Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-09 / 50. szám

50-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Mára 16 éves, kálmándi leány, Láng Vendel, kálmándi gazdálkodó leánya, az anyjával tehe­neket hajtott haza Nagykárolyból Kálmándra. Az elzáró sorompó nem volt leeresztve. Alig lépett azonban a vágányokra, hirtelen elrohant előtte a vonat és jobb lába fejét teljesen szét­roncsolta. A vonat oly gyorsan száguldott el mellette, hogy részben az ijedtségtől, részben a közvetlen mögötte álló tehenektől, visszalépni nem tudott. A Szerencseden leányt a kórházba szállították, ahol lába fejét a bokaizülettől tel­jesen le kellett vágni. A nyolcadik üstökös. A végtelenség bi­rodalmában ismeretlen, nagy változások történ­hettek. Ez évben, nlint Ógyalárói jelentik, a nyolcadik üstököst fedezták fel. Az uj üstökös a Szüzrcsillag alfája fölött haladt el. Fénye ti- zenkettedrendü csillagéval egyenlő s igy csak kitűnő messzelátón át észlelhető. A Féliksz gyógyfürdő hatodik téli évadja. Fontos kérdést oldott meg gyógy­fürdőnk akkor, midőn a hévviz fürdők téli használatát bevezette, évek során át a téli gyógyfürdözés lehetőségét, kitűnő hatékonyságát bebizonyította. Jóval több, mint 1200 beteg használta a téli kúrát jó eredménnyel. Mily áldásos hatást fejt ki gyógyfürdőnk az által, hogy lehetővé teszi a hévviz kúra egész évi A téli gyógyfürdőzők emelkedő száma, élénk bizonyítékát nyújtja annak, hogy a Féliksz gyógyfürdő téli berendezései minden tekintet­ben biztosítják a téli kúra sikerét. A beteg itt nemcsak gyógyulást, hanem mintegy kedves otthont is talál. Megölte a disznó. Imre Sándorné ál- mosdi lakos a kocadisznóját etette. Etetés köz­ben véletlenül rálépett az egyik malacra. A malac fájdalmában felvisitoft, mire a koca az asszonyra rohant s úgy összemarta, hogy ez egy nehány óra múlva belehalt a sérüléseibe. Mézre volt éhes Nagy György kőmives segéd, március hó 30-án Nágele Ignác méhe­séből egy kasban levő méhcsaládot, egy üres gyékénykast és más tárgyakat ellopott. Ezen tettéért a kir. tszék 8 napi fogházra és 1 évi hivatalvesztésre Ítélte. A vasárnapi munkaszünet felfüggesz­tése Szilveszter napján. Az idén december 31., azaz Szilveszter napja vasárnapra esik, mi­nélfogva a törvényes vasárnapi munkaszünet fentartása esetén a kereskedők elesnének attól a haszontól, melyet az újévi tömeges bevásár­lások hajtanak : Ez okból a fővárosi kereske­dők egyesülete elhatározta, hogy kérvénnyel járul a kereskedelmi miniszterhez, az idei Szil­veszter napján a vasárnapi munkaszünet fel­függesztése iránt. A hashajtó-pirulák ideje lejárt. Egy lelkiismeretes orvos sem engedheti meg, hogy e többnyire növényi alkatrészeket tartalmazó szerek hosszabb ideig használtassanak. Ott, a hol már id ülté vált a székrekedés, rendszeres kezelést igényel, az orvosok a ter- mészet-alkotta Ferencz József-keserü- viz használatát határozott előnyben részesítik. Elegendő, ha 3—4 héten át reggelenkint éh­gyomorra V« pohárnyi „Ferencz József“-keserü- vizet iszunk. Ez kitűnő eredménynyel jár és messze felülmúlja a piruláknak sok kellemet­lenséggel járó hatását. Enyhesége miatt aggok, nők, gyermekek és ágyban fekvő betegek a valódi „Ferencz József“-vizet nagyon kedvelik. Lopás. Tempfli Márton csanálosi biró, engedélynélküli vadászoktól a napokban el­szedte a fegyvert, melyet a fáskamrában helye­zett el, ahonnan még akkor éjjel elloptak. Verekedő cigányok. Farkas Károly ló- kupec Lakatos Jánossal és Kovács László ci­gányokkal egy korcsmában borozgatott. Mikor jól beszedtek a szőlő levéből összeszólalkoztak s Farkast megkéselték. A verekedésnek a ren­dőrség vetett véget, akik Farkast súlyos sebével a helybeli közkórházba, a másik két cigányt a dutyiba kisérték. ÉRMELLÉK. ' HÍREK. Személyi hir. Dobozy Kálmán főszolga­bíró 4 heti szabadságáról a héten hazaérkezett és a hivatal vezetését átvette. Képviselőtestületi tagok választása. Érmihályfalva képviselőtestületi tagjainak vá­lasztása iránt talán soha amióta Érmihályfalva község képviselőtestület tagokat választ, nem volt olyan érdeklődés a választás iránt, mint az idei választáson. Két párt állott egymással szemben, hogy igy nevezzük a haladók és a második a világosság ált harcba a sötétséggel és amint annak lenni kell, győzött a világosság. Megválasztattak több mint 120 szótöbbséggel az 1—ső kerületben : Dobos Imre, Győri István, Vajda Gábor, Konrád László. A II. kerületben szintén nagy többséggel Kovács Gávor, Kovács Imre, Rosenfeld Lajos. A választás eredménye az egész községben általános örömet keltett, mert igy reménység van rá, hogy a községet érdeklő sok üdvös intézmény most már rövi­desen meg fog valósulni. Eljegyzés. Engel Emil kereskedő vasár­nap tartotta eljegyzését Glück Rubin vendéglő- és szállodatulajdonos kedves és bájos leányá­val, Saroltával. Az „Érmihályfalvai Mezőgazdasági iHtnlszövetkezet“ alakuló gyűlése december hó 10-ére van kitűzve. Uj lap. Legközelebb Debrecen—Érmellék címen Beck József szerkesztésében uj lap in­dul meg. A lapot Debrecenbe szerkesztik. Nyilatkozat. Felkérettünk a következő sorok közlésére: A „Közérdek múlt hó 30-án megjelent „Két udvarié tneg egy kis leány“ c. cikk a szemenszedett valótlanságokat zúdítja teám, alaptalan s szenzáció hajhászó rágalmai­val. Sem az első, sem a második számú ud­varló nem lakik a „szive bálványa“ szüleinél és sem más számú fiatal ember. — Ez a való tényállás. Hogy honnan vette a „ Közér­dek“ információit, nem tudom, de annyit min- denes.tre megállapíthatok róla, hogy a lelkiis­meretesség nem tartozik az erényei közé és tendjenciozitása minden tekintetben nyilvánvaló.“ Sch. 1. Gyújtogatás rablási szándékból. F. hó 5-én éjjel még eddig ismeretlen tettesek felgyújtották a Kovács Sándor érmihályfalvai gazda szalmáját és inig a ház népe és szom­szédok a tüzet oltották, ez alatt betörtek a szomszéd Oláh József házába, ott mindent fe­nekestül felforgattak, de eredmény nélkül, mert a gazda, a ki a nagykárolyi vásárról este jött haza, a pénzt a kabátja zsebébe hagyta és a tettesek eredmény nélkül távoztak. Heringre éhes iparostanoncok. Folyó hó 7-én több iparostanonc a Weisz és Fisch cég raktárában feltörtek egy heringes hordót és abból nagyobb mennyiségű heringet ele­meitek. A sós hering azonban keserű lett, mert a csendőrség elfogta a szép reményű tanonco- kat és pártfogás alá vették őket. Figyelmeztetés a postai csomagok cél­szerű csomagolása, helyes címzése stb. tárgyá­ban, A karácsonyi és újévi rendkívüli csomag­forgalom ideje alatt a küldeményeknek kése­delem nélkül való kezelése csak úgy biztosít­ható, ha a közönség a csomagolásra és cím­zésre vonatkozó postai szabályokat betartja. Különösen szem előtt tartandók a következők: 1. Pénzt, ékszert, más tárgyakkal egybe cso­magolni nem szabad. 2. Csomagolásra faláda, vesszőből font kosár, viasszos vagy tiszta kö­zönséges vászon, kisebb értékű és csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig erős csomagoló papír használandó. Vászon vagy papirburkolattal biró csomagokat, göb nélküli zsineggel többszörö­sen és jó szorossan átkötni, a zsineg kereszte- zési pontjain pedig pecsétviasszal lezárni kell. A pecsétlésnél vésett pecsétnyomó használandó. 3. A címzésnél kiváló gond fordítandó a cím­zett vezeték- és keresztnevének vagy más meg­különböztető jelzésnek (pl. ifjabb, idősb, öz­vegy stb.) továbbá a címzett polgári állásának vagy foglalkozásának és lakhelyének pontos kitételére; a Budapestre és Wienbe szóló kül­demények cimirataiban, ezenkívül a kerület, utca, házszám, emelet és ajtó jelzés stb. kite­endő. A rendeltetési hely tüzetes jelzése (vár­megye) s ha ott posta nincs, az utolsó posta pontos és olvasható feljegyzése különösen szükséges. 4. A címet magára a burkolatra kell írni, de ha ez nem lehetséges, úgy a czim fatáblácskára, bőrdarabra vagy erős lemezpa- pirra írandó, melyet tartósan a csomaghoz kell kötni. A papírlapokra irt címeket mindig egész terjedelmében kell a burkolatra felragasztani. Felette kívánatos, hogy a feladó nevét és la­kását, továbbá a cimirat összes adatait feltün­tető papírlap legyen magában a csomagban is elhelyezve arra az esetre, hogyha a burkolaton levő cimirat leesnék, elveszne vagy pedig ol­vashatatlanná válnék, a küldemény bizottsági felbontása utján a jelzett papírlap alapján a csomagot mégis kézbesíteni lehessen. Kívána­tos továbbá, hogy a feladó saját nevét és la­kását a csomagon levő cimirat felső részén is kitüntesse. 5. A csomagok tartalmát úgy a cimiraton, mint a száílitólevelen szabatosan és részletesen kell jelezni. Budapestre és Wienbe szóló élelmi szereket, illetve fogyasztási adó alá eső tárgyakat (husnemü, szeszes italok stb.) tartalmazó csomagok cimirataira, nemkülönben az ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken a tartalom, minőség és mennyiség szerint kiíran­dó (pl. szalonna 2 kgr., egy pulyka 3 kgr., 2 liter bor stb.) A tartalom ily részletes megje­lölése a fogyasztási adó kivetése szempontjából szükséges és a gyors kézbesítést lényegesen előmozdítja. T. Előfizetőinkhez ! Felkérjük tisztelt vidéki előfizetőinket, hogy hátralékos előfizetéseiket beküldeni, illetve le­járt előfizetéseiket megújítani szíveskedjenek. Szerkesztői üzenetek. Hinta. Lisznyó. Szives küldeményét vettük és köszönjük. Kívánságának megfelelően útnak indítja lapunkat a kiadóhivatal. Érdeklődését köszönjük és kérjük. Helyszűke miatt a tárca jövő számunkban jön. Üdv. Kiváncsi. Helyben. Megnyugtatásul ki­jelentjük, hogv Cyrano ama bizonyos rovatban nem tendenciózus célzásokat tett s nem meg­nevezett személyekre. Annái kevésbé, mert ab­ban az időben másirányu elfoglaltsága gátolta az intenzív megfigyelésben. A célzás tehát csak általános volt, amit bizonyít az a körülmény is, hogy ezt több vidéki lap is átvette. Férfi és női ingeket, gallérodat, kézelőket a legszebben mos és vasal Hrabécy Széchenyi-u. 42. — Telefon 323. = gyár r. t. DEBRECEN, Fiók felvételi üzletek: Csapó-utca 30. Hatvan-utca 11. Vidéki megrendelés gyorsan és pontosan intéztetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom