Nagybányai Hírlap, 1913 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1913-02-16 / 7. szám

1913. február 16. NAGYBÁNYAI HÍRLAP 5. ros részei birtokosságát apaállatistálók létesítése körül, majd a lótenyésztés és baromfitenyésztés föllenditése érdekében Erdőd, Vitka. Fehérgyarmat és Szaniszló községek tenyészbaromfiakat, több község meg mezőhegyesi ménlovakat kapott, hogy lóállományát feljavíthassa. Kinevezés. Gerdenics László mérnököt, Gerdenics János polgáriasunk fiát a m. kir. föld- mivelésügyi minister a m.—szigeti kulturmérnök- séghez segédmérnökké neveszte ki. Rákosi Viktor uj regénye, melyet KisbürgözdtőJ Vaterlóig czimmel a Jó Pajtás-ba, Sebők Zsigmondi és Be- j nedek Elek képes gyermeklapjába irt, folytatásáról folytat­ásra mind nagyobb érdeklődést kelt fordulatokban gazdag, I érdekes meséjével, jól jellemzett alakjaival, mulattató jele- i Heteivel, melyek a nepoleoni háböruk színterére viszik az i olvasót. A Jó Pajtás legújabb, február 16-iki számába ezenkívül verset írtak Lampérth Gc za,Benedek bácsi, End- rödi Béla, elbeszélést Szabóné Nogáll Janka és Krúdy Gyula Dörmögö [Dömötör kalandjai; folytatja Sebők Zsigmond erdekes fermészetrajzi apróságot mond el Gyula bácsi mesét Elek nagyapó, szép képet rajzolt Garay Ákos, mul­atságos mókát mondel Zsiga bácis. A rejtvények, szerkesz­tői izenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A ]ó Pajtás-!, a Frankfin-társulat adja ki; előfizetési ára negyed­évre 2 korona 50 fillér, fél évre 5 korona, egészévre 10 korona. Egves szám ára 20 fillér. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámokat kiild a ,,Jó Pajtás“ kiadóhivatala Budapest: IV., Egyetem-utcza 4. Cselédtartó gazdák figyelmébe. Várme­gyénk főispánja leiratban közölte, városunk polgár- mesterével, hogy a m. kir. földmivelésügyi minisz­ter 1913. évre oly gazdasági cselédnek, ki példás­viselkedéssel huzamosabb időt töltött egy munka­adónál, illetve ugyanazon gazdaságban, valamint 6 oly gazdasági munkásnak, ki megbízhatósága, szorgalma és józansága által munkatársai között kivált, — egyenként 100 korona pénzjutalmat és elismerő oklevelet kiván adományozni. — Minthogy a polgármester a felterjesztést március 1-éig köte­les eszközölni, a netáni igénylők előterjesztései február 25-ig a polgármesteri hivatalban meg­teendők. Felhívás az lstván-szálló bérlő részvény- társaság igazgatóságához. Hónapok óta tűrjük s eredmény nélkül panaszkodunk, hogy a villa­nyos színházi előadásokon a földszinten a hölgyek óriási toliakkal díszített kalappal ülnek s elveszik a kilátást a hátuk mögött ülőktől. A „Nagybányai Hírlap“ több Ízben szóvá tette, sőt párszor élesen is kikelt e rossz szokás ellen. Most már tűrhetet­len ez az állapot. Pénzünkért mi is látni akarunk! A kalapokra kiváncsiak nem vagyunk. Felkérjük az lstván-szálló igazgatóságát, szíveskedjenek in­tézkedni, hogy a földszintre azok a hölgyek, kik­nek fején kalap van, — be ne bocsáttassanak. Tartsa kötelességének mindenki, hogy kalapját a ruhatárba helyezze! Ha az udvarias kérelem nem használ, kénytelenek leszünk radikálisabb eszkö­zökhöz folyamodni. Több földszinti mozi járó. Városi villamos müvek. Szakavatottság nél­kül tápláltuk azt az erős meggyőződést, hogy váro­sunk villamos müvének lapunkban többször ecse­telt sorsa élénk é§ bensőségteljes bánásmódra tarthat számot. Figyelemmel kisérjük ezcrt hasonló müvek sorsát is s most a Műszaki Világban (1913. február 6-iki szám) meglepetéssel olvassuk a kö­vetkezőket ; „A bécsi lapok igen dicsérő hangon írnak a nemrég várositott villamostelep kedvező évi zárlata felől, amely 184000 korona tiszta nyereséget mu­tat fel. Csak azt sajnáljuk, hogy a város előbb nem váltotta magához a telepet; a mikor még ol- ' csóhb volt a kölcsöntőke.“ Pénzügyőrök öröme. Szombaton érkezett a pénzügyminiszter rendelete a nagykár üyi pénz­ügy igazgatósághoz a pénzügyőri vigyázók zsold- jának és a legénység ruházati adalékának feleme­lése tárgyában 1913 év januárjától visszamenőleg A pénzügyminiszter rendelete igy hangzik : Az 1912 évi LXV1. t.-c. értelmében 1913 évtől' kezdődőleg a pénügyőri vigyázók kezdő zsoldja 800 koronára az összes pénzügyőri legénység ruházati adaléka pedig fejenként évi 120 koronára emeltetvén fel, utasítom a pénzügyigazgatóságokat, hogy 1913. január elsejétől kezdve : 1. Mindazoknak a pénz­ügyőri vigyázóknak zsoldját, akik ez időszerűit évi 750 kor. zsold élvezetében állnak, évi 800 : koronára emelje fel és az 1913. január elseje után felvett pénzügyőri vigyázók részére is ezen kezdő zsoldot utalványozza. 2. A pénzügyőri legénység | létszámába tartozó összes pénzügyőrök. évi 100 i korona ruházati adalékát évi 120 koronára emelje j fel. Országosvásár áthelyezés. A íöldmivelési miniszter megengedte, hogy Szatmárnémetiben a szeptember hó 30 és október hó 1-én tartatni szokott országos vásár, ez évben szeptember hó 24 és 25-én tartassék meg. A tejfogyasztó szövetkezet közgyűlése A nagybányai tejfogyasztó szövetkezet f. hó 9-én I tarotta rendes évi közgyűlését Virág Lajos elnöklete j alatt. Az igazgatóság a felügyelőbizottság jelentése 1 alapján az 1912. évi számadást s mérleget a köz­gyűlés jóváhagyólag tudmásul vette sa felmentvényt megadta. A tejfogyasztási szerződést a szövetkezet gróf Teleky László Gyulával újabb három évre megkötötte. Lemondás folytán üresedésbe jött az alelnöki állás, de ezúttal nem töltötték be, hanem a rendes tisztujitásig Dorogy Ignácz szövetkezeti tagot bízták meg a helyettesítéssel. Az igazgatóságba Mostis Lajos, Pásztor István és dr. Weisz Ignácz újból megválasztattak. Végül a közgyűlés az igaz­gatóságnak és tisztikarnak köszönetét nyilvánította. Az elmúlt évben beszállittatott és eladatott 128.418 liter tej, 615 kg vaj; ezen termékekért az urada- j lomnak kifizettetett 20812 K 60 f. A szövetkezetinek 1906. vagyis fennállása óta összforgalma volt; be- i szállíttatott 745039 liter tej, 7227 kg. vaj; ezen temékekért kifizettetett 129,039 K 62 f. Az 1912 év elején a szövetkezeti tagok száYna 153 volt | 349 üzleti részvénynyel; az év végén 172-re rúgott a tagok száma 391 üzletrészszel s igy a szaporo­dás 19 tag 42 üzletrészvénynyel. Anyakönyvi közlemények A nagybányai ! állami anyakönyvi hivatalnál e hó 9-től a következő bejegyzések tétettek; Születtek', febr 5. Kosztin György famunkás „Ilona“ febr 4. Szalonjai Károly bányamunkásnak „Sándor“ febr. 8 Zsombori Ferencz nyomdász segédnek halvaszületett leány febr. 6. Décsei Illés bányamunkásnak. Mátyás febr. 8. Polácsek Mária napszámosnőnek halvasíületett leány febr. 8. Bolos Pál bányamunkásnak Juliánná febr. 12. Átyir András bányamunkásnak „László“ nevli gyermeke. Elhaltak: febr. 10 özv. Kratochvil Károlyné Rébai Vilma rkath 78 éves nyug épitőmesterné Szervi ázivbajban febr. 13. özv. Bihari Józsefné Babán Anna ,rkath 70 éves. Házasságot kötöttek: Babán Bömötör bánya munkás és Andron Rozália szakácsné Nagybányai akosok. f ÁgrykavÉzelés! A kor és nemi adatok közlése ellenében fel­világosítást ingyen nyújt: Pfaller Caorg V Nürnberg k 174 (Bajorország Egyről-másról. Egy társaságban arról volt szó, hogy miből lehetne a mai szomorú pénzviszonyok között, a legnagyobb hasznot elérni? Hosszas vita indult meg az aktuális téma fölött. Hiszen mai nap pang az ipar, a kereskedelem, a közgazdaság. A szel­lemi téren is minden oldalon dekadencia mutatko­zik. Mit lehetne tehát úgy értékesíteni, hogy abból óriási hasznot nyerhessünk? Sok okos ember tár­gyalta ezt a kérdést s alapos indokokkal támo­gatta egyik-másik indítványát. De a sok tudóst egyetlen gondolatával lefőzte egy asszony, ki a következő javaslatot tette: Vegye meg egy kon­zorcium az embereket annyiért, a mennyit érnek s adja el annyiért, a mennyire az emberek magu­kat becsülik. Ebből a különbözetből óriási összeg folyna be. * * * Oriásnőt mutogattak a napokban városunk­ban. Állítólag 19 éves, állitólág 2 méter magas és állítólag 2 métermázsa súlyú. Akik aztán beugrot­tak a nagyhangú reklámnak, a monstrum plakát képnek s 20 fillér leolvasása után beléptek az óriásnő budoárjába, azokat nagy csalódás érte. Az óriás-kisasszonyból több nézett- ki 19 évnél; a magassága messze innen maradt a 2 méteren, no meg a súlyából is hiányzott sok-sok kilogramm. Hogy a hölgy egy elhízott nagy alak; az tagad­hatatlan; de az is bizonyos, hogy hozzá ha­sonló nern csak egy jár „szabadon.“ A szegény pár nép pedig őriiletes kíváncsisággal rohan, tódul s vesztegeti a 20 filléreket ebben a szűk világban. Az üzlettel meglehetett őuagysága „Debella“ elé­gedve, mert saját bevallása szerint egyik napon 160 korona bevétele volt. Ez az összeg pedig meg­felel 800 látogatónak. Hogy e hölgyecske a testé­nek mutogatásával keresi a kenyerét, — az ellen legkevésbbé szólunk; de hogy külön még jóslás­sal is foglalkozik s bolonditja a babonás népet: ezt már nem hagyhatjuk szó nélkül. Világcsalás, népbolonditás! Kár az ilyet megengedni! A nép nehéz időkben mindig némi ösztönszerü félelmet érez, valami nagyobb szerencsétlenség iránt. Ilyen­kor támadnak válogatott népámitók, kik mégin- kább fokozzák az általános rémületet jóslások ál­tal. S mindig akad egy-két olyan bolond, aki keserves keresményét az' ilyen naplopók nyakába veti. Édes atyámfiai: A jövendőmondónak ne pénzt, hanem mogyorópálcát adjatok! * * * Azok, kik igazán a haza boldogulását óhajt­ják s nem fárasztják szájukat nagyhangú frázisok puffogtatásával, — minden téren, de különösen társadalmi téren arra törekszenek, hogy a külön­böző nemzetiségeket a magyarral „érzelmi közös­ségre“ bírják. Ahol megvan az érzelmi egység, ott szeretet is van, s közös munka folyik a haza ér­dekében. Annál sajnálatosabb, ha egyesek ezt az érzelmi egységet megbontani igyekeznek! Újabban olyan törekvéseket látunk, hogy az embereket itt nálunk nemzetiségek szerint akarják csoportosítani. Falat akarnak luizni magyar és román között, hogy ne is érintkezzenek egymással. Tudomásunk van róla, hogy minden szom­baton összeül egy társaság, ahol magyar ember­nek helye nincs. Helyesnek találják-e azok, ki ér­zelmi egységre törekesznek? Azt a falat le kell tombolni! A kőmiveseket pedig — kik a falat föl­építették, — pellengérre kell állítani. Vallási és nemzetiségi kérdést mi nem ismerünk! Mi mind­nyájan egy hazának és egy városnak polgárai va­gyunk! A zavarcsinálöknak körmire kell kop­pintani ! BÁNYÁSZAT. BÁNYÁSZATI HÍREK. A bányák keletkezése és művelése cí­men lapunk múlt számában Fábián Lajos nyug. kir. főmérnök tollából egy ciksorozatot vezettünk be. A nagy tapasztalatu szerző bokros elfoglaltsága miatt e számunkban a közleményt nem folytathat­juk, ígéretét bírjuk azonban, hogy egyébként is önnállóan befejezett egészet képező egyes cik­keit legközelebb közre adhatjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom