Nagybányai Hírlap, 1909 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-03 / 1. szám

1909. január 3. Nagybányai Htrlap 3- No azt megveszem elsején az asz- szonynak s elveszem a kedvét a nagy kalaptól — mondja magában. Azzal bement a szerkesz­tőségbe s megírta a következő hirt, mely a lap reggeli számában megjelent s melyet azután sok lap átvett. A nagy kalapok alkonya. Párizsból táviratozzál: lapunknak, hogy a nagy ka­lapok divatja letűnt. Párizsban már hetek óta csak kis szélű kalapok láthatók az uri- hölgye/c fején. A dézsa nagy kalapokf csak a dézsa konteszek és konyha tündérek feje- búbján ékeskednek, prédájáut a lecsicsergő verebeknek. Nehány hét múlva országszerte kis szélű kalap lett a divat. A fűzfa poétának azt mondta a szerkesztője (lévén a szerkesztőnek nagy kalap után bomló felesége és három vén leánya) a hir megjelenése után, midőn megtudta, hogy a hir a fűzfa poéta agyában született: — ez a legnagyobb irodalmi alkotásod, ezért meg­bocsátok neked elkövetett verseidért. Árgus. Városi ügyek.- Bizottsági ülések. — Nagybánya, 1909. január 1. A nagyvendéglő építésére kiküldött ad hoc bizottság kedden délután tartott ülésében vette tárgyalás alá a Jámbor és Bálint műépítészek terjedelmes véleményével ellátott pályázati ajánlatokat, azonban érdemében megállapodni nem tudott, mert a városi mérnök meglepetés- szerű kijelentéseket tett, melyeknek lényeges tartalma az, hogy a pályázati hirdetmény alap­jául szolgáló költségvetési munkálatoknál a művezető s építészek a város közönsége által adott s költségredukcziót czélzó utasításokat egyszerűen mellőzték. A polgármester azonnal intézkedett az eredeti tervek és költségvetések beküldése végett s azok Jámbor és Bálint mű­építészektől a szombat reggeli postával meg is érkeztek. Az eredeti adatok igazolják a városi mérnök feltevéseit s most már a hétfőn össze­ülő ad hoc bizottság nehéz feladatává válik a gordiusi csomó kettévágása. Különösnek s szinte érthetetlennek tartjuk a művezető épí­tészek eljárását, azonban mielőtt felvilágosítá­sukat nem vesszük, a további kritikától köte­lességünknek véljük tartózkodni. * Közegészségügyi alkotások előtt. Csütörtökön tárgyalta a gazdasági és pénz­ügyi bizottság a városi tiszti főorvos és al­orvos kérelmét közkórházi teendőik fokozott mérvben történő ellátásáért némi rekompenzá- czió iránt, azonban a bizottság azt javasolja, hogy a kérelem egyelőre a napirendről levé­tessék, mert a város nehéz pénzügyi helyzete további áldozatot el nem bir, de meg kilátás van arra, hogy államsegély igénybevételével városunkban állami közkórház létesüljön, a mennyiben a jelenlegi nyilvános jellegű kórház teljesen hasznavehetetlen s ha a város az épít­kezést elodázza, közel áll a veszély, hogy kórházunktól a nyilvánossági jelleg megvonatik. Tehát ha a városi közkórház amúgy is feltét­lenül újjáépítendő, életrevaló az a törekvés, hogy városunkban állami közkórház állíttassák fel s e tekintetben a polgármester mindenre kiterjedő figyelmével már több irányban érdek­lődött is. A bizottság ezúttal javasolja, hogy a tiszti főorvosnak rendelő szoba létesítése czél- jából a viszonyok közeli változásáig évi 240 K bocsáttassák rendelkezésére. * * * Uj malom. A képviselőtestület nem régiben elvi meg­állapodásra jutott, hogy privilegialis malom­jogából kifolyólag hajlandó vízimalom építési jogosultságot méltányos dij meghatározásával engedélyezni. Az indokok köztudomásúak, czél a szabadverseny létesítésével a lisztpiacz drá­gaságán lehetőleg enyhíteni. Most Bay Lajos és Harácsek Vilmos Utódai czég kértek malomépitési engedélyt, illetve az évi dijnak 40 évre leendő megállapítását, mi tekintetben a bizottságnak csak akkor lesz módjában javas- í latot tenni, ha a malom terveit a folyamodók bemutatják. Helyesnek tartanók, ha a dij meg­állapításánál a város tekintettel lenne arra is, j hogy a nagy malom bérlete idestova lejár s reménybeli számítások helyett már most mód­jában áll teljes bizonyosságot szerezni arra nézve, vájjon az eddigi bérösszeget az uj malom mennyiben befolyásolja ? A dij megállapításá­nál ezen relatiók figyelembevétele a legbiz­tosabb alap. * Az uj főgimnázium. Őszinte ünnepeltetésben volt része dr. Makray Mihály polgármesternek az uj fő­gimnázium létesitése czéljábó! kifejtett tevé­kenységéért. Ugyanis a m. kir. vallás- és köz- oktatásügyi miniszter elfogadta a városnak közismert ajánlatát, mely szerint az újonnan építendő főgimnázium létesítési költségeihez 200.000 koronával hozzájárul s a szükséges városrész-rendezést eszközli. Ezzel szemben a város visszakapja a régi gimnázium épületét s egyszermindenkorra felszabadul az évi 16.000 korona hozzájárulási összegtől. A bizottság a miniszteri leirat alapján előterjesztett polgár- mesteri javaslatokhoz hozzájárult. Felhívás. Az ismeretek szerzéséhez minden em­bernek egyik első feltétele, hogy írni, olvasni tudjon. Ha ezt tudja, sok olyan dolgot, amiben különben másokra volna szorulva, elvégezhet maga. önállóságot, jogot szerez ezzel arra magának, hogy némileg függetlenítse magát másoktól. Az irni-olvasni tudás közelebbről előre láthatólag politikai jogot is fog adni. Az országgyűlési képviselők választását meg­állapító új törvénytervezet szerint választói joggal fog bírni mindenki, aki magyarul írni és olvasni tud. Ez a politikai jognak olyan nagy kiterjesztése, amelynél többet kívánni nem okos, nem észszerű. Azonban, mint az országnak többi városában, nálunk is vannak olyan férfiak, akik írni és olvasni nem tudnak. Ezeknek a törvénytervezet szerint választói joguk nem lesz. Mi módot akarunk, nekik adni arra, hogy a válasz­tói jogot megszerezhessék. Állami iskolánk 3 épületében esti tanfolyamot nyitunk, ahol január 11-étől kezdve na­ponkint írni, olvasni tanulhassanak. Köny­veket, írószereket ingyen adunk minden­kinek, aki ott tanulni akar s a tanítá­sért sem kell fizetni semmit. Felhívjuk azért városunk összes mun­kaadóit arra, hogy azon összes férfimun­kásaikat, alkalmazottjaikat, akik Írni, ol­vasni nem tudnak, Írják, Írassák össze, nekünk jelentsék be, szólítsák fel és be­széljék rá, hogy állami iskoláink igaz­gatóinál a tanfolyamra felvétel czéljából jelentkezzenek. Felhívjuk Nagybánya összes polgá­rait, hogy e felhívásunkat terjeszszék s az érdekelteket felvilágosító rábeszélé­sükkel saját érdekűkben nyerjék meg czélunknak. Ne legyen Nagybánya felnőtt férfi lakói között senki, akinek politikai joga hiányozzék! Nagybánya, 1908. decz. hó 30. Dr. Makray Mihály polgármester. Székely Árpád, Rozsos István, Alexy Kornél isk. Igazgatók. HÍREK. Január 3. Metamorfózis. Olt én mindent megteszek érted! Vagy veled halok vagy veled élek! így kiált föl egy ifjú s egy lány Bűvös szerelem édes hajnalán. És ha már mindent elértek, A mi erény, meg ami vétek; így sóhajt föl az ifjú s a lány Bűvös szerelem méla hajnalán: Hazug az élet! Etus. Személyi hirek. Fleischmann Oszkár m. kir hon­védfőhadnagy, a sátoraljaújhelyi népfelkelői járás parancsnoka, a héten városunkban tartózkodott. — Szűcs Gyula (Pátri) képviselőházi terembiztos rokoni látogatásra pár napra városunkba érkezett. Kegyes adomány. Bajnóczy Sándor gyógyszertártulajdonos 50 koronát adott át a polgármesternek a városi szegények számára. A jótékony segítség a szegények között már szét is osztatott. Emlékeztető. A farsang első tánczesté- lyét az Iparos Ifjak Önképzőköre rendezi f. hó 9-én, szombaton a Casinó összes termei­ben. Az iparos ifjúság minden telhetőt elkövet, hogy a jótékony czél jegyében nagy buzgalom­mal és ambiczióval rendezendő mulatság eddigi erkölcsi és anyagi sikerrel záruljon. Műkedvelői előadás. Az állami főgimná­zium tanulóifjúsága folyó hó 10-én d. u. 5 óra­kor a tornacsarnokban műkedvelői előadást ren­dez. A mozgalom élén Péter Pál hittanár áll, ki nagy buzgalmat és tevékenységet fejt ki a siker érdekében, mely előreláthatólag nem is fog elmaradni. Színre kerül a „Megkerült gyer­mek“. Karácsonyi pásztorjáték 5 felvonásban. Huszonhárom személy fog szerepelni. A szín­darabban előforduló ének és zeneszámokat Bor- bás Géza, az áll. főgimnázium agilis zenetanára tanítja be. Kinevezések. Obholczer Gyula számtaná­csos, a nagykárolyi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség főnöke, m. kir. pénzügyi tanácsossá neveztetett ki. — Budapest székes főváros polgármestere Dr. Torday Lajos gyakor­nokot segéd fogalmazóvá nevezte ki. — A nagy­károlyi kir. pénzügyigazgatóság Papp Géza helybeli lakost a mátészalkai kir. adóhivatalhoz díjas gyakornokká nevezte ki. A „Polgári Olvasókör“ szokásos viz- kereszti lakomáját f. hó 6-án este fél 8 órakor tartja a kör nagytermében. Két dal. A karácsonyi ünnepek alatt Kovács Gyula könyvkereskedőnél egy érdekes művészi rajzzal díszített hangjegyfűzet jelent meg. A két dalnak, melyet e füzet tartalmaz, hangulatos verseit Nagy Vincze ügyvédjelölt, a „Szamos“ főmunkatársa irta, fülbemászó, ma­gyaros muzsikáját pedig Vajay Irénke, dr. Vajay Károly szatmári polgármester tehetséges leánya szerezte. A czimlapot ifj. Litteczky Endre a „Szamos“ szerkesztője rajzolta. Mindhármóju­kat dicséret és meleg elismerés illeti, mert szépet és kedveset alkottak. A karácsonyi könyv­piacznak ez az érdekes darabja rövid néhány nap is átalános tetszésre talált. Kapható Kovács Gyula könyvkereskedésében 2 koronáért. Gyászhir. Ismét egy régi polgár dőlt ki az élők sorából ! Lábas Lajos halt meg. Halá­láról a család gyászlevele igy szól: Alulírottak úgy a magunk, valamint az összes rokonság nevében is fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a forrón szeretett férj, apa, nagyapa és rokon Lábas Lajos folyó évi deczember hó 30-án este 6 órakor, életének 70-ik, boldog házassá­gának 37-ik évében, hosszas szenvedés után csendesen elhunyt. A megboldogult hült tete­meit 1909. január hó 1-én d. u. fél 3 órakor fogjuk a ref. vallás szertartása szerint örök nyugalomra helyezni. Nyugodjék békével! Áldás és béke poraira ! Nagybányán, 1908. deczember hó 31-én. Özv. Lábas Lajosné szül. Szántó Mag­dolna, neje. Lábas Izabella férj. Török Pálné, Lábas Margit férj Patek Béláné, Lábas Rózsika férj. Török Jánosné, Lábas Emília, Lábas Erzsiké, gyermekei. Török Pál, Patek Béla, Török János, I vejei. Török Sárika unokája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom