Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-09-16 / 38. szám

Jr)' Nyomatott a „Kölcsey-nyomda“ r.-t.-nál Nagykárolyban, Kurczveil J. és Társa festékével Budapest. 1911. KOVÁCS GYÖRGY női és rérfi divatáruháza Nagykároly. Állandóan nagy raktár női ruha kelmék, min­denféle díszek, nap- és esőernyők, függö­nyök, ágy- és asztalterítők, paplanok stb. Különálló szőnyeg és menyasszonyi kelengye osztály. Szolid kiszolgálás. Szigorú szabott árak. FRANKL DEZSŐ NAGYKÁROLY. Vaskereskedés a „Debreceni kapá“hoz. (lakai-udvar.) Vas, szerszám, konyhafelszerelés, épület- és bútor- vasalások, tűzhelyek, öntött és acélköpenyü kályhák, vadászfegyverek, lőszerek, öíaj és olajfestékek- Sack ekék, répa- és szecskavágók, tengeri-morzsolók, ve­tőgépek nagy választékban. Nagy raktár: szekérva- saíásokhoz szükséges Steier tengelyek és vasakban. ZVOLENCZKY VILMOSNÉ kristály gőzmosó, vasaló és vegytisztitó-intézete NAGYKÁROLY, Kishajduváros 1. sz. Egyedül legszebben mos és vasal hófehér és tükör fény. Tisztit bármilyen finom ruhákat. Vidékre megrendeléseket gyors, pontos ki­szolgálás és jutányos árban végez és haza is küld. Szives pártfogásaikat kéri a nagyérdemű közönségnek. Klein József posztó áruházába Nagykároly, Deák Ferencz-tér. Állandó raktár : hazai és külföldi szövetuj- donságokból, úgyszintén férfi és fiú öltönyökből. NEUMAN MENYHÉRT elsőrangú férfi szabó üzlete Nagykároly, Széchenyi-utca. Meghívásra munkafelvétel végett kívánatra házakhoz is elmegy. 5609/1911. tkvsz. Árverési hirdetmény kivonata. 1. A nagykárolyi kir. járásbiróság, mint telekkönyyi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Vetzák Ede ügyvéd által képviselt özv. Szil­vasán Jánosné szül. Marinkás Veronka ve- zendi lakosnak dr. Merts László ügyvéd ügy­gondnok által képviselt Szilvasán Demeter és neje Sajtos Flóra amerikai lakosok ellen folvtatott végrehajtási ügyében 63 K 25 fill. toKe letétbe helyezése, valamint az alább meg- állaoitott költség, valamint az ezennel csatla- kc „tott Kalós Pál ügyvéd 69 K 10 fill, tőke ennek 1911. junius 21-től járó 5% kamatai és 56 K 31 fill, költség kielégítése végett, árverés alá bocsátja a szatmár-németii kir. törvényszék területén fekvő a) a szaniszlói 412 sz. betétben AI. 1—3 sorsz. alatt foglalt 69. 70. 71. hr. számú 136. és 137. ház számú két házzal ellátott házas­belsőségnek Szilvasán Demeter nevén álló Va részét 1017 K 50 f. kikiáltási árban. b) a szaniszlói 497 sz. betétben A 1. alatt foglalt 1013., 1683., 1812., 1890., 2414., 2610., 2861., 3056., 3291., 3292., 5411., 5412., 5956., 5957., 5958., 5959., 6434., 6855., 6856., 6857., 7642., 7643., 7644. és 8312. hrszáinu jószág­testnek Szilvasán Demeter nevén álló Va részét a C2 alatt Szilvasán János javára bekebelezett évenként fizetendő 20 kor. készpénz életjára­dék fenntartásaival 1290 K 50 f. kikiáltási ár­ban. c) a szaniszlói 497 sz. betétben A f 1 sorsz. alatt foglalt 4674 hrsz. szőlőnek Szilva­sán Demeter nevén álló felerészét ugyancsak a C 2 alatti életjáradék fenntartásával 6 K 50 f. kikiáltási árban. d) a szaniszlói 86 sz. betétben A f 1 sor sz. alatt foglalt 6197. hrsz. homoki szántónak (a II. fordulóban) Szilvasán Demeter nevén álló Va részét 43 kor. kikiáltási árban azzal, hogy az a) alatti kikiáltási ár Va részén, a többi jó­szágtest pedig a kikiáltási ár 2/3 részén alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül 1911. évi november hó 30 napjának d. e. 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben a vagy az 1881. LX. tcz. 42 §-ában jelzett ár­folyammal számított és a 3333/1881 1M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték­papírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak előleges elhelyezéséről kiállított elismer­vényt átszolgáltatni, ezen felül a kikiáltási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt, az ígért legmagasabb ár 10%-áig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Szaniszló és Ermihályfalva községek elöljáróságainál tekinthetők meg a hi­vatalos órák alatt. Nagykároly, 1911. szeptember hó 7. napján. A kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság Dániel Sándor s. k., kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Fógel Kálmán, kir. telekkönywezető. 1502—1911. vhtó. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. év. LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t.-cz. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nkárolyi kir. járásbíróságnak 1911. évi V 663/3 számú végzése következtében Dr. Gózner Elek ügyvéd által képviselt Szentiványi Béla javára 180 K s jár erejéig 1911. évi aug. hó 10-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1050 koronára be­csült következő ingóságok, u. m. : bútorok és szőnyegek nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­biróság 1911. évi V. 663/4 számú végzése folytán 180 korona tőkekövetelés ennek 1911. évi junius hó 9 napjától járó 5 % kamatai s eddig összesen 116 K 18 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett össze­gek betudásával Nagykárolyban, adós lakásán leendő megtartására 1911. évi szeptember hó 20-ik napjának délutáni fél 4 órája határ­időül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz fize­tés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség ese­tén becsáron alul is elfognakadatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1911. év szeptember hó 6 napján. Fazekas Menyhért, kir. bír. végrehajtó. 1112—1911. vhtó. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI t.-cz. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nkárolyi kir. járásbíróságnak 1911. évi V 436 számú végzése következtében Ludvig Knopíler wieni lakos javára 100 K s jár ere­jéig 1911. évi május hó 8-án foganatosított ki­elégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 825 koronára becsült ingóságok nyilvános ár­verésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir járás­biróság 1911. évi V. 436/5. számú végzése foly­tán 100 korona tőkekövetelés ennek 1911. évi junius hó 28 napjától járó 6 % kamatai s eddig összesen 86 korona 68 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban, adós la­kásán Fény-utcán leendő megtartására 1911. évi szeptember hó 20-ik napjának délutáni Va 5 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kie­légítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1911. év szeptember hó 7 napján. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom