Nagybányai Hírlap, 1915 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-05 / 1. szám

TÁRSADALMI ÉS 8ZÍ3PIRODALMI HETILAP. (p ^ Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Nagy hány a vidéki Osztályának és a Nagybányai Ipartestületnek Hivatalos Közlönye. 4$ előfizetési árak: Egész évre 6 korona, félévre 3 korona negyedévre 1.50 korona; egy szám ára 12 fillér. Megjelenik minden kedden 8-ia oldal terjedelemben. Felelős szerkesztő-tulajdonos: Dp. AJTAI NAGY GÁBOR. Főmunkatárs: RÉVAI KÁROLY. Szerkesztőség:: Hunyady Jí nos-u. 14. sz., hová a lapközlemények küldendők Kiadóhivatal: „Hermes“ könyvnyomda Nagybányán, Hid-utca (Bay-ház "■ - — hol az előfizetések és hirdetések fölvétele eszközöltetik. ■■ ■ Újév. Nem a konvencionális B. u. é. k.-val köszöntjük lapunk igen tisztelt olvasóit az újévben. Az idén ez elmarad, mert meg­váltottuk magunkat jótékony célra. De a- zért mindannyian, kik a Nagybányai Hír­lapot már 8-ik esztendeje forgatják, — meglehetnek győződve, hogy hazafias érzé­sünk egész melegével üdvözöljük s min­den jót, isteni áldást kívánunk nekik. Valahogy nem akar kicsúszni szájun­kon a B. u. é. k. Nem illő szó ez ma a helyzethez. Véreink élethaláJ harcot vívnak messze földön. Hogy kívánhassunk az itt­hon maradottaknak boldog uj évet, mikor majdnem mindenkinek van a kit megsiras­son, vagy a kiért remegjen ? Ezernyi gond és aggodalom zúdult mindnyájunkra. Nem tudjuk, hogy holnap mire virradunk. Né­ma köszöntés illet meg most minket s szi­vünk — lelkűnkben nincs egyéb, mint á- hitatós imádság a magyarok istenéhez, ki ezer esztendeig vezette lépteinket s kitárt karokkal vigyázott reánk. Tenger vér ömlik ki Hazánk védel­meért ; patakokban folyik a köny az elhullt hősökért. Kinek jut most eszébe élő em­bertársait B. u. é. kával köszönteni ? A boldog szót most mással kell fölcserélni! Azzal, ami mindnyájunknak legforróbb ó- hajtása, a békével. De csak tisztességes, dicsőséges békével. Mert a rabszolgaság is hozhat békét. A lealacsonyító béke he­lyett jobb a küzdelem. Azért kell minden­kinek : kicsinynek, nagynak, gyöngének, erősnek, gyermeknek,- férfiúnak egyaránt megfeszített erővel küzdeni, hogy tartós, dicsőséges békét teremtsünk Hazánknak. Akinek pedig nincs akarata és kedve a nemzet nagy tusájában a Hazáért helyt ál­lam, — annak nem lészen majd joga sem a béke áldásaiban való nagy osztozkodás idején e hazában élni! És most hadd szóljunk pár szót ma­gunkról is. Vlll-ik érfolyamba lépett la­punk, ami azt mutatja, hogy életképesek voltunk. Tisztesség, becsület volt zászlónk­ra írva, mikor megindítottuk e lapot. Most is ez a két szó van zászlónk hófehér sáv- jára Írva. S ennek köszönhetjük, hogy la­punk törhetetlenül halad kitűzött célja felé. Vidéki lap nem is állhat fönn e két ige nélkül. Mert a szenzáció hajhászás, a mások becsületében való taposás ideig- óráig föllendithet egy sajtóorgánumot, de tartós eredményt nem érhet el. Mindig a közjónak, a társadalomnak voltunk szószó­lói s azok is maradunk változatlanul. Ar­ról az útról, amit lapunk megalapitói ez­előtt 8 évvel kijelöltek, — le nem térünk soha. Ezeket tartottuk szükségesnek az uj év kezdetén hangoztatni, hogy ne menjen fe­ledésbe. Midőn tehát felkérjük olvasóinkat, hogy lapunkat továbbra is szives pártfo­gásukba vegyék, a B. u. é. k-nak a hely­zethez módosult külső formájával köszönt­jük : Békés ujesztendőt kívánunk! A háború és az egyén. — Irta: Göllner Károly. — Azt hiszen mindegyikünk lelkében lemos- hatlan betűkkel van felirva julius 31. — mikor az egész országban ősz királyunk az általános mozgósítást elrendelte. — Azt a lelki állapotot, amely e hírre mindnyájunkat elfogott, jellemezni, kellő színekkel ecsetelni senki se tudja. Lelkesedés, csüggedés, öröm, megdöbbenés, az érzelmek legellentétesebbjei pillanatok alatt fel­váltva ragadták meg lelkünket, hogy azután szi­A„NAGYBÁNYAI HÍRLAP“ TÁRCÁJA Engesztelődés. Lassacskán felnyitotta szemeit és feltekintett a csillagokkal behintett égre. A csípős őszi hideg megdermesztette tagjait és sebeinek sajgó fájdalmai kinzóan gyötörték. Ajkai lázban égtek és olyan gyengének, tehetetlennek é- rezte magát, mintha már heteket töltött volna a betegágyon. Hol lehet most ? Ezen töprengett. A sötét mélységből most ébredt öntudatra és maga előtt látta a valóságot, amelyet nem tudott megérteni. Nagy mező tárult fel előtte, nedves, fagyos, der­mesztő levegővel. A sötét láthatáron fenyegetőzve meredt feléje a titokzatosan suhogó erdő, mintha a fák koronáiban sápadt lángocskák lobognának ég felé, a nagy végtelenségbe. Mióta fekhetik már itt? Talán most is tart az a rémes éjszaka, amelyen a borzalmas esemény lejátszódott vele ? Vagy talán azóta már több éj­szaka is eltelt és ő itt fekszik egyedül haldokolva az elhagyott csatatér magányában. Megkisérlette kezét kinyújtani, hogy saját erejét kipróbálja, de legnagyobb rémületére, egy másik hideg, meredt kézre, idegen arcra és testre akadt mely közvetlen-közeiében feküdt, Most már derengeni kezd emlékezőtehetsége: az a vad orosz fekszik mellette, aki elkeseredett birkózás után, halálával fizette meg küzdelmét. Borzalmas világossággal elevenedtek fel em­lékében a lefolyt kínos percek rémületes eseményei. A hideg, őszi éjszakában, megfeszített figyelemmel leskelődött, hogy nem kuszik-e feléje valami el­lenséges kém, amilyenek itt minden bokorban ravaszul leskelődnek. A tábori tüzek már régen elhamvadtak, a forró küzdelmek és ezer veszélyek napja már rég leáldozott. A fáradt harcosok már régen lepihentek, csak ő maga virrasztód a magá­nyos, néma éjszakában, mely méhében oly sok borzalmat rejtegetett. Köröskörül siri csend, a ter­mészet alszik, csupán a távoli erdő zsongása hal­latszik amikor az éjjeli szél néha megrázza szá­raz lombjait. Erősebben beburkolódzott köpönye­gébe és karjába szorította hideg fegyverét. így telt el egyik óra a másik után. Fáradt égő szemei lezárultak egy pillanatra, akaratlanul tompa gon­dolatokba merült és agyába vad száguldozással keringtek a múlt és jelen eseményei. Közben-köz- ben lelkében felzsongott valami rég elfelejtett me­lódia, értelem nélküli szavak és események, amelyek már régen elvesztették jelentőségüket. Minden, ami már régen mögötte feküdt a múltban, elidegenedett leikétől, amióta dermesztő létéből ebbe a nagy élménybe, bóditó mámorba sodorta végzete. Min­den óra újabb emberi nyomort, veszedelmet és nélkülözést tárt fel előtte. Mint a vizbefulónál, úgy váltakoztak a ké­pek előtte. Visszaálmodta magát gyermekkorába szülei birtokában, árnyas erdőségek és virágos me­zők közepén, ahol öröm és bánat, jókedv és ko­molyság sűrűn váltakoztak. Azután a sors hirte­len változása: szüleinek halála, küzdelem a sze­génységgel és eredménytelen harc a saját inga­dozó jellemével, könnyelműségével és bátorságai­val ; az elvesztett, elfecsérelt évek, a vad, forró és szenvedélyes szerelem és végül szenvedésekkel telt, boldogtalan házassága. És akit hajdan szerelmével átölelt, magához bilincselt, meghódított, most elidenegedett tőle és otthon emészti magát gyászban és megbánásban. Mindez ott keringett agyában, tarka változa­tossággal, amikor ott állt őrségen a hideg, őszi éjszakában, lelkében teljesen megváltozóban, a borzalmasan szent háború csodás eseményei ál­tal. Most már emlékezett arra is, hogy amikor zagyva álmaiból felriadt, halk, macskaszerü léptek közeledtek feléje, úgy, hogy a feleszmélésre is a- lig maradt ideje. Óriási, rémes alak vált ki a sö­tétségből . . . egy lövés hangzott, utána megkez­dődött a gyűlöletes birkózás a szakállas alakkal, saját erejének végső megfeszítése, végül a halálos megsebesülés, mely a földre sújtotta. Élet-halálharcot vívott valakivel, akit sohasem ismert, az ellenséggel, akit a véletlen, vagy a sors dobott útjába. Hát nem érkezik számára segítség, mielőtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom