Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-09-23 / 39. szám

Politikai és társadalmi hetilap. - A Nagykárolyi Kereskedő társulat hivatalos közlönye. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Nagykároly, Széchenyi-utcza 20. szám. („Kölcsey-nyomda r.-t.“) Hirdetések szintén ott vétetnek fel. |#=- Nyiltfér sora 50 fillér. Főszerkesztő : D R. VETZÁK EDE. Felelős szerkesztő: i Főinunkatárs: DR. GÓZNER ELEK. DR. HEGEDŰS ISTVÁN. Laptulajdonos : KÖLCSEY-NYOMDA R.-T.. MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. A LAP ELŐFIZETÉS! ARA: Egész évre .......................................8 korona. Fél évre.................................. . . 4 korona. Ne gyed évre..................................2 korona. Egy szám ára.............................20 fillér. Is kolánk fejlesztésének szükségességéről. A kultúra fejlődésével úgy az egyén, mint a nemzet s városok életében fejlő­dik minden. Helyes és célirányos politika a vá­rosok vezetésénél tehát az, mely első sorban a lakosság szellemi életének és képességének fejlesztésére törekszik. Is­kolákat, mindenféle iskolát kell felállí­tani, módot kell nyújtani a lakosságnak és vidéknek arra, hogy gyermekeiket ol­csó pénzért és könnyen iskoláztathassa. Évtizedek múlva biztos lesz az eredmény. Céltudatos, helyes, okos és minden város követésére méltó eljárást követ e tekintetben Szatmár városa. Mindent elkövet, hogy iskoláit sza­porítsa. Semmiféle áldozattól nem riad vissza! Tudja azt, hogy más oldalról ezerszeresen visszatérül. Nem kiméi fá­radtságot, munkát, — csak eredményt érjen el, — akkor a fáradtság, munka meg van jutalmazva. Az óriási, mondhatni szédületes fej­lődés, amelyet Szatmáron örömmel ta­pasztalnak, ha nem is kizárólag, de leg­nagyobb részben annak a temérdek is­kolának a természetes következménye. A több ezer növendék, amely az ország minden vidékéről Szatmárna tolul, hogy az ott levő sok iskolában kiképeztetését biztosítsa, óriási forgalmat biztostosit a kereskedők, iparosok és mezőgazdáknak. Átlagosan minden gyermek 500—550 korona forgalm it jelent évente a városra. Hogy néhány ezer vidék; gyermektől mennyi haszon hárul igy a városra, az könnyen elképzelhető. Ez magában véve is óriási haszon, azonban ha hozzávesz- szük a közvetett hasznokat, amilyen pél­dául az, hogy a Szatmáron végzett nö­vendékek a várost megszokván, ott igye­keznek letelepedni, — nyugalomba vo­nuló szüleiket maguk mellé a városba édesgetni, — oly óriásnak tartjuk azt az előnyt, ami ebből Szatmárra háram­lik, hogy minden áldozatot kevésnek tartunk arra, hogy e hasznok Szatmár- nak bLtosittassanak. Ezen tudattól úgy Szatmár város, mint az iskolák vezető­sége teljesen át van hatva és minden lehetőt és elképzelhetőt elkövetnek, hogy a növendékek számát szaporítsák. Ha egy pár növendékkel -több van egy osztályban, mint a mennyi törvénye­sen elő van Írva, a vezetőség nem uta­sítja vissza a jelentkező növendékeket, hanem azonnal előterjesztést tesz paral­lel osztály felállítására és az előterjesz­tés mindenkor sikerrel jár és igy a Szat­márra igyekvő növendékek szülői min­dig biztosak arról, hogy gyermekeiket Szatmáron — bármennyi is a növendék, bármilyen torlódás is van bármelyik is­kolában — beírathatják, innét van az, hogy a vidék olyan nagyon gravitál Szatmárra és e gravitálás eredménye legnagyobb részben az a szédületes fej­lődés, amelyről fentebb irtunk. A ki városunk fejlődését szivén vi­seli és azt előmozdítani akarja és látja a szatmári viszonyokat, feltétlenül arra a következtetésre jut, hogy leghelyesebb politika, ha e téren követjük Szatmári. Szaporítjuk és fejlesztjük iskoláin­kat egyrészt, másrészt módot nyújtunk a vidékről beözönlő gyermekek szülei-' nek, hogy gyermekeiket olcsó pénzért jól és gondos felügyelet mellett elhelyez­hessék. Sajnos, e politika helyességéről ná­lunk kevés ember van meggyőződve és ezért végtelen nehéz e politikát sikere­sen előre vinni. Nálunk, mikor a gimnáziumban pa­rallel osztályra volna szükség, — tüzzel- vassai kell egyes érdeklődőknek harcolni, hogy legyen parallel osztály. És törek­vésük nem mindig jár eredménnyel, mint az idén is. Pedig llel osztályra, már a tanítás jósága és a tanulók előhalad- hatása szempontjából is szükség van. Nem igy Szatmáron. Most nyitották meg az idén a polgári iskola első osz­tályát, nehány növendékkel a törvényes­nél több növendék jelentkezett és a mi­niszter — az igazgatóság felterjesztésére — már intézkedett a parallel osztály felállítása iránt. Igaz ugyan, hogy az is­A vándor fazekasék. Irta: Szabó Ferenc. Megharsant a sip egy-két rövid futamu trillával. Az utca végéről nagy ekhós Nőé bár­kája döcögött befelé. Gyékényernyője emelet­magasban oldalléceken pihent s a sok nehéz lánc csörömpölve ütögette a tengelyt. A lécek között szalmatöredéken barna- meg zöldmázu edények kandikáltak ki. Az ekhóst két sovány lovacska vonta, a rúdon át buzgón ütögetve egymást a fejükkel a nagy fáradtságtól. — Még egy kicsit, még, még . . . Hát Sárga, nem örülsz az életnek? — szólt néha hozzájuk egy köhécselő hang. Nagy sivalkodás támadt az utcán. A kis esetlen faházak felélénkülni látszottak e külö­nös sipszóra.*Az udvarokból mérges, lompos komondorok rohantak kifelé; de aztán hama­rosan megjuhászultak, ahogy az érkezőket meg­ismerték. A játszadozó gyermekek örvendezve kiáltoztak: — Édes anyám I Itt van Pál István az edénnyel. A szekéren formás asszonyka ült. Fogta a gyeplőt s nyájasan köszöntgetett jobbra-balra. A szekér mellett agyagszinü, bus emberke lép­kedett ; fején báránybőrsapka s beesett válla fölött nagykedő átkötve; pedig olyan jó mele­gen sütött a nap. — Hozta Isten 1 — köszöntötték az asz- szonyok, mint régi jó ismerősüket szokás. Hát hogy vannak? Régen nem jártak mifelénk. Az ember köhögött, jobbra-balra dobálva a fejét a nagykendőben. Az asszony időközben leugrott a szekérről. Valamelyik gyermek már hozta a cseber vizet, hogy igyanak a szegény párák. — Jól vagyunk, hál’ az égnek, ugye-e, Klára ? — mondja Pál István s félve, remény­kedve tekint a feleségére. Az is mondja hirte­len, hogy ne előzze meg senki: — Áldassék az Ur, jól vagyunk. Az uram is, mert ő'csak szokásból köhécsel, csak tiszta szokásból. — Olcsó passzió ... nem kerül pénzbe ... haha ! — kacag a beteg s vékony arca szinte hangot ád, a hogy megreszket a csontokon. Aztán lelkesen, hálásan nézi az asszonyt. Mennyi édes meleg, hűséges ragaszkodás fér el e bus szempárban. — Hát a szomszédasszonyok, hogy van­nak ? Látom, jól. Régen nem jártunk erre: kissé gyöngélkedtem s bementünk a városba, a kórházba. A szegény jó uram is ott töltötte a napokat, hogy ne unjam halálra magam. Olyan jók voltak a doktorok, hogy megtűrték. — Derék emberek . . . igazi urak! — mondja Pál István s szeretettel simítja ki a ha­jat az asszony arcából. — Csak azt nem sze­rettem, hogy nem engedték meg a dohányzást. — A nehéz betegekért volt, lelkem. Lát­tad, hogy miként szédelegtek a kertben. — Engedelmeskedtem, ugy-e? Ember va­gyok, megesett rajtuk a szivem. Aztán elszok­tam a dohányzástól. Ez a haszon! — dicse­kedett Pál István, mint a gyermek, ha nagy dolgokat hajt végre. Az asszonyoknak sokféle edényre volt szükségük, mert a városban csak szemnek ké- szitnek, tessék-lássékképen : kevés benne az agyag, több a hazugság: a külszin, a máz. Ha valami eltörik, várnak szívesen Pál Istvá- nékra, akik egyenesen Járából hozzák a kő­edényt. A nagy ernyőt leveszik a szekérről: az asszonyok válogatnak kedvökre. Pál István fel- vidámulva eteti a lovacskákal, mintha több, fűszeresebb lenne a levegője: kevesebbet kö­hög. A nyájas asszony pedig segít behordani a kiválogatott edényt. Odaben azonban eltűnik a nyájas vidám­ság az arcáról s szép szeme teleszivárog köny- nyel. — En, csak én ... de az a szegény jó ember . . . Oh, de beteg, lelkeim, de beteg . . . És hogy fél a haláltól, ha látnák . . . Maga­magát is ámítja a bajával s úgy örvend, ha azt mondom, hogy egészséges . . . Látják, en­gem ültet a szekérre s ő gyalogol, pedig sok­szor alig bírja a lába. Aztán orvoshoz sem tudom vinni, hogy legalább enyhitne a baján. A múltkor, hogy olyan rosszul, volt, kénytelen voltam betegséget színlelni s felvétetni magam a kórházba, hogy a doktorok elé csaljam. Áldja meg az Isten azokat a jó urakat, úgy bántak vele a kedvemért, mint valami piros tojással. Ki is vették a nagy mellszaggatásból. És lát-

Next

/
Oldalképek
Tartalom