Nagybányai Hírlap, 1909 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1909-06-20 / 25. szám

4 KTagytoány äf lí Irltip 1909. junius 20. Ivóvizünk mfegfertőzésel’ A'férnezelyi patakvizet állítólag' a Mérzenieh-féle bányából kiönilő bányaVi?; tnelyben a fémek különféle kénes vegyületéf fordulrfak elő, eltisztátalanitja, miért is felhívjuk reá a hatóság figyelmét annál js inkább, ínért ivóvizünket e patakból nyerjük s gyakran kell küzködnünk mindenféle ragályos betegségekkel. A kihágási törvény 105. §-a és az 1885. évi 33. t. ez. 185. § f. pontja, kellő vé­delmet biztosit az ivóvizek tisztasága tekinteté­ben, esak alkalmazni kellene: (Beküldetett.) Tornaverseny, lesz szerdán az állami főgimnázium nyári tornahelyiségében és pedig d. e. a főgimnázium I —IV. osztálya, d. u. pedig az V -- VII. osztály együttesen versenyez az elmaradt országos tornaversenyre kidolgozott Programm szerint. Fürdőélet Bikszádon. Mint lapunknak Írják, Bikszád fürdőn már is eleven élet ural­kodik. A vendégek névsorában már mintegy 80-an szerepelnek, kik hosszabb tartózkodásra keres­ték fel Szatmárvármegye nagyhírű fürdőjét. Felvétel a szatmári ref. tanltónőkép= ZŐbe. Az 1909/10. tanévre a szatmári ref. tanitó- nőképző intézet első osztályába 30, a harmadik osztályába 10 uj növendék vétetik fel. A felvé­telt az igazgató tanácshoz intézet s az intézet igazgatóságához benyújtott folyámodványban kell kérelmezni. A tanitónőképzővel internátus áll kapcsolatban. Kívánatra értesítőt küld az igaz­gatóság. Katonatisztek átvonulóban. A nagy­szebeni 12. hadtest-iskola 21 tisztje szerdán néhány óráig városunkban tartózkodott s innen a d. u. vonattal Felsőbányára utazott. A tisz­tek a szokásos terep gyakorlatokat végzik. Az iparosok nyugdíjügye. A magyar kisiparosságnak nyugdíjügye dolgában legutóbb az Ipartestületek Országos Szövetségének gyű­lésén országos mozgalom indult meg. Felhívást intézett a szövetség az ország összes ipartestü- leteihez, hogy küldjék be a kérdésre vonatkozó adatokat és nyilvánítsák véleményüket a kér­désről. Ha az anyag együtt lesz, a szövetség felterjesztést intéz a kereskedelmi kormányhoz és javaslatot tesz az ügy országos rendezése ügyében. Halálos szerencsétlenség. F. hó 16-án Alsófernezelyen a főpásztor fogadtatása alkal­mával Avasán László munkás, amint egy mo- | zsarat akart elsütni, vigyázatlanságból közel | ment a mozsárhoz, mely hirtelen felrobbant s j a széthulló vasdarabok koponyáját úgy szétron­csolták. hogy agyveleje kilocsant. A halálosan sérültet Dr. Wagner József kincstári orvos ré­szesítette segélyben, azonban a szerencsétlen még aznap este kiszenvedett. Borkereskedők és bortermelők figyelmébe! Az uj bortörvény XLVII. t.-cz. 14. §-a értelmében minden bortermelő, bor- kereskedő, szállodás, vendéglős, főszer- kereskedő, szóval mindenki, aki borterme­léssel és elárusitáissal foglalkozik, 1909. év julius hó 1-től bornyilvántartási könyvet köteles vezetni. Ezen bornyilvántartási köny­vek hiteles előírás szerint, kitűnő minőségű j papíron rovatolva és nyomtatva, tartós kötés- ' ben Morvái/ Gyulánál (Rákóczi-[Fő]-tér 14. szám, az udvarban) raktáron kaphatók feltűnő olcsó áron. Érdeke tehát mindenkinek, aki ezen könyvet még be nem szerezte, hogy nála meg­vegye annál is inkább, mivel tudtunkkal ily könyvekből raktárt e vidéken senki sem tart, máshonnan való berzerzése vagy újonnan való nyomatása pedig felette költséges. Üdvös rendelet. A pénzügyminiszter leg­utóbb elrendelte, hogy mindazon korcsmárosok- tól, kik borhamisításon tetten éretnek, vagy hamisított bort árulnak, az engedély azonnal el- vonassék. Köszönetnyilvánítás. Az iskolás gyermekek szinielőadása alkalmából a következő adományok foly­tak, he a gyermeksegéíyalap javára: Stoll Béla 40 K, Wái'tjandt Anna 10 K, Neubauer Hermin 1 K, melyet j hálásan köszön az állami elemi iskola tanítótestülete. Elrepült tehén. Egyik közeli falunkból értesülünk á‘ következő tragikomikus esetről: Pap Juont annyira megszorították hitelezői, hogy kénytelen volt tehenét a mostani vásárra behozni, hogy annak árából rendezhesse iigyes- bajog dolgait. Feleségestül jött be s szerencsé­sen el’is adta a tehenet 140 koronáért. A pénzt papírban kapták s nagyobb biztonság kedvéért az-asszony a zsebbelijébe kötötte. Ott őgyeleg- tek még egy darab ideig, ‘ mig egyszer csak eléjök került egy ember, aki léggömböket árult. A színes gombócz megtetszett nekik s otthon maradt kis fiuknak egyet játékul megvettek. Hogy pedig valahogy el ne szaladjon a gömb, az asszony a zsebbelijének másik végéhez kö­tötte a gömb madzagát. Ámde hazamenet alatt valahogy az asszony elengedte a kendőt s a gömb kicsiny, de értékes súlyával a magasba repült. Az asszony utána kapott ugyan, de már csak a levegőt foghatta meg. Volt aztán sirás- rivás, de hiába. A léggömb a nézők nagy gyö­nyörűségére szépen szálldogált feljebb-feljebb. A megkárosult ember csak nézte, csak vakar- gatta fejét, s amidőn végkép eltűnni látta, igazi akasztófa humorral (talán, hogy siránkozó fele­ségét megnyugtassa) csak ennyit mondott: „No hát, a feleségem feltalálta a repülő tehenet.“ Hazamenet azonban bizonyára azon gondolko­zott, vajon ki fog majd jóljárni az ő tehenével. Figyelem! Fölhívjuk olvasóink szives figyelmét Simon Aurél lapunk jelen számához csatolt hirdetésére. Országos vásár volt városunkban f. hó 14., 15. és 16-án. A 14-én megtartott barom­vásár eredménye következő: Felhajtatott szarvas- marha 2906 drb., sertés 319 drb., ló 432 drb., összesen 3657 drb. Eladatott szarvasmarha 878 drb., sertés 223 drb., ló 195 drb., összesen 129& drb. A vásár igen népes volt, sok marha hajtatott föl; a szarvas marha ára mérsékelt, a sertés ára méltányos, a ló ára magas volt; sok idegen nagy vevő sokat vásárolt. A kirakó vásár meglehetős néptelen volt. A . vásár alkalmával egy veszedelmes zsebmetszőt fogtak el. Felhívás. Felkérem azon t. ismeretlen vevőmet, ki a napokban 3 db casinó könyvtári könyvet felejtett üzletemben, hogy azok átvé­tele végett nálam jelentkezzék. Kassai/ Kálmán kereskedő. Tízéves találkozó. Az 1899-ben végzett bányaiskolai hallgatók tiz pves találkozójuk alkalmával Felsőbányán, 1909. évi junius hó 27- én, a Korona-vendéglő nagytermében a magyar bányászati és kohászati altiszti egyesület javára , tánczvigalmat rendeznek. - Belépő-dij: Sze- I mélyjegy 2 korona, családjegy 3 személyre 5 korona. Kezdete este 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag lesznek nyugtázva. A Néhma Lajos József kávé-üzletét átvette Ben/cő Sándor, kinek előzékenysége és szakképzettsége biztosítja a vevőközönséget, hogy 10-12 százalékkal olcsóbban szerezhetik be kávészükségletüket, mint bárhol. (Szatmár.) Az építtetők figyelmébe. Lúgoson, sok éven át szerzett tapasztalatokkal ellátva indít­tatva érzem magam, hogy Nagybányán történt letelepedésem alkalmából mint képesített kő­műves-mester magam az építő közönség párt­fogásába ajánljam. Vállalkozom mindennemű építész- és kőműves munkálatokra teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel, méltányos díjfeltételek mellett. Korcsog Mihály, képe­sített kőműves-mester. Eladó egy jó karban levő női varró­gép igen olcsó árért Fazekas-utcza 65. szám alatt. Nagy maradék vásár ! Holnap hétfőn nagy maradék vásárt rendez Szappanyos Jenő divatáru ke­reskedő, melyre a t. közönséget ez utón hívja meg. Szultán-forrás. Sárosmegye Singlér községé­ben. 497 m. a tenger, sz. f. Posta : Hedri. Vasút: Eper­jes. A forrás igazgatósága; Budapest, IV., Ferenez József-rakpart 22. A Szultán lithion-gy.ógyfórrás válla­lat központi irodája 'és kútkezeiősége: Eperjes. A Szul­tán-forrás vizét 1909-b'en dr, Weiser István kir. főve­gyész, főiskolai tanár, a külföldön is elsőrangú szak­férfiúnak ismert, chemikus a legmodernebb alapon analizálta. A Szultán-vfz dús bróm- és lithiontartalmánái fogva páratlan á vese- és hólyagbajok ellen. Mint hugyhajtó és húgysavöldó gyors és sikeres hatásánál fogva egyedül álló az egész kontinensen. Nincs kelle­metlen mellékize. Az orvosok hólyag-, és vesebántal- ma1 nál mint páratlanul álló szert rendelik, Külföldi exportra/fényesen, bevált és már ma főbb külföldi városban elismerik gyógyhatását. Tisztái kellemes ízű, természetes szénsavdús állandó összetételű. Steril-csi- ramentes és a, már palaczkozott viz sem tartalmaz pathogen baktériumosat. A Szultán-forrás nemcsak páratlan gyógyvíz, de kellemes ízénél és csiramentes-: ségénél fogva a legalkalmasabb élvezeti ital és egyút­tal óvszer a vízzel terjeszthető fertőző betegségek ellen. A forrás vezetősége ez okból a hygienikus viszonyok­nak megfelelő töltőházat építtet. Kiemelendő, hogy a Szultán lithion-gyógyforrás vállalat tulajdonosai, Holénia Béla, Huszár Béla és Weinberg Gyula urak ennek az elsőrangú élvezeti és gyógyvíznek bel- és külföldi elterjesztése által közgazdasági szempontból is elisme­résre méltó tevékenységet fejtenek ki, amennyiben a hazánk felső vidékén amúgy ís határtalan mérvet öltött kivándorlást korlátozzák azáltal, hogy számos munkakereső embernek állandó foglal ozást nyújtanak. Az alábbiakban közzétesszük a) dr. Pálfy. Mór, a Magy. Kir. Földtani Intézet főgeologusának véleményét, akit messze, hazánk határain túl is mint kitűnő tudóst is­mernek; bj dr. Weiser István kir. fővegyész, főiskolai magántanár elemzését, a) Geológiai és hydrologiai vélemény a Ssultán-forrásról: „A singléri völgy mentén halad végig a vetődési vonal, amely vonalon a föld mélyéből feltör a szénsavgáz. E szénsavgáz a vetődési vonal mentén telíti a fennebb említett idősebb képződ­ményektől összegyűjtött vizet és a szénsavval telitett viz a (vele érintkező) kőzetekből kioldja azokat a gyó­gyító hatású ásványi anyagokat, amiket ? vízben a chemiai elemzés kimutatott, a Szultán forrásban külö­nösen a iekintélyes mennyiségű lithiumot. E vetődési vonal mentén a singléri völgyben két helyen törnek fel a szénsavgázzal ily módon telitett vizek. Az egyik a Singlér községben levő Szultán-forrás, mely a Sing- lér-patak hordalékán át fakad a felületre, a másik ettől körülbelül 1000 m -re északra, Szinyelipócz község ha­tárában a Salvator- és a környékén levő források, amelyek nagy kiterjedésű láp közepette jutnak a felü­letre. Látható tehát a hydrologiai és geológiai viszonyok ezen leírásából, hogy úgy a singléri forrásnak, mint a Salvator forrásnak teljesen ugyanaz a képződési módja s minthogy a szénsavval telített viz mindkét forrásánál hasonló képződményekkel érintkezik, a vizbén oldott anyagoknak is hasonlóaknak kell lenniök. És tényleg ha a két forrás chemiai elemzését összehasonlítjuk, feltűnő a megegyezés, sőt az egyes alkatrészek meny- nyisége is nagyon közel áll egymáshoz. A Szultán-for­rásnak annyiban előnyösebb a helyzete, hogy az a singléri patak hordalékának közepette fakad és láp nincsen körülötte. A tapasztalás ugyanis azt mutatja, hogy majd mindenik szénsavas viz, amelynek közelében lápos területek vannak, esőzés vagy hóolvadás után jodoformszagu. A jodoformnak vagy ahoz hasonló ve­gyieteknek képződése még kellőleg nincsen tanulmá­nyozva, de alighanem a lápos területen szénsav vagy szénsavas viz jelenlétében végbemenő oxydatiós folya­matoknak kell tulajdonítanunk. . . . stb. Budapest, 1908. november hó 11-ikén. Dr. Pálfy Mór, a M. Kir. Földtani Intézet főgeologusa.“ Egy teljesen jó karban lévő Sin= ger=féle varrógép eladó. Megtekint= hető Lendvay-tér 5 sz. alatt. Anyakönyvi közlemények. A helybeli anyakönyvi hivatalnál e hó 6-tól a következő bejelentések tétettek: Házasságot kötöttek: Neuheisler József villanyszerelő és Weisz Heléna nagybányai; Babics Antoma napszámos és Verkes Róza nap­számos nagybányai; Pap György napszámos és Talpos Juliánná napszámos nagybányai; Csungra Mihály László szabósegéd és Kuszkó Etelka varrónő nagybányai lakósok. Születtek: máj. 31. Rusorán József keres­kedőnek „Sára Piroska“; máj 29. Dézsi Lajos kötélverőnek „Gábor Károly“; május 31. Lap- sánszki Erzsébet mosónőnek „Róza“; jun. 2. Mariány Ilona napszámosnak „György“; jun. 5. Mihunya Flóri szolgálónak „György“; jun. 5. Tompán György bányamunkásnak „Mária“; jun. 2. Maár Lajos erdőaltisztnek „Lajos János“; jun. 3. Varga Flóri téglavető napszámosnak „Flóri“; jun. 2. Grosz Sámuel kereskedőnek „Jenő“; jun. 2. Ancsa János kisbirtokosnak „Anna“; jun. 7. Markocsán Flóri téglavető napszámosnak Kolozsvári „Kristály“ Gőzmosó és Vegytisztító Gyár: Csomagolás díjtalan. mos, tisztit fehérnemüeket és felsőruhákat a legszebb kivitelben, gyorsan, előnyös árak ellenében. Tiz koronát ~~ — bérmentve küldetnek vissza. Csomagolás díjtalan. Czim: „KRISTÁLY“ Gözmosó Gyár, Kolozsvár, Pályaudvar. 17—2tí

Next

/
Oldalképek
Tartalom