Nagybányai Hírlap, 1913 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1913-02-16 / 7. szám

6. NAGYBÁNYAI HÍRLAP február 16 Aranytermelés. A Rudai 12 Apostol Bánya szerencsésen kezdette meg az 1913. esztendőt mert gazdag aranytartalmu ércre bukkantak. A le­zárt számadás szerint ugyanis ezen év január ha­vában 202.690 gram aranyat bányásztak, ami ugyanannyi forintnak felel meg. Ólomból arany. Ramsay a híres angol ve­gyész laborátóriumából iámét nagyjelentőségű föl­fedezést újságol egy angol lap. Ramsaynak állító­lag sikerült egy elemet más elemmé átváltoztatnia, vagy villamosság utján elemet előállítani. Az utóbbi fölfedezés dicsőségében két más tudós is osztozik. A legutóbbi időben az az elmélet állt fenn, hogy az elemek megmásithatatlanok. A villamosság cso­dái, de különösen a rádium fö fedezése azonban mintha megingatták volna ezt a ténynek vett el­méletet. Az a meggyőződés kezdet tért hódítani, hogyha az egyes elemeket alkotó atomok erőviszo­nyában, összetételében stb. változást lehet létre­hozni, akkor az elem is megmásul. Ilyen változás lehetősége pedig nem tagadható. Ramsay régebben rádium-emanácrió utján rezet ólommá változatot át. Kísérletét leírta, de másnak még nem sikerült utána csinálnia. Most pedig ő és azonkívül Colin és Ratterson tanárok arra a fölfedezésre jutottak, ; hogy használt Röntgen-csőben hélium nyomai ta­lálhatók. A fölfedező tudósok szerint ennek a tü- j neménynek háromféle magyarázata lehetséges: először, hogy az aluminium-katódok, vagy a cső­ben lévő más elem neonná és héliummá változik j át; másodszor, hogy a csövet megtöltő hydrogén- gáz változik át; harmadszor, hogy maga a villa- I rnosság alkotja elektronok formájában a két ere- ; detileg a csőben nem volt elemet. Vagyis — : mondja Ramsay — vagy elemek átváltozásáról, vagy elem keletkezéséről a villamosság utján van szó. — Arra a kérdésre, hogy vájjon az ólom például átváltozhatnék-e arannyá, Ramsay azt felelte : — Talán. A költségek azojiban alkalmasint túlságosan nagyok lennének, Ennek a fölfedezés­nek az az előnye, hogy most mindenki, akinek egy elektromos-battériája van, kísérleteket folytat­hat, holott eddig csak rádium segítségével volt lehetséges. Tudós körökben éppen azért, mert Ramsay első réz és ólom közt történt átváltozta- tási kísérlete a másodszori próbánál csütörtököt mondott, kételkedéssel fogadják a fölfedezés hírét A bányászok és a nemzetközi szociálisták A nemzetközi szociálisták egyik sajtó, orgánuma nagy részletességgel foglalkozik a bányászok hely­zetével, természetesen azzal a tendenciával, hogy sikerülni fog neki minden fennálló intézményt lerombolni, hogy a romokon egy uj fejlődés lehe­tőségét megteremtse : A cikk époszi hangú beve­zetőjében a következőket mondja a világbolonditó cikk: „Fájdalom, hogy a szociálista agitáció/ ma még nem terjedhet annyira, hogy ennek az ország­nak minden zugát fölkereshetnénk és lángoló csó­vál dobhatnánk az embertőmegekbe, melyek a nyomor lejtőjére jutottak.“ Azután rátér a bányá­szokra s elmondja, hogy a bányász úgyszólván semmit sem keres, mert havi keresetéből alig ma­rad valamije a többit levonják adóra éle mi cikkekre, zenére, társládára és előlegre. A világ bolonditó cikkből nem a szánalmat, nem a munkásosztály iránt érzett jóindulatot olvashatjuk ki, hanem azt, hogy elégedetlenséget akar szítani bányászaink közt. Úgy látszik a cikkíró nem tudja, hogy az állam óriási áldozatokkal tartja fenn a bányászatot csu­pán azért, hogy kenyere legyen a népnek, mely — ha az állam megszüntetné a bányászatot, — valósággal földönfutóvá lenne. A cikk egyik ékes förmedvénye a következő passzus is : „A legna­gyobb nélkülözések közt tengeti a bányász életét egy hónapban csak egyszer ehetik húst; zsirtalan és növényi ételekkel táplálkozik. A testi és lelki degeneráció gyakori közöttük.“ Erre csak azt je­gyezzük meg, hogy mészárosaink, henteseink szolgálhatnak tanúbizonyságul a húsfogyasztásra nézve, melyből kitűnne, hogy az egész vád, sze- menszedett hazugság. A testi és lelki degeneráció dolgában pedig az a véleményünk, hogy meg van az más foglalkozási ágaknál, más pályákon is. Azt készséggel elismerjük, hogy a bányász foglal­kozás nem kényelmes, nem egészséges. Közelsem olyan kényelmes, mint a világbolonditó cikkek Írása az asztal mellett. De azlán most jön a való­di ! Lebecsmérli azt az intézkedést, mely a bá­nyászt vallásos hitében akarja megtartani. Kifogá­solja hogy bánya'' beszállás előtt miért imád­koznak ? s a munkások miért tartanak lakásaikban Krisztus és Mária képeket ? Ezzel aztán a cikkíró el is árulta magát. Kilátszik a lóláb. A többi közt ezt irja: „Az emberirtó vallásosság elkíséri a bá­nyászt kunyhójába is. Otthon nincs egy mécsese, amit égessen, de az utkanyarulatokban ott mere- deznek a fa —-és pléh Krisziusok, melyeknek hi­deg lábait az örökmécs enyhe melege nyaladosa körül.“ A cikkíró — úgy látszik, — nem tudja, hogy a bányász nép, éppen foglalkozásánál fogva, a legvallásosabb népe a földkerekségnek. Mondái, regéi valóságos gyöngyei a mély vallásos érzésnek. Könnyű dolog hazát, vallást, intézményeket ócsá­rolni, meglevőket tönkretenni s ebben tüzelő cik­kekkel közreműködni. Felelős szerkesztő: dr. Ajtai Nagy Gábor. Lapkiadó: „Hermes“ könyvnyomda. 181/1913 vh. szám. Árverési hirdetmény. A nagybányai kir. járásbíróságnak 1913 V 80/1 sz. végrehajtást rendelő végzése következté­ben Hojkó István nagybányai lakos alantirottnál névszerint is megtudható adósok ellen 1913 évi január hó 21 napján foganasitott végrehajtás jog­erőre emelkedvén : a 43 K. 79 f. tőke, ennek 1912 évi decemb. hó 4 napjától számítandó 5°/" kamata, eddig megállapított s az ezután felmerülendő költségekből álló követelésnek behajtása végett a biróilag le és felülfoglalt 986 K f-re becsült bútor, ital, szövet, ezüst és aranynemüből álló ingóságo­kat Nagybányán Lendvay u. 5 sz. a. 1913 évi február hó 25 napján délután 3 órakor készpénz- fizetés mellett szükség esetén becsáron alól is nyilvánosan elárverezem. Takáts Sándor 850 K. tőke s járul és Lővy József és társa cég 179 K 90 f, tőke s járul iránti követelései behajtása vé­gett is. A kir. járásbíróság kiküldő végzésének száma 1913 V. 80 2. Nagybánya, 1913. évi február hó 8 napján. Bernhardt Adolf kir. bir végrehajtó. szükségük van rá! pehetítseg, katarus, elnyálhá- sodás, görcsös és idült hurut. a „3 fenyővel elismerő irat orvo­soktól és magáno­soktól garantálja a biztos sikeert Kiváló finom és Ízletes bonbonok* Egy k/sebb csomag 20 és 40 f. nagyobb csomag 60 fillér, árban kapható: Hajnóczy S. és lfass t* gyógyszertáraiban. —y——i—— mim Naponta friss tej, tejeskávé és thea kap­ha tó Özv. Kerekes Lajosné Kiss Emma :; szentmiklóstéri kimérésében. :: PA P AURÉL oki. magán bányamérnök irodája NAGYBÁNYA, Bercsényi Miklós=u. 7. Elvállal: föld- és bányaméréseket, háromszögelé­seket, lyukasztás! méréseket, adományozási mé­réseket, térképeket és kérvények szerkesztését,- zártkketatmányok fektetését és bejelentését, ide gén ubányák megvizsgálását, szakvélemények megad ását, bányavétel és eladás közvetítését, bánya és erdei vasutak építését, altisztek által vezetett bányaüzemnek időnkénti megtekintését s ellenőrzését, kutatások vezetését, építkezési ter­vek készítését, építkezések vezetését és ellenőr­zését s bármely más — a mérnöki szakbavágó : : munkák foganatosítását. : : KE TÉT ‘ egy öt vagy hat szobából álló ház mellékhelyiségekkel és istállóval egyetemben egy évre való kibérlésre. Szives válaszolt fl. E. C. alatt e lap szerit, intézendoh. R „Valódi“ ;Franck: kávépótlék ismertetőjele a kávédaráló. Gyakran utánozzák, ftzért óvatosság a bevásárlásnál 1 R „Valódi“ :Franck: a legjobb hazai nyersanyagból készíttetik. . Gyár Kassán. —»— ira 119/54564

Next

/
Oldalképek
Tartalom