Nagybánya, 1914 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-08 / 2. szám

1914. január 8. NAGYBÁNYA 5 elősegíti majd a bonyolult ügy szálainak ki­bogozását. Kereskedők bálja. Nyolcvau tagú rendező- bizottság fáradozik azon, hogy a nagybányai kereskedők s kereskedőifjak január hó 17-iki bálja minél fényesebben sikerüljön. A rendező­bizottság élén Glavitzky Károly, a Kör elnöke áll. A meghívókat, melyek igen ízlésesek, már most kibocsátotlak. Akik esetleg tévedésből meg­hívót nem kaplak volna, forduljanak a rendező bizotlság elnökéhez. Beléptidij: Személyjegy 3 K, családjegy 4 személyre 10 K, páholyjegyek : középpáholv 15 K. oldalpáholy 10 K. Páholy- jegyek Glavitzky Károly üzletében jegyezhető elő A költségvetés A város képviselőtestülete ma, szerdán délelőtt tartott közgyűlésében tár­gyalta a vái'os 1914. évi költségvetését. A vitá­ban, melyet dr. Rencz János vezetett be, igen számosán veitek részt, de a költségvetésben mélyrehatóbb változtatásokat nem tettek A költ­ségvetés végeredménve 1.378 258 K 16 fill, be­vétellel, 1 427,746 K 70 fill kiadással, s 49 488 K 54 fill, hiánynyal zárul E hiányt 330/<ros pótadóval fedezik Ezt előzőleg az 1914. évi vi- rilisek névjegyzékét állapította meg a közgyűlés. A virilisek névjegyzéke a következő: 1 Bánya- kincstár, 2 Részvénytakarék, 3. Városi takarék, 4. Steinfeld Béla, 5. Pokol Elek, 6. Keresk. Bank, 7. Neubauer Ferenc, 8 gróf Degenfeld Sándor, 9. Molcsány Gábor, 10 Stoll Béla, 11. Harácsek Vilmos, 12 L. Berks Leó, 13. Mándy Zoltán, 14 Szabó Adolf, 15 Magyar Bertalan, 16 dr. Dragos Theofil, 17. Minorita rendház, 18. Rum- pold Gyula, 19. Erdőkincstár, 20 Platthy Géza, 21. Moídován László, 22. Marliny István 23. dr. Lakatos Mihály, 24 dr. Kádár Antal, 25 dr Erdődy Ignác, 26. Bay Józsefné, 27 Salamon és Bernát cég, 28 Fülep Imre, 29. dr. Köves Miklós, 30 Almer Károly, 31. Wass Gyuláné, 32 Steiufeld Sámuel, 33. dr. Gondos Mór, 34. Gellert Béla, 35 Bernhardt Adolf, 36 Szabó József, 37. Was Lajos, 38. B. Kováts Géza, 39. Veress József, 40 Ref. egyház 41. György Gusz táv, 42 Hoffmann Áryád, 43 özv. Bitlsánszky Edéné, 44. Almer Lajos. 45. özv. Stoll Gáborné, 46. Fischer Károly, 47, Madán Ferencz. 48 özv, Almer Lajosné, 49 dr. Wagner József, 50 Szőke Béla, 51. Bajnóczy Sándor, 52 L Bay Lajos, 53. dr, Weisz Ignácz. 54 Koretkó Ludmilla, 55 L Bay József, 56. dr. Pap Viktor. Póttagok: Km. Papp Sándor, Lőwy Ernő, Widder Péter, özv. Husovszky Józsefné, özv Simay Tivadarné, Muzsnay Ferencz, Burdács János. Adomány. Bajnóczy Sándor gyógyszerész, mint minden évben, úgy az idén is 50 koronát küldött dr. Makray polgármesterhez, hogy a város szegényei között ossza szét. A polgár- mester a szép adományért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki. Korcsolyázók figyelmébe. A jégpálya ineg- nyiit. A korcsolyázás lehetőségét a főtéren ki­tűzött egyleti jelzőzászló jelzi. Idényjegyek Ko­vács Gyula ur üzletében válthatók. Idényjegy: családjegy 15 K, személyjegy 7 korona, tanuló­jegy 4 korona Kedvezményes idényjegy a Sport­klub tagjai részére 5 korona. Napijegy 80 fill. Kedvezményes világítási jegy egész idényre előre váltva 2 korona, naponkint személyenkínt 10 fill Äz elnökség. A nagybányai vízvezetéki viz kifogástalan. A fölmérőit aggályokkal szemben dr. Makray Mihály polgármester bakteriológiai szempontból mégvizsgáltatta a nagybányai vízvezetési vizet s a vizsgálat eredményéről dr. Anjeszky Aladár, a budapesti bakleorológiai intézet vezetője a következőkben számol be: A nagybányai víz­vezetéki vizet bakteriológiai szempontból kifo­gástalannak kell minősítenem és pedig annyival is inkább, mert a viz nem »express« és nem jég közt konzerváltam hanem mint közönséges postacsomag csak a merítéstől számított 40 óra múlva érkezett be, amely huzamosabb idő alatt a vízben eredetileg foglalt csirák száma némi­leg meg is szaporodhatott. Kétségtelen tehát, hogy a kérdéses viz eredeti friss állapotában a kimutatottnál (egy köbcentiméterben 160 csira) kevesebb baktériumot tartalmaz Minthogy köz- fogyasztást szolgáló vezetéki vízről van szó, egy­ben megemlítem, hogy közegészségügyi szem­pontból kívánatos volna, hogy a viz — miként több vezetékkel rendelkező város vize — bak­teriológiai szempontból időnkint (2—3 hónapon- kinl) ellenőriztessék. Ily állandó ellenőrzés cél­jából az intézet kívánatra a viz szabályszerű szállításához szükséges jégtartályát steril üve- ! gekkel együtt esetről-eseíre a t. címnek is dij- I talanul rendelkezésére bocsátaná. Közgyűlés. A nagybányai ág. bitv. evang. egyházközség f hó 11-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a templomban közgyűlést tart. Tárgyak: I. Presbyterium választás. 2. A szatmári egyház ajánlata. 3. Alexy Kornél lemondása énekvezéri állásáról. 4 Lelkész kérelme kárpótlás iránt. Leszállítják a kamatlábat. Pénzügyi körök­ben erősen tartja magát az a hir, hogy a jegy­bank főtanácsának január 10-én tartandó ülésén leszállítják a kamatlábat ismét egy félszázalék­kal. A jegybank kimutatása teljesen kedvezően alakul s a pénpiacz helyzete sem fogja útját állni a kamatlábleszállitásnak. Amit tehát mi már nehány hét előtt megjövendöltünk, a pénz- piacz általános javulása napról-napra szilárdul és igy az uj évtől méltán várhatjuk a magyar gazdasági és kereskedelmi élet megkönnyeb­bülését. A fő útvonalakon felgyűlő hótömegek el­szállítása. Évről-évrő! tapasztalható, hogy a téli hónapok alatt felgyűlő rengeteg hótömegek az olvadás időszakában — különösen tavaszszal, de legtöbbnyire havonta megújulva — az egész várost járhatatlan víztömegekkel árasztja el. Ennek leginkább az az oka, hogy a város rnind- ezideig nem intézkedett még arról, hogy leg- ; alább a főbb útvonalakról még a tél tartama j alatt szállítsák el a város alsó, mélyen fekvő j üres területeire a rengeteg hómateriát, ahol azok j házakban, pinczékben kárt nem tehetnek az olva- j dási időszak alatt. Ilyen szállítási kísérletek már I sok felvidéki városban rendszeresítettek s min- j denütt csak előnyére váltak a városok külső \ képének és a közforgalomnak. A hófuvarozást | tehát nekünk is minél előbb és minél radikáli­sabban meg kell kezdeni. Kaíh. bál. A kalh. egyház ez évben tem ploma belseje renoválására tánczmulatságot ren­dez. E czélból az első összejövetelt szép érdek­lődés mellett f. hó 6-án tartották meg a város­háza tanácstermében és határozatba ment, hogy február 14 én a Lendvay színházban batyubált rendezzen az egyház Városunkban nagy érdek­lődéssel kisérik a kath egyház eme törekvését és előreláthatólag nagy sikere lesz az estélynek. Hasznos és tanulságos tudnivalókkal bőven megrakodva, fiatalos vidám jókedvvel, minden j sorában nagy szeretettel s finom vallásos lelkű­iét tel köszönt be az uj esztendőben a gyerme- j kék kedvenc lapja, a »Kis Pajtás « Áhilatos so­rokban hangolja kis .olvasóit a Napkeleti bölcsek kedves története kapcsán az uj esztendőnek ko- j moly megszentelésére. Krónikás nagyapó a nemes- ! lelkű Patkótőrő Alpár megható krónikáját mondja el a magyar történelemből. Világjáró Domokos Döme a sivatagi kalandozásairól ir érdekfeszitő levelet a Szaharáról. G Miklósy Ilona mesteri j kézzel folytatja Árva Rózsika egyre kedvesebb j és érdekesebb történetét. Hájas Múld pedig ki­fogyhatatlan leleménnyel folytatja kalandos ro ; binzonoskodását. A vasút ról szóló (tanulságos j ismertetés s Szecső Vilmosnak a Medvékről irt , mulatságos meséje, sok {tréfás apróság, bájos versike s a fölötte élvezetes Matyi postája teszik teljessé e számot. Valóban megérdemli e kitűnő s páratlanul olcsó — egész évre, 20 szám és i regénymelléklet, 4 korona — gyermeklap, hogy j nemcsak a keresztény szülők, hanem a keresz­tény gyermeknevelés minden apostola és mun­kása hathatós pártfogásába vegye. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. Damjanich u 50. \ szám alatt van Anyakönyvi közlemények. A nagybányai anyakönyvi hivatalnál 1913. december 28-tól a I következő bejegyzések tétettek: Születtek: Dec. j II. Holló Mihály ny. bányamunkásnak »Erzsé­bet«; dec 27, Zsemberi Juliánnának halva- J születeti fim; dec. 23. lovag Berks Lajos kir. al- j bírónak »Éva, Juliánná, Magdolna«; decz. 24. | Neilinger »Szeréna«; dec. 28 Krupiczer Pál ! ácssegédnek »Ferenc István« nevű gyermeke.— j Elhalt: Dec 11 Ilavics Berta 3 hónapos izr. j hörghurut. — Kihirdetés alatt állanak: Pap Ká roly és Botos Juliánná nagybányai; Szilágyi Mi­hály nagybányai és Dobránszky Teréz alsófer- nezelyi lakosok - Házasságot kötöttek: Dec. j 31. Strasser Sándor tokaji és Hirsch Éva nagy- | bányai; 1914 jan 3 Bohlán János és Máriás Rozália nagybányai lakosok. Kiadó laptulajdonos ÉGLY MIHÁLY. NAGYBÁNYA SZ. KIR. R. T. VÁROS HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI. 1 VWW í 1264—1913 árv. sz. Hirdetmény. A város számvevő hivatala az 1911. évi gyámpénztári szán adásokat 1911. évről összeál litván, azok ez évi december hó 22 napjától kezdve a számvevő hivatalban megtekinthetők, s az észrevételek ugyanott 15: nap alatt beadhatók. Kelt. Nagybányán, 1913. december hó 27. Makray Mihály polgármester. A nagybányai teiloiuasztó-szövetliezet 1914. évi január hó 25-én, vasárnap d. e. IIV2 órakor Nagybányán, a Kaszinó éttermében tart, melyre a szövetkezet tagjai tiszte­lettel meghivatnak. A gyűlés tárgya: Elnök választás. Keit Nagybányán, 1914. január hó 4 én tartott igazgatósági ülésből. Rozsos István Doroghy Ignác titkár. h alelnök. MLADEIOVSZKY LAJOS* CÉGBEJEGYZETT ELSŐ TEMETKEZÉSI INTÉZETE NAGYBÁNYA, Felsőbányái utca 6 I Diszes újítások, uj mennyezetes ravatalok fővárosi mintára, fa- ragványokkal. II EGÉSZEN UJ BERENDEZÉSEK II Pontos, olcsó, gyors kiszolgálat és kifogástalan rendezés. Temetések rendezését vidéken is a lehelő legrövidebb idő alatt el- .. ___:___vállalja. / . ~v" ~ Sü rgős esetekben éjjel is található. Lakás Felsőbányai-utca Kapuesengö balkéz felöl. 10.­urasági lakás. Mily líre-ut 23. szám al 5 szoba, konyha, kamara s mellékhelyiségekből álló urasági lakás azonnal kiadó! Értekezni lehet ugyanott. T

Next

/
Oldalképek
Tartalom