Nagybányai Hírlap, 1919 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1919-12-30 / 52. szám

2. dást. A vezetők pedig a világot saját képmásuk után formálták. Képzeletük­ben olyannak látták, amilyennek látni akarták. Valamennyi jelszavuk köny­vekből rosszul tanult tévedés, mely a gyakorlati élétbölcsesség hiányával van. Mi lett a következés ? jól tudjuk. A szociálizmus nemzetközi kap­csolata, melyre világukat építették, a háború első leheletére köd gyanánt szétfoszlott. Azok a gátak pedig, ame­lyek eddig a kultúrát a romboló ele­mek erőszakától megvédelmezték, fél­század aknamunkája által megrongál­ta^ nem tudták tovább állani a sok erőszakot — átszakadtak. Az anarchiz­mus kímélet nélkül letiport mindent, a mi csak útjába akadt. Eltiporta ma­gukat a világboldogitókat is. A tudománnyal büntetlenül nem lehet visszaélni. De nem szabad fásult közöny­nyel se várni az eseményeket. A bol­sevista fejlődés fel fogja őrölni a tár­sadalmakat, ha a mai kultúra hívei az uj barbárokkal szembeh okos, el­szánt és energikus taktikával nem vé­dekeznek. A kriminálitás megszaporodása, a politikai gyilkosságok és vallási üldö­zések, a politikai osztályharcok eldur­vulása, 'a bolseviki kormány gyászos fanatizmusa, mind mind egy régi kultúra kimerülését és felbomlását hirdetik. Ezt a kétségbe ejtő folyamatot — valami olyasféle, mint az antik világ pusztulása — csak úgy lehet feltartóz­tatni, ha az emberek helyes tudatára ébrednek annak a történelmi proces- susnak, melynek ellenállhatatlan sod­rába jutottak. Mindenkinek apostolnak kell len­ni a társadalmi épület megvédésére a szektáriusok romboló barbárságával szemben. Ezeknek győzelme általános pusztuláshoz és polgárháborúkhoz ve­zetne. A haza védelme és az anar­chia megtámadása olyan kötelességgé vált, mely alól senkinek se szabad magát kivonni. Nagybányai Hirlap 1920. január 13. Színházi hírek. A múlt heti színházi műsor csak annyiban szenvedett változást, hogy jan. 5.- én. hétfőn nem a Lotte cimíi dráma, hanem a Náni került színre. A délutáni előadásokon kevés közönség gyűlt össze, de az esti elő­adásoknak elég szép számú nézőközönsége volt. A jövő héten már három jutalomjáték kerül sorra, a Katona Emmyé, Baróti Jenőé és a Szakács Árpádé, ami annak a jele, hogy a sziniévad a vége felé közeledik. Remélhető, hogy mig színészeink itt vannak, a közönség lelkesen fogja pártolni őket. Náni, Follinus Aurélnak 100 arany pályadijjal jutalmazott népszínművét január 5-én., hétfőn adták elő színészeink és ugyan­ezt kedden, vizkereszt napján megismételték. Valamikor a kilencvenes években Blaha Luj­zának* volt kedvenc darabja a budapesti nép­színházban. A népszínmű egy sváb leány és egy magyar fiú szerelmes históriáját adja elő. Molnár Józsi hazajön a katonaságtól öz­vegy anyjához, de magával hozza menyasz- szonyát, Nánit, ennek atyját, Kreutzer Michel gazdag paraszt svábot és ennek fiát, Szépít, kik meg akarják nézni a vőlegény gazdasá­gát. Józsit az anyja Szilárd Péter földbirto­kos leányának, Rózának vőlegényéül szánta, és ezt a tervet Szilárd Péter, a Józsi nagy­bátyja is magáévá tette. Az anya fökép azért szeretné ezt, mert a Józsi néhai apja minden vagyonát elvesztette a kártyán és a vagyon a Szilárd Péter nevén áll, ki azonban a va­gyon használatában meghagyta özv. Molnár- nét. Józsit az anyja igyekszik rábeszélni, hogy nem Nánit, hanem Rózsit vegye nőül, de Józsi ragaszkodik Nánihoz, ki azonban fél­tékenységből eredő neheztelés folytán a neki udvarló Szilárd Péternek Ígéri kezét, bár nem ezt, hanem Józsit szereti. Rózsi szerelmes a neki udvarló Sándor jogászfiuba. Kölcsönös ki magyarázás után Józsi és Náni ismét egy­máséi lesznek és a népszínmű régi sablon szerint csárdással végződik. A címszerepet Sz. Katona Ernmy alakította a nála megszo­kott kedveséggel és természetességgel. Bo­dor Jenő a Józsi szerepében tökéletes alakí­tást nyújtott s a mai játékával bizonyságot adott arról, hogy népszínművekben különö­sen érvényesül a művészete. Erős csengő hangjával előadott énekszámait többször meg­tapsolta a közönség. Kitűnő komikummal játszta Szakács Árpád a gazdag sváb szere­pét, Szécsi Nándor pedig — némi túlzásai­tól eltekintve, a nyeleden sváb fiú szerepét. K. Szűcs Irén finom művészete kitünően ér­vényesült az aggódó és fiát szerető özvegy anya szerepében. Sipos Nelly (Rózá) játéka kifogástalan volt. Szilárd Péter alakját Eőri Pordán Lajos jóizü komikummal személye­sítette. Hevesi Miklós a Sándor jogászfiu szerepében temperamentumos és ügyes ala­kítást nyújtott. A régi népdalokat és ügyas táncokat sokszor megtapsolta a közönség. Tériké. Földes Imréd felvonásos szín­játékénak január 7.-én szerdán volt a be­mutatója. Régi sablon szerinti regénytéma van benne feldolgozva ügyes összeállításban. Sámson Béla polgármester és neje, Klára, valamikor boldog házaséletet éltek, de tiz év óta nem beszélnek egymással, mart akkor a neje megtudta, hogy férjének viszonya volt egy nővel s a viszonyból egy kis lány, Teré­zia született. Azóta Tériké eladó lánnyá nőtt fel. Klára ezt a kislányt magához veszi és úgy szereti, mintha az ő lánya volna. Mi­kor Klára a házhoz hozza Terikét, férje ki­békül Klárával. Tódor István főispánnak fia, Gusztáv, képviselő, megszereti Terikét és fe­leségül akarja venni. Terikénelf az anyja a fővárosban nyomorog, de aztán abba a fa­luba kerül, ahol leánya él. Balázs plébános rejti el őt egy udvari szobában, melynek ablakánál tálálkozik leányával. Tériké anyja, Irma, az ablakon át hallja, amint Gusztáv enyeleg Terikével s Gusztáv hívására kijön a szobából, a plébános pedig kedves' hazu- dozással mutatja be őt testvéreként Klárának, Tériké pedig legjobb barátnőjének nevezi. Klára a házához hívja Irmát, szeretette! ve­szi körüt őt is. Gusztáv apja, a főispán a plébánostól tudakolja, hogy mi igaz abból a pletykából, hogy a Gusztáv menyasszonya, Tériké, törvénytelen gyerek, a mire a plé­bános újból kedvesen hazudozik és ez megnyugtatja a főispánt. Sámson Béla polgármester azonban elmegy a főispánhoz és mindent elmond neki, mire a főispán levélben menti ki magát, hogy nem jöhet el a leánykérőre, csak a fiát küldi. Guszti el is jön Terikéhez és közli veie, hogy apjával úgy állapodott meg, hogy egy évre külföldre utazik és azalatt nem is levelezik Terikével, egy év múlva azonban visszajön és — ha akkor is szeretik egymást — nőül veszi Terikét. Klára azonban felkeresi a főispánt, közli vele, hogy a dologhoz neki, mint fele­ségnek volna legtöbb köze s ha ő meg tudta szeretni Terikét és anyját, akkor a főispán­nak sein lehet kifogása az ellen, hogy Gusz­táv nőül vegye Terikét. A főispán el is jön és megkéri a fia számára a Tériké kezét és a saját számára (meglepő és indokolatlan fel­lépéssel) a Tériké anyjának, Irmának kezét. Eltekintve a darabban itt-ott előforduló lé­lektani ellentmondástól, a színdarab kon­strukciója ügyesen, érdekesen van felépítve. A címszerepet Hermán Rózsika játszotta, ki eddig nem szokott ilyen nagyobb szerepe­ben lejtett és forgott atyja asztala körül az emelvényen, akárcsak a varázslónő keringő pörgettyűje. Atyja olyan hangon szólalt mos­toha lányához, melyet a gyönyör okozta si­rás zokogása szakított félbe: — Gyere ide, jöjj hozzám 1 — Kezét utána nyujtá. A leány tovább lendült, perdült, kerin­gett. A dobok úgy szóltak, hogy majd el­szakadtak. A tömeg tapsolt, üvöltött. Heró- des még erőteljesebben kiáltotta, miközben kitárta karjait: — Gyere ide, jöjj hozzám 1 Tied lesz Kafarneum és Tibériás síksága; fellegvárai­mat, felekirályságomat neked adom. Kérj tő­lem, amit akarsz, megadom! Salome most már atyja fogadkozása után szentül meg volt győződve, hogy ké­rése majd teljesül, melyet anyja biztatása szerint fog előadni. Örömében az úgyneve­zett fátyol-táncot kezdte lejteni csábitő mű­vészettel. Ez az érzéki tánc a legújabb, leg- csiklandóbb ritmikus testmozgással szerez ér­vényt a női alkat földi szépségének, a leg­plasztikusabban juttatja kifejezésre a test ke­cses tulajdonságait. Á női bájak mimikájá­nak hatalmát az a tánc gyakorolja legészre­vehetőbben a férfi szivekre, a férfi vérre és idegekre. A műyészi élvezet még magasz- tosabb és tökéletesebb az érzékinél a for­mák összhangzó, könnyed és finom moz­gásának láttára. Világhirü festők ecsetjének megörökítésére méltó tárgy marad ez mind­örökké. „ Mikor a fátyol-táncra került a sor, ak­kor a fátyolháló, mely eddig, mint áttetsző lemez feszült a testre és azt takarta, a de­rékon és törzsön meglazul. Fejük, bomlik, mig végre iehámlik onnan, szétterül a leve­gőben, úszik, repülni kezd a táncosnő körül és utána, mert karjaival belékapaszkodva tartja keringő, örvénylő mozgásban. A Salo­me ruha mezéből hét felhőfoszlány, hét szi­várvány esik támadt. Mit káprázatos szinü köd, mint párás lehelet, hálózta az álomba illő tündérnek kacér termetét. A női alak szépségének diadalát, megdicsőülését érzi a néző a szivárvány színek ragyogó visszatük- rözésében. A hullámzó szivárványos köd egyszerre sűrűbbé változik Salome körül, összébb szo­rul, mert igy szabályozta két gömbölyű karja. A hét fátyol visszacsavarodott eredeti helyére, a testalkat lágy vonalaira és kerek idomaira simult, tapadt, feszesen reáborult, úgy ölelte. Az előbbi tarka ruhalemez vált újra belőle. Salome megcsőndesedett, végsőt lob­bant, megállt. Ajkai pirosak voltak, mint a a cseppentett meggy, szemöldöke fekete, szempárja lángoló, szinte ijjesztő, démoni. Homloka, arcá, szabadon álló tagjai maga a rózsás elefántcsont. Kebele kéjesen zihált, vére forrott. Perzselő tűz áradt ki minden ízéből, a vért, az életet lihegő fenevad forró szenvedélye, mely áldozatára készül vetni magát. Egy ember életét kívánta. Egyelőre néma maradt. A nézők a lát­ványtól megszédültén, bódultán csodálták és rajta álméikodtak. Salome dobogó, hullámzó kebellel atyja elé járult, mámoros ajakkal csókot nyomott a király arcára. Selypítő han­gon rebegte: — Akarom, hogy nekem add egy tál­cán a fejét ... A név nem jutott hirtelen eszébe, de mosolyogva folytató: Jaokanán fejét 1 Heródes lesújtva előre görnyedt. Adott szava kötelezte. A vendégek lesték a választ. Az erőszakos halál — gondolta — melyet Eánuel jósolt, egy másnál beteljesülve, talán elhárítja az övét? Há Jaokanan valóbaft Illés próféta, akkor az emberölés nem bir fon­tossággal. Mannei hóhér közel állt, megértette gazdája szándékát. A prokonzul juttatta He- rödes eszébe, hogy közölje a jelszót, mert őrök' vigyáznák a börtönre. Úgy cselekedett, evvel is megkönnyebült. Egy perc mnlva mindennek vége lesz! A hóhér azonban nem igen árult élt készséget feladata teljesítésére. Miután elment, visszajött. Zavarban volt. Negyven év óta gyakorolta hivatását. Híres

Next

/
Oldalképek
Tartalom