátészalkán töltötte. Az utolsó napon a korcsmába ment jóbarátaival, hogy búcsúzzék. De vesztére, mert összeveszet egyik barátjával Molnár Lászlóval, akire kardott is rántott, mire a civilizált Molnár revolverével agyonlőtte. A gyilkost a rendőrség letartóztatta. A személytarifa ellensége. Bontya János domahidi gazdálkodó használt jegygyei akart a vasúton utazni. A kalauz figyelmeztetésére, ahelyett, hogy fizetett volna nekiesett és véresre verte. A legközelebbi -állomáson a harcias atya­fit az állomásfőnök figyelmeztette, mire ennek is nekiesett. A dühöngő atyafit alig tudták meg­fékezni. Hatóság elleni erőszak címén megindí­tották ellene az eljárást. Hidalépitményi és vasfelszerkezeti munka. A nagybányaAőkés-füredi törvényható­sági k zut 9—10 kin. szakaszán fekvő 1200 m. nyílású, 19. számú Kékespatak-hid a) alépít­ményi és kapcsolatos, munkáinak; b) vasfel- szerkezetének biztosítása céljából május 2-án d. e. 11 órakor a nagykárolyi államépitészeti hivatal helyiségében zárt ajánlati vervenytárgya- lást fog tartani. A tolvaj hetes. Eisenberger Dezső a „Magyar Király“ pincére feljelentést tett a ren­dőrségen, hogy f. hó 20—21-re virradó éjjelen ismeretlen tettes az étteremben levő pohárszék fiókját feltörte és onpét kb. 56 kor. készpénzt lopott el. A megindult nyomozás kiderítette, hogy az enyveskezü tolvaj Mikulás János he­tes, akit letartóztattak s akit a jbiróság 20 napi fogházra Ítélt. Hatóság elleni erőszak büntette címén a szatmári kir. törvényszék a minap 3 napi fogházra ítélte Mándy Élemért. Wekerle Kor­nélnak pedig — mivel az idézés kézbesíthető nem volt — országos körözést rendelte a tör­vényszék. Kertészlegényből váltóhamisitó csoda­doktor A fővárosi lapok többször adtak hirt Magyar István üzelmeiről, ki mint kuruzsló, már több ízben lett elzárással és pénzbírsággal bün­tetve, de hasztalanul. E hó elsején azonban feljelentés alapján oly üzelmek kerültek nap­fényre, hogy a vizsgálóbíró elrendelte a ház­kutatást Magyar Istvánnál, mely alkalommal lefoglalták csodaszereit, üzleti könyveit, melyek­ből kiderült, hogy tiltott tizeiméit kiterjesztette még külföldre is. A szerek között találtak olyat is, mely magzatelhajtásra használtatott. Magyar­nak, a fővárosi lajDok szerint, átlag négyezer korona havi jövedelme volt a kuruzslásból. Magyar István ezelőtt 16 évvel, mint kertész, Nagykárolyban lakott, honnan adósságok hátra­hagyásával, jóhiszemű, egyszerű vidéki embe­rek becsapása után eltűnt. Magyar István nem elégedett meg a kuruzslásból eredő jövedelem­mel, hanem ifj. Szolomájer János kálmándi la­kos nevére 1896. évi május hó 30-iki kelettel és 1906. évi julius hó 8-iki lejárattal 28,451 K-ról, 1896. évi márc. hó 20-iki kelettel és 1908. évi okt. hó 20-iki lejárattal 42,868 K-ról váltót hamisított, mely miatt a bünper f. hó 4-én és 5-én épp akkor tárgyaltatott, mikor kuruzslásai által elkövetett üzelméiról a rendőr­ség a leplet lerántotta. A budapesti büntető törvényszék Magyar Istvánt a váltóhamisításban bűnösnek mondotta ki és két évi fegyházra ítélte. Az ügyész az ítélet súlyosbítása végett fellebbezett. „Az alkalom szüli a tolvajt“ tartja Szí­vós Sándor, aki Grünfeld Izidor boltjában asz­talos munkákat végezve különféle tárgyakat elemeit. A megejtett nyomozás és házkutatás sikerrel járt és letartóztatták a nem nagyon lelkiismeretes asztalossegédet, akmek lelkét már hasonló dolgok terhelik. Útonálló gyerekek. Rosenberg Mihály nagykárolyi lakos feljelentést tett a rendőrsé­gen, hogy a napokban a posta-épület előtt egy gyerekekből álló csoport megtámadta és Ser­bán Károly 14 éves fiú bicskájával oldalba szúrta. Az eljárást megindították. Hűtlen asztalossegéd. Szívós Sándor asztalossegéd gazdájának Rottmann Albertnek huzamos távollétét arra használta fel, hogy kü­lönféle anyagokat ellopott és ebből mindenféle dolgokat készített. A megindult rendőri nyo­mozás kiderítette bűnösségét és egy mahagóni szekrénykét bűnjelként le is foglalt. A hűtlen asztalossegédet letartóztatták és folyamatba tet­ték ellene az eljárást. Kedélyes mulatság. Belei György kap- lonyi lakos a Buchmann Györgyné vendéglő­jében tartott cselédbált arra használta fel, hogy a korcsma pincéjéből kb. 10 kor. értékű üveg­sört elemeljen. Már egy újabb rakománnyal akart odébb állni, amikor váratlanul megjelent a tulajdonos s a hős földre dobva a sörös üvegeset, futásnak eredt. A Nagyhajduváros- utca végén fogta el a rendőrőrjarat s kisérte be a városházára. Az eljárást megindították. x Melyik a legkitűnőbb magyar élc- lap? Nevetni fog, — (tudniillik ha elolvassa) — a Fidibusz. Remek szöveg! Pompás képek. És mesés olcsó! Egy szám 6 krajcár. A Fidi­busz előfizetési ára : egész évre 6 K, félévre 3 K, negyedévre 1 K 50 fillér, egy hónapra 50 fillér. Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Budapest, Rökk Szilárd-utca 12. x Minden jókedvű ember asztalán kell, hogy ott legyenek a Fidibusz eddig megjelent évfolyamai diszkötésben. Egy-egy évfolyam ára 5 korona. Aki az 1905/6., 1907., 1908., 1909. és 1910-es évfolyamokat egyszerre rendeli meg, 25 százalék engedményben részesül. Megrendel­hető a Fidibusz kiadóhivatalában, Budapest, Rökk Szilárd-utca 12. x A Nap a magyar újságírás szenzá­ciója. Tessék elolvasni és feltétlenül meggyő­ződik róla, aminthogy azonnal konstatálni fogja azt is, hogy a Nap a magyar közönség legked­vesebb lapja. A 48-as eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hü és törhetetlen szószólója. Főszerkesztő: Braun Sándor. Felelős szerkesztő: Hacsek Géza. Munkatársai: a ma­gyar újságírás kitűnőségei. Példányszáma ame­rikai ujságsiker: 155.000 példány naponkint. Egy szám 2 krajcár. Előfizetési ár: egy évre 16 korona, fél évre 8, negyedévre 4 korona, egy hónapra 1 korona 40 fillér. Minden jó magyar fizessen elő a Nap-ra! : Gallérok gözmosása: WMAfjf AWá 1 Kézimunkák,glassékeztyük, tükörfénnyel hófehérre WJvI JT HA Bútorok szőnyegek tisztítása Nagykároly, Széchenyi-utca 43. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom