Nagybánya, 1913 (11. évfolyam, 27-52. szám)

1913-11-27 / 48. szám

4. NAGYBÁNYA 1913. november 27. birtokokból, hol nem permeteztek, is­mét elzönöntötte a pajzstetü. Felhívjuk a hatóságok figyelmét a gyümölcsösöket fenyegető nagy vesze­delemre. Hajtsák végre a legkíméletle­nebb szigorúsággal a védekezést elren­delő szabályrendeletet, hiszen ha a gyü­mölcsösök kipusztulnak, akkor Nagybá­nyát igazán nem képes többé lábraálli- tani senki! HÍREK. November 26. UJ albiró. Őfelsége a király L Berks La­jos debreczeni törvényszéki jegyzőt, városunk szülöttjét, Nagysomkutra kir. aljárásbiróvá ne­vezte ki. Kanonoki kinevezés őfelsége a király dr. Jordán Ferenc szaniszlói apát plébánost, a nagy­bányaiaknak kedves régi ismerősét, a nagyváradi káptalan kanonokjává nevezte ki. Esküvő. Szentpétery Ferenc kir. járásbiró folyó hó 29-én, szombaton délután 4 órakor tartja esküvőjét néh Halmai József volt áll. főgymnáziumi tanár leányával: Arankával. A kamara elnökének kitüntetése. Őfelsége a király Szent-Királyi Tivadart, a debreczeni ke­reskedelmi és iparkamara elnökét közgazdasági sikerdus tevékenységének elismeréséül a III. o. vaskorona-renddel tüntette ki. A takarékpénztár uj választmánya. Nagy­bánya sz, kir. r. t. város takarékpénztárának választmányát a szombaton tartott rendes köz­gyűlésen egészítették ki titkos választás utján. Ez év végén ugyanis 14 rendes és 7 póttagnak lejár a mandátuma, ezek helyett kellett uj ta­gokat választani. Valami nagy zaj nem előzte meg a választást s a régi választmányi-tagok egy-kettő kivételével ismét megmaradtak helyü­kön, ami azt jelenti, hogy változatlanul bírják a közgyűlés többségének a bizalmát. Megválasz­tatlak rendes tagokul: Csepey Ferenc, Csiszár József, Égly Mihály, Farkas Sándor, Glavitzky Károly, Harácsek Vilmos, Kupás Mihály, Mol- csány Gábor, Neubauer Ferenc, Révész János. Soltész Elemér, Sólyom Ferenc, Stoll Béla és Virág István. Póttagokul: Kovács Gyula, Incze József, György Gusztáv, Szász János, Platthy Géza, dr. Weisz Ignác és Rusolán József. Hosszas, évekre nyúló szenvedés után* tegnap délután 1 órakor elhunyt Farkas Sándor nyug. honvédezredes életének 74-ik évében. Tetőtől talpig katonaember volt mindazon erényekkel, melyek a kiváló katonát jellemzik. Egész fiatal korában, mindjárt a hadapródiskola elvégzése után a szerencsétlen véget ért Miksa mexikói császár gárdistája lett, de a császár kivégzésénél már nem volt jelen, mert azelőtt szabadságot kapott s mikor a gyilkos fegyverek eldördültek, ő már útban volt Európa felé. Azután az osz­trák armadiába lépett be s részt vett a Kőnig- rétzi ütközetben is, hol vitézségéért hadnagygyá léptették elő s katonai érdemkeresztet is nyert. A honvédség felállításakor a honvédség tagja lett s hosszú ideig József főherczeg beczézett adju­tánsa volt. A honvédségnél alezredességig vitte föl, mikor pedig ezelőtt 15 évvel nyugalomba vonult, őfelsége a király ezredessé nevezte ki. Nyugalomba vonulása után előbb Medgyesen telepedett le, majd két évi ottlakás után Nagy­bányára jött. Mint nyugdíjas, résztvett a politikai mozgalomban is s erős függetlenségi érzelmű politikát követett. Elnöke volt a nagybányai független 48-as pártnak is. Résztvett a köz­ügyekben s a közönség bizalma két ízben is városi képviselőséggel tüntette ki. A boldogult felsőbányái ember volt, szülei is ott nyugosznak s a saját óhajára őt is olt helyezik örök pihe­nésre A temetési szertartás holnap, csütörtökön délelőtt V, 11 órakor lesz a felsőbányai-utczai gyászháznál s azután a koporsót Felsőbányára szállítják. A boldogult agglegény maradt, de ki­terjedt, előkelő rokonság gyászolja. Haláláról a következő gyászjelentést adták ki: Mély fájda­lommal tudatják, hogy a forrón szeretett testvér, nagybátya és rokon : gyöngyösi Farkas Sándor nyug. m. kir. honvédezredes, mekszikói volt császári testőr, a katonai érdemkereszt tulaj­donosa, Nagybánya város képviselőtestületének tagja folyó hó 25 én d. u. 1 órakor, életének 74 ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. A boldogult hamvait folyó hő 27-én, d. e: V2 11 órakor fogjuk a felsőbányai-utcai gyászházban a róni. kath. egyház szertartása szerint beszen- teltelni és Felsőbányára szállítani. Lelkeért az engesztelő szentmise áldozat folyó hó 28-án d. e. 9 órakor fog a helybeli plébánia temp­lomban bemutattatni. Nagybánya, 1913. évi november hó 25-én. Legyen emléke! Özv. Lir Istvánná Farkas Szidónia, özv. Köss Józsefné Farkas Angela testvérei. Felsőpelsőci Tóth Mór, Farkas Jenő, Riesenberger Ilona Kende Dánielné, Riesenberger Gabriella Dr. Csausz Károlyné, Lir Irén Zarándi Knöpfler Gyuláné, Lir Etelka Révai Károlyné, Köss Erzsébet Soltész Gyuláné unokaöcscsei, húgai és családjaik. A kumanovói hős. Fiatal Íróink egyik leg- kitünőbbike, Lakatos László érdekes elbeszélést irt a balkáni háborúból Sebők Zsigmond és Benedek Elek képes gyermeklapja, a Jó Pajtás legújabb november 23-iki számába. Rajta kívül elbeszélést irt még e számba V. Sipos Ida, ver­set Benedek Elek és Endrödi Béla. Sebők Zsig­mond folytatja Dörmögő Dömötör ur utazását a cserkészfiukkal tutajon, Steinhofer Károly ér­dekes cikket irt az esernyőről, Zsiga bácsi mu­latságos majomtörténetet, Dánielné Lengyel Laura regénye, a Kis Krónika rovat apróságai, a rejtvények, szerkesztői izenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A Jó Pajtás-t a Franklin- társulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Előfizeté­seket elfogad és mutatványszámokat küld a »Jó Pajtás« kiadóhivatala Budapest, IV., Egyetem­utca 4. Kérelem. »Bizony mondom néktek, amit cselekedtetek eggyel az én kicsinyeim közül, énmagammal cselekedtétek 1« így olvassuk Jézus szent szavait az evangéliumok könyveiben. Most a közeledő karácsoni ünnepek alkalmával újra kérjük városunk melegszívű társadalmát, legyenek segítségünkre szívesen nyújtott ado­mányaikkal, hogy egy kis örömet szerezhessünk azoknak a kis árváknak, akiket a sors már pici korukban oly kemény vasmarkával meg­ragadott. Vegyenek részt ezáltal a gyermek- védelem nagyszerű munkájában, mert az a boldog nap, amikor a Jémska hozzájuk is ellá­togat, nem múlik ám el nyomtalanul a lelkűk­ben. Emléke ott marad és sokszor javitólag hat a már-már veszni indult kis lelkekre, akiket az állam keze ragadott ki a biztos züllés pos­ványából. Kérjük a jó’elkü emberbarátokat, hogy adományaikat alulírotthoz juttatni kegyeskedje­nek. Neubauer Hermin, az áh. gyennekmenheíy- bizottság elnöke. Dr. Márffy Károly színtársulata. Dr Márffy Károly színtársulata jelenleg Kaposvárott időzik, hol november 17-én kezdte meg a szezont. A bemutató előadásról a Somogyi Hírlap nagy elismeréssel ir s teljes sikerről számol be. A társulat, úgymond, a tűzpróbát fényesen kiál­lotta s reméli, hogy ez a feledhetetlenül szép színházi est gyakorta meg fog ismétlődni. Márffy társulata olyan, mely hivatásának ma­gaslatán áll. Román szinielőadások. kntonescu Viktor, a bukaresti nemzeti színház tagja slaggione tár­sulatával az elmúlt hét csütörtökén és péntekén tartotta meg előre hirdetett előadásait a Lend- vay-szinházteremben. Csütörtökön csak mérsé­kelten telt meg a színház, mert a pénteki román ünnep miatt a vidék nem vonulhatott be teljes számban, de már pénteken zsúfolásig megteltek úgy a páholyok, mint a széksorok. Az előadá­sokon szép számmal részt vett a magyar kö­zönség is s jóleső érzéssel konstatáljuk, hogy a két estély harmóniáját a legkisebb incidens sem zavarta meg. Impressziónk az volt az előadá­sokról, hogy a bemutatott darabok nagyon gyön­gék voltak, ellenben a társulat valóban kiváló, igazi művészi erőkkel bir, kik között elsősorban Antonescut, Brezeanut, Erezeánt és Georgescut, a hölgyek közül pedig Antonescu, Ciucurescu asszonyokat s Jonescu és Rudeanu kisasszonyo­kat kell kiemelnünk. A két estén három szín­darab kerüli bemutatóra, egy francia színmű: A kiengeszlelődés törvénye; egy román nép­dráma: A hamis vád; és egy román vígjáték: Éretlen gyümölcs A három darab közül ez utóbbi tetszett legjobban. Mint érdekes momen­tumot jegyezzük föl, hogy azt a franciásan ac- cenlizált s franciásan gyorsan pergő román nyelvet, melyen színészeink beszéltek, a mi ro­mánjaink közül is csak igen kevesen értették meg. Mindkét estén az előadásokat az étterem­ben nagy vacsora követte, melyeken számos felköszöntőben ünnepelték a színtársulat tagjait. Halálozás. Részvéttel vettük a hirt. hogy régi, tisztes polgártársunk, id. Krizsán György nyug bányaács, ifj. Krizsán György bányainíéző édes atyja f. hó 21-én, életének 82-ik évében végelgyengülésben elhunyt. A boldogultál bányász gyászpompával, nagy részvéttel f. hó 23-án he­lyezték örök nyugalomra. A család a következő gyászjelentést adta ki: Özv. id. Krizsán Györgyné szül. Krizsovánszky Erzsébet mint neje, Krizsán Ágnes özv. Róth Albertné, ifj Krizsán György, dr. Krizsán Gábor és Krizsán Emma férj. Weisz Istvánná mint gyermekei, az összes rokonság nevében is szomorúsággal jelentik, hogy a jó férj szeretett apa, nagy- és dédapa: id. Krizsán György f. hó 21-én reggel 4 órakor életének 82-ik, boldog házasságának 57 ik évében csendes megnyugvással elhunyt. Földi maradványait f. hó 23 án d. u. fél 3 órakor fogjuk Veresvizi ut 55. sz. gyászházból gőr kath. szertartás szerint nyugalomra helyezni. Az engesztelő szentmise­áldozat f. hó 24-én d. e. 8 órakor fog a gör. kath templomban bemutattatni. Nagybánya, 1913. november hó 21. Legyen könnyű neki a föld! Különös sztrájk. Különös sztrájknak a hire érkezik Máramarosszigelről. Nem a gólyák, nem a népiskola növendékei, nem a vasúti munkások vagy az aknaszlatinai sóhivatalnokok, nem is a szerelmesek szlrákjának a hire érkezik onnan, hanem egy egészen különös, a maga nemében eddig szokatlan mozgalomnak. Van ugyanis Szi­geten egy hávéház, a Korona. Ebben a kávéház­ban nagy szakállu, pájeszes zsidók a törzsven­dégek, akik héber, magyar, német, orosz jargó- nukkal, nagy lármájukkal és dominóműszavaikkal valóságos rémeivé lettek a kávéháznak. De a kávés egészen másért rótta meg vendégeit. Egé­szen másért. Egy lendületes mozdulatért, amit sehogy sem akartak »folyósítani« a vendégek és amellyel lekerült volna a kalap a fejükről. Szó mi szó: a kávés arra akarta kötelezni vendégeit, hogy kalapjukat ne tartsák fenn a fejükön és ezért a »sérelmes intézkedésért« a vendégek sztrájkba léptek és bojkottálták a Korona kávé­házat. A »Vasárnapi Újság« november 23-iki száma nagyszámú igen finom kivitelű képben mutatja be a Műcsarnok most megnyílt téli kiállítását. A többi képek között szenzációt fog kelteni Vadász Miklós képe Márkus Emíliáról, Mátia Antónia szerepében, Szomory Dezső új darabjában. Érdekesek a szigetvári várat mai állapotában bemutató képek, II. Szulejmán emléktáblájának lelepzése alkalmából, nem- különban Tóth Jenő nepáli fajrokonainkat be­mutató képei s a hét aktualitásait tárgyazó képek. Szépirodalmi olvasmányok: Lakatos László regénye, Szőllősi Zsigmond novellája, Schöpflin Aladár színházi cikke, Farkas Imre verse, Grazia Deledda regénye. Egyéb közle­mények: képek a ceglédi gőzmalom égéséről s a rendes heti rovatok, Irodalom és művészet, sakkjáték. stb. — A »Vasárnapi Újság« elő­fizetési ára negyedévre öt korona, a »Világ- krónikáival együtt hat korona Megrendelhető a »Vasárnapi Újság« kiadóhivatalában (Bpest, IV-, Egyetem-utca 4. sz.). Ugyanitt megren­delhető a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fillér. A lakadalom vége. Babucz György nagy­bányai szőlőhegyi lakos leányának vasárnap volt az esküvője. Az öreg 72 éves Babucz az eskü­vőn jól bepálinkázott s ittas fővel került haza, hol tüzet rakott. A tűz valamiképen belekapott ruhájába s a tehetetlen öreg egészen összeégett. Ma szállították be a városi kórház hullakam­rájába. Rablótámadás llobán Markosán Károly, az iloba-bányai Szent István Bányatársulat kovácsa a napokban az estéli vonattal Szatmárról utazott haza Ilobára. Az ilobai állomásnál kiszállt és haza indult. Az állomás közelében azonban két ember megtámadta, földre teperték, véresre verték, pénzét és óráját elrabolták. A segély­kiáltásaira odament emberek mentették meg, de lettesek elmenekültek A szinérváraljai csen­Farkas Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom