Nagybányai Hírlap, 1919 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1919-12-30 / 52. szám

3. _1920. január 13. __ __= ké t kapni, de azért feladatát ügyesen oldolta meg. Percei Jolán a Klára szerepében a kü­lönböző hangulatokat finoman átérezve ját­szotta meg. Pilinszky Attila alakította Gusz­táv szerepét a nála megszokott meleg, ko­moly játékkal. Baróti Jenő kedvesen és fi­nom komikummal játszotta a plébános sze­repét. Lázár Hilda az Irma szerepében jól átérzett diskrét alakítást nyújtott. . Eőri Por­dán Lajos játszotta a főispán szerepét fino­man és sok természetességgel. A farsang; tündére. Kálmán Imrének a „Csárdás kiráiyné“ és „Zsuzsi kisasszony“ szerzőjének legújabb operettjét, mely a bu­dapesti Királyszinházban ma is műsoron van, 9-én, 10-én és 11-én, pénteken, szom­baton és vasárnap adták elő a nagybányai színpadon. Különösen a Zsuzsi kisasszony melódiáiból használt fel a szerző sok részle­tet ennél az operettnél. Kellemes, könnyed zenéjét élvezettel hallgatta a közönség. Az operett meséje (a librettót dr. Willner Alfréd és Oesterreicher Rudolf irta és Gábor Andor fordította magyarra), egy csapongó kedéjyü grófnő kalandjaival foglalkozik. Az operett szövege tele van többé-kevésbé sikerült szó­játékkal. Alexandra Mária grófnő a követségi bálra megy, de útközben az autó elromlott, s mig azt kijavítják, a zöld pemzlihez címzett bohémtanyára megy, hol előtte ismeretlen festők és barátnőik ünnepük a farsang kez­detét és azt, hogy Rónai festőművész elnyerte az ötvenezer koronás freskódijat. Rónai és a grófnő megszeretik egymást, de a grófnő nem árulja el kilétét, belenyugszik abba, hogy őt Rónai a farsang tündérének nevezi. A bo­hém társaságban csak egy ismerőse van a grófnőnek, Mützeiburg Hubert gróf, a ki közli a grófnővel, hogy az utóbbinak vőle­génye, az öreg Ottokár herceg megbízta őt a grófnőre való felügyelettel. A bohémtanyán van Lóri kóristanő js, ki a grófnő miatt íél- tékenykedik Hubert grófra és szemrehányá­sokat tesz a grófnőnek. A bohémtanyára jön később Mereditt Lothár gróf egy barátjával és a grófnőt bohém leánynak nézi, vele kon- fidenskedni kezd, de Rónai provokálja Lot­hár grófot. A névjegyek kicserélése után de­rül ki, hogy Lofliár gróf fizette volna az 50.000 K. dijat, de a provokálás folytán ki­jelenti, hogy nem fog fizetni. A második felvonás Rónai műtermében játszódik le és itt megtudjuk, hogy a grófnő Hubert gróf utján elküldte Rónainak az 50.000 K-t, de úgy, mintha azt a párbaj után Lothár gróf küldte volna. Ebből sok kavarodás és félre­értés támad. A grófnő és Hubert gróf autón az eljegyzésre indulnak, de útközben a Ró­nai báró műtermébe jönnek, itt Rónai megmutatja azt a képet, melyet emlékezet után a grófnőről festett farsang tündére címen. A férfiakat végzett ki, de Jaokanant nem merte megölni. A börtön előtt észrevette a .szamaritá­nusok hatalmas angyalát, kinek mélyen bent ülő szeme és szúrós tekintete van, roppant nagy, égövörös kardját suhogtatta, melynek hegye fogazott volt, mint a lángé. Két ka­tona, akiket magával odavitt, megmondhatja. A királynőnek, Heródiásnak dühöngése népies és véresszáju gyalázkodásokban tört ki. Öklével döngette az emelvény párkányát. Heródes utánozta. A papok, a farizeusok mind bosszúért kiáltoztak, a többiek bosz- szankodtak, hogy késlelteti élvezetüket. Maiméi kiment, arcát eltakarta. A ven­dégek még hosszabbnak találták az időt, mint első Ízben. Unatkoztak. Egyszerre lé­pések zaja visszhangzott a folyosókon. Tűr­hetetlenné vált a helyzet. Egy fej lépett be. Marínéi tartotta ha­jánál fogva. Tapsvihar zúgott fel. Miután tálra helyezte, fölajánlotta Safoménak, aki anyjának ajándékozta. Nehány perc múlva' egy rabnő visszahozta. A király visszahúzódott, hogy ne lássa. Viteilius közömbös tekintetet vetett reá. A századosok kikérdezték Manneit, aki a fejet a társaságnak bemutatta. A kandelá­berek köröskörül sugaraikat szórták reá, a halálsápadt arcra. Végül Mannei Heródes­Nagybányai Hírlap grófnő felöltözik a tündéri kosztümbe és Ró­naival megállapodik abban, hogy a grófnő nem megy az eljegyzésre, hanem a Rónai felesége lesz. Utóbb előjön Lothár gróf, a mecénás, ki Hubert grófnak kifizeti az 50.000 K-t, mert azt hiszi, hogy azt ő előlegezte- Rónainak. Hubert utóbb a grófnőnek kínálja ezt. Lóri meglátja ezt a jelenetet és félreérti. Ezután előjön Ottokár herceg, a vőlegény és magával viszi a grófnőt, mint menyasszo­nyát, az előjegyzésre. A harmadik felvonás a Hoíel Reginában történik, a hol az eljegy­zésnek kellene lenni, de a különböző félre­értések tisztázása -után a herceg lemond a menyasszonyáról Rónai javára. A címszerepet Sz. Katona Emmy játszotta élénken, kedve­sen és temperamentummal. Szakács Árpád Hubert grófot alakította azzal a pompás ko­mikummal, a melyet nála már megszoktunk. A második felvonásban a „baj van“ kezdetű táncos énekszámot Katona Emmy, Szakács Árpád és Eőri Pordán Lajos (Lothár gróf) nagyon ügyesen adták elő. A sürii tapsokra négyszer meg kellett ismételniük. Baróti .Jenő az állat és portrétestőt személyesítette ked­ves humorral. Sipos Nelly a Lóri szerepében ma is kedves, diskrét alakítást mutatott be. Táncai és énekszámai is nagy hatást idéztek elő. Hevesi Miklós a Rónai szerepét pom­pásan oldolta meg. A többi szereplő is ki­tett magáért. A jövő hét műsora. Ma, hétfőn Lá­zár Hildának, a társulat kiváló hősnőjének jutalomjátékául Bisson világhírű francia drá­maíró izgalmas drámája, a Névtelen asszony kerül színre elsőrendű szereposztásban. Kedden bérletben megismétlik a Név­telen asszonyt. Szerdán bérletszünetben Baróti Jenő jutalomjátékául a Mágnás Miska, óriási si­kerű operett kerül színre mérsékelten felemelt helyárakkal. A címszerep Baróíinak egyik legfényesebb alakítása, melyben a közönsé­get állandó derültségben' tartja. A Mágnás Miska szereposztásáról a Hírek rovatában emlékezünk meg. Csütörtökön rendes helyátakkal bérlet­ben a Mágnás Miskát ismétlik meg. Pénteken bérletben Sz. Katona Ernmy- nek, a- közönség kedvenc primadonnájának jutalomjátékául Hervé gyönyörű operettje, a Lili kerül színre. A szebbnél szebb énekszá­mokban bővelkedő címszerepet Katona Em­my játssza. Plincharo trombitás szerepét He­vesi Miklós, Sant Hipotese márki szerepét pedig Szakács Árpád alakítja, ki eddigi sze­repléseivel annyira megnyerte a nagybányai közönség tetszését, hogy minden dicséret felesleges. A többi főszerepet Pilinszky, Bo­dor és Szécsi alakítják. nek inutatá meg. Könnyek csordultak le a király szeméből. . Most már a lángok kezdtek kialudni. A vendégek elszéledtek. Csak Heródes ma­radt a teremben. Halántékát két könyöklő karjára támasztotta és folyvást a levágott fe­jel nézte, mig Fanuelt megpillantá a középen , amint imát mormolt, kezeit ég felé tárva. * * * Abban a pillanatban,-mikor a nap föl­kelt, két férfi érkezett oda, akik Fánuelhez léptek. Ezeket egykor Joakanan küldötte ki, hogy a Messiás működéséről, akit Joakanan a Jordánban megkeresztelt, győződjenek meg és róla hirt hozzanak. A választ közölték Fa- nuellel, aki örömében nagy elragadtatást mutatott. Aztán megmutatta azoknak a ha­lotti főt az ünnepség romjai közt. Az egyik azt mondta neki: — Vigasztalódjál! Leszállóit a holtak­hoz, hogy hirdesse Krisztus érkezését. Fánuel most érté e szavakat, amelye­ket Jaokanan használt: Hogy ő fölmagasz- taltassék, nékem el kell távoznom. És mind a hárman fogva Jaokanan fe­jét útra keltek Galilea felé. Mivel a fej na­gyon nehéz volt, fölváltva vitték hárman Ke­resztelő Szent János fejét, i (Vége.) Szombaton bérletszünetben a színtársu­lat kiváló komikusának, Szakács Árpádnak jutalomjáíékául G adonyi híres népszínműve, A bor kerül szilire. Egészen bizonyosnak tartjuk, hogy Szakács Árpád julalomjátékán egyetlen hely sem lesz üres. Vgsárnap, jan 18-án délután Va 4 óra­kor rendes helyárakkal Szécsi Nándor juta­lomjátékául a nagy sikert aratott Farsang tündérét adják. Vasárnap este bérletben megismétlik Gárdonyi Géza pompás népszínművét, A bort. HÍREK. STRÓFÁK A HÉTRŐL. Dühöng a józanság. Újévben és vízkeresztkor Ősi szokás Bányán, Hogy mulatós legényember Alig áll a lábán. De az idén egy kezén is Megolvasta bárki: Dülöngöző részeg embert Alig lehet látni. Miért józan a sok legény ? Javult tán az erkölcs ? Felelni tud erre menten Az is, a ki nem bölcs. , Ne gondold azt, hogy a morál Győzött valahára, Mert oka csak abban rejlik: Felment a bor ára. Bertíno. Kinevezés. Dr. Alrner Sándort, váro­sunk szülöttét, kiváló sebészt a magyar népegészségügyi minisztérium a budapesti Fehérváry-uti gyógyintézet igazgató-főorvo­sává nevezte ki. Ferenczy Valér rézkarckiállitása még két napig van nyitva; a mennyiben ja­nuár 14.-én d. u. 4 órakor bezárják. A kik még nem látták az érdekes és tanulságos kiállítást, okvetlenül nézzék meg, mert ez a kiállítás olyan kulturális esemény, mely a vidéki városokban eddig ismeretlen volt. A kiállítás nyitva van délelőtt 9-től 1-ig és délután 2-től 4-ig. Belépő díj 2 K. a veres- vizi bányászárvák javára. Baróti Jenő jutalomjátéka : Mágnás Miska. A színtársulat népszerű komikusának, Baróti Jenőnek szerdán, január 14.-én lesz jutalomjátéka. Ez alkalommal Bakonyi és Szirmay világhírű operettje, a Mágnás Mis­ka kerül színre, a címszerepben Barótival, kinek ez az egyik legkedvesebb szerepe. Kü­lön szenzáció lesz a harmadik felvonásban az aktuális kupié, melyből már is igen sok strófa van készen. A parádés primadonna szerepét Sz. Katona Emmy adja, ki alig ját­szott ebben a szezonban egyéniségének any- nyira megfelelő szerepet. Kitűnő alakításra nyílik alkalma Bodornak Baracs alakjában, a mely szerepben szép hangja is teljesen ér­vényre jut. Rolia grófnőt Sipos Nelly, Lotte tantit K. Szűcs Irén fogja játszani. A férfiak közül Eőry Pordának és Szécsinek jutott há- lásabb szerep. A próbák Kovács Imre igaz­gató rendezése mellett napok óta folynak. A Mágnás Miskál mérsékelten felemelt árak mellett adják és a közönség nagy érdeklő­désére való tekintettel a színházi pénztár a jegyeket már hétfőtől árusítja. Az István király szálló bérlő r. t. február 1-én délelőtt 11 órakor tartja rendes évi közgyűlését az István szálló emeletén a 22. számú helyiségben. A menhelyes gyermekek hangver­senyét bizonytalan időre elhalasztották. Úgy értesülünk, hogy a műsoros estélyt a színé­szek távozása után fogják megtartani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom