Nagybányai Hírlap, 1911 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-24 / 52. szám

1911. december 24. Nagybányai Hírlap KARÁCSONY Krisztus [Írunk áldott születésén . . . A nagy lelkek sejtelmes álmai, hosszú századok során ápolt szent váradalmak, a jövendő sötét méhében mennyei vilá­gosságtól vezérelt szemek boldog látomásai, Istentől ihletett ajkak csodálatos jövendö­lései, profétálásai mentek teljesedésbe azon a forduló pontot jelentő éjszakán, melyet a vallásos kegyelet szent éjnek nevez . . . Krisztus Urunknak áldott születésén. Hivő lelkek megszámlálhatatlan soka­sága évről-évre nieggyújtja e napon, karácsony napján az emlékezet fáklyáját s hitének szárnyain átrepüli a majdnem kétezer éves múltat, hogy a betlehemi pásztorokkal elmenjen mind Bethlehe- mig, meglássa a dolgot, melyet az ur megjelentett nekünk (Luk. II. 15.), hogy a ma születettnek tisztességet tegyen, mi­ként a keleti bölcsek. ultsük fel lelkünk ünnepi ruháját, csatlakozzunk a megszámlálhatatlan soka­sághoz, menjünk el Bethlehemig és lássuk meg a dolgot . . . emlékezzünk és el­mélkedjünk . . . Szillé (Mária) az ő elsőszülött Fiát és bepólálá őtet s helyezé a jászolba, minthogy nem volt nekik helyük a vendégfogadó háznál. (Luk. II. Í7.) Ez a gyermek az, kiről Ezsaiás pró­fétai lélekkel már két századdal előbb megjövendölte: A nép, mely sötétségben jár, lát nagy világosságot; a kik la­koznak ai halál árnyékának völgyében, fény ragyog fel felettök . . . Én Istenem, micsoda világosság az, mely ezzel a gyermekkel az emberiség egén felragyogott! A temetők sötét éjsza­kája, mely évezredeken át ott borongott a szegény halandó ember sorsa felett, ki a halálban az ö*rök megsemmisülést rettegte, hajnali fénnyé lett, az örök élet soha el nem halványuló napjának ragyogásával cserélődött fel 0 általa: hiszen ő tanított meg bennünket hinni, remélni, szeretni; Ő mondotta, hogy a ki én bennem hiszen, ha meghal is, él'az\ Ez a gyermek az, kiről ugyan az a prófétai lélek előre megmondta: Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, kinek vállán lészen Fejedelem­ség és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős gyermeknek .... békesség Fejedelmének . . . Kinek vállán lészen Fejedelemség . . . Három világrészre szóló, óriási világbiro­dalom a római imperium abban az időben; győzhetetlen légiói ott portyáznak a zsidó provinciákban is, hogy a kemény Heró- desek, — kik földi uralmuk biztosítása érdekében az édes anyák szivén is ke­resztül gázoltak, — valamiképen el ne feledkezzenek arról, hogy felettük is van még egy nagyobb ur, a felséges római Császár . . .; az a birodalom, melynek polgára még a törvény szolgájával szemben is büszkén hangoztatta: „cívis Romanus sum“ ... a nyers Anyag és Erő biro- 1 dalma és győzedelmes hadai, összes hatalma, gazdagsága, templomai, istenei. . . hova tűntek, hova lettek? Az erkölcsi tartalom nélküli Erő és Anyag birodalma helyén fegyveres hatalom segítsége nélkül ; áll a Hit, Szellem és Erkölcs soha el nem múló világbirodalma azzal a felséges polgárjoggal, mely a látható világon túl j ama örökkévaló mennyei országba is ut- ; levélül szolgál, melynek birtokában a föld ; legelhagyatottabb, legszegényebb, legár­vább kicsinye is boldog öntudattal mond­hatja el: „cívis Christianus sum." . . . Krisztus hive vagyok! Ez a szegény sorsban született Názárethi, bizonyára király, a királyok királya, vállain olyan fejedelemség nyugoszik, melynek napja alá nem hanyatlik soha, mert az ő országa nem e világból való . . . Neve csodálatos . . . Nem csodálatos í név ez: isten ember!? Akár az apostol ; értelmezése szerint vesszük azt, hogy ! Isten jelent meg a testben, akár úgy értelmezzük, hogy Jézus a maga szeplőt- len tisztasága, bűntől irtózó fedhetetlensége, magasztos eszményisége által az emberi életet emelteieMstenszerü nagyságra? ... I És ha egy elvakult farizeus, a véreng­zésre hajló tarsusi Saul, ugyanannak a Jézusnak, kit előbb kergetett, alázatos, engedelmes apostolává lett, ki kész öröm- I mel áldozza fel életét annak nevéért; ha : | a Krisztus vallásának annyi vértanúja j mind az ő nevével hal meg a kínzás i helyein; ha az a félvad állapotban élő szerecsen a Krisztus nevében igyekszik levetkőzni az ő ó-emberét és igyekszik felfelé a tökéletesedés lépcsőjén; ha a szegénység, betegség, sőt a halál gyöt­relmei között vergődő szerencsétlen mind­mind benső békét, megnyugovást, sőt boldogságot érez leikébe szállani a Krisztus nevének említésére; ha mindnyájunknak ő az ut, élet és igazság, még akkor is, ha a világ és annak csalárd bölcsessége nyilván megmutatja, hogy más a boldo­gulás útja, igazsága és élete e földön: mi más eszközli mindegeket, ha nem az ő csodálatos neve, ha nem az, hogy lelkűnkbe tudjuk, érezzük, hogy ő a mi békességünk fejedelme, ki olyan békét szállít szivünkbe, a milyet a világ nem adhat, de el sem is vehet?! Mindezeket érzi lelkünk most, mikor ' megemlékezvén Istennek kegyelmes Ígé­reteiről, az idők teljességéről, a bethlehemi pásztorokkal együtt odaborulunk a mi hitünk fejedelmének jászolbölcsőjéhez és letesszük mi is a mi tiszteletünk, szerete­tünk és imádatunk aranyát, tömjénét és myrháját. Zengjen, óh zengjen ma ajkainkon és valósuljon meg életünkben az angyali ének : „Dicsőség a magasságos menyek­ben az Istennek és e földön békesség és az emberekhez jóakarat\“ László János. (Karácsony estéjén. — Irta : Révai Károly. — Zúgj éji szél! Ringasd a fákat, Kincs rajtok más, csak jégvirág; Zenditsd hatalmas orgonádat, Jfogy hallja meg a nagyvilág. ■ Boruljon minden lány a porba, Fi Istent hisz' s üdvöt remél I Karácsony est van. Sursum corda I Jézus született, Jézus él! A hegytetőről fényességben Kz Isten háza néz alá; És úgy világit a sötétben Amint azt Jézus jósda.- Világit vadon rengetegbe, Jfol fáradt vándor bujdosik; Kz Udvözitö szent kegyelme Rászórja fénysugárait, Ó, én Megváltóm! Klászálltál K bűnös emberek közé; S a föld porát, amerre jártál, Kihulló véred öntözé. Virág fakadt véred nyomában, Sohase hervadó virág, Amelynek bűvös illatában Gyönyörködik egész világ. S te szűz Anya! ki ide adtad Egyetlen, drága gyermeked, S öt eltemetted, megsirattad: Örökké áldjuk szent neved! /mázva borulunk a porba: Ma született Isten fia! . . . Karácsony est van. Sursum corda I (Jdvözlégy Mária I Kitűnő, tiszta és gyors kiszolgálásáról jól ismert Tréger Lajos elsőrendű borbély- és fodrász-terme, illatszer-raktára: Rákóczi-(Fó)-tér, Minorita-rendház alatt. - Ugyanott megrendelhető mindennemű hajmunka és köpülyözés; eszközöltetik massirozás és tyukszemvágás a legnagyobb szak­szerűséggel és vigyázattal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom