Nagybányai Hírlap, 1909 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1909-06-20 / 25. szám

1909. junius 20. 3 min. házfőnök, Lovag Berks Leó p. ü. főtaná­csos, Brebán Sándor g. k. h. plébános, Bálint Imre v. tanácsos, Damonkos Ferencz főszolga­bíró, Égly Mihály v. főjegyző, Fábián Lajos ny. főmérnök, Frank József ugoesai esperes, György Gusztáv főmérnök, Gellért Béla főmér­nök, dr. Herczinger Ferencz v. főorvos, Halmai József főgimn. tanár, dr. Kádár Antal kerületi főorvos, Krasznay Zsigmond felsőbányái h. lelkész, b. Kovács Géza főmérnök, Kováts Sándor erdődi főszolgabíró, Körösi Károly szaniszlói s. lelkész, dr. Mákray Mihály polgár- mester, Molcsány Gábor főerdőtanácsos, Mol- dován László bankigazgató, Neubauer Ferencz "min. tanácsos, Nagy György ny. műszaki taná­csos, Neuberger István főgimn. tanár, Oblatek Béla bányatanácsos, Pályi Ede felsőbányái espe­res, Rozsos István el. isk. igazgató, dr. Rencz János főgimn. igazgató, Szentmiklóssy Jenő nyug. főgimn. tanár, Szentmiklóssy József vezető járásbiró, Stoll Béla iskolaszéki elnök, Smaregla Mihály rendőrkapitány, dr. $toll Tibor v. tiszti ügyész, Stella Sándor postafőnök, Szántó Dezső r. k. kántor, Torday Imre v. tanácsos és a két segédlelkész. A menü a következő volt: leves zsülien; hál tartar mártással; vaddisznó, galantin, ludmáj pástétom; bélszín körözve; orosz pite; malacz, pulyka, liba ; ugorka, fejes saláta, kompot ; 'fagylalt, sütemények, torták, czukorkák ; sajt, cseresnye, eper ; fehér és vörös bor, savanyu víz, pezsgő ; feketekávé. •Az ebéd alatt -a főpásztor élénk társalgást folytatott s vidámságával az egész társaságot élénk hangulatba ragadta. Az ünnepségek vége. D. u. 5 órakor a polgári leányiskola nö­vendékei a templomban gyülekeztek, hogy a Mária congregációba való belépésükben meg- áldassanak. A püspök fényes segédlettel isten­tiszteletet tartott s a növendékekhez szívre ható szép beszédet intézett és áldásában része­sítette őket. Ezután a Múzeumba ment, hol hosszabb ideig időzött s elismerését több Ízben kijelentette. Végezetül a látogatásokra került a sor, de az idő már oly későre járt, hogy csak Da- ino/cos Fferencz főszolgabírónál, dr. Rentz János főgimn. igazgatónál, Stoll Béla ügyvéd­nél, Neubauer Ferencz min. tan. bányaigazga­tónál, Molcsány Gábor erdőtanácsos, főerdő- hivatali főnöknél és Szentmiklóssy József kir. járásbirónál, a járásbíróság vezetőjénél tett a püspök látogatást, holott még többen voltak a magas megtiszteltetésre tervbe véve. Dr. Mnk- ray Mihály polgármester látogatásának mellő­zését kérte. Ezzel vége volt a feledhetetlen Szivemet mardosó kinnal facsarja a meg­rugdalt asszony sírása, azé az asszonyé, akit agyba-főbe vertek, kilöktek a hórakásra s a ki mégis,váltig úgy siratja korhely urát: Édes drága uram ! — Mily különös talányos lelke is van az asszonynak. Minden keservet feledni tud egy kis pilla­natért, amelyben az ő zsarnoka kegyesen része­sítette. A magam vád alá helyezése, védekezése, a királyi kegyelemig menő pör megkegyeime- zésemért nem foglalt el oly benső lélek megin­dulással, mint látni egy bánatos, fekete ruhás asszonyt kisirt szemekkel, sápadt arczán a dé­moni boszuállás vágyával, ha a törvény-házban találkoztunk. Én a megtiprott jogrend hívatlan őre igye­keztem hibámat jóvá tenni s a kenyérkereső nélkül maradt nőnek havi segélyre köteleztem magamat, amire a sápadt asszonynak egy kije­lentése volt: — Vérdij nem kell. Férjem gyilkosának aranya sem kellene, ha az üdvösséget váltanám is meg vele . . . Soha sem felejtem el, mikor a harmadbi- rósági ítélet kihirdetésekor össze kulcsolt kezek­kel elém borult s az őrület fájdalmával szorí­totta össze szivemet: — Az uram add elő nekem az áldott em­lékű uramat, kit feledni nem lehet! . . . Itt bevégződőtt az elbeszélés. Leírtam, hogy az örökké éljen emlékemben. , . . Hugó Viktor! igazad van: „Az égnél is van nagyobb látomány - az emberi lélek.“ Nagybányai Hírlap napnak, mely sokak emlékében örökké kitörül- hetetlen lesz. Péntek reggel '/4 7 órakor a főpásztor és kísérete kocsira ült, hogy Láposbányára menjen. A borpataki határig városunkból dr. Makray Mihály polgármesterrel élükön többen elkísérték a főpásztort, ki a legközvetlenebb szívélyességgel búcsúzott el tőlük. A határon Domokos Ferencz főszolgabíró vette át a püspök kíséretét. A nagy egyházi ünnepségbe csak itt-ott vegyült egy kis dissonáncia, de azért elismerés illeti különösen Szőke Béla h. plébánost, aki teljes igyekezetével rajta volt, hogy minden a legnagyobb rendben történjék meg. HÍREK. Junius 20. teregeti fátyolét az éjjel Teregeti széf fekete fátyolál az éjjel. A magasból csillagszemek kacsingatnak Hold,sütötte ablakába!, /széjjel. Barna kislány belebámul, Belesir az éjbe: — Hej, sohase hitegetném, csak még [visszatérne. A világra ráborult a gyászfátyolos éjjel. Nagyvárosi fogagóból zene harsog széjjel. Czigánybantla húzza szépen. Barna legény nagy kedvében Sírva miilat rajta: — Hej, csak egy szót, egy picziny szót [súgott volna ajka! ___ s. ■/. Sz emélyi hirek. Berks Leó p. ü. főtanácsos, számv. főnök, hivatalos ügyekben Ó-radnára utazott. - Ferency Károly festőművész a napokban hazaérkezett. — Dr. Almer Sándor főváros* orvos a hét elején váro­sunkban tartózkodott. - Mayer Károly budapesti állam­pénztári tiszt két heti . szabadságidejét városunkban tölti. Esküvő. Szatmári Király Damokos Ist­ván cs. és kir. főkonzul, felsőzsolezai lakos f. hó 21-én hétfőn tartja esküvőjét néhai Gróf Kán Károly és neje Kászonyi Polyxena leá­nyával Saroltával. Egyházlátogatás. Esperesi megbízás foly­tán Szabó József tanácsbiró aranyosmedgyesi és Nagy Lajos> felsőbányái- lelkipásztorok a nagybányai ref. egyházat a múlt héten meglá­togatták s az évente szokásos kanonika vizitá- cziót teljesítették. A lelkészek az elemi, polgári iskolai és főgimnáziumi ref. növendékek val- lástani vizsgálatain is résztvettek s az egyház anyagi és erkölcsi virulásán legteljesebb meg­elégedésüket nyilvánították. Mütárlat a ezukrászdában. Fes­tőművészeink is szükségét érzik immár annak, hogy a közönséget alkotásaikkal közvetlenebb összeköttetésbe hozzák s ily módon müveik iránt tágasabb érdeklődést keltsenek. E czélra ez idő szerint legal­kalmasabbnak látszott Gyöngyössy Gyula modernül berendezett, látogatott ezuk- rászdájának helyiségeit felhasználni, hol napról-napra nő a kiállított képek száma és gyakori az eladás is, mely minden műtárlat végső czélja. Igazán elismerés illeti Gyöngyössyt, hogy a művészek számára helyiségeit készséggel átengedte s ezáltal módot nyújtott intelligens kö­zönségünknek is arra, hogy festőiskolánk változatos alkotásaiban gyönyörködhessék. Az ízlésesen összeválogatott collectióra felhívjuk közönségünk figyelmét és ezút­tal is hangoztatjuk, hogy szükségszerűen el kell következnie azon időnek, mikor városunk kebelében a műpártoló, egyesü­let megalakul. A gyümölcsértékesitő r. t. ma d. e. 11 órakor a részvénytakarékpénztárban első évi közgyűlését tartja. Az érett ifjak tánczmulatsága tegnap este zajlott le a Kaszinó termeiben. A mily sebtiben határozták el magukat az ifjak a táncz- estély rendezésére, az az előjelekből Ítélve ép oly jól is sikerülhetett,, mert a rendezőség tag­jai fáradhatlanul buzgolkodtak a közönség ősz; szeverbuválásán. . ­Emlékeztető. Az iparos ifjak önképző egyesülete ma este 8 órakor saját helyiségében szinielőadással egybekötött kedélyes estélyt rendez. Az estélyre külön meghívó nem lett kibocsátva. Iparosok és kereskedők figyel­mébe. A helybeli ipartestület felhívja min­dazokat a szabóiparosokat és kereskedő­ket, kik f. é. augusztus hó 20. 21. és 22-én az Aradon tartandó országos szabó kongressuson részt venni szándékoznak, hogy ebbeli szándékukat még e hét fo­lyamán jelentsék be Sólyom Ferencz ipar- testületi jegyzőnél. A résztvevők kedvez­ményes vasúti jegyben részesülnek. El­szállásolásról a kongressus vezetősége gondoskodik. A kongressusra vonatkozó minden egyébb felvilágosítás az ipartes­tület hivatalos helyiségében megszerez­hető. A vizsgák előtt. (Párbeszédes jelenet a ligetben. A fu tizenhatéves; bal kezében könyv, jobb kezében szépen összehajtott szürke czérna- keztyü és újság. A leány tizennégyéves, bal ke­zében könyv, jobbjában piros napernyő. Egy pádon ülnek és halkan csevegnek.) A fiú: Nagysád minden reggel ki szokott jönni ? A leány: Igen, vizsgára készülök. — A fiú: En is. Borzasztó nehéz nálunk j a vizsga. Gyökvonást kell tudni és az retten­tően nehéz. A leány: Mi az a gyökvonás? A fiú: Az borzasztó nehéz. Hölgyeknek meg se lehet magyarázni. Olyan nehéz, hogy még a tanár ur sem tudja egész jól. De persze mi tőlünk azt követeli, hogy egész jól tudjuk. A maguk tanára is olyan szekáns ?- A leány: Még szekánsabb. És nagyon buktat. Én azért jövök ide ki minden reggel hat órakor, hogy a sok anyagot megtanuljam. Reggel jobban tudok tanulni, mint este. A fiú: Sok anyag! ... Az semmi. Gyök­vonást nem kell tanulni, sem görögöt. Azt este meg se lehet tanulni. Mondja nagysád, szokta önöket szamarazni a tanár ? A leány: Szokott. Hát magukat? A fiú: Ajé ! De, már a hatodistákat nem szabad szamarazni. Én jövőre már hatodista leszek, ha nem bukom meg. Ön hányadikba jár ? A leány: Negyedikbe. A fiú: (Hosszas gondolkodás után.) Ott még pofozni is szabad. A leány: De csak a fiukat. Nem volna jó, ha már tanulnánk ? A fiú: Előbb elolvasom az újságot, amit hazulról hoztam. A leány: Mondja kérem, mi van Haverda Mariskával ? A fiú: Majd fölolvasom. (Fölolvassa és'mire befejezi, elmúlik fél 8 óra. Sietnek az iskolába.) A leány: Siessünk, mert mindjárt 8 óra. A fiú: Holnap is fölkel tanulni? A leány: Igen és idejövök. Kitüntetett tánezmester. Budapest­ről táviratilag értesít Saphir, a táneztani- tók országos egyesületének elnöke, hogy Rád Ruben nagybányai táneztanitó, ki a napokban a gyermek-balett betanítá­sának oly szép sikert aratott, a magasabb művészeti tanfolyamon díszoklevelet nyert. Tanulmányi kirándulások. A héten ismét két rendbeli kiránduló csoport is érkezik városunkba. Az egyik a szilágycsehi polgári fiúiskola növendékeiből áll, kik szerdán érkez­nek városunkba, a másik pedig az-egri főgim­názium tanulóiból, kik mintegy 36-an csütör­tökön lesznek itt. Ezen utóbbi csoport pár na­pot tölt városunkban és vidékén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom