Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-09-16 / 38. szám

38-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 7-ik oldal. ÉRMELLÉK. HÍREK. A „Debreceni Iparos Dalkör“ Érmihályfalván. F. hó 10-én, vasárnap zajlott le az a szépen sikerült hangverseny, a melyet a „Deb­receni Iparos Dalkör“ közreműködésével az érmihályfalvai ipartestület rendezett. — Már a kora délutáni órákban élénk mozgalmasságot okozott a nagy számú közönség kivonulása a vasúti állomáshoz, a hová a debreceni vendé­gek fogadására sietett. A délutáni 5 órás vo­nattal érkeztek ugyanis a debreceni vendégek. Nagy számmal volt közülök képviselve a „Dal­kör“, úgyszintén a debreceni ipartestüiet. Az ipartestület tagjait Dávidházi Kálmán test. elnök vezette. A vendégeket ünnepélyesen fogadta az érmihályfalvai ipartestület elöljárósága, az ifjú­ság d.isz-zászlókat lobogtatott s az egész pá­lyaudvart zsuffolásig megtöltötte az érdeklődők nagy tömege. Az érkező vendégeket Timkó István tes­tületi jegyző üdvözölte meleg szavakkal. A dal­kör elnöke erre válaszában kijelentette, hogy örömmel jöttek, mert az ipartestület javára rendezett mulatság sikerét megjelenésükkel ők is elő óhajtják segíteni. A dalárda szép. éneke után hosszú sorokban vonultak be a Nemzeti szállodába, ahol az ipartestület vendégei tisz­teletére 100 teritékii bankettet rendezett. A Nemzeti szálloda táncterme ez alatt szi­ntűiig megtelt a hangversenyre özönlő közön­séggel. Ember emlékezet óta nem volt Érmi­hályfalván mulatságon annyi közönség együtt, mint amennyit ez a hangverseny összehozott. Pont kilenc óra volt, amikor a Dalkör tagjai a dobogóra léptek. Mind ezen pont, mind pedig a későbbi többi négy szám a Dalkörnek egy sokáig emlékezetes estét nyújtott Érmihályfalva közönségének. A legfinomabb részletekig ki­dolgozott s páratlan figyelemről tanúskodó elő­adásuk képes lett volna nem csak a kis Érmi­hályfalva, hanem akármelyik nagy város kö­zönségeinek igényeit kielégíteni. A közönség elragadtatással ünnepelte a Dalkört minden egyes pont után, A 2-ik pont után Zih Rezső ur szavalta el Ecsedi Kovács Gy, : Hajnal uram cimü költeményét. A nagy tehetségre valló szavalatot szűnni nem akaró tapssal ju­talmazta a közönség. A műsor utolsó előtti pontja Varga György urnák a „Desperalt ur!“ cimü monológ előadása. A szavaló ügyesen reprodukálta a darabban rejlő humort s a kö­zönséget sokszor hangos kacajra ragadta. Sőt nem is elégedett még a közönség a program- mon volt darab előadásával, hanem ehhez még két másik darabot kellett elszavalni, mind­egyikkel viharos tapsot aratva. A dalárda befejező éneke után táncra perdült a jelenvolt közönség s emelkedett hangulat mellett mulatott Almássy kitűnő ban­dája mellett egészen a reggeli órákig s hogy a debreceni közönség legnagyobb része is reg­gelig kitartott fényes dokumentummal szolgál­tatva ezzel a mulatság jó sikeréről. Beszámoló. Fráter Lóránt a szé­kelyhídi kerület közszeretetben álló pár- tonkivüli 48-as orsz. képviselője vasár­nap, e hó 17-én Bihardiószegen beszá­moló beszédet mond. A beszámolóra elkíséri Barabás Béla képviselő is, vala­mint Gróf Zichy Tivadar főrendiházi tag, a delegáció volt elnöke. Tűzoltó fiú szakasz. Érdekes hirt közöl velünk székelyhídi tudósítónk. Fándly József a székelyhídi tűzoltóság agilis főparancsnoka összegyűjtötte a város 9—14 éves gyermekeit egy tiizolíószakaszba s képezted őket a tüz- veszedelem elhárítására. A gyermekek taní­tása augusztus 28-án kezdődött s napi 2 órá­ban történik. Folyó hó 3-án volt első rendes gyakorlatuk, melyen meglepő eredményt tanúsí­tottak. A fecskendőt 35 másodperc/, alatt fel­szerelték. Mily szép eredményt lehet ^elkes munkával elérni ! Legelőzár. Szentjobb községben a lege­lőn egy tehén lépfenében elhullott. A hatóság erre való tekintettel legelőzárt rendelt. Elgázolta vonat. Vasárnap este az Érmi- hályfalvára Székelyhid-felől érkező vonat 7—8 óra között mintegy kilométernyi távolságra Érmi- hályfalvától elgázolta Szabó József dohánymun­kást. A szerencsétlen ember erősen beborozva haladt a töltésen s a szembejövő vonat elébe bukott, nem volt képes magát onnan elvon­szolni. Hat árván maradt gyermek siratja ke­nyérkereső édesapját. Nyugtázás. Az ipartestület hangverse­nyén felülfizetni szívesek voltak Gaszner Béla 10 K, Prasztner J. Vojta G. ü—6 K, Pál Mi­hály 6 K, László Albert, ózv. Pál Andrásné Tempfli Lőrinc 2—2 K, Spilauer Frigyes, Var­ga György, Speth György 1 K 20 f., Dérer Mihály, Vass Gábor, Kurta János, Teigler La­jos, Urai József, Tabajdi István, Kosztin Lajos, Kukucs János, Horváth Lajos, Katona Ferenc, Varga Györgyné, N. N. 1 — 1 K, Tompa Sán­dor Marosi Gyula, Füstös János, Salánki Ge­deon 80 fillér, Szabó József, Berecz Lajos, Gyenge N., Molnár S., Egri József, Grünfeld Sándor, Sinka Sándor, Kosztin Mihály, Szilá­gyi Zoltán, Polák József, Szikszai József, Ad­ler József, Veszprémi Bálint, Poják Barna, Kin- cel Endre, Weisz Aibert 40 fillér. Id. Beck Adolf, Speth István, Csókási Ferencz, Kovács Gábor 4—4 K, Ürögi Sándor, Tatos Lajos 2—2 K. Bálint Károly, Oláh Ferenc, Nagy Károly 1 — 1 K. Báthori Zsigmond, Papp Gá­bor, Farkas István 40 fillér Fogadják a felüi- fizetők az ipartestület nevében hálás köszöne- temet Szikszai József pénztárnok. Éjfél után. Somogyi János nagylétai lakos nehány iparos társával nagy mulatozást rendezett a nagylétai vasúti vendéglőben. A mulatozás'kinyúlt az éjfél utáni időre. Éjfél után szétoszlott a mulató társaság s Somogyi János is hazafelé indult. Alig tett azonban néhány lépést, régi haragosai Almási József, Tóth Ferencz, és Szilágyi Imre neki támad­tak s úgy megverték, hogy rajta 15 nap alatt gyógyuló sérüléseket okoztak. Somogyi táma­dói ellen büntető feljelentést tett. A tilosban halásztak. Mészáros Sándor kispéri lakos nehány társával régi idő óta ha- lászgatott a Gróf Stubenberg József birtokán. A halászat sokszor és jól sikerült, ami még bátrabbá tette a kispéri halászokat. Szépen pénzeltek belőle. Aminap azonban Kohajda Má­tyás uradalmi ispán megzavarta a szórakozá­sukat. A szemfüles intéző épen munkában ta­lálta őket s értesítette a csendőrőrsöt. A csend­őrség a nyomozás során nagyszámú társaságot talált vétkesnek a tilosban való halászásban s ennek nyomán az ügy a székelyhídi kir. járás­bíróság elé kerül, mely bizonyosan kellő bün­tetéssel sújtja a más vagyonában dúskáló kis- périeket. A közönség köréből. A következő sorok közlésére kértek fel bennünket. A „Közérdek“ aug. hó 27. számában egy levél jelent meg, melynek minden szava tiszta valótlanság. Ha egy olyan szerkesztő ad helyet lapjában ezen soroknak, aki a helyi viszonyok­kal nem ismerős, nem csodálkozunk. De a „Közérdek“ ismeri a személyeket, tudja, hogy az ipartestület kebelében dúl az irigység és gyülölség, átkos visszavonás, a „Közérdek“ látja, hogy itt nem átalják egyes „a testület nagyon féltő egyének“ minden alkalmat fel­használni arra, hogy a testület úgy erkölcsileg, mint anyagilag a sülyedésbe húzzák. Tudja a „Közérdek,“ hogy vannak ijenek, kik „az ipar- testületnek a végromlástól való megmentésének ürügye alatt keresve-keresik az alkalmat, hogy vezető embereit meggyanúsítják, megrágalmaz­zák. Tudja ezeket mind a „Közérdek“ és na­gyon szép tőle, hogy az ily állapotban levő iparos társadalomnak nem a békés együttmű­ködését igyekszik elősegíteni, hanem romboló elemek pártjára áll s azoknak a szekerét tolja. Talán közérdekből teszi ? Ami magát a levelet illeti, annak minden szava alapnélküli. Az ipartestület, illetve az ol­vasókör választmánya, kezdve az elnökön, sem­mit sem tud arról, hogy Nemes András fel van véve tagnak. Már pedig azt hiszem, hogy a testület vezetői csak jobban tudják azt, mint az a bizonyos levélíró. Ezt csak az igazság kedvéért hangsúlyozom. Mert ugyan mi is volna abból, ha tényleg tag lenne. Az a fiatal ember tud cimbalmozni, de nem cimbalmos, a körbe elszokott látogatni, ott magát kifogástalanul vi­seli. Az atyja foglalkozásáért bűnhődjék a fiú, azért rúgja ki a társadalom a környezetéből. Több emberszeretetet tanulhatna az igen tisz­telt levélíró, a helyett, hogy leveleket ir a „Közérdekébe s az megtanítaná őt arra, Hogy egy embert nem szabad megvetni csak azért, mert a sors nem áldotta meg erkölcsi szem­pontból kifogástalan foglalkozással biró szü­lőkkel. Az a fiatal ember nem fog a tisztelt levélíró kedvéért a tisztesség útjáról letérni, hanem megküzd az előítéletekkel, igyekszik hasznos tagja lenni a társadalomnnk. Ezért becsüiést érdemel, nem ahogyan a levélíró szeretné megvetést és kiutasítást. Ami az én személyemet illeti, a „Közér­dek“ piszkálódása érintetlenül hagy. 25 évi működésem alatt tettem annyit a testület elő­menetelére, hogy a „Közérdek“ szereplése csak ellenségeimnél talál némi visszhangra. Hát csak üsse nekik a dobot, mig belefárad. Berecz István ipartestületi elnök. Egy gyakorlattal biró ügyvédjelölt ügyvédi irodában október hó elsejétől kezdve alkalmazást nyerhet. Dr. Vetzák Ede ügyvéd, Nagykároly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom