Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-16 / 51. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 51 -ik szám. ÉRMELLEK. HÍREK. Megfellebezett képviselőtestületi tag választás. Az Érmihályfalván folyó hó 1-én lezajlott községi képviselőtestületi tag választást, mely a kisgazda párt vereségével végződött Hintalan Ede és társai megfellebezték. Felleb­bezésükben több megsemmisítő okot adtak be, de a feleb bezésnek előre láthatólag nem lesz eredménye. Szilveszter esti táncmulatság. Az ér­mihályfalvi ipartestület szilveszter estén kaba­réval egybekötött táncmulatsugot rendez, mely az előkészületekből itéltve fényesen fog sike­rülni. Lemondott ipartestületi jegyző. Timkó István, az érmihályfalvai ipartestület három éven át volt jegyzője, ezen tisztségéről lemondott, mivel a községi végrehajtó helyettesítését vál­lalta el. Az e tárgyban összehívott rpartestületi választmányi ülés a jegyző lemondását nem fogadta el, hanem felkérte, hogy tisztét továbbra is tartsa meg. A lemondott jegyző megígérte, hogy teendőit az uj választásig szívesen vé­gezni fogja. Biróválasztás. Erősen folyik a készülő­dés Érmihályfalván a biróválasztásra, a mely előreláthatólag erős harcot fog előidézni. Pá­lyáznak a bíróságra: Hintalan Ede fésűs iparos, Szász Imre és Torda Lajos gazdálkodók. A legtöbb kilátása va 1 a jeleniegi bírónak P. Kovács Sándornak. A választás e hónap utol­ján lesz. Tűzoltó zenekar Érmihályfalván. Az érmihályfalvai tűzoltó testület 18 tagból álló fuvózenekart szervezett. A zenekar újévben fog a nyilvánosság elé lépni. Mozi. Ifj. Paksi Márton és társa folyó hó 16-tól kezdve a Nemzeti szálloda nagyter­mében több hétre terjedő mozgóképelőadásokat fog tartani. Lopások. Papp György érmihályfalvai ke­reskedő tanonc gazdája parancsára egy szám­lát vitt Hecht Lázár lakására. Miközben Hechtné a számlát olvasta, a tanonc az ablakba tett zsebórát zsebre vágta. A tokot az utcán eldobta, hogy az órára rá ne ismerjenek, az órát pedig elrejtette. A csendőrjárőrnek azonban előadta s töredelmesen megvallott mindent. — Margittán f. hó 3-án Lázár János 15 éves cseléd bement Weisz Márton füszerkereskedő boltjába s mert nem talált benn senkit, egyenesen a kasszához lépett, a fiókból kimarkolt 17 kor. 10 fillért s meg akart szökni, de Weisz Márton figyelmes lett a zörejre s ép abban a pillanatban lépett a boltba, mikor Lázár ki akat osonni; nyakon csípte s a csendőrségnek adta át. Szenzációja van Debrecenben a „Haj- ,nal“-féle mulatónak. Megtörtént a hihetetlen, hogy az elhagyatott, állandóan csendes régi Telegdi, illetve Széchenyi-féle kávéház ismét föléledt s ma már Debrecennek ez a legélén­kebb s legkellemesebb szórakozó helye. Az el­hagyatott kávéházat Hajnal Gyula volt hírlap­író kollegánk kibérelte s azt nagy anyagi ál­dozatok árán valóságos kis paradicsommá ala­kította át — csinos színpadot állíttatott fel a modernül berendezett kávéházban, a hol szép számú előkelő közönség szórakoztatásául min­den este orfeum előadások tartatnak, melynek szerzői csupa fővárosi jóhirnevü művészek és művésznőkből állanak. A kellemes szórakozások folytán ma már szinte szálló igévé vált Debre­cenben, hogy a ki jói akar mulatni, megse áll­jon „Hajnalig.“ Lopás kiséret gyújtogatással. Oláh Ist­ván érmihályfalvai lakos szíjgyártó, öcscsének Oláh Józsefnek a lakásából el akarta lopni egy tehénnek az árát, 455 koronái s hogy simán menjen a dolog, furcsa dolgot eszelt ki. Két görbe botra támaszkodva kerülő utón Ko- s Sándor kertje alá sántikált s az ott leve :.ét szekérnyi szalmát meggyujtotta oly szándékkal, hogy a tűz eloltására a szomszédba lakó Oláh Józsefék is ki fognak szaladni s azalatt ő a nyitva maradt lakásba megy, előkeresi a 455 koronát és kereket old. Az üszköt eldobván, meghúzódott az öcscse szekérszinében s meg­várta mig öcscse és felesége a lakásból a tűz­höz mennek, akkor bement a szobába, az aj­tót retesszel a elzárta, ágyat,, szekrészt széjjel­bontott, minden ruhadarabot kihányt a szoba köz». — de a pénzre nem akadt rá, mert azt Oláh Józsefék a másik szobában tartották, ahol aludni is szoktak. Közben eloltották a tü­zet — Oláh Istvánnak menekülni kellett. Ab­lakot nyitott az utcára, odatett egy széket s kimászott az utcára. A szalmához s onnan Oláh József házához vezető nyomok elárulták a ra­vaszul kieszelt csíny szerzőjét s a csendőrség megindította ellene a nyomozást. j FpIHÍuQC ? Lapunk előfizetőinek, ha I Calls Vdo • Debrecenből valamit kel­lene küldeni, vagy megsürgetni, bátran fordul­hatnak levélileg lapunk debreceni képviselőjéhez Debrecen, Csapó-utca 12. sz. a. Rácz Béla ur alkalmazottjával szívességből el fogja intéz­teim b. megbízásaikat. A küldendő pénz kiadó- hivatalunknál itt helyben lefizethető s mi azt szívességből átutalni fogjuk. Hirdető cégeink­nél kérjük bevásárlásaikat eszközölni. S SZIKVIZGTÁR =S jómenetelü felszerelése teljesen jókarban előre haladt kor miatt eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál a tulajd. Kínál József 3—1. Fény-utca. Telefon 2. • r Deák Ferenc-tér 21. SINGER MARTON és TSA villamos berendezési vállalata. Erős áramú osztály: 1 íyenge áramú osztály: Electromotorok Telefonok Ventilátorok Csengők Wolfram lámpák Elemek Csillárok Billentyűk Vasalók Huzatok Főzőedények. Szerelési anyagok. Költségvetés díjmentesen. POSZVÉK NÁNDOR oki. gazda; a szatmármegyei gazd. egyl, volt titkára. Gazdasági szakirodája. Törv. bej cég. —- Ingatlan és jelzálog forgalmi iroda. Távbeszélő 14. szám. SZATMAR. Kaziney-u. 7 szám. Földbirtokok, háza dás-vétele, bérletek, elő­nyös biztositáso< k /vetítése, jutányos kamalu jelzálogkölcsönök kieszközlése, konvertálások lebonyolítása, gépek és mindenféle gazdasági cikkek kedvező beszerzése és értékesítései üzemtervek, gazdasági építkezések és műszaki tervek kidolgozása, becslések, szakkérdésekben felvilágosítás, egyeztető bizottságokban képvi­selet, bírósági szakértői tisztség elvállalása _ _ ^3 ^3 "'"3 A legolcsóbb karácsonyi vásár megkezdődött KOVÁCS GYÖRGY ■Ü női- és férfidivat, szőnyeg és kelengye áruházában Nagykároly, Deák-tér. ,yv'! m !§*■ !§• áfii. pv S£|í. f’.T Ét Van szerencsém a t. vásárló hölgyeket és urakat szívesen értesíteni, hogy raktáramon levő összes áruimat bezárólag december hó 31-ig leszállított olcsó árakon árusítom. Amidőn ezen ked- ||>. vező olcsó bevásárlási alkalmat felajánlom, becses pártfogásukat kérve, vagyok kiváló tisztelettel KOVÁCS GYÖRGY üt «aü Nőiruha kelmék — — — — 50 fillértől feljebb ‘P Blouse selymek — — — — 96 fillértől feljebb sis' ägi. Különös olcsó árakon kerülnek eladásra: 30 rőfös végvásznak kitűnő minőség 10 kor. 50 fillér Ing és blouse zefirek — — — 50 fillértől feljebb Mosó delinek és cretonok — — 40 fillértől feljebb Gyapjú delainek — — — — 1 koronától feljebb ££■>>. Meghívásra megbizottamat menyasszonyi kelengye-gyűjteményemmel úgy helyben mint vidékre saját költségemen küldöm* Külön kelengye és szőnyegosztály. = Pontos kiszolgálás. = Szigorú szabott ár. = Tanulók fizetéssel felvétetnek' 4§§ Flanelek és barchetek 32 fillértől feljebb ÜÁP? (opp' rr> vo (s SS8** r

Next

/
Oldalképek
Tartalom