Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-11-11 / 46. szám

J. 46-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Debrecené az egyetem. A debrecen1 református egyházhoz f. hó 7-én érkezett meg Zichy János gróf kultuszminiszter leirata a har­madik egyetem ügyében. A miniszter a szer­ződést küldötte meg aláírás végett. Ebben a szerződésben külön van körvonalazva a theo- lógiai fakultás, még pedig akként, hogy ennek a fakultásnak a költségeit az egyházkerület tar­tozik viselni. Ennek ellenében a tanárok kine- vezésánél a kormány figyelembe tartozik venni az egyházkerület véleményét. Debrecenben a le­irat nagy örömet keltett. Az egyházkerület pe­dig 20-iki közgyűlésén fogja tárgyalni a szer­ződés módozatait. A Nagykárolyi Dalegyesület 1911. évi nov. hó 19-én, a városi színházban mérsékel­ten felemelt helyárak mellett dal-estélyt rendez. Műsor: 1. Ismerek egy szép országot. Zenéje: Révfy Gézától, szövege: Lamperth Gézától. Énekli a dalegyesület férfikara. 2. Felolvasás. Tartja: főt. Récsey Ede egyesületi elnök. 3. Árpád sírja. Zenéjét szerezte : Kapi Gyula, szö­vegét: Tóth Kálmán. Énekli a vegyeskar. 4. Heltai: Kacagnom kell. Monolog. Előadja Sza­bó Gizi. 5. Három dal. Zenéjét szerzetté : Révfy Géza, szövegét: Dr. Szászy István. Énekli a vegyeskar. 6. Vonósnégyes. Előadják: I. hege­dű : Obholczer Gyula, II. hegedű : Preisz Mik­lós, mély hegedű : Vitek Károly, cello : Péchy László. 7. Szoborképek, 3 csoportban: 1., Há­rom grátia, 2., a párkák, 3., Niobe. Bemutat­ják : Berey Margit, Csáky Ilonka, Filep Ilonka, Kovács Emma, Miks Mariska, Serényi Erzsiké, Serényi Mariska. 10 perc szünet. 8. Asszony­parancs. Vígjáték 1 felvonásban. Franciából fordította Zsigmond János. Személyek : Marci- bányi, tábornok: Tremba Márton. Tábornokné : Filep Ilonka. József, tiszti szolga: Kaizler Imre. Színhely: Egy vidéki város. A női karban sze­replő hölgyek: Barta Mariska, Berey Margit, Csáky Ilonka, Cserny Tériké, Csikós Margit, Ember Bözsike, Filep Ilonka, Hermann Anna, Í áray Juliska, Kiss Amália, Kovács Emma, tugler Erzsi, Makranci Etus, Mangold Irma, Markovics Sárika, Merkli Mariska, Miks Mariska, Patay Margit, Patz Mariska, Reszler Böske, Schiff Elza, Serly Vilma, Serényi Erzsiké, Szabó Esztike, Szabó Gizi, Szombati Juliska, Telekv Irma, Uray Erzsiké. Helyárak : Alsó pá­holy 12 korona. Felső páholy. 10 korona. Tám­lásszék I—V. sor 2 K 40 fill. A többi föld­szinti számozott ülőhely 2 kor. Erkélyülés 1 K 20 fill. Karzat I—II. sor 80 fill. Ili—IV. sor 60 fill. Karzati állóhely 40 lillér. Pénztárnyitás előadás napján d. u. 3—5-ig és este előadás előtt 6 7a órakor. A színházi est után a „Ma­gyar Király“-ban tánc. Az előadás pont 7 7a órakor kezdődik. Jegy-elővétel november 10-töl Luczay János fodrász-üzletében, Eigner Simon könyvkereskedésében és Gózner Kálmán divat­áru-üzletében. Meghívók nem bocsáttatnak ki. A szatmári színi-idény megnyitása ma este van. Ebzárlat. A város területén egy elhullott kutyán veszettség gyanúja állapíttatott meg, miért is november 2-ától számított 40 napi zárlat rendeltetett el. Háztulajdonosok figyelmébe. Figyel­mébe ajánljuk a t. háztulajdonosoknak, hogy a házbér vallomási-ivet nov. 3-tól 30-ig terjedő időben kell benyújtani. Miiven hashajtót használjunk ? Egy előkelő londoni orvosi folyóirat érdekes össze­hasonlításokat tett, melyek alapján a Ferencz József-keserüvizről a következőket állapította meg: „A „Ferencz József“-viz hajtó hatású só­tartalma messze felülmúlja a többi keserüvize- ket, ezért kétségtelenül a leghatáso- sabb. Nagy előnye, hogy belőle kis adag is elegendő. Az étvágyat egyáltalában nem rontja, hatásában biztos és fájdalmat nem okoz“. A „Ferencz József-keserüvizforrások“ igazgatósága Budapesten van. A trafikok vasárnapi zárórája. A pénz­ügyminiszter rendelete szerint a jövőben va­sára a p egésznaponátcsakadohánytfedé k lehetnek nyitva, amelyekben kizárólag dohányt és szivarnemüt árulnak. Ha a dohánytőzsdével kapcsolatba! más árucikkeket is árusít, akkor a trafikos ép úgy köteles a vasárnapi munka- szünetet betartani, mint más kereskedő. Nagykároly város országos vásárai 1912. évben. Pálnapi vásár: február 5-én. Húsvéti vásár: április 15-én, Pünkösdi vásár: junius 3-án, Aratási vásár: julius 1-én, Kis­asszonynapi vásár: szeptember 16-án, Mind- szentnapi vásár: november 4-én, Karácsonyi vásár: december 9-én. Tudomásul. Kandel Viktor ur folyó évi november hó 1-napján üzletünk áruosztályának kötelékéből kilépett, vele említett naptól kezdve semmi összeköttetésben nem állunk. Nagyká­rolyi Hitelbank Részvénytársaság. Munkaképtelen segéd illetményei. Ha a segéd a szolgálat teljesítésére véletlen.baleset miatt ideig^nesen képtelen, illetményeit a szol­gálatadó csak hat héten át köteles kiadni, még akkor is, ha a segéd felmondási ideje három hó. Tűz. F. hó 9-én a déli órákban Feldman Ábris bérkocsi-tulajdonos szemétdombja kigvu- ladt s ettől csakhamar az istálló is tüzet fogott. A tüzet csak későn vették észre, úgy, hogy ekkorra már csak a szomszédos épületek meg­védésének feladata háramolhatott az időközben kivonult tűzoltóságra. A tüzet sikerült lokali­zálni, de a kocsi, szán és a padlásra halmo­zott takarmány elégett. A tűz okát a rendőrség kutatja. Lopás. A helybeli vasúti állomás árurak­tárában az élelmiszereket tartalmazó küldemé­nyeket hónapok óta megdézsmálják, amiért is az államvasut igazgatósága a központból le­küldött tisztviselője a rendőrség bevonásával nyomozását indított és pedig eredményesen A nyomozás folyik. Az egyetlen ut. A helyzet súlyos. Az asszony együtt van az udvarlóval és a férj vá­ratlanul hazaérkezik. A helyzet már ezért is súlyos, de még súlyosabbá teszi az a körül­mény, hogy a szobának csak egyetlenegy aj- taia van, az, amelyen a férj rögtön be fog lépni. — Az Istenért, menekülj. — rebegi az asszony halálra rémülten. — Meneküljek? — kérdezi az udvarló kétségbeesetten. — De hogyan ? Merre ? — Még kérded ? Ott az ablak. — A harmadik emeletről ugorjain le ? — Istenem, Istenem, még mindig beszélsz, pedig már rég lent lehetnél. ZENEMŰ ÚJDONSÁGOK olcsó 60 filléres kiadásban kaphatók Gál Samu könyv és papinkereskedesében. Tartalmazza: Luxemburg gróf, Géschák, Paraszt be­csület, Táncalbum, Dollár királyné, Lohengrin, Orpheus a pokolban, Fehér asszony, Kedélyes paraszt, stb. stb. Egy füzet ára 60 (hatvan) fillér. Kotta rendelések naponta portó felszámítása nélkül* Tisztán kezelt sertés zsir, 1 kiló ..................96 kr. 5 kiló vételnél kilója 90 kr. 10 kilón felüli vételnél 86 kr. = Kapható: . ■ SLUM IÓZSEF mészáros és hentesnél Ákácfa-u. 1. Kováid gyárban tisztított ? :: gallérok, kézelők, ingek :: Q fehérebb, fényesebb, keményebb í * :: az ujjonnan vásároltnál. ” ' Ruhanemüek vegytisztitás és festés által eredeti uj szint kapnak. Felküldés minden szerdán­Egyedüli képviselet Nagykároly és vidéke részére Lefkovits Sámuel, «^«kereskedőnél Nagykároly. Egy, gyakorlattal biró ügyvédjelölt ügyvédi irodámban november hó elsejétől kezdve alkalmazást nyerhet. Dr. Vetzák Ede, ügyvéd, Nagykároly. Hidetések felvétetnek a kiadóhivatalban. : lodern rnhaíestés: bármily divatszinre. Nagykároly, Széchenyi-utca 34. sz. a róm. kath. elemi fiúiskola mellett. Hajtajer Pál Legszebb ruhatisztitás Vegyileg száraz utón!

Next

/
Oldalképek
Tartalom