Nagybánya, 1914 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-08 / 2. szám

4 NAGYBÁNYA 1914. január 8. gilag fényesen fog sikerülni. Felülfizetéseket, tekintettel a jótékony czélra, szívesen fogadnak. Megyebizottsági tagválasztások Szatmár- vármegyében. A szatmármegyei megyebizottsági tagválasztások eredményét a következőkben is­mertetjük. Megválasztattak: A nagykárolyi első kerületbe. Dr. Vetzák Sándor, Lukácsovics János. II. kerületbe. Asztalos György. III. kerületbe. Dr. Tóth Zoltán, Orosz Lajos. IV. Dr. Egeli Imre. A nagybányai kerületbe Ajtai Nagy Gábor, Révész János. A felsőbányái kerületbe Nagy Lajos, Pap Márton. A börvefyi kerületbe Bodoky Géca. A gencsi kerületbe Csighy István, Horváth Lajos, Veres Lajos. Érendrédi kerületbe Veres Lajos, Becsky Géza. Kismajtényi kerületbe Bodoky István, Srek Márton. A szaniszlói kerületbe Becsky György, dr. Láng György. A vállaji ke­rületbe Orosz Árpád, Székely Gyula. A máté­szalkai kerületbe dr. Csathó Sándor, Almer Béla. A nagyecsedi kerületbe dr. Glatter Béla, Fehér István. A vitkai kerületbe Balla Zsigmond. Fá- biánházai kerületbe Szémán József, Opre Mihály. A nyirmégyesi kerületbe Balla Béla. A kocsordi kerületbe Oláh Zsigmond, Jakab Zsigmond. A gebei kerületbe Demjanics László, Szigeti Gyula, Szűcs Miklós. O'csvai kerületbe Kölcsey Béla, Szarka Boldizsár. Nagydobosi kerületbe Farkas László, Görömbey Zoltán, Tóth József. Kántor- jánosi kerületbe Ibrányi János, Szilágyi Lajos. Csengeri kerületbe Bélteki Sándor, Molnár László. Tyukodi kerülethe Uray Endre, Madarassy Árpád, Gyene Gusztáv. Porcsalmai kerületbe Erdei Ist­ván, Gyene Zsigmond. Vetési kerületbe Sza­bados László, Lénárd Ede. Atyai kerületbe Rácz Elemér, Mátyás László. Fehérgyarmati kerületbe Vaszkó Gyula, Bornemisza Béla. Szatmárcsekei kerületbe Lengyel József. Matolcsi kerületbe Zoltán László, Szabó Károly. Tiszabecsi kerületbe Balla Gábor, dr. Gaal Endre, Bornemisza András. Fülesdi kerületbe Bartha Károly, Bakos Béla. Czégényi kerületbe Kiss György, Kincs Dániel, Weisz Dániel. Zsarölyáni kerületbe Veress László, Páris Antal. Nagyari kerületbe Tury Zsigmond, Mártonffv Géza, Nagy Barnabás. Nagykolcsi ke­rületbe Kerekes Ferencz, Sárközi Lajos. Szat- márudvari kerületbe Papp Árpád, Tóth László. Alsófernezelyi, misztótfalusi, feketefalui kerüle­tekbe Rácz János, Kiss Miklós. Erdődi kerületbe Rábai Dezső, dr. Biró József. Nagyszokondi ke­rületbe Puskás János. Nagymadarászi kerületbe Szahó Károly, dr. Mirczea Gusztáv. Felsőboldádi kerületbe Gséke István. Középhomoródi kerü­letbe Klintók Ágoston, dr. Nagy Sándor. Géresi kerületbe Schvartz Dávid, Lauricz József. Szinér- váraljai kerületbe dr. Bajnóczy Géza, Sepssy Károly. Aranyosmegyesi kerületbe Szilágyi Tiha­mér, Rédey István. Remetemezői kerületbe Bay Mihály, Papp Antal, dr. Papolczy Béla. Barla­— Mert komolyan veszem. Ha én odakinálom valakinek a Buddha szobrát, senki sem fogja mondani, hogy ezelőtt két hónappal a Bezerédy- utcza sarkán álltam és a kalapomra volt irva : »Tarczongás«. — Mennyiért ad maga egy Buddha-azobrot ? — Amennyiért akarja, Hát van ennek ér­téke? Hát szép ez? Hát van ennek valami ér­telme ? Hát lehet ezt valamire használni ? Ez egy darab marhaság, ami ráadásul még össze is van ragasztva, mert ezek a kövek éppen olyan törtek, mint az én khinai magyarságom . . . — Én átlag ötven koronát kérek mindenért, de aztán odaadom átlag két koronáért . . . — Nekem mondja? Nincs az a pénz, amiért én oda nem adom ezt a szemetet. Ha két kraj- czárt kapok érte, az is tiszta nyereség, mert a kő nem kerül semmibe és a gummi arabikum legföljebb egy negyed krajczárba jön. — Hja, ha én igy tudnám berendezni ma­gamnak. Látszik, hogy maga élelmes ember . . . maga hordár volt. De én, én azelőtt a fővárosnál voltam dijnok . . . nekem érettségim van . . . — Mit vesz magának érte? Fogadni mernék, hogy azt sem tudja, Afrikában van-e Kina, vagy Ausztráliában ? — Nem is tudom. De azt hiszi, több követ adnék el, ha tudnám ? (Kis szünet. Az egyik izgatottan fölugrik) Jöjjön gyorsan 1 A másik (csodálkozva). Miért ? Az egyik. Ha jól láttam . . . egy kínai jött be a kávéházba . . . A másik Jézus Máriái (Elmenekülnek.) falui kerületbe Bay Miklós, Nagysömkuti kerü­letbe dr. Olsavszky Gyula. Magyarberkeszi kerü­letbe Erdős Aurél, Szabó Ernő. Hagymásláposi kerületbe Buhatel János. Koltói kerületbe dr. Olsavszky Viktor, Fejes János. Kővárremetei kerületbe Farkas János. Jóházai kerületbe Pilcz Ede, Kálnay Gyula. Nagynyiresi kerületbe gr. Teleki Pál. Kővárhosszufalui kerületbe Rácz Dezső. „Egy egyszerű iparos karácsoni ajándéka“ czimen e b. lap közelebbi számában megjelent közleményre, mely az egyházunk részére tör­tént valóban értékes és művészi kivitelű ur- asztali adományozás fényét méltatja, mely tény mindnyájunk igazán érzett köszönetét váltotta ki, szabadjon az alábbiakat közölnünk. Ugyanis a kérdéses közleményben — egyebek mellett — az foglaltatik hogy kisded egyházunk szegény­sége miatt nem szerezhetett urasztalt és ezért jutott a nagybecsű ajándékhoz; és már lehel­nek, kik azt gondolják, hogy mindezideig nem is volt urasztalunk Erre nézve kívánjuk meg­jegyezni, hogy igenis volt, hogyne lett volna, urasztalunk! Igaz, hogy nem oly kivitelű, mint aminőhöz most jutottunk igazán örvendetes ka­rácsoni ajándék gyanánt, hanem volt egy csi­szolt márványkő urasztalunk. Ez is szintén ado­mányozás tárgya, de amely tartósságra még — e szegény kis egyház saját erejéből, Isten se gitsége mellett — pár éve megújított templo­mának még egy netáni megujittatását is meg­érte volna és ezért nem gondolt egyházunk arra ezidőszerint, hogy uj urasztalát készilles­sen, melyet különben a szives adományozó is látott templomunkban, midőn itt lakó anyósá­nak elhalt leánya, mint sógornője temetése al­kalmával jelen volt. S midőn ennek daczára ily értékes adományával lepett meg bennünket Simon Sándor ur, csak annál nagyobb a mi örömünk és e valóban nemes és önzetlen s buzgó egvházias érzületéről tanúskodó szives adományáért csak a legnagyobb örömmel nyil­vánítjuk e helyütt is — egész egyházunk nevé­ben — hálás köszönetünket Misztótfalu, 1914 januvr hó 4 Kiss Sándor ref. lelkész, Sziluási Károly gondnok. Rom. kath. egyházbál. Az idei farsangon életjelt ad magáról a róm kath. egyház is, amennyiben nagyszabású táncestélyt rendez, melynek jövedelmét a plébánia templom reno­válására szánták. A táncestély rendező-bizott­sága most van alakulóban s nincs kétség benne, hogy a r. kath. egyházbál egyike lesz az idei farsang legfényesebben sikerült mulatságainak. Pályáján Az Érdekes Újság elérkezett má­sodik évfolyamához. Tüneményes ez a pálya, páratlan a siker, melyet arattunk, nem minden­napi az az érdeklődés, amely a magyar nagy- közönség soraiban Az Érdekes Újság iránt meg­nyilatkozott. Elfogultság nélkül megállapíthatjuk, hogy hasonló sikerre a magyar hírlapirodalom történetében nincsen példa. Nincs lap, mely ily gyorsan megnyerte volna a közönség bizalmát és szeretetéí. Az Érdekes Újság nak ez a gyors népszerűsége indokolt. Ma a legérdekesebb magyar újság. A közönség jogos kíváncsiságát minden téren kielégíti és a legközvetlenebb kapcsolatban áll az olvasóközönséggel. Nemcsak a legérdekesebb és legakluálisabb képeket nyújtja, hanem mindenkor súlyt helyez a képek művészi szépségére, ízléses kiállítására, azon­kívül kiemelve a hét történetéből a hangsúlyo­sabb eseményeket, csaknem kritikai szemlél- tetője az eseményeknek. Az Érdekes Újság népszerűségének megteremtésében szerepe jutott mellékleteinek is, amelyek a gyermekek, az asszonyok, a sporttársadalom eseményei iránt érdeklődők és tudnivalók iránt fogékonyak szá­mára nyújt Azok a pályázatok pedig, amelyeket rendezett, szocziális tartalmukkal, irodalmi ér­dekességükkel, kulturális hivatásukkal felkeltették az ország legszélesebb rétegű olvasó táborának figyelmét és rokonszenvét. Az Érdekes Újság pályázatainak sikere lapunk népszerűségének próbaköve és nagyszerű bizonyítéka lett. Egy csonka év az, mely Az Érdekes Újság háta mögött áll. Múltja még nem is egy egész esz­tendő Rövid idő arra, hogy egy lap céljaiban és eredményeiben kibontakozhassék. Mi mégis büszkén tekinthetünk vissza e múltra, mint ahogy bizalommal nézünk a most megnyíló évvel lapunk második esztendeje, uj évfolyama elé. Még fokozottabb munkával, elevenebb fris­sességgel leszünk Ízléses krónikásai a hét ese­ményeinek. Aktuális, érdekes, ízléses és tartal­mas újság marad és lesz Az Érdekes Újság. Szórakoztat, érdekel és felvilágosit A maga szabta uj utakon kulturális hivatást teljesít. És felbuzdulva azon a nagy sikeren, melyet első könyvkedvezményeinkkel arattunk, örömmel és hálásan honorálva azt a nagy érdeklődést, mely sorozatos kedvezményeink iránt mindenfelé megnyilatkozott: már előkészítettük uj nagy kedvezményünket. Az Érdekes Újság Deka meronját, mely iiz kötetben a magyar novella száz mesterének száz legjobb alkotását tartal­mazza, a kedvelt irók arcképével, autogramm- jával és önéletrajzával Ez a kedvezményünk páratlan, talán az egész világ zsurnalisztikájában. Mert a gyönyörűen kiállított díszmunka első kötete teljesesen ingyen áll minden előfizetőnk­nek rendelkezésére, ki az uj esztendőben is előfizetőnk, vagy aki 1914 január elsejével legalább egy negyedévre előfizet. Egy nagy- értékű, gyönyörű kiállítású és elsőrangú iro­dalmi jelentőségű munka jut igy teljesen ingyen minden előfizetőnk birtokába s meg vagyunk róla győződve, hogy érdemes volt ezt az áldo­zatot meghoznunk, mert csak bensőbbé és ál­landóbbá fogja tenni a kapcsolatot Az Érdekes Újság és közönsége között. Bizalommal a jól végzett munka tudatában kérjük olvasóink tá­mogatását és előfizetését a beköszöntő uj esz lendővel. Az Érdekes Újság előfizetési ára: egy negyedévre 2 korona 80 fillér, félévre 5 korona 60 fillér, egész évre 11 korona 20 fillér. Minden újonnan belépő előfizető megkapja az Érdekes Újság karácsonyi karácsonyi számát összes mellékleteivel együtt. Az Érdekes Újság szer­kesztősége és kiadóhivatala Az első nagybányai gyógyszerósznö. A fe­minista törekvések Nagybányán mindig kicsiny­lésre és gúnyra találtak s nem csak a harcias »suffragettek« ablak rombolásait, hanem a ke­reső nők, hivatásukat teljesítő asszonyok önálló­ságát is a konvencionális gúny kisérte. Mintha egy hullám csapott volna ki a holnap egyenlő ségének ma még viharos és zátonyteli, de tiszta vizű tengeréből: Nagybányán, ahol az urinők eddig csak a tanárság elfogadott és társadalmivá lelt hivatását töllötték be, Nagybányán egy ok leveles győgyszerésznő kapott állást Bajnóczy Sándor gyógytárában. Szintenysz Ilonka ez a diplomás kisasszony, aki összes iskoláit kitünte­téssel végezte s oklevelét is kitüntetéssel kapta meg a budapesti egyetemen Talán ez a diplo­más kisasszony is segítségére lesz a nagybányai kulíurálódásnak eleven példájával arra, hogy leányainkat kereső pályákra neveljük. A villamos-szinházban f. hó 8-án, csütörtök, este 8 órai kezdeltel, félhelyárak mellett a kö­vetkező műsor kerül bemutatásra: 1. Bellagió, term. kép. 2 Megszökött fegyenc, dráma. 3. Palkó és a krokodilus, humoros kép. 4 Börze­láz, dráma 5. Kedélyes garnizon, vígjáték 3 fel­vonásban. Az úriember. Nem lehet elképzelni jobb barátokat a művészek között, mint amilyenek K. Géza és K. János festőművészek. Együtt keresnek motívumokat, együtt isznak, sőt a pénzüket is sietve együtt költik el. Történt azonban, hogy K. Gézának sokkal hamarabb elfogyott a pénze — szilveszteri és egyéb cécók irányában — mint jó czimborájának, K. Jánosnak, akinek törléne- tesen dr. Kádár is most vette meg az egyik festményét, más, privát rendeléseket is teljesít, szóval »tőkepénzes« hírben áll K Géza nem is mulasztotta el, hogy legalább tiz korona erejéig ; »meg ne vágja« kollegáját. — Hm Fontoskodik János Tiz korona, ! mindenképen nagy pénz! Ki kezeskedik arról, I hogy visszaadod?! — Na hallod 1 Egy úriember becsületszava ! csak elég ? — Óh hogyne, tökéletesen elég. De — hozd í ide nekem azl az úriembert! M. Mariska öngyilkossági kísérlete. Szom­baton megbízhatatlan helyről hire kelt, hogy a titokzatos előzmények után öngyilkossági kisér- ' letet elkövetelt pénztárosleány, M Mariska — ' az orvosi segítség daczára is — meghalt. Szél- j tében beszéltek róla a városban, de szerencsére ez a pletyka valótlannak bizonyult, mert illeté- j kés helyről szerzett informácziók szerint az ön- ! gyilkos jelölt a legjobb utón van a teljes föl- ! épüléshez Pár hét múlva bizonyára maga is i csak mosolyogva fog visszaemlékezni majdnem I végzetessé vált tettére. Felépülése mindenesetre

Next

/
Oldalképek
Tartalom