Nagybányai Hírlap, 1916 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-04 / 1. szám

2. NAGYBÁNYAI HÍRLAP 1916. január 4. bajt, bosszúságot, fájdalmat és keserűséget hozott! Deliát ez hozzátartozik a köz- és különösen a vá­rosi érdekek istápolásának feladatához, melynek megoldásában értékes segítségedet immár nélkü­lözni vagyok kénytelen ! Valahogy csak megleszünk, ha a közönség körében akad még egy pár, aki a lapnak hivatásá­ban még hittel és reménységgel bizakodik; mi e hivatásnak, ha az van megírva, hogy mindnyájan hazakerülünk, becsülettel, lelkiismerettel és a szü­lőföld iránt érzett mélységes szeretettel még élni és munkálni akarunk, mint a hogy Te is, ha más környezetben is, bizonnyal megmaradsz annak a lelkes, ideálista munkásnak, kikben manapság oly annyira szűkölködünk ! Sajnos azonban, hogy mégis csak lehullott a mi fejünk koronája ! A Te költői munkálkodá­sod nekünk sok elismerést, messze földön hírne­vet, hervadhatatlan babért szerzett, mivel a „Nagybányai H i r 1 ap“ a Te hátad mögött nem sziint meg soha hivalkodni. Méltán büszkél­kedhetett is, mert a Te érzelem világod maga szinarany szeretet, lelkesedéssel telitett. rajongó hazafiság, izzó hazaszeretet; értelemvilágod a meg­értés, a kiegyenlítés, a békesség törekvéseivel gaz­dag és kiapadhatatlan; egyéniséged a puritán egyszerűség, önzetlenség, tisztesség és lelkiismeret! Hol fogunk mi még valaha ennyi kiválósá­got együtt találni ? Ezért fáj, lelkem mélyéig nyi- lalik a Tőled való elválás gyötrelme, de megnyug­vást szülend a gondolat, hogy másutt bár, mégis ugyanígy fogsz tovább munkálkodni, amint a „Nagybányai Hírlap“ hasábjain, melyeknek fénykorát jelenti a világháború eddig lezajlott másfél esztendeje, mely idő alatt kizárólag a Te világos főd és lelkes szived irányították a „Nagy­bányai Hirlapo t“. Azt hiszem, hogy a nagy közönség ez egy­szer el fogja ismerni, hogy sikerült elfogulatlan lennem s érdemeid nyilvános elismerésében nem mértéken felül, de jóval alatta maradnom, ami nem is csoda, mert a vasúti gépek penetrans ko- romja lassanként az ember agyát is bevonja, örö­kös zakatolása, püffögése, dübörgése, sípolása a vasideget is megőrli; szépen írni (már csak rela­tive,), szépen beszélni lassanként el is felejtek! És az elfogulatlanság, melylyel Téged illetlek, tudod nem erényem, de más mikor ne is legyen az! Nem egyszer a magam életbevágó érdekei rovására a köz- és különösen a városi érdekeket mindig önzetlenül, de többnyire a meggyőződé­igen jóízűen tudott kacagni és általában van érzé­ke a, humor iránt, talán akkor is jóizüt nevetett, mikor a mazuri győzelmet jelentették neki. Hindenburg egyszerű kiváló egyéniségének legjobb bizonyítéka az a kis történet, amelyet egy német hölgy bejzélt el egy bécsi lapban a nagy hadvezérről. Az eset a goszlershauseni pályaudvaron tör­tént. Gosslershausen régen Joblonowo volt. A pá­lyaudvar igen nagy, mert itt van a csomópontja a poseni és kelet poroszországi vasútvonalaknak. — Gosslershausenben — mesélte — ki kel­lett szálnom, mert az ut hátralevő részét egy vici­nálison kelleti megtennem. A kalauz kiáltása ébresztett fel. Természetesen hordárt nem lehetett látni. Az ajtóhoz szaladok, de nem tudom kinyitni. Kopogok, kiabálok, min­den erővel neki feszülök az ajtónak, az ajtó ki- nyillik és én fejjel neki repülök egy ur gyomrának. — Na! mi történik? — morogja. Nem is jutott eszembe, hogy bocsánatot kér­jek, hanem elállva az útját, olyan dörgő hangon, hogy egy zupás őrmesternek is díszére vált volna, kiáltottam. sem szerint igazságosnak, igaznak ismert, túlzó elfogultsággal szolgáltam, de küzködni, a cél előbbre viteléért harcolni, minden lelkes erőt és erélyt kifejteni csakis elfogultsággal, maniatikus hittel és vak buzgósággal lehet és kell! Zokon esik, hogy e saját magam kirótt hi­vatásomnak most nem élhetek; azt se tudom jó­formán, mi fáj Nektek otthon, mik a partialis tö- j rekvéstek, a boldogulás és önfeláldozás nagy cél­jait helyi vonatkozásban fel se tudom ismerni, ezért meggyőződésem szerint való előbbre vitelén munkálkodni se tudok! Nagy baj hát nekem, hogy Téged nélkülöz­nöm kell, mert oly magasra még nem sikerült emelkednem, hogy az önzést kitudnám magamból zárni s minden irigykedés nélkül szemlélni, hogy Te más lap hasábjain szolgáld a kitűzött célt, melynek a „Nagybányai Hírlap“ immár árván, munkása nélkül maradt 1 Nincs más hátra tehát, mint kérni azt a ke­vés embert, ki még mindig rokonszenvvel gondol a lapra, bizik annak jövendő életében, a maga csekély körében lényeges hivatásában : A vergő­dés, máról-holnapra tengődés súlyos napjaiban ne vonja meg szerény anyagi támogatását s különö­sen ne fukarkodjék elnézésében, mire a lap fenn­maradása érdekében nagy szükségünk lesz ! Utóvégre legtöbbünket távolvetett a sors a tűzhelytől; de mi még melegedni akarunk a mel­lett, mi még dolgozni, fáradozni akarunk az uj életberendezkedésben, a hol — sajnos — megfo- | gyatkozott erővel többszörös energiát kell majd ki fejtenünk, hogy az egyetemes és helyi nagy célokat szolgálhassuk. Szolgálja azonban mindenki most is hite és legjobb meggyőződése szerint, mint a hogy Ne­ked is cselekedned kellett! Isten Veled ! Szatmárnémeti, 1916. jan. 1. Dr. Ajtai Nagy Gábor. Gondoskodjunk. Háborús állapotuk folyamán felmerült több rendbeli mozzanatokból igen sok a tanulság és a megjegyezni való. Ezek a tanulságok és tapaszta­latok legfőbb képpen iparosainkat és kereskedőin­ket érdeklik. Általában mindnyájan tudjuk, mert hát tapasztaljuk, hogy minden — de minden vo­nalon óriási, sőt majdnem elviselhetetlen az ár­emelkedés. Ennek a sajnálatos, végtelen nyo­— Donnerwetter, nincs hordár? rettenetes ál­lapotok ! És kétségbeesetten tetlem hozzá: — Hiszen ki kell szállnom ! — Adja csak ide ! — felelt az ur és szolgá­lat készen nyújtotta a kezét. A kalap-dobozt és az ernyőtartót átadom, a táskát magamnál tartom, de azt is elveszi tőlem. Egy kis alaguton lépegettünk végig és nekem a nagy bosszúságtól csak akkor jutott eszembe, hogy megnézzem a hordáromat, mikor a váróterembe értünk. Szürke felöltő volt rajta, valami panamakalap volt a fején. Földbirto­kosnak tartottam és igen meleg hangon köszöntem meg a segítségét. Néhány nappal később Freystadtban a sógo­romat vártam az állomáson. Ugyanazzal a vonat­tal— alig hittem szemeimnek—érkezett az én „hordá­rom“ is. Meglepetésem azonban egyenesen csodálko­zássá változott, mikor sógorom és a többi urak igy köszöntek el tőle: — Jónapot kívánok, Hindenburg ur! Hindenburg hordta csomagjainkat a gosslers­hauseni pályaudvaron. masztó jelenségnek közvetlen szülő anyja a há­ború. E miatt az iparosok és kereskedők a szükséges feldolgozandó és tovább adandó áruci- ket, nagy nehézségek között és a rendesnél ma­gasabb köleleségekkel tudják megszerezni. A má­sik lényeges ok pedig az, hogy a dolgos és gya-' korlott munkás kezek, melyek eddig a szüksége­seket előállították, valamennyien a haza iránti szent- költségeiket teljesitik. Eme két legfőbb oknak tehát természetes következménye nem lehet más mint csak az, hogy az iparos drágább anyagot kap, kevesebbet tud dolgoztatni — mert megszo­kott és jól begyakorlott munkásai a fronton van­nak — és igy mivel kevesebbet is tud produkál­ni, áru raktára kifogy és uj árukkal nem tudja azt pótolni. Ilyen körülmények között tehát teljes általá­nosságban meglehet állapítani hogy akkorra, ami­kor a háború befejezést nyer, a feldolgozandó anyag valamint az áru raktárak teljesen hiányoz-- ni fognak. Igaz hogy gyakorlott munkásaink közül is,- a fogyasztók közül is sokan nem térnek többé vissza, de ez alig vehető számításba, mert a vissza nem tért fogyasztók száma csupán nehány ezerre tehető, mint olyan számra, amely szám a fogyasz­tás terén alig, mondhatni, egy általán nem is ve­hető számításba. A rendes megszokott fogyasztás tehát csökkeni nem fog, sőt ha a már elmondat- takat figyelembe vesszük, továbbá figyelembe vesz- szük azt is, hogy mostanság maguk a fogyasztók is sok mindenükből kevesebbel rendelkeznek a szo­kottnál, igy a fogyasztás, illetve a kereslet inkább emelkedni fog. A háború befejezését követő időre nézve te­hát már most bizonyos direktívákat kellene felálli- i tani. Legelső sorban pedig magának a kormány- i nak, a aki a hadvezetőséggel egyetemben oda i hatna, hogy akkor amikor a békekötést megelőző ; fegyver szünet elérkezik, legelőbb a gyári mun­kásokat és a kis föld gazdáit szabadságoltatná ab­ból a szempontból, hogy a gyárak a működésű­ket a legintenzivebbenVnegkezdhcssék, hogy amikor a teljes leszerélés beálltával iparos munkásaink is haza jöhetnek, legyen teljes bőséggel miből dolgoz- niok, és ne kellesen az iparos műhely tulajdono­sainak drága pénzen, egymást túl licitálva az anyagokat beszerezni, mert akkor a mai elvisel­hetetlen drágaság soha sem fog megszűnni, ha­nem örökké magas árakkal fogunk küzdeni. A kisföldek gazdáinak tulajdonosait pedig azért kellene a gyári munkásokkal együtt korábban szabadságolni, hogy gazdálkodásukat mielőbb meg­kezdhessék, hogy ez által a kerti vetemény, tej, tojás stb. félék intenzivebb módon terpielíessenek. Az elmondottaknál legsúlyosabb helyezete lesz a kisebb iparosnak, mert az még a háború után sem lesz képes teljes üzemét folytatni még abban az esetben sem, ha a gyárak a minden féle anyagokat gyorsabban és jutányosabban is szállitandják. Ennek oka a szakképzett munkás hiány lesz. Az élelmes és a körültekintő iparos- segithet ugyan itt is magán, ha műhelyét már most kezdi személyzet tekintetében revízió alá venni. Férfi nemű munkásokban kevés ugyan a választék, de vannak nők. A tapasztalat már számtalan esetben bebizonyította, hogy olyan iparágban, amelyben erősebb fizikai munkát vé­gezni nem kell, a nők is teljesen megfelelnek kö­telességeinek, sőt van egy jobb oldalunk is, ne­vezetesen az, hogy részegeskedés, kártyázás miatt (tisztelet a kiviteleknek) nem marad ki éppen ak­kor, amikor reája a műhelyben legnagyobb szükség volna. Sok női kézügyességet, sok férfi kézügyesség néha nem is pótol, a mellett könnyebben és rövi- debb idő alatt jobb munkás is képezhető belőlük. Azok az iparosok tehát, a kiknek ipará-

Next

/
Oldalképek
Tartalom